Послуги університету

  
Назва елементу:
Стадія готовності:
Стан прав інтелектуальної власності:
Тип співробітництва:
Мова спілкування:
Країна бажаного партнера :Генератор антисептика

Резюме:  Водні розчини антимікробних препаратів є найважливішим засобом боротьби із збудниками інфекцій. Значне поширення за останні роки асортименту дезінфікуючих засобів все ще не дозволяє вирішувати питання боротьби із інфекціями. Зростає кількість штамів мікроорганізмів, резистентних до старим та новим антимікробним засобам.

Переваги та інновації:  Порівняння із світовими аналогами: Відповідає рівню світових аналогів. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: Низька вартість запропонованого методу приготування продукту робить розробку економічно привабливою.

Стадія готовності:  Прототип доступний для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: інвестори, науково-дослідницькі та медичні заклади, фармацевтичні компанії, заклади Міністерства надзвичайних ситуацій, та Міністерства оброни. Область діяльності партнера: біотехнологія, розробка медичних препаратів, боротьба із збудниками інфекцій. Завдання, які стоять перед партнером: Спільна R&D діяльність, тестування медичних препаратів.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Геологічне моделювання за магнітними та гравітаційними даними

Резюме:  Університет має багаторічний досвід застосування геофізичних методів для вивчення геологічного розрізу, має магнітометричну апаратуру та володіє сучасними методиками обробки інформації. Послуги відносяться до обробки геофізичних спостережень сітковим методом моделювання за магнітометричними та гравітаційними даними для об’ємного вивчення геологічного середовища. Визначення магнітної сприйнятливості, густини, намагніченості та його напряму виконується для прямокутної комірки геологічного середовища ймовірнісним методом, що більше відповідає природній зміні фізичних параметрів гірських порід. Профільні та площові спостереження магнітного та гравітаційного полів використовуються для побудови вертикальних розрізів та горизонтальних зрізів геологічного середовища. Контраст фізичних параметрів середовища дозволяє визначити границі між пластами та геометрію геологічних утворень. Моделювання може бути використано для пошуків та розвідки рудних родовищ, покладів вуглеводнів, вугілля, марганцю, рідкісноземельних елементів та ін. Результати інтерпретації потенціальних полів Землі можна застосувати для вирішення інженерно-геологічних задач, знаходження археологічних об’єктів, пошук підземних вод, печер, металевих залишків тощо. Методика застосовується для багатьох задач. Застосування в нафтогазовій геології: • моделювання пасток вуглеводнів, соляних куполів тощо, • спільна інтерпретація гравітаційних і сейсмічних даних. Використання для гірничо-видобувних цілей: • розвідка рудних тіл і вугільних пластів, • визначення контурів кристалічних масивів. Застосування в інженерній геології: • визначення форми і глибини похованих об’єктів, • розвідка підземних вод. Використання для археологічних задач: • виявлення і оконтурювання археологічних об'єктів, • розвідка пустот, печер та неоднорідностей. Моделювання геологічної будови по магнітним чи гравітаційним даним дозволяє виділити об’єкти, які розрізняються по магнітним чи густинним параметрам. Це можуть бути природні геологічні структури (поклади мінеральної сировини, печери, пустоти тощо) або техногенні утворення (фундаменти будівель, шахти, трубопроводи, боєприпаси та ін.). В таких матеріалах зацікавлені енергетичні та будівельні компанії, екологічні та археологічні організації. Університет зацікавлений у встановленні довгострокової співпраці з потенційними партнерами (нафтогазові, геологічні, комунальні, будівельні, гірничо-видобувні компанії, пам’яткоохоронні організації та установи) у вигляді комерційної агентської угоди з технічним сприянням або угоди про послуги або субпідряду щодо визначення будови геологічного розрізу та його неоднорідностей від перших метрів до десятків кілометрів за магнітними та гравітаційними даними для моделювання геологічної будови та надання всієї звітної інформації.

Переваги та інновації:  • послуги виконання геологічного моделювання більш дешеві і швидкі в часі, • значний досвід у виконанні інверсії потенціальних полів для різних задач, • моделювання геологічного середовища за магнітними та гравітаційними даними має широке коло прикладних задач від приповерхневих досліджень для декількох метрів до глибинних вивчень будови Землі для десятків кілометрів, • використання оригінальних алгоритмів для обробки геофізичних матеріалів гарантує унікальність отриманої інформації, • методика інверсії потенціальних полів працює без залучення додаткової інформації, • технологія моделювання використовує природний характер зміни фізичних параметрів геологічного середовища (магнітна сприйнятливість, намагніченість та густина), що є новим підходом при моделюванні, • детальність дослідження геологічного середовища залежить тільки від відстані між точками геофізичних даних.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Тип партнера: нафтогазові, геологічні, комунальні, будівельні, гірничо-видобувні компанії, пам’яткоохоронні організації та установи. Область діяльності: пошук та добування геологічної сировини, археологія, інженерно-геологічні роботи, пошуки підземних вод, екологічні задачі. Завдання, які стоять перед партнером: визначення будови геологічного розрізу та його неоднорідностей від перших метрів до десятків кілометрів, інтерпретація магнітних та гравітаційних даних для досліджень геологічного середовища.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Геолого-економічна оцінка родовищ найважливіших металічних та неметалічних корисних копалин України

Резюме:  Україна вважається однією із провідних, а в окремих випадках і першою із країн Європи за мінерально- ресурсним потенціалом таких стратегічно важливих корисних копалин як залізо, уран, манган, титан, рідкісні та рідкісноземельні метали, ртуть, графіт, каолін,будівельна сировина, сірка, мінеральні солі, кам’яне вугілля та ін.. Багато видів корисних копалин, запаси та ресурси котрих присутні в надрах в значних кількостях і могли б не тільки задовольнити потреби країни, але і забезпечити значний експортний потенціал, імпортуються із різних країн, на що відволікаються вкрай дефіцитні валютні кошти. Багато в чому така ситуація викликана відсутністю комплексної економічної оцінки сучасного стану мінерально-сировинної бази найважливіших корисних копалин, необхідності та перспектив нарощування цієї бази з урахуванням сучасної та прогнозної кон’юнктури світового ринку. В першу чергу слід реально оцінити об’єкти (особливо нетрадиційні та маловідомі), які могли б викликати комерційний інтерес як зі сторони державних, так і приватних, в тому числі іноземних, структур. На першому етапі необхідно оцінити родовища таких стратегічно важливих для України корисних копалин як залізо, титан, манган, уран. Залізо, титан, манган - чорні метали, за запасами яких Україна займає перші місця в Європі та світі, вони належать видів мінеральної сировини, які інтенсивно видобуваються в Україні, мають значні розвідані запаси, є предметом експорту і валютних надходжень. Концепції розвитку цих родовищ, в тому числі і найновіші, уже застарілі і не враховують нові економічні, кон’юнктурні і політичні реалії. Необхідно розрахувати економічну базу для освоєння як нових родовищ, так і застосування нових технологій видобування корисних копалин на уже існуючих, але малорентабельних і навіть збиткових об’єктах. Розробка родовищ урану, які теж належать до категорії «А», практично повністю зосереджена на малорентабельних рудах альбітитової формації, в той час як у світі цей тип руд практично не використовується. В Україні економічно доцільно розробляти родовища девладівського (пісковикового) типу, які мають хоч і невеликі запаси, але порівняно високий вміст не тільки урану, але і інших супутніх елементів, які теж можуть бути утилізовані. Дуже перспективною та економічно обґрунтованою може бути розробка родовищ багатьох неметалічних корисних копалин, зокрема графіту, флюориту, фосфатної сировини, мінеральних солей, каменебарвної, будівельної, індустріальної сировини та ін.

Переваги та інновації:  Пропозиції щодо сучасного економічного обґрунтування видобування корисних копалин на кожному родовищі вже розробляються на кафедрі геології родовищ корисних копалин ННІ «Геологічний інститут» Київського національного університету імені Тараса Шевченка у співпраці з іншими закладами геолого-економічного спрямування України.

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  Пропозиція може бути цікава для наукових, науково-виробничих організацій та приватних інвесторів. Розробки можуть бути використані для оцінки окремих видів мінеральної сировини за кордоном за заявками іноземних замовників. Потенційні партнери: Криворізька гірнича академія, ІГН НАН України, ІГМР НАН України, УкрДГРІ.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Геонавігаційна система на основі трикомпонентних малогабаритних інтегрованих мікромеханічних сенсорів (MEMС)

Резюме:  У проекті основну увагу приділено проблематиці створення автономної апаратури на основі використання малогабаритних інтегрованих мікромеханічних (MEMS) датчиків.

Переваги та інновації:  Вартість навігаційного модуля вітчизняної розробки та виробництва буде в декілька разів нижчою, ніж відомі зарубіжні аналоги. Крім того апаратурне та програмне забезпечення може бути за необхідності адаптоване самостійно (без участі інофірм) під нові задачі.

Стадія готовності:  Прототип доступний для демонстрації

Опис шуканого партнера:  *

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Гібридне плазмово-каталітичне реформування рідких відновлювальних вуглеводнів в синтез-газ

Резюме:  В якості альтернативи природному газу в Київському університеті імені Тараса Шевченка розроблена нова технологія гібридного плазмово-каталітичного реформування рідких відновлювальних вуглеводнів (біоетанол, рослинні олії) в синтез-газ (СГ) по калорійності (≥ 25 МДж/м3) близький до природного газу [V.Ya. Chernyak, O.A. Nedybaliuk, E.V. Martysh et al. // Problems of Atomic Science and Technology. Series: Plasma Physics. – 2014. – № 6 (20). – P. 124-129].

Переваги та інновації:  *

Стадія готовності:  У процесі розробки / лабораторні випробування

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: Інвестори, науково-дослідні та виробничі компанії, що займаються альтернативною енергетикою. Партнери, які були б зацікавлені у співпраці щодо створення Консорціуму для подачі пропозиції в рамках Програми «Горизонт-2020». Завдання які повинні бути виконані партнером: Сумісна розробка і виробництво потужних (десятки кВТ) плазмотронів з обертальною ковзною дугою, відповідних потужних джерел живлення постійного і низькочастотного струму з напругою на виході ~ 1000 В, хімічних реакторів великого об’єму з плазмовим каталізом перетворень. Потужних паливних пристроїв синтез-газу. Розробка Фішер-Тропш процесів перетворення синтез-газу в різні рідкофазні вуглеводні (синтетичні бензини і не тільки). Синтез вуглецевих наноматеріалів в плазмово-каталітичному реакторі з неперервним їх виносом з нього. Спільна R&D діяльність, тестування та впровадження розроблених технологій на ринку. Допомога в підготовці та просуванні проекту в рамках програми «Горизонт-2020».

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Дерматотропний лікарський засіб на основі нанокристалічного діоксиду церію

Резюме:  Пропонується розробка медичного препарату з дерматотропними властивостями на основі наночастинок діоксиду церію. Відомо, що будь-які ушкодження шкіри, викликані механічними, термічними травмами, супроводжуються активацією процесів запалення, порушення про/антиоксидантного стану шкіри в ділянці ураження, колонізацією умовно-патогенної та патогенної мікрофлори

Переваги та інновації:  Проведені дослідження підтвердили: • антимікробну дію наночастинок церію на ріст умовно-патогенних бактерій; • антиоксидантну дію наночастинок церію (сироватка крові щурів); • антизапальну дію нанокристалічного діоксину церію; • ранозагоючу дію нанокристалічного діоксину церію.

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  Тип бажаного партнера – організації (переважно науково-дослідні), які беруть участь у розробці та виробництві нових основ для дерматотропних засобів. Шукаємо промислових партнерів, зацікавлених у розробці промислових зразків запропонованого дерматотропного засобу.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Дерматотропний препарат на основі меланіну

Резюме:  Пропонується розробка медичного призначення у вигляді протиопікового засобу на основі наночастинок меланіну. Меланін є продуктом біотехнологічного процесу.

Переваги та інновації:  Препарат підвищує життєздатність тварин, зменшує до 0 падіж поросят при відлученні, зменшує до 0 падіж перепелів після вилуплення з яєць, захворюваність після вакцинації. Меланін є перспективним для використання в медицині. В експериментах показана його противиразкова, радіопротекторна, протиопікова і протипухлинна дія. Відсутність токсичності та низька собівартість робить його конкурентно спроможним на ринку протипухлинних засобів.

Стадія готовності:  Польові випробування / оцінка випробувань

Опис шуканого партнера:  Тип бажаного партнера – організації (переважно науково-дослідні), які беруть участь у розробці та виробництві нових основ для дерматотропних засобів. Шукаємо промислових партнерів, зацікавлених у розробці промислових зразків запропонованого дерматотропного засобу.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Дисперсна шихта для синтезу високоміцної оксидної кераміки

Резюме:  Пропонується високодисперсна однорідна шихта частково стабілізованого диоксиду цирконію (ЧСДЦ).

Переваги та інновації:  *

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Пропонується високодисперсна однорідна шихта частково стабілізованого диоксиду цирконію (ЧСДЦ). Розроблено проект технологічної інструкції для одержання експериментальної партії порошків в дослідно-промислових умовах. Характеристики дисперсної шихти ЧСДЦ: ЧСДЦ – білий м’який порошок, кубічної сингонії з густиною – 5,98г/см3, не розчинний в воді, органічних розчинниках. Середня молекулярна вага 126,4, вміст ZrO2 – 97% мол., Y2O3 – 2,5% мол. Розмір часточок за уширенням дифракційної лінії складає 100 Å, за даними дисперсійного аналізу – від 30 до 50 мкм. Сполука не отруйна і не радіоактивна. Продукт пакується в поліетиленову тару. Шихта ЧСДЦ має широке використання для в різних областях техніки. Статус власності науково-технічної продукції – сумісний патент на виробництво: 40% -розробники, 20% - Університет імені Тараса Шевченка, 40% - замовник (виробник) - партнер. Є додаткове ноу-хау. Шихта ЧСДЦ має високу вогнетривкість і міцність, термічну і хімічну стабільність, низьку летучість при високих температурах.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Діагностика вірусних інфекцій рослин в польових і парникових умовах

Резюме:  КНУ імені Т.Шевченка пропонує послуги з аналізу та діагностики сільськогосподарської продукції (зернових, овочевих, бобових, соняхових, фруктів, кавунів, декоративних та лікарських рослин) та насіннєвого матеріалу на наявність вірусних інфекцій. Університет зацікавлений у встановленні довгострокової співпраці з потенційними партнерами (виробниками сільськогосподарської продукції) у вигляді субпідрядних послуг. 1

Переваги та інновації:  1. Висока якість обслуговування. 2. Накопичений досвід дає можливість охопити весь технологічний процес аналізу рослин (консультування, відбір проб, аналіз, звітність). 3. Використання лише перевірених лабораторних підходів. 4. Конкурентоспроможні ціни. 5. Турбота про довкілля - мінімізація використання пестицидів.

Стадія готовності:  Вже на ринку

Стан прав інтелектуальної власності:  Невідоме ноу-хау

Опис шуканого партнера:  Тип партнера: компанії, галузі, бізнес. Область діяльності: послуги із захисту рослин, карантинні. Завдання: торговці насіння й імпортери.

Тип співробітництва:  Субпідряд

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Діагностика вірусних інфекцій рослин в польових і тепличних умовах

Резюме:  Пропонуються послуги з аналізу та діагностики сільськогосподарської продукції (зернових, овочів, кавунів, олійних культур, бобових, фруктів, декоративних рослин, лікарських рослин) та насіннєвого матеріалу на наявність вірусних інфекцій.

Переваги та інновації:  • висока якість обслуговування • багаторічний досвід, що охоплює весь робочий процес аналізу рослин (консультування, відбір проб, аналіз, звітність, подальші рекомендації, супровід) • використання перевірених лабораторних підходів.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: компанії, промисловість, будь-який бізнес,що потребує послуг з менеджменту вірусних хвороб рослин Область діяльності партнера: послуги із захисту і карантину рослин Завдання, які стоять перед партнером: виробництво, торгівля й імпорт рослинного матеріалу та насіння

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Діагностичні тест-засоби для визначення Cu, Ni, Zn у біологічних рідинах

Резюме:  Вміст металів у біологічних рідинах є одним з діагностичних показників серцево-судинної та репродуктивної систем діяльності внутрішніх органів і залоз. На сьогодні наявні суперечливі дані стосовно рівнів цих мікроелементів у сечі і сироватці крові пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, хронічними інфекційними процесами. Тому визначення таких металів, зокрема Zn, Cu і Ni, у біологічних рідинах є актуальною задачею клінічної аналітичної хімії. Розроблено модифіковані сорбенти і показано перспективність їхнього застосування як готових аналітичних форм для візуального тест-визначення Zn(II) i Cu(II) у сечі і сироватці крові та Ni(II) у слині. Завдяки простоті використання і задовільній правильності методики можуть бути використані для експресного скрінінгу біологічних зразків у клінічних лабораторіях.

Переваги та інновації:  *

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: лікарні, науково-дослідницькі медичні заклади. Область діяльності партнера: діагностика показників серцево-судинної та репродуктивної систем діяльності внутрішніх органів і залоз Завдання, які стоять перед партнером: спільна R&D діяльність, розробка тест-систем.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Діелектричне дзеркало зі стабілізованою фазовою анізотропією для лазерного гіроскопа

Резюме:  Авторами розроблено багато оптичних покриттів різних типів. В тому числі було запропоноване діелектричне дзеркало для кільцевого лазера. Пристрій захищений авторським свідоцтвом СРСР 1986 року.

Переваги та інновації:  При використанні кільцевого лазера в лазерному гіроскопі точність вимірів гіроскопа залежить від стабільності фазової анізотропії (різниці фаз між p- та s- компонентами відбитого від дзеркала лазерного випромінювання) кожного з дзеркал лазерного резонатора. Найбільш суттєвою є залежність фазової анізотропії дзеркал від температури. У відомих багатошарових діелектричних дзеркал залежність фазової анізотропії від температури є суттєвою. У запропонованому діелектричному дзеркалі залежність фазової анізотропії дзеркал від температури можна зробити як завгодно малою, що підвищує точність вимірів лазерного гіроскопа.

Стадія готовності:  Вже на ринку

Опис шуканого партнера:  Підприємство, що виготовляє лазерні гіроскопи. Ми можемо дослідити властивості дієлектричних шарів, що виготовлені на устаткуванні замовника, а потім на основі результатів цих досліджень розрахувати для цієї технології виготовлення діелектричних шарів конструкцію діелектричного дзеркала, що має практично нульову залежність фазової анізотропії від температури.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Екзоскелетон хребта та трансформерні технології з забезпечення його життєвого циклу

Резюме:  По своєму призначенню винахід відноситься до медичної техніки, зокрема до пристроїв, які призначені для профілактики, лікування хребта шляхом витягування хребців та зміцнення його м'язів. Він є важливою складовою вітчизняного біомеханічного роботизованого складного пристрою-трансформера «Екзоскелетон» багатоцільового застосування(ЕКС). В разі автономного цілеспрямованого використання він виконує роль локального екзоскелетона.

Переваги та інновації:  Основні економічні переваги в можливості використання в якості базових конструктивних елементів (БКЕ) пристрою стандартних профілів та доступних комплектуючих, в т.ч. ортопедичної техніки. Звідси незначна собівартість пристрою, навіть при одноразовому його виготовленні. На кожному етапі забезпечення життєвого циклу пристрою-трансформера використовується унікальна трансформерна-технологія. Кожна з них може розглядатись як «ноу-хау». Суттєвою перевагою продукту, що пропонується, є доступність БКЕ та можливість його виготовлення в індивідуалізованій та уніфікованій модифікаціях. Не залежно від останніх,пристрій налаштовується під проблему з урахуванням індивідуальних (антропоморфних, функціональних та інш.) особливостей користувача.

Стадія готовності:  У процесі розробки / лабораторні випробування

Опис шуканого партнера:  Тип бажаного партнера – організації (переважно науково-дослідні), які можуть брати участь у методичному (інструктивному) забезпеченні, створенні нових зразків ЕКС. Шукаємо проблемно-зацікавлених, бізнесових та промислових партнерів.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Економічно приваблива горюча суспензія з високою теплотою згорання

Резюме:  Горюча суспензія (новий тип палива) призначена для використання в дизельних і ракетних двигунах. Теплота згорання її складає (40…43) МДж/кг. Седиментаційна стійкість - не менше 6 місяців. Економічна привабливість визначається економією нафтопродуктів.

Переваги та інновації:  Від відомих, що складаються з суміші подрібненого вугілля та води, чи вугілля з реологічною добавкою (суміші триполіфосфату натрію та сульфамеломінформальдегіду) та води, пропозиція відрізняється тим, що: 1. При зберіганні відомих суспензій у цистернах тривалий час горючі частинки осідають у воді, а при зниженні температури оточуючого середовища можливе замерзання суспензії, що виключене для палива, яке пропонується. 2. При використанні в аналогах вугільно-водяної суспензії, в камері згорання виникає водяна пара, що реагує з частинками вугілля. Утворюється водяний газ (СО+Н2), в результаті згорання якого виникає СО2 і пара Н2О. Крім того, енергія згорання антрациту (32,6-34,8) МДж/кг, бурого вугілля – 9,3 МДж/кг. При спалюванні вугільно-водяної суспензії теплота згорання знижується в 1,5-2 рази (в залежності від концентрації та сорту вугілля), чого не відбувається при використанні запропонованого палива. 3. Використання суспензії, що пропонується, не спричиняє корозії та абразивного зношування камери згорання, форсунок та труб, по яких вона перекачується. 4. Висока теплота згорання запропонованого палива та гарантована седиментаційна його стійкість, можливість зекономити нафтопродукти завдяки значному зменшенню в суспензії концентрації керосину та лігроїну, а також додаткове використання в ньому водню, без сумніву визначає переваги палива для використання в турбінах, дизельних або ракетних двигунах.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  УКР НДІ Цивільного захисту (Україна); Інститут геохімії навколишнього середовища (Україна). Від партнерів очікуємо допомоги у виготовленні дослідно-промислової партії суспензії та оформлення документації про ефективність її працездатності.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Експериментальна модель для доклінічного тестування антиметастатичних протипухлинних засобів

Резюме:  Пропонується експериментальна модель доклінічного тестування антиметастатичних протипухлинних препаратів методом моделювання метастазування злоякісних пухлин у печінку.

Переваги та інновації:  Основними перевагами є коротка тривалість та висока ефективність одержання модельної системи пухлинного росту з первинним пухлинним вузлом у селезінці і метастазами у печінці, що дозволяє скоротити термін дослідження протипухлинного засобу.

Стадія готовності:  У процесі розробки / лабораторні випробування

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: інвестори, науково-дослідні та медичні компанії в онкології, фармацевтики, ветеринарії, Область діяльності партнера: доклінічні дослідження антиметастатичних та протипухлинних засобів Завдання які повинні стоять перед партнером: доклінічні тестування антиметастатичних протипухлинних засобів, протипухлинних препаратів загального або цільового призначення, експериментальні дослідження нових препаратів антиметастатичної дії, дослідженні ефективності комплексного введення антиметастатичної і гепатопротекторних препаратів.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторамиВгору