Послуги університету

  
Назва елементу:
Стадія готовності:
Стан прав інтелектуальної власності:
Тип співробітництва:
Мова спілкування:
Країна бажаного партнера :Пакет "Інформаційно-аналітична система для аналізу та оптимізації транспортних перевезень"

Резюме:  Програмний продукт для аналізу та оптимізації перевезень зерна по території України.

Переваги та інновації:  Реалізовані авторські алгоритми розрахунку оптимальних пунктів подачі суден для завантаження. Робота з реальними та прогнозованими даними. Підтримка різних мов інтерфейсу. Адаптований до оптимізації транспортних перевезень територією України.

Стадія готовності:  Вже на ринку

Опис шуканого партнера:  Пакет орієнтований на компанії, які займаються перевезеннями товарів. Завдання які повинні бути виконані партнером Надійність, вигідні фінансові пропозиції, чітке уявлення – що він хоче отримати від можливої співпраці.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Пакет МДС («Моделювання динамічних систем»)

Резюме:  Універсальний програмний інструментарій для підготовки та проведення обчислювальних експериментів з математичними моделями.

Переваги та інновації:  Мультиплатформений, допускає проведення обчислень з довільною точністю, містить відладчик. З відкритими кодами, допускає проведення паралельних обчислень з використанням кластерів. Безкоштовна ліцензія GNU GPL. Існуюча версія розповсюджується безкоштовно. Комерціалізація наступних версій залежить від наявності фінансування розробок.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Пакет МДС може бути використаний у фізико-математичних наукових закладах НАНУ, фізико-математичних факультетах ВНЗ України. Завдання які повинні бути виконані партнером Надійність, вигідні фінансові пропозиції, чітке уявлення – що він хоче отримати від можливої співпраці.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Пакет програм "Чисельна процедура знаходження простих максимально точних багатовимірних сплайн-функцій, що моделюють функціональні закономірності в даних багатофакторних експериментів"

Резюме:  Побудова точної чи наближеної максимально стійкої моделі на основі довільного набору багатовимірних точок.

Переваги та інновації:  • Проста та універсальність підходу до побудови моделей та роботи з ними в процесі обробки довільної багатовимірної інформації. • В результаті – максимально автоматизована, проста, зрозуміла обробка результатів багатофакторного експерименту з підтримкою моно та діалогового режиму роботи. • Модель – досить рідкісна: багатовимірна сплайн-функція на довільній сітці побудови з оригінальними особливостями, тобто має свої специфічні ноу-хау, які підвищують іі універсальність і більше ніде не використовуються. • Пропонована технологія показала себе достатньо швидкою, стійкою та ефективною на даних реальних вимірів природних процесів.

Стадія готовності:  У процесі розробки / лабораторні випробування

Опис шуканого партнера:  В усіх науково-дослідних установах. Наприклад, в металургії для пошуку оптимальних сплавів з заданими критеріями, в медицині при підборі найкращих співвідношень складових компонент для лікувальної суміші. Завдання які повинні бути виконані партнером Надійність, вигідні фінансові пропозиції, чітке уявлення – що він хоче отримати від можливої співпраці; мати набір даних виду: багатовимірний вектор "входу" та відповідна йому скалярна величина "на виході".

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Петрофізичні дослідження для обґрунтування моделі складнопобудованого колектора

Резюме:  Пропонується апаратурний комплекс та методики по дослідженню порід-колекторів пошуково-розвідувальних свердловин на нафту та газ. Лабораторія атестована ДП “Укрметртестстандарт” (свідоцтво ПТ-444/12 від 23.11.2012 р.). В результаті виконання комплексних петрофізичних лабораторних досліджень керну можуть бути визначені наступні параметри: • густина (об’ємна, позірна мінералогічна); • відкрита пористість(по газу, по гасу, по моделі пластової води); • ефективна пористість; • абсолютна газопроникність; • коефіцієнт залишкового водонасичення методом центрифугування; • питомий електричний опір при різних ступенях водонасичення в атмосферних умовах та при високому тиску (пластові умови); • діелектрична проникність при різних ступенях водонасичення в атмосферних умовах; • швидкість пружних хвиль (повздовжніх та поперечних) при різних ступенях насичення в атмосферних умовах та при високому тиску (пластові умови.

Переваги та інновації:  На основі наведених досліджень повністю розроблено теорію і методики, які дають можливість вирішувати велике коло геологічних задач: 1. Комплексні петрофізичні дослідження можуть виконуватись з вибором необхідного комплексу методів для вирішення геолого-геофізичних задач різного рівня, зокрема, розробка математичної моделі породи-колектора. Тип матеріалів: неорієнтований керн (при вирішенні окремих задач орієнтований або парафінований) з інформацією щодо місць його відбору. 2. Інваріантно-поляризаційний метод забезпечує можливість визначення повного набору пружних постійних і симетрії текстури гірських порід шляхом вимірювання фазових швидкостей різної поляризації в 9-ти напрямках куборомбододекаедра, що забезпечує повний розв’язок задачі визначення параметрів анізотропії пружних хвиль, включаючи побудову стереопроекцій ізоліній індикатрис набору параметрів анізотропії, проведення тектонофаціального аналізу. Методика дає можливість глибоко з врахуванням анізотропії вивчати геологічну природу породи. Тип матеріалів: орієнтований керн (при вирішенні окремих задач парафінований) з інформацією щодо місць його відбору. 3. Дослідження структури пустотного простору складнопобудованих порід-колекторів шляхом інверсії лабораторних даних на основі: • вивчення акустичних даних шляхом вимірювання фазових швидкостей різної поляризації в 9-ти напрямках куборомбододекаедра; • дослідження швидкостей повздовжніх хвиль насичених зразків в умовах змінних (високих) тисків. Методика дає можливість кількісно оцінити типи пористості в складно побудованій породі-колекторі та оцінити її перспективність при пошуках нафти і газу. Тип матеріалів: орієнтований з інформацією щодо місць його відбору. 4. Дослідження параметрів викликаної поляризації порід-колекторів, які корелюються авторами з хімічним складом порід. Тип матеріалів: неорієнтований керн (при вирішенні окремих задач орієнтований або парафінований) з інформацією щодо місць його відбору. 5. Дослідження радіометричних параметрів (альфа- та бета-активності, гамма-спектри) і ємності катіонного обміну порід-колекторів з метою визначення ефективності їх застосування та вивчення їх зв’язків з фільтраційно-ємнісними властивостями. Тип матеріалів: орієнтований з інформацією щодо місць його відбору. Лабораторні петрофізичні дослідження дозволяють визначити основні петрофізичні параметри колекції зразків та побудувати кореляційні залежності між геофізичними параметрами та фізико-хімічними властивостями досліджених гірських порід. Дані лабораторних визначень петрофізичних параметрів порід-колекторів слугують реперними при інтерпретації матеріалів геофізичних досліджень свердловин та при підрахунку запасів вуглеводнів. Аналогів в повному об’ємі отриманої інформації в Україні немає.

Стадія готовності:  Вже на ринку

Опис шуканого партнера:  Можливі партнери – геофізичніта геологічні організації державного та недержавної форми власності, які беруть участь у пошуках та розвідці колекторів нафти і газу.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Плазмова технологія екологічно чистої екстракції казеїну

Резюме:  розробки є створення технології виробництва казеїну без використання нейтралізуючих кислотність очисних пристроїв Робота є модифікацією розроблених раніше технологій [1] виробництва екологічно чистих харчових продуктів при використанні екологічно безпечних технологій. Кислотний метод одержання казеїну потребує суттєвих матеріальних затрат для знешкодження відходів технологічно процесу осадження казеїну і забезпечення його екологічності, але не гарантує без використання додаткових обеззаражувальних процедур відсутність шкідливих бактерій у одержаному продукті.

Переваги та інновації:  *

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  Підприємства по виробництву казеїну, харчової та легкої промисловості. Очікування від партнерів – фінансування робіт, визначення технологічних режимів та створення промислових зразків.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Пов’язки для лікування ран та опіків на основі радіовійно-зшитих гідрогелів

Резюме:  Ранові пов’язки з радіаційно-зшитих гідрогелів (РЗГГ) є сучасним засобом для надання екстреної допомоги при опіках, кровотечі та відкритому пневмотораксі (травматична розгерметизація грудної клітини). Вони являють собою еластичні плівки товщиною 3-5 мм із РЗГГ – прозорого желеподібного стерильного матеріалу, що на 80-90% складається з води. Це 3-d полімерна сітка (губка) з розміром пор менше 1 мкм, завдяки чому вона утримує воду, допускає дифузію розчинів, але не пропускає бактерії. Такі пов’язки мають бути біологічно сумісними та не прилипати до ран. Вони можуть містити знеболюючі, антисептичні, кровозупинні та інші лікарські засоби. РЗГГ-пов’язки допущені і рекомендовані до застосування у військах НАТО. В Україні вони не виробляються. Імпортні РЗГГ-повязки добре зарекомендували себе в зоні АТО і входять до переліку найбільш актуальних поставок волонтерів.

Переваги та інновації:  Розробка вітчизняної технології виробництва РЗГГ-пов’язок дозволить суттєво знизити їх вартість за рахунок застосування українських матеріально-технічних ресурсів. Ми досліджуємо процеси радіаційної зшивки у водних розчинах різного складу багатокомпонентних сумішей водорозчинних полімерів в широкому діапазоні молекулярних мас, а також природних матеріалів, таких як желатин та агар-агар. Опромінення гідрогелів в шарах товщиною 2-5 мм здійснюється релятивістськими електронами з енергією 1 або 4 МеВ. Досліджено залежності ефективності радіаційної зшивки за механічними параметрами від флюєнсу та інтенсивності опромінення. Гідрофільність та газопроникність радіаційно-зшитих гідрогелів досліджено як функцію їх хімічного складу та умов опромінення. На даний час триває пошук оптимального складу вихідних гідрогелів та режиму їх електронного опромінення, що дозволить виготовляти РЗГГ з необхідними характеристиками при флюєнсах радіації 2,5 – 10 Мрад. Таке опромінення дозволяє досягти хірургічного рівня стерильності (10-6) матеріалу без суттєвого впливу на властивості ряду фармацевтичних засобів у складі РЗГГ. На даний час отримано експериментальні зразки раневих повязок на основі радіаційно-зшитих гідрополімерних композитів. За здатністю утримувати і віддавати воду, міцністю на розрив і пружністю, а також оптичною прозорістю вони близькі до показників РЗГГ бренду AQUA-GEL®. На основі аналізу одержаних результатів сформульовані головні фізико-хімічні принципи технології виготовлення РЗГГ для використання їх як ранових пов’язок, призначених для надання першої медичної допомоги при опіках і відкритих ранах. Ми плануємо вводити у ці полімерні матеріали в процесі зшивки наночастинки срібла, які є сильним бактерицидним агентом.

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  Ми шукаємо партнерів в Україні, які зможуть робити доклінічні дослідження для оптимізації складу та наповнювачів цих пов’язок, а також партнерів за кордоном, які мають сучасне обладнання для фізико-хімічних досліджень отриманих гідгогелів та наносистем.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Прискорена методика пробопідготовки та наступного каталітичного фотометричного визначення загального йоду в зразках з органічною матрицею за церій(IV)-арсенітною реакцією

Резюме:  Для визначення загального йоду в зразках з органічною матрицею (продукти харчування, сільськогосподарська сировина тощо) спектроскопічними методами необхідна попередня пробопідготовка з метою вилучення і переведення усіх форм йоду в розчин.

Переваги та інновації:  Порівняно з відомими методиками пробопідготовки (мінералізація у середовищі кислот-окисників – усі форми йоду переходять в каталітично неактивну форму йодат; високотемпературне лужне озолення при ~500ОС) пропонована методика є екологічнішою, експреснішою та умови пробопідготовки легко поєднуються з умовами методики наступного визначення. Після пробопідготовки наступне каталітичне визначення за церій(IV)-арсенітною реакцією пропонується здійснювати у азотнокислому середовищі, оскільки нітратвмісні комплекси церію(IV) є лабільнішими порівняно з відповідними сульфатвмісними комплексами, що призводить до прискорення церій(IV)-арсенітної реакції, а отже до підвищення експресності та чутливості методики визначення загального йоду в зразках з органічною матрицею. Розроблену методику апробовано на стандартному зразку сухого молока, соняшниковій олії з атестованим вмістом йоду, на зразках свіжого молока, овочах та інших рослинних матеріалах, ґрунтах тощо.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Планується співпраця з науково-дослідними установами агропромислового комплексу та харчової промисловості.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Пристрій для безконтактного контролю шорсткості поверхні паперу в процесі його виробництва

Резюме:  Запропоновано оптичний пристрій для безконтактного контролю шорсткості поверхні паперової стрічки в процесі виробництва паперу. Прилад встановлюється біля паперовоі стрічки, що рухається, й може в будь-який момент виміряти її шорсткість. Пристрій захищений авторським свідоцтвом СРСР №1685129 від 15.06.1991р. та патентом України №97041954 від 30.10.1998р.

Переваги та інновації:  Методи, що використовуються для вимірювання шорсткості (гладкості) паперу у паперовій промисловості засновані на механічному принципі тертя, є контактними і таким чином фактично частково спотворюють результати вимірювань. Крім того вони є лабораторними, і не можуть бути застосовані в процесі виробництва паперу. Запропонований оптичний метод і прилад є безконтактними, не спотворюють поверхню паперу, характеризуються високою точністю вимірювання і можуть бути застосовані в процесі виробництва. Проведені в умовах виробництва на Корюківській паперовій фабриці дослідження показали, що прилад дає стабільні результати при відхиленні паперової стрічки на 0,5 см. в той чи інший бік. Цього цілком достатньо для надійного контролю шорсткості паперу в процесі його виробництва.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Підприємства паперової промисловості.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Пристрій для гасіння широкомасштабних пожеж на великих відстанях

Резюме:  Науково-технічна продукція - пристрій для гасіння пожеж (ПГП) нового покоління можна буде ефективно використовувати для гасіння пожеж на великих (порядку 1 км) відстанях, в безпечному для пожежників режимі.

Переваги та інновації:  Найчастіше пожежі гасять струменями води, піни або порошку, довжина яких мала: з ручного стволу вона становить 10 м, лафетного – 35 м. Широко використовують воду, бо дальність компактного водяного струменя досягає 70-80 м. Однак, при гасінні вуглеводнів водою є проблеми – вона тоне, в керосині, наприклад, горіння продовжується на поверхні води. Тому для гасіння важкодоступних пожарищ використовують багатоствольні артилерійські установки імпульсного пожежегасіння. Вони мають 30-50 стволів, об’єднаних в модулі з 3-4 стволів, в кожному є патрон з порошком, порохом, капсулем і електрозапальником. Порошок вилітає з патрону струменем. Загальним недоліком винаходів-аналогів є мала дальність. Крім того, пристрої-аналоги є небезпечними, особливо у випадку гасіння важкодоступних пожеж порошком і піною. Пристрій запропонованої розробки не має зазначених недоліків. Він дозволяє гасити масштабні пожежі на відстанях 1 км і більше.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  УКР НДІ Цивільного захисту (Україна); Інститут геохімії навколишнього середовища (Україна). Від партнерів очікуємо допомоги у виготовленні дослідно-промислового зразка пристрою.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Прогноз продуктивності порід-колекторів нафти і газу за результатами інверсії акустичних даних ГДС або петрофізики

Резюме:  На сучасному етапі основним об’єктом пошукових робіт стають нетрадиційні резервуари нафти і газу та пов’язані з ними типи колекторів: складнопобудовані карбонатні колектори і теригенні відклади, розущільнені і дезінтегровані кристалічні породи фундаменту та кори вивітрювання. Авторами розроблена та удосконалюється теорія і методика кількісної оцінки ємнісних властивостей різних типів порід-колекторів за даними ГДС та петрофізики, яка дає можливість визначити структуру пустотного простору порід-колекторів, оцінити їх перспективність і прогнозувати продуктивність.

Переваги та інновації:  *

Стадія готовності:  Вже на ринку

Опис шуканого партнера:  Можливі партнери – геофізичні організації державного та недержавної форми власності, які беруть участь у пошуках та розвідці колекторів нафти і газу.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Програма підвищення кваліфікації "Радіаційна безпека при здійсненні окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії"

Резюме:  Програма навчально-наукового центру радіаційної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Радіаційна безпека при здійсненні окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії” розроблена для фахівців, які використовують джерела іонізуючого випромінювання в різних сферах, зокрема: медицина, наука, промисловість, виробництво, транспортування, митна служба, поводження з радіоактивними відходами тощо, у тому числі для міжнародних організацій, які працюють у цій сфері на території України.

Переваги та інновації:  Навчально-науковий центр радіаційної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка http://rb.univ.kiev.ua/ один з перших в державі більше 13 років успішно проводить підвищення кваліфікації фахівців з радіаційної безпеки, залучаючи експертів МАГАТЕ та найкращих фахівців з Держатомрегулювання України, МОЗ Україні, НАМН України, Інституту стратегічних досліджень при президентові України, Асоціації радіологів України тощо. Профільність підготовки ліценціатів та ії якість пов’язана з наявністю в програмі варіативних блоків. Також в програмі відображені новітні напрацюванню (з 2008 по 2014 р.р.) між Навчально-науковий центром радіаційної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Шведським регулюючим органом з радіаційної безпеки з проекту «Quality assurance and quality control in medical radiology». До процесу підвищення кваліфікації залучена сучасна база провідних установ України, зокрема: ДУ „Інститут ядерної медицини та променевої діагностики” НАМН України, онкологічна клініка „Інновація”, УДВП „Ізотоп”, „Кібер клініка Спіженка” що дає можливість ефективно проводити практичні заняття, використовуючи найкращі національні напрацювання та рекомендації МАГАТЕ. Відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008 за результатами проведення аудита підтверджено якість надання послуг та систему управління якістю Навчально-наукового центру радіаційної безпеки міжнародним сертифікатом від DQS GmbH.

Стадія готовності:  Вже на ринку

Опис шуканого партнера:  - Державні регулюючи органи з радіаційної безпеки; - університети та науково-дослідницькі центри, які здійснюють діяльність в сфері використання ядерної енергії; - міжнародні професійні об’єднання у зазначеній сфері.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Програмний комплекс для оптимізації іригаційної практики на великих зрошувальних системах

Резюме:  Пропонується програмно-моделюючий комплекс KRISFLOW для моделювання потоку грунтових вод в складних гідрогеологічних умовах.

Переваги та інновації:  • Використання програмного забезпечення дозволяє розраховувати, крім загальної динаміки грунтових вод і характеристик потоку, необхідну кількість дренажних свердловин та їх регламент роботи для забезпечення нормативного зниження рівня грунтових вод на підтоплюваних територіях. • Програмний комплекс добре пристосований для створення схем дренування підтоплених міських територій, населених пунктів, розташованих на берегах річок і поблизу штучних водосховищ, зрошувальних систем, промислових зон і зон впливу відстійників промислових стоків. • Програмний комплекс впроваджений у Каховської гідрогеологомеліоративної експедиції.

Стадія готовності:  Вже на ринку

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: державні та місцеві організації з охорони навколишнього середовища та природокористування, комунальні господарства, науково-дослідні установи в галузі гідрогеологомеліорації. Завдання, які повинні бути виконані партнером: прогнозування реакції грунтових вод на різні природні та техногенні фактори.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Програмний комплекс для створення ефективних схем дренажу підтоплених територій та населених пунктів

Резюме:  Пропонується програмно-моделюючий комплекс для створення ефективних схем дренажу підтоплених територій та населених пунктів.

Переваги та інновації:  • Програмний комплекс може використовуватися для створення, планування та оптимізації роботи існуючої дренажної системи в зонах підтоплення, для планування додаткових заходів щодо зниження рівня підземних вод на території міст. Використання програмного комплексу дозволить підтримувати допустимий рівень грунтових вод з мінімальними витратами електроенергії на роботу дренажних свердловин, а при необхідності дати рекомендації з розширення дренажної системи. • Підтримання допустимого рівня грунтових вод дозволить запобігти руйнуванню промислових, житлових і екологічно небезпечних об'єктів, а також поліпшить екологічний стан прилеглих територій шляхом уповільнення процесів заболочування, еродованості та засолення.

Стадія готовності:  Вже на ринку

Опис шуканого партнера:  міські комунальні господарства, державні та місцеві організації з охорони навколишнього середовища та природокористування, що задіяні в контролі та запобіганню підтоплення територій.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Програмний комплекс для створення регламенту скидів шкідливих речовин в річки з підприємств гірничо-видобувної галузі

Резюме:  Збільшення шкідливих скидів забрудненої води у відкриті водойми, зокрема у річки, від шахт, відстійників та ін. значно знижує якість поверхневих вод. В свою чергу це призводить до перевищення допустимої концентрації забруднювачів в цілому у річці і особливо у місцях забору води для питного водопостачання. У зв'язку з цим виникає необхідність встановлення норм скидів, при яких концентрація забруднень у місцях водокористування не буде перевищувати допустимої норми

Переваги та інновації:  Методи математичного моделювання та оптимального керування і відповідне програмне забезпечення можуть значно полегшити процес прийняття рішень. На відміну від традиційних методів моделювання методи оптимального керування дозволяють за допомогою комп’ютера визначати параметри процесу, при яких результат буде знаходитись в допустимих межах.

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  Державні та місцеві органи влади, профільні управління Міністерства екології та природних ресурсів, що задіяні в контролі та запобіганню скидів забрудненої води у відкриті водойми.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Програмно-алгоритмічне забезпечення для виявлення змін на аерофотознімках

Резюме:  Розроблено ряд нових алгоритмів фільтрації, сегментації, векторизації, верифікації аерознімків. Дані алгоритми можна використовувати для ефективної попередньої обробки аерознімків.

Переваги та інновації:  • Ряд розроблених алгоритмів представляє суттєвий практичний інтерес і може бути використаний в розробці широкого спектру прикладних задач. • Розроблені алгоритми сегментації та векторизації є новими і в порівнянні зі світовими аналогами по багатьом характеристикам є кращими, що описано у відповідних наукових роботах авторів. • Досить ефективна попередня обробка аерознімків, яка дозволяє перейти від даних в вигляді растрових зображень до якісних об'єктів.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Установи, що працюють з аерофотоінформацією та GIS-системами. Завдання які повинні бути виконані партнером Надійність, вигідні фінансові пропозиції, чітке уявлення – що він хоче отримати від можливої співпраці.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторамиВгору