Послуги університету

  
Назва елементу:
Стадія готовності:
Стан прав інтелектуальної власності:
Тип співробітництва:
Мова спілкування:
Країна бажаного партнера :Експертиза з якості води та екологічної безпеки речовин, що використовуються в сільському і комунальному господарстві

Резюме:  У складі ННЦ «Інститут біології» функціонує Діагностична лабораторія. Свідоцтво про атестацію №ПТ-368/14 від 29.10.2014 р. Пропонуються послуги з 1. Визначення якості води за ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості 2. Визначення екологічної придатності мінеральних добрив. 3. Визначення ефективності інсектицидів, регуляторів розвитку та репелентів. 4. Оцінка токсичності речовин, що використовуються в сільському і комунальному господарстві.

Переваги та інновації:  • висока якість обслуговування, • багатий досвід, що охоплює весь робочий процес експертизи, • використання перевірених лабораторних підходів, • низька вартість послуг.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: державні організації, інвестори, науково-дослідні та виробничі компанії, що працюють в сільському і комунальному господарстві та в галузі охорони навколишнього середовища. Область діяльності партнера: виробнича діяльність в сільському і комунальному господарстві, охорона навколишнього середовища. Завдання, які стоять перед партнером: експертна оцінка якості води та речовин, що використовуються в сільському і комунальному господарстві.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Експрес визначення йоду в питних водах тривалого зберігання

Резюме:  Пропонується тест-метод визначення мікрокількостей йоду у йодованих побутових водах на основі пінополіуретанового сорбенту, з метою контролю надходження йоду до організму людини.

Переваги та інновації:  • простота, • екологічність, • чутливість 0,03 мг/л з діапазоном визначуваних концентрацій до 12 мг/л при кількісному визначенні мікроколориметром та до 50 мг/л при візуальному тест-визначенні.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Тип партнера для співпраці: державні та місцеві організації з санітарно-епідеміологічного та екологічного контролю питної води. Завдання, що стоять перед організацією-партнером: тест-контроль якості питної води.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Застосування антарктичних мікроорганізмів як продуцентів біологічно активних сполук

Резюме:  Сьогодні пошук нових продуцентів біологічно активних сполук (БАС) інтенсивно ведеться серед мікроорганізмів, місця існування яких мало вивчені і часто пов’язані з екстремальними умовами, оскільки саме у таких організмів можливий синтез нових вторинних метаболітів і потенційних БАС, які допомагають продуценту адаптуватися до таких умов. Значний інтерес науковців зосереджений на вивченні мікроорганізмів Антарктики, екстремальне середовище якої обумовлює значні адаптаційні зміни в антарктичних ценозах. Серед мікроорганізмів Антарктики значна кількість представляє інтерес як об’єкти для пошуку нових продуцентів БАС для подальшого використання в різних галузях (біотехнологія, медицина тощо).

Переваги та інновації:  *

Стадія готовності:  У процесі розробки / лабораторні випробування

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: інвестори, науково-дослідницькі та медичні заклади, фармацевтичні компанії. Область діяльності партнера: біотехнологія, розробка медичних препаратів. Завдання, які стоять перед партнером: спільна R&D діяльність, тестування медичних препаратів.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Інваріантно-поляризаційний сейсмічний спосіб визначення (контролю) пружної симетрії і пружних сталих товщі гірських порід

Резюме:  Розробка стосується технологій пошуків і розвідки корисних копалин, моніторингу родовищ. Вона може бути використана для підвищення ефективності сейсморозвідки при пошуках і розвідці родовищ нафти і газу та надійності оцінки петрофізичних параметрів і параметрів продуктивності порід-колекторів сейсмоакустичними методами. Розробка впроваджується на персональному комп’ютері шляхом встановлення спеціального програмного забезпечення. Подана заявка на винахід.

Переваги та інновації:  Суттєвим недоліком інших способів є також те, що вони не у повній мірі забезпечують розрізнення ефектів неоднорідності й анізотропії в товщі гірських порід, а визначення площини симетрії не є гарантією однозначного вибору стандартної системи координат та визначення пружної симетрії. Надійність визначення пружних сталих в цьому способі в значній мірі залежить від вибору системи спостережень і вибору типу моделі середовища. Ці недоліки значно ускладнюють можливості об’єктивної оцінки азимутальних параметрів сейсмічних хвиль і, відповідно, апостеріорну достовірність оцінок азимутальної анізотропії прогнозних петрофізичних характеристик та параметрів продуктивності колекторів нафти і газу. Запропонований інваріантно-поляризаційний сейсмічний спосіб визначення пружних сталих та їх симетрії не лише забезпечує надійне визначення пружних сталих товщі гірських порід у стандартній акустичній системі координат,але й згладжує флуктуаційну складову азимутальної сейсмічної анізотропії, обумовленої неоднорідністю будови й складу товщ гірських порід. Дану розробку можна застосовувати при дослідженнях сильно анізотропних середовищ будь-якої симетрії.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Науково-дослідні та освітні установи, нафтогазові компанії

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Інтелектуальна технологія обробки текстової інформації

Резюме:  Розроблена технологія комп’ютерно-лінгвістичної обробки текстів на природній мові, яка базується на створених потужних лінгвістичних базах даних та евристичних алгоритмах смислової обробки текстів.

Переваги та інновації:  Застосування цієї бази дозволяє отримати кращі результати у задачах: • визначення емоційної направленості тексту; • визначення запозичень та «плагіату» в текстах; • визначення іменованих сутностей у текстах; • встановлення ко-референтних зв’язків у текстах. У 2013-2014 році програмні модулі для вирішення останніх двох задач були успішно розроблені та реалізовані в рамках великих лінгвістичних проектів. Вищезазначені системи є працюючими програмними прототипами, які цілком готові до впровадження при умові проведення невеликих модифікацій та адоптацій під специфіку конкретної задачі замовника та потрібну предметну область.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера – бізнес-партнери, інвестори. Завдання які повинні бути виконані партнером – інвестування коштів для доробки проекту до промислового рівня та підтримка при впровадженні розроблених програмних продуктів.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Інтродукція рослин і збереження біорізноманіття

Резюме:  У складі ННЦ «Інститут біології» функціонує Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна. Його метою є моніторинг, вивчення та відтворення рослинних ресурсів місцевої та світової флори шляхом створення, поповнення та збереження біологічних колекцій. Зокрема ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна має одну з найбільших колекцій магнолій у Східній Європі та понад 100-річний досвід їх культивування. Пропонується впровадження в озеленення міст стійких та високодекоративних видів магнолій (Magnolia) інтродукованих та адаптованих у Ботанічному саду.

Переваги та інновації:  • висока якість обслуговування, • рослини адаптовані до кліматичних умов Києва та області • багатий досвід з інтродукція рослин та їх адаптації до кліматичних умов, • низька вартість послуг.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: державні, комунальні організації, інвестори, науково-дослідні компанії, що працюють в галузі в озеленення міст та збереження біорізноманіття, профільні управління Міністерства екології та природних ресурсів. Область діяльності партнера: діяльність в сфері послуг з озеленення міст та ландшафтного дизайну. Завдання, які стоять перед партнером: покращення стану озеленення та ландшафтного дизайну міст.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Інформаційна технологія для моделювання та розпізнавання дактильної жестової мови

Резюме:  Мета інноваційної розробки - вирішення проблеми вивчення і розуміння жестової мови як одного із засобів спілкування всіх людей та швидкої адаптації громадян з вадами слуху в суспільство і сприйняття суспільством цих людей шляхом створення та впровадження сучасних комп’ютерних інформаційних технологій, включаючи можливості дистанційного навчання.

Переваги та інновації:  Саме створення та використання інформаційних технологій дозволить освоїти жестову мову і її складову частину – дактильну жестову мову широкому загалу користувачів, в першу чергу дітям із спеціалізованих шкіл та викладачам вищої школи, де навчаються люди з вадами слуху, працівникам державних і приватних установ, які у своїй роботі спілкуються з глухими людьми (медицина, поліція, обслуговуюча, готельна сфера, магазини та ін.). Дана розробка орієнтована на розробку стандарту жестової мови для затвердження державними органами в якості офіційної державної мови. Запропоновані технології та розроблене методичне забезпечення є унікальними для України і не мають аналогів у світі.

Стадія готовності:  Готове до впровадження

Опис шуканого партнера:  Для впровадження розробленої технології має бути державне замовлення, або залучення потенційних партнерів, які можуть впровадити таку розробку для широкого загалу користувачів, в тому числі і з використанням мобільних пристроїв та через інтернет-технології. Зацікавленність у партнерах з різних країн світу щодо створення Консорціуму для подачі пропозиції в рамках Програми «Горизонт-2020» в області створення інформаційного-комунікаційних технологій для моделювання, розпізнавання та вивчення жестових мов різних країн.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Історичний корпус української мови

Резюме:  Проект передбачає створення довідково-інформаційної системи для вивчення орфографії, семантики, морфології, синтаксису української мови,  представлених у текстах різних хронологічних зрізів, стилів, жанрів XIV–XVIII cтоліть. Уперше пропонується вивчати зібрану електронну базу даних історичних пам’яток за допомогою електронної історичної граматики «АГАТІСТ»

Переваги та інновації:  Історичний корпус – це сучасна форма збереження культурно-історичної писемної спадщини, що має загальноцивілізаційне значення. Він удоступнює її для найширшого кола дослідників історії української мови, літератури, культури. Автоматизація діахронічних досліджень дає змогу зробити їх максимально об’єктивними і  підвищити достовірність результатів. Для користувача це відкриває можливості статистичної обробки корпусних даних, спрощує й прискорює вивчення й опрацювання графіки, орфографії, лексики, граматики української мови на різних хронологічних зрізах. Корпус може надати інформацію як про контексти вживання окремих мовленнєвих одиниць, так і про їхні кількісні характеристики: формальні, функціональні, стилістичні тощо. Процес створення інформаційно-довідкової системи передбачає: електронне зібрання історичних текстів, перевірених за оригіналом, експериментальну апробацію автоматичної системи граматичного анотування «АГАТ» до історичного матеріалу, створення діахронічних словників різних типів: лексичних, граматичних, частотних тощо

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  Науково-дослідні колективи, що мають досвід створення діахронічних корпусів, інвестори. Завдання, які стоять перед партнером: інвестування коштів для розбудови проекту, технологічне співробітництво, допомога в підготовці та просуванні проекту в рамках програми «Горизонт 2020»

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Калібрування озонометрів М-124 за спектрофотометром Добсона із врахуванням спектральної чутливості озонометрів

Резюме:  Розроблено методику калібрування фільтрових озонометрів М-124, яка ґрунтується на тривалих рядах одночасних вимірювань із високоточним озонометричним інструментом – спектрофотометром Добсона № 040, включає вимірювання кривих спектральної чутливості озонометра з двома фільтрами та розрахунки калібрувальних номограм.

Переваги та інновації:  Розроблена методика забезпечить відновлення мережі каліброваних фільтрових озонометрів М-124 на території України для довготривалого моніторингу рівнів ЗВО як важливого індикатора стану довкілля та кліматичних змін в регіоні. Наявність базового приладу – спектрофотометра Добсона № 040 на станції Київ-Голосіїв, що входить до глобальної мережі Global Atmosphere Watch – створює умови для регулярного тестування озонометрів і підтримання належної якості вимірювань.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Розроблена методика забезпечить відновлення мережі каліброваних фільтрових озонометрів М-124 на території України для довготривалого моніторингу рівнів ЗВО як важливого індикатора стану довкілля та кліматичних змін в регіоні. Наявність базового приладу – спектрофотометра Добсона № 040 на станції Київ-Голосіїв, що входить до глобальної мережі Global Atmosphere Watch – створює умови для регулярного тестування озонометрів і підтримання належної якості вимірювань.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Керамічні термо- та вологостійкі електретні матеріали

Резюме:  Керамічні термо- та вологостійкі електретні матеріали із потенціалом зовнішнього електричного поля до 1000 В, стабільністю потенціалу зовнішнього електричного поля у часі не менше 1 року, робочим інтервалом температур до 400С та робочим інтервалом вологості оточуючого середовища до 50 – 70 % відносної вологості для використання в джерелах постійного електричного поля, вимірювальній техніці, виробництві мікрофонів, телефонів, датчиків вібрації, деформації і тиску, малопотужних генераторів змінного струму.

Переваги та інновації:  • Вироби із запропонованого матеріалу є довгодіючим джерелом постійного електричного поля для приладів, які працюють в умовах підвищених температур та вологості без зовнішнього живлення. • За термо- та вологостійкістю потенціалу зовнішнього електричного поля запропоновані матеріали значно перевищують відповідні відомі матеріали.

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  • Науково-дослідна організація та промисловість • Успішне впровадження розроблених, запатентованих і випробуваних керамічних термо- та вологостійких електретних матеріалів у промислове виробництво потребує доопрацювання конкретного технологічного ланцюга, а також складання відповідного бізнес-плану і ТУ на виробництво різних видів виробів із цих матеріалів.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Комплекс методик для тестування бактеріостатичної та бактерицидної дії речовин різної препаративної форми

Резюме:  Пропонується лабораторні методи скринінгу бактеріостатичної та бактерицидної активності потенційних антибактеріальних речовин. Дослідження проводяться згідно зі стандартами МУК та CLSI.

Переваги та інновації:  Основними перевагами комплексу методик, що пропонуються, є можливість підбору умов тестування антибактеріальної активності в залежності від конкретних особливостей зразка: його розчинності, агрегатного стану, доступної для досліджень кількості (можлива робота з мікродозами препарату).

Стадія готовності:  У процесі розробки / лабораторні випробування

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: лабораторії (дослідні інститути), виробники фармацевтичної продукції, ветеринарних препаратів, біопрепаратів для сільського господарства, дезінфектантів, миючих засобів, засобів гігієни, тощо; підприємства харчової промисловості. Область діяльності партнера: медицина, фармацевтика, ветеринарія, біотехнологія, виробництво, сільське господарство, харчова промисловість. Завдання які повинні стоять перед партнером: науково-технічне співробітництво при розробці нових методів скринінгу бактеріостатичної та бактерицидної активності потенційних антибактеріальних речовин, адаптація методів до вимог замовника, впровадження в виробництво.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Комплексна методика моделювання впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування трубопровідно-транспортних природно-техногенних систем

Резюме:  Розроблено методику комплексного аналізу стану геологічного середовища та кількісної оцінки впливу небезпечних геологічних процесів (зсувів, водних та селевих потоків, кріогенних процесів) на функціонування трубопровідно-транспортних природно-техногенних систем (ПТС) у різних ландшафтно-кліматичних зонах, яка базується на створенні та чисельному аналізі комплексу взаємопов’язаних геологічних, фізико-геологічних та математичних моделей.

Переваги та інновації:  - використання сучасних програмних комплексів моделювання геологічних систем - нові підходи до моніторингу та прогнозування небезпечних геологічних процесів, оцінки геологічних ризиків

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Бізнес-компанії, що займаються розробкою програмного забезпечення для нафтогазової галузі, підприємства транспортної та нафтогазової промисловості, навчальні заклади. Завдання, які стоять перед партнером: дослідження бізнес-процесів у нафтогазовій галузі, впровадження модулів оцінки впливу на функціонування трубопровідних систем.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Лікувально-діагностичний комплекс для стимуляції моторики шлунково-кишкового тракту у хворих із закрепами, атонією та паралічем кишечника

Резюме:  Порушення моторної функції шлунково-кишкового тракту лежить в основі патогенезу багатьох захворювань (гастро-езофагальнарефлюксна хвороба, виразкова хвороба шлунка, синдром подразненого кишечника, закреп, діарея та ін.) та часто супроводжує хвороби, не пов’язані з шлунково-кишковим трактом (інсульт, інфаркт, діабет та ін.).

Переваги та інновації:  В лабораторних умовах на щурах (в т.ч. і на моделі термічного опіку) доведено, що меланін прискорює загоєння шкіри і слизових оболонок різного ґенезу. Проведено ряд доклінічних досліджень, серед яких вивчення токсичності. Встановлено, що меланін належить до групи малотоксичних речовин (IVклас токсичності). Доведено, що меланін є найпотужнішим антиоксидантом із відомих природних засобів. Він запобігає деградації колагенових білків та посилює мікроциркуляцію. Гоєння відбувається без утворення грубих рубців.

Стадія готовності:  У процесі розробки / лабораторні випробування

Опис шуканого партнера:  Тип бажаного партнера – організації (переважно науково-дослідні), які беруть участь у розробці та виробництві нових основ для дерматотропних засобів. Шукаємо промислових партнерів, зацікавлених у розробці промислових зразків запропонованого дерматотропного засобу.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Малогабаритний голографічний інтерферометр (МГІ) для визначення залишкових напружень

Резюме:  Пропонуються малогабаритний голографічний інтерферометр для тестування обладнання та об’єктів різного спрямування і попередження можливих аварій, що ведуть до забруднення атмосфери, водяних і земельних ресурсів, виливу шкідливих речовин на природу Землі і життя людей.

Переваги та інновації:  • Можливість роботи безпосередньо на об’єктах • Простота використання • Малогабаритність

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, транспортні організації, підприємства нафто/газової галузі, будівельні компанії. Завдання, які повинні бути виконані: тестування обладнання та об’єктів різного спрямування і попередження можливих аварій.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Математичні методи дослідження та оптимізації систем з повторними викликами

Резюме:  На сьогоднішній день математичні моделі стохастичних систем обслуговування з повторними викликами охоплюють широке коло прикладних задач, які часто виникають при аналізі телефонних, комп'ютерних мереж, телекомунікаційних систем різної архітектури та складності, в авіації та ін. Системами обслуговування з повторними викликами називають моделі, в яких вимоги, що надійшли і застали обслуговуючі прилади зайнятими, утворюють ту чи іншу групу повторних викликів. Повторні виклики мають можливість повторного звернення з метою обслуговування на приладах системи.

Переваги та інновації:  На теперішній час в світі і, зокрема авторами проекту, розроблені ефективні наближені методи, які дозволяють знаходити асимптотично точні розв'язки дискретних оптимізаційних задач, поєднуючи з пошуком невизначених даних моделі, створений теоретичний фундамент для розв'язання задач цілочислової оптимізації, вхідні дані яких належать множинам можливих значень.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Галузі, міністерства, відомства, підприємства, де можуть бути реалізовані результати розробки: економічна, зв’язку, страхові компанії. Структури та організації, що експлуатують стохастичні системи (мобільні та комп’ютерні мережі, мережі колективного доступу, call-центри та т.ін.): оператори мобільного зв’язку, розробники мереж колективного доступу та т.ін., які зацікавлені приймати участь в побудові адекватної ефективної математичної моделі для реальних систем. Фінансові аспекти узгоджуються шляхом переговорів.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторамиВгору