Послуги університету

  
Назва елементу:
Стадія готовності:
Стан прав інтелектуальної власності:
Тип співробітництва:
Мова спілкування:
Країна бажаного партнера :Світлостійкі біоцидні препарати для тривалого знезараження перев’язочних матеріалів та одягу

Резюме:  В даній розробці пропонуються нові ефективні водорозчинні світло- та термостійкі антибактеріальні/антимікробні/антигрибкові препарати на основі полімер/неорганічних композиційних матеріалів для обробки і тривалого знезараження перев’язочних матеріалів (бинтів, марлі, серветок, пластирів тощо), хірургічних ниток, а також білизни та одягу для запобігання розмноженню патогенної транзитної мікрофлори в умовах тривалої відсутності санітарно-гігієнічних умов. Композиційний полімер/неорганічний біоцидний препарат представляє собою міцелоподібні структури полімерної матриці зі зв’язаними неорганічними наночастинками сферичної морфології і малого розміру ( 9 нм).

Переваги та інновації:  • складаються з біосумісних і нетоксичних для клітин людини компонентів; • мають високу біоцидну активність проти 650 бактерій, грибів та вірусів; • стабільні у часі та стійки до дії сонячного світла протягом як мінімум 1 року; • мають високу термостійкість (до 180 С у твердому стані); • водні розчини препаратів зберігають бактерицидну дію до низьких концентрацій (~ 610-6 мг/л); • демонструють високу адгезію до перев’язочних матеріалів та тканин різної природи; • розчини препаратів мають низьку в’язкість і можуть використовуватись як спрей для біоцидної обробки білизни, одягу, камуфляжу військових; • запропоновані біоцидні препарати містять компоненти, які є широко доступними на світовому ринку, що дозволить швидко налагодити їх виробництво в Україні; • показана можливість використання розроблених препаратів також для тривалого знезараження акваріумів та розплідників риби без будь-яких біологічних ризиків.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Тип необхідного партнера: інвестори, науково-дослідницькі та медичні заклади, хімічні та фармацевтичні компанії. Область діяльності партнера: біотехнології, наномедицина, фармакологія, виробництво сучасних медичних препаратів, рибне господарство. Завдання, які стоять перед партнером: спільна R&D діяльність, тестування біоцидних препаратів, спільна організація виробництва розроблених “нанобіоцидів”.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Спеціалізована інверсія геолого-геофізичних даних для вирішення нафтогазопошукових задач

Резюме:  Рoзрoблeний aлгoритм i прoгрaмнe забезпечення, яке aдaптoвaнe дo cyчacних cиcтeм oбрoбки ceйcмiчних дaних, якe зaбeзпeчyє кiлькicнy oцiнкy лiтoлoгiї, глиниcтocтi, ємнicнo-фiльтрaцiйних влacтивocтeй тa флюїдo-гaзoнacичeнocтi прoдyктивних гoризoнтiв i аномально високих пластових тисків шляхoм iнвeрciї ceйcмiчних швидкocтeй i пaрaмeтрiв AVO-aнaлiзy тa прyжнoї iнвeрciї. Розробка впроваджується на персональному комп’ютері шляхом встановлення спеціального програмного забезпечення.

Переваги та інновації:  Рoзрoблeний кoмплeкcний пiдхiд побудови комплексних 3D моделей нафтогазових родовищ, видiлeння тa oцiнки прoдyктивних тoвщ iз зaлyчeнням ceйcмiчних дaних, дaних ГДC тa дocлiджeнь кeрнy. В ocнoвi тaкoгo пiдхoдy лeжaть нoвiтнi iнфoрмaцiйнi тeхнoлoгiї тa aвтoрcькi aлгoритми, якi зaбeзпeчyють мaкcимaльнy iнфoрмaцiйнy нaпoвнeнicть гeoлoгo-гeoфiзичних дocлiджeнь при пoшyкaх нaфти тa гaзy i мaють нa мeтi змeншeння ризикiв нeпрoдyктивнoгo бyрiння тa збeрeжeння кoштiв, щo iнвecтyютьcя в гeoлoгo-рoзвiдyвaльнi рoбoти. Нa прaктицi при iнтeрпрeтaцiйнiй oбрoбцi cейсмічних даних (AVO-aнaлiз, aкycтичнa i прyжнa iнвeрciя) зacтocoвyють як iзoтрoпнi, тaк aнiзoтрoпнi cyцiльнi мoдeлi iз зacтocyвaнням пaрaмeтрiв aнiзoтрoпiї пaрaмeтрiв Тoмпcoнa i Ляхoвiцькoгo- Цвaнкiнa. Aлe в рaмкaх цих мoдeлeй рoзв’язaти зaдaчy точного опису характеристик геологічного середовища практично нeмoжливo. В зв’язкy з нoвoю iнтeрпрeтaцiйнoю пaрaдигмoю ceйcмoрoзвiдки i ceйcмoaкycтики нa пeрший плaн вихoдять бaгaтoкoмпoнeнтнi трiщиннo-пoрoвo-кaвeрнoзнi флюїдo-нacичeнi диcкрeтнi мoдeлi. Ocнoвнoю мeтoю тaких мoдeлeй є зaбeзпeчeння визнaчeння зaлeжнocтeй мiж ceйcмiчним пoлeм, ceйcмiчними хaрaктeриcтикaми (динaмiчними i кiнeмaтичними) i рeчoвинним cклaдoм тa мiкрocтрyктyрoю гeoлoгiчнoгo ceрeдoвищa – тими хaрaктeриcтикaми якi i визнaчaють кoлeктoрcькi влacтивocтi, тип нacичeння i нaпрyжeнo-дeфoрмoвaний стан

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Науково-дослідні та освітні установи, нафтогазові компанії.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Спосіб контролю забруднення атмосфери магнітним методом

Резюме:  Розробка відноситься до геофізики та екології, зокрема до способу контролю стану атмосферного повітря, ґрунтового покриву та інших компонентів довкілля в умовах забудованих територій і може використовуватися для дослідження забрудненості навколишнього середовища.

Переваги та інновації:  В основу розробки закладене завдання удосконалити спосіб контролю стану довкілля на основі магнітних досліджень речовини. Небезпечні для здоров’я людини речовини, які забруднюють атмосферу в асоціації із магнітними речовинами накопичуються на плоских штучних поверхнях. Запропонована розробка дозволяє вивчати забруднення атмосфери та використовувати відповідні матеріали при побудові графіків та карт розповсюдження та накопичення небезпечних речовин у повітряних басейнах урбанізованих територій. Специфіка магнітних досліджень природних об’єктів (у даному випадку пилових фракцій атмосферного повітря) полягає у суттєвому зменшенні вартості робіт та трудомісткості за рахунок простоти виконуваних процедур. Існуючі інші технології використовують відбір змінних фільтрів зі стаціонарних пунктів спостереження геофізичних обсерваторій та подальші вартісні хімічні компоненті аналізи. Дана методика не дозволяє проводити масові спостереження і вимагає залучення значущих ресурсів. Запропонована нами методика використання штучних плоских поверхонь у якості пасток носіїв забруднення є експресною технологією і дозволяє підвищити ефективність існуючих раніше способів дослідження забруднення повітряних басейнів.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Потенційними партнерами можуть виступати як науково-дослідні організації, так і кінцеві користувачі розробки – державні та приватні підприємства природоохоронної галузі, які мають на меті завдання контролю та моніторингу стану забруднення атмосфери. Крім того, будь-які організації, які бажають проводити визначення забрудненості на локальних рівнях – в околі розташування певних об’єктів, усередині та зовні будівель, тощо. Партнерами можуть виступати університети та академічні інститути з дослідницькою метою для удосконалення існуючої розробки, спільної участі у вітчизняних та міжнародних науково-дослідницьких проектах, конкурсах, отримання грантів та замовлень на виконання зазначених вище робіт.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Спосіб одержання водню з композитів пористого кремнію

Резюме:  Пропозиція відноситься до технологій отримання водню з неорганічних матеріалів, які є складовою частиною галузей водневої енергетики та хімії кремнію. Він полягає у створенні твердотільних джерел молекулярного водню у вигляді таблеток на основі порошків пористого кремнію, силікагелю та каталізатору, забезпеченні тривалого виділення водню шляхом активації таблеток чистою водою у звичайних умовах, та відведенні продуктів реакції.

Переваги та інновації:  Перевагою запропонованого способу є активація процесу виділення водню чистою водою при кімнатній температурі, без допоміжних реагентів. Спосіб не потребує складного обладнання. Всі складові процесу безпечні для людини та навколишнього середовища. Інші способи генерації водню з неорганічних матеріалів потребують нагрівання, додавання хімічних реактивів, застосування спеціалізованого обладнання.

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: інвестори, науково-дослідницькі та виробничі заклади з енергетичної галузі. Партнери, які були б зацікавлені у співпраці щодо створення Консорціуму для подачі пропозиції в рамках Програми «Горизонт-2020». Область діяльності партнера: отримання водню з неорганічних матеріалів, портативні джерела живлення малої потужності. Завдання, які стоять перед партнером: Спільна R&D діяльність, впровадження технології у виробництво. Допомога в підготовці та просуванні проекту в рамках програми «Горизонт-2020».

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Спосіб створення двовимірної надгратки з упорядкованих нанокластерів на поверхні фотопровідного термопластичного шару

Резюме:  Метою розробки є створення двовимірної надгратки із впорядкованих нанокластерів на плоскій поверхні фотопровідного шару для створення нановпорядкованого планарного темплату для використання у наноелектроніці для виробництва селективних сенсорів, оптичного спектрального устаткування, діагностичної апаратури, приладів молекулярної та оптоелектроніки.

Переваги та інновації:  Проведені дослідження з використанням створених темплатів показали: • Суттєве (у 5 - 40 разів) підсилення ліній спектру комбінаційного розсіювання. • До промислового впровадження проекту потрібно 0,5 року. • Створити установку для промислового виготовлення темплатів можна на спільній базі Київського університету імені Тараса Шевченка та інститутів Фізики та Фізики напівпровідників НАНУ. • Реверсивні, керовані наноструктуровані темплати можуть бути використані розробникам селективних сенсорів, оптичного спектрального устаткування, діагностичної апаратури, приладів молекулярної та оптоелектроніки.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Партнер має забезпечити фінансування розробки конкретних технологічних процесів створення темплат, розробку багатошарових темплат для їхньої оперативності.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Спосіб та побутовий пристрій для очищення і структурування води

Резюме:  Спосіб очищення та структурування води полягає в її заморожуванні в ємності і розморожуванні чистого льоду. При цьому заморожування води зупиняють, коли досягає наперед заданої величини електроопір ділянки льоду, що прилягає до поверхні води з домішками. Воду з домішками виливають з ємності до її заморожування, лід розтоплюють теплом навколишнього середовища і одержують чисту воду, яку додатково молекулярно структурують, пропускаючи її ламінарним потоком через капіляри.

Переваги та інновації:  - зручність використання пристрою в домашніх побутових умовах; - простота виготовлення пристрою та ефективність очищення води від мікроорганізмів; - корисніше за кип’ятіння молекулярне структурування води шляхом пропускання її крізь капіляри.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Інститут геохімії навколишнього середовища (Україна). Від партнерів очікуємо допомоги у виготовленні креслень та конструкторської документації для пристрою.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Створення MEMS лабораторії на базі Корпорації «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка»

Резюме:  MEMS системи - це технології і пристрої, що поєднують в собі мікроелектронні та мікромеханічні компоненти. Перша MEMS лабораторія була створена на базі Стенфордського університету. Зараз у світі існують декілька MEMS лабораторій у найбільш розвинених країнах (США, Німеччина, Сінгапур та ін.). Такі лабораторії є основою розвитку сучасних технологій створення мікропристроїв для промисловості. Типові розміри MEMS елементів лежать в діапазоні від 0,1 до 100 мікрометрів, тоді як розміри кристала MEMS мікросхеми мають розміри від 20 мікрометрів до 1 мм. Серед електромікромеханічних елементів, які зараз знайшли широке розповсюдження, потрібно відзначити так звані «сенсори» - датчики тиску, акселерометри, гіроскопи, мікрофони, тобто вимірювальні прилади що переводять механічний рух, або іншу фізичну дію в електричний сигнал та навпаки «актуатори», що переводять електричний сигнал в фізичні дії. Такі елементи на побутовому рівні використовуються зараз в сучасних планшетах, телефонах, фотокамерах, ноутбуках, в системах безпеки автомашин та інше. Подібні мікроелектричні пристрої використовуються також в навігаційних пристроях супутників, та, наприклад, при створенні високоточної зброї.

Переваги та інновації:  Створення MEMS лабораторії має стратегічне значення для розвитку сучасних технологій (перш за все нанотехнологій) в електронній промисловості України в тому числі і в оборонній сфері (високоточне озброєння, навігаційне обладнання для військових супутників та безпілотників, мікрообладнання для розвідки, датчики поранення та інше). Крім того, можлива передача кількох технологічних карт з випуску сучасних елементів мікроприладів цивільного призначення (сенсорів, мікро-акселераторів, актуаторів та інше), які мають сталий попит на міжнародному ринку, що забезпечить високу рентабельність роботи лабораторії та можливість створення та розвитку сучасних українських технологій.

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: інвестори, науково-дослідні та виробничі установи які зацікавлені в спільному створенні на території України сучасної MEMS лабораторії. Область діяльності партнера: R&D діяльність, розробка елементів MEMS систем, розробка технологічного обладнання для MEMS лабораторії, будівництво та модернізація «чистих приміщень». Завдання, які стоять перед партнером: спільна R&D діяльність, тестування обладнання, організація виробництва MEMS систем.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Стратегія запровадження екоуправління в великих містах України

Резюме:  *

Переваги та інновації:  Очікуваний ефект підвищення ефективності використання бюджетних коштів може складати від 10 до 70% в залежності від конкретних ландшафтно-архітектурних умов та виду екологічної ситуації.

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  Державні та місцеві органи влади, комунальні та будівельні організації, профільні управління Міністерства екології та природних ресурсів, що задіяні в плануванні розвитку міста.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Структурний аналіз ранньодокембрійських і фанерозойських комплексів з метою вдосконалення структурно-тектонічних методів прогнозування та пошуків родовищ корисних копалин

Резюме:  Розробка спрямована на з’ясування механізмів різнобічного структуроутворення та встановлення структурних критеріїв зруденіння. Основою робіт є детальне геологічне картування із структурно-парагенетичним аналізом різновікових структурно-формаційних комплексів. Базовими методами досліджень є структурно-парагенетичний аналіз, мікроструктурний аналіз, методи польової тектонофізики, а також детерміноване математичне моделювання геологічних структур. Відпрацьовуються ефективні комплекси методів аналізу різнопорядкових розривів, площинних та лінійних структурних елементів осадових, магматичних та метаморфічних утворень. У таких комплексах широке застосування мають оригінальні розробки, що стосуються динамо-кінематичних умов формування різних типів сланцюватості і кліважу.

Переваги та інновації:  • багатий досвід польових структурно-геологічних досліджень в різних регіонах світу; • досвід математичного моделювання геологічних процесів і структур та створення програмних пакетів для обрахунків полів напружень і деформацій; • нові підходи до вирішення структурних задач, прогнозних та пошукових робіт.

Стадія готовності:  Польові випробування / оцінка випробувань

Опис шуканого партнера:  Тип партнера: геологічні сервіс-компанії, гірничо-видобувні підприємства, промисловість, навчальні заклади, які потребують дослідження геологічної будови кристалічних гірських порід з подальшою перспективою пошуків рудних та нерудних корисних копалин. Завдання, які стоять перед партнером: дослідження геологічної будови, впровадження методик та удосконалення розроблених модулів, екологічні задачі.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Термохромний композит на силіконовій основі

Резюме:  Розроблено термохромний композит на основі силікону, що здатен змінювати свій колір з рожево-червоного на тілесно-білий при температурі близько 30°С. Унікальною властивістю даного матеріалу є здатність змінювати колір за температур, близьких до температури людського тіла. Дія композиту є оборотною, тобто колір повертається при охолодженні на повітрі або під проточною водою. Крім того, завдяки пластичності, властивій силіконам, матеріал може бути легко сформований у вироби різної форми (застигання в’язкого вихідного матеріалу у композит відбувається протягом 24 – 48 годин). Необхідно відзначити, що матеріал є нетоксичним та легко піддається обробці. Також композит є стійким до дії сонячного світла та термічно стійким до 80°С.

Переваги та інновації:  Термохромний композит є відносно дешевим матеріалом, який може мати широкий спектр практичного застосування, наприклад: • Мітки, що змінюють колір при нагріванні: кухонний посуд, контейнери для їжі та напоїв; • Мітки умов зберігання: упаковки з ліками, харчовими продуктами; • Мітки на механізмах, що можуть перегріватись (напр., двигуни); • Термохромна гума (фрагменти шин, прокладки, герметики); • Іграшки, що змінюють колір (напр., для дитячих ванн).

Стадія готовності:  Прототип доступний для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Потенційними партнерами можуть бути промислові підприємства, інвестори, які сприятимуть впровадженню термохромних силіконів у промислове виробництво.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Технологія виготовлення композитів на основі сполук, що не мають спільного розчинника

Резюме:  Пропонуємо технологію виготовлення композитів на основі молекулярних сполук, що не мають спільного розчинника, для елементів наноелектроніки, оптоелектроніки, альтернативних джерел енергії, фармацевтики.

Переваги та інновації:  Перевагою технології є можливість використовувати запропонованої технології для створення різних композитів, у тому числі з унікальними властивостями, такими як збільшення ефективності фотоструму в сонячних елементах або підвищеної біологічної активності медичних препаратів.

Стадія готовності:  У процесі розробки / лабораторні випробування

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: інвестори, науково-дослідні та виробничі компанії з галузі наноелектроніки, оптоелектроніки, розробки альтернативних джерел енергії, розробки та виробництва фармацевтичної продукції. Область діяльності партнера: R&D діяльність, створення виробництв та розробка елементів та комплектуючих для нанотехнології або фармацевтичної продукції. Завдання, які стоять перед партнером: спільна R&D діяльність, тестування обладнання, виготовлення промислових зразків мікро- або наноелементів та комплектуючих, організація виробництва.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Технологія використання нанорозмірних біогенних металів, як збалансованих елементів живлення, для підвищення продуктивності рослин в умовах трансформованих агроценозів

Резюме:  Пропонується технологія використання наночасток металів як мікроелементів для сталого сільськогосподарського виробництва в трансформованому навколишнього середовищі.

Переваги та інновації:  Основними перевагами технології застосування наночасток металів як мікроелементів є її високий соціальний ефект і економічна доцільність, швидкість отримання результатів, простота використання, екологічна безпеки, тому що зводить до мінімуму вплив на екосистему і корозійні властивості грунту. Передпосівна обробка насіння колоїдним розчином нанометалів (сумішшю) сприяє активації ростових процесів, збільшенню вегетативної маси рослини восени, що є запорукою успішної зимівлі посівів Застосування колоїдного розчину наночасток для передпосівної обробки насіння пшениці озимої оптимізує процеси росту й розвитку, починаючи відпроростання насіння.

Стадія готовності:  Польові випробування / оцінка випробувань

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: інвестори, науково-дослідних і виробничих компаній у галузі сільського господарства, Область діяльності партнера: якість продукції, екологічна безпека, підвищення ефективності виробництва Завдання які повинні стоять перед партнером: співпраця щодо поліпшення технологій в сільськогосподарському виробництві.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Технологія одержання екологічно чистого сорбенту для збору нафти та нафтопродуктів з поверхні водоймищ та ґрунту

Резюме:  Пропонуємо безвідходну технологію очищення ґрунтів і водної поверхні від нафти та нафтопродуктів, що базується на використанні препарату, одержаного з природного окисленого графіту.

Переваги та інновації:  Впровадження технології дозволяє знизити негативні ефекти, пов'язані з розливом нафти. Кожен грам отриманого сорбенту (ТРГ) здатний поглинати до 80 грамів нафти, а аналоги –тільки до 54 грамів. Вартість виготовлення пристроїв для ТРГ в 3 рази нижче, ніж існуючі, вартість сорбенту нижче майже на 50%.

Стадія готовності:  У процесі розробки / лабораторні випробування

Опис шуканого партнера:  інвестори, науково-дослідницькі та виробничі заклади в галузі захисту навколишнього середовища та нафтопереробки. Область діяльності партнера:захист навколишнього середовища, нафтопереробка, створення промислового обладнання для очищення поверхні води та ґрунту від забруднення залишками нафти. Завдання, які стоять перед партнером: спільна R&D діяльність, тестування обладнання, виготовлення промислового обладнання, організація виробництва.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Технологія одержання імуногену з мікобактерій туберкульозу (BCG)

Резюме:  Пропонуємо технологію одержання імуногену з вакцинного штаму (BCG) Myсobaсterium bovis.

Переваги та інновації:  Застосування нових технологій дозволяє надати клієнтам інструменти для виготовлення іммуногену з вакцинного штаму BCG Myсobaсterium Bovis за спрощеним методом з використанням стимулятора росту в середовищі культивування BCG для прискорення накопичення біомаси мікроорганізмів, достатньої для створення перпарату імуногену в безпечних умовах. Технологія проста у використанні, не вимагає спеціального досвіду. Це дозволяє скоротити витрати на особисту безпеку і скоротити витрати часу в 2-20 разів у порівнянні з аналогами.

Стадія готовності:  У процесі розробки / лабораторні випробування

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: науково-дослідні установи, пов’язані з дослідженнями у галузях медицини та мікробіології. Завдання, які повинні бути виконані партнером: партнери з країн ЄС для створення тестових систем для діагностики туберкульозу з використанням іммуногена і подальше промислове виробництво таких тест-систем. Партнер повинен мати доступ до необхідної лабораторного та технологічного обладнання та обладнання для промислового виробництва тест-систем.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Технологія побудови рефлекторних інтелектуальних систем

Резюме:  Пропонуємо технологію побудови рефлекторних інтелектуальних систем, які можна застосувати для: голосового управління технічними пристроями, прогнозування різноманітних процесів (в т.ч. соціально-економічних), прогнозування футбольних матчів, обробки природно-мовних текстів, природно-мовного доступу до баз даних та ін. Це принципово новий клас систем штучного інтелекту

Переваги та інновації:  В зв’язку з тим, що технологія направлена на вироблення рефлексів на ті чи інші впливи, то немає необхідності створювати бази знань, зберігати словники, зберігати відмінки слів і т.п. Тому такі системи простіші, дешевші, легко навчаються, добре вміють виділяти із вхідного потоку корисну інформацію і навпаки, не реагують на випадкові впливи. Є розроблені дослідні зразки систем, що реагують на голос людини (системи голосового управління телевізором, телефоном, терміналами). Також більше 5 років знаходиться в експлуатації система прогнозування результатів футбольних матчів, та ін. Основні переваги: • не висока вартість розробки, і, відповідно невеликий термін виконання подібних проектів, • висока ефективність одержуваної продукції.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Варіанти співпраці з партнерами в розрізі проектів: • Створення проблемно-орієнтованих рефлекторних систем по замовленню компаній. Тоді в якості партнера виступатиме Замовник такого продукту. Партнер дає завдання та фінансує розробку. • Створення методології та інструментальних засобів рефлекторної технології з подальшим виходом на ринок з типовими засобами, які можна вбудовувати в різноманітні інформаційні та інтелектуальні системи. Потрібен Інвестор такого проекту. Партнер фінансує розробку.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторамиВгору