Послуги університету

  
Назва елементу:
Стадія готовності:
Стан прав інтелектуальної власності:
Тип співробітництва:
Мова спілкування:
Країна бажаного партнера :Технологія побудови системи продуктового планування проектів для вирішення задач управління ресурсами в проектно-промисловій діяльності

Резюме:  Пропонуємо технологію побудови системи продуктового планування проектів. Технологія забезпечує планування проектної та промислової діяльності підприємств і зв'язок між цими видами діяльності через управління матеріально – технічними та трудовими ресурсами. При цьому проводиться розділ ресурсів, які закуповуються і які виготовляються в процесі виконання проекту (продукти). Також при плануванні використовується інтелектуальна система, яка оперує технологіями виготовлення. Така система самостійно будує план виконання проекту (портфелю проектів) та на основі цих глобальних планів створює локальні плани роботи структурних одиниць на заданий період часу. Технологія продуктового планування дозволяє легко працювати з об’ємними планами робіт і створювати дуже високий рівень деталізації проектів.

Переваги та інновації:  Технологія не має аналогів серед існуючих технологій планування проектів. Дозволяє з меншими витратами, чим у конкуруючих продуктів управляти складними портфелями проектів. Використання інтелектуальної системи дозволяє автоматизувати створення планів проектів. Дана технологія може бути використана як основа інформаційної системи на підприємствах, які використовують проектний підхід, в тому числі, сумісно з промисловою діяльністю. Наприклад, авіабудівництво, приладобудівництво, девелопмент, машинобудівництво та інше. Основні переваги: • не велика вартість розробки, • легко адаптувати до змін на підприємстві, • висока ефективність при застосуванні в проектно – промисловій діяльності підприємства.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Варіанти співпраці з партнерами в розрізі проектів: • Створення проблемно-орієнтованих рефлекторних систем по замовленню. Тоді в якості партнера виступатиме Замовник такого продукту. • Створення крос-платформеної версії системи. Потрібен партнер з досвідом крос-платформеної розробки. • Побудова хмарної версії системи. В якості партнера виступатиме ВНЗ з розробками в цьому напрямку.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Тонке широкосмугове радіо-поглинальне покриття для захисту від електромагнітного випромінювання мікрохвильового діапазону

Резюме:  Пропонуються розробка радіо-поглинальних покриттів на основі металевих плівок нанометрової товщини зі штучно створеною структурою електропровідних острівків (мета-матеріал)

Переваги та інновації:  • Широка смуга поглинання • Мала товщина покриття

Стадія готовності:  У процесі розробки / лабораторні випробування

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: інвестори, науково-дослідні та виробничі установи які беруть участь у розробці та виробництві нових систем захисту від електромагнітного випромінювання. Область діяльності партнера: R&D діяльність, розробка елементів захисту від електромагнітного випромінювання, розробка радіо-поглинальних матеріалів. Завдання, які стоять перед партнером: спільна R&D діяльність, тестування обладнання, виготовлення промислових зразків радіо-поглинальних матеріалів, організація виробництва.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Трансформерна інформаційна технологія вдосконалення рухової активності в нормі та патології – комплекс ПТАР

Резюме:  Метою проекту є створення комплексу «Пристрій трансформерний – асистент реабілітолога» (далі - комплекс ПТАР) для потреб відновної медицини що дозволяє частково замінити спеціаліста з фізичної реабілітації при проведенні занять з пацієнтами. Комплекс ПТАР створюєтся з використанням трансформерної інформаційної технології (ТІТ) . ТIТ - це сукупність засобів, моделей, алгоритмів і програм, що забезпечують функціонування пристроя -трансформера, як самостійного пристрою, так і як невід'ємного елементу комплексної системи реабілітації, що містить бази даних про пацієнта і бази знань про управління лікувальними впливами.

Переваги та інновації:  *

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  Тип бажаного партнера – організації (переважно науково-дослідні), які можуть брати участь у методичному(інструктивному) забезпеченні, робототехніки. Шукаємо зацікавлених, бізнесових та промислових партнерів.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Фітоекологічна оцінка впливу антропогенних чинників (гербіцидів, пестицидів, сільськогосподарських препаратів, нанопрепаратів, ГМО) та глобальних змін клімату

Резюме:  Пропонується тест-система з первинного скринінгу зразків рослин для визначення впливу антропогенних чинників (гербіцидів, пестицидів, сільськогосподарських препаратів, нанопрепаратів, ГМО) та глобальних змін клімату на стабільність їх росту, визначення модельних систем окисного стресу і впливу біотичних стресорів (ввід інфекції в контрольованих умовах), визначення адаптаційного потенціалу рослин.

Переваги та інновації:  Основною перевагою пропозиції є оцінка за інтегральними показниками, що забезпечує високу якість та надійність фіто-екологічних результатів впливу антропогенних факторів. Використання пропонованого експертної оцінки істотно знижує ризики для сільського господарства.

Стадія готовності:  У процесі розробки / лабораторні випробування

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: інвестори, науково-дослідних і виробничих компаній у галузі сільського господарства, Область діяльності партнера: якість продукції, екологічна безпека Завдання які повинні бути виконані партнером: співпраця щодо поліпшення технологій в сільськогосподарському виробництві.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Формування механізмів залучення громадянського суспільства до вирішення екологічних проблем в Україні: приклад Голосіївського району м. Києва

Резюме:  Проект спрямований на виявлення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій природно-техногенного характеру, що існують у великому місті, ознайомлення населення з існуючими загрозами та моделлю поведінки при їх можливому настанні

Переваги та інновації:  Ризик виникнення надзвичайних ситуацій особливо зростає у великих містах з високим техногенним навантаженням та високим рівнем зосередження населення. Київ – одне з таких міст. Як потужний промисловий центр він зосереджує низку потенційно небезпечних об’єктів, де зберігаються або використовуються (в силу технологічних процесів) небезпечні хімічні, вибухо- чи пожежонебезпечні речовини, інші джерела небезпеки. Проте навіть за настання надзвичайної ситуації її наслідки – кількість постраждалих та рівень збитків - можна значно знизити завдяки готовності населення. Тому підвищення рівня готовності та формування ефективної протидії є надзвичайно важливим завданням, особливо в умовах нових викликів і загроз, які є нині в Україні. Вибір Голосіївського району як пілотного для даного проекту не випадковий і ґрунтується на його високій релевантності для визначених цілей (поєднання районів техногенного навантаження з включенням збережених природних комплексів – Голосіївський ліс, Голосіївський парк). Таким чином, реалізація проекту сприятиме виявленню існуючих дисбалансів у системі готовності населення до підвищених ризиків, формуванню більш усвідомленої оцінки ситуації та зниженню негативних наслідків у випадку настанню надзвичайних ситуацій.

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  • Громадська організація, що працює в сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки; • Громадська організація, що працює в сфері розвитку місцевих громад, та підвищення їх активності • Бізнес, зорієнтований на розвиток громадянської активності; • Органи місцевого самоврядування. Партнер сприятиме реалізації та удосконаленню продукту.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Фотокатод в області ультрафіолетового випромінювання

Резюме:  Нами було встановлено, що почергова адсорбція атомів Gd та О на поверхняхSi(113) та Si(100) дозволяє отримувати шаруваті системи із окислених атомів Gd. На поверхні Si утворюється температурно стабільний окисел близький до Gd2O3 з роботою виходу  1.0 еВ. Робота виходу такої поверхні практично не змінюється при перебуванні її у вакуумі, а при незначних змінах відновлюється відпалом при температурах до 600С.. Фактично нами створена технологія приготування на Si підкладинці широкозонного напівпровідника з негативною електронною спорідненістю і низькою роботою виходу поверхні, стабільного в часі в умовах вакууму. Така система може бути використана в якості ефективного фотокатоду для фотопомножувачів у діапазоні ультрафіолетового випромінювання. У світі є аналоги нашій системі. Це плівки алмазу (100) вирощені шляхом гомоепітаксії, плівки алмазу на Si(100), плівки окисленого Csна поверхні GaN. На наш погляд створена нами технологія є більш дешевою.

Переваги та інновації:  *

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  Для виконання цієї роботи нам необхідні партнери для виконання спільних досліджень та утворення консорціуму з метою подачі пропозицій до програми Horizon 2020.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Цифрова обробка зображень банкнот

Резюме:  Цифрова обробка зображень банкнот використовується для розв'язання задач розпізнавання номіналу банкноти та перевірки її дійсності. Цей процес поділяється на декілька етапів, які пов'язані з якістю оптичного обладнання й умовами сканування зображення банкноти.

Переваги та інновації:  • Ряд розроблених алгоритмів представляє суттєвий алгоритмічний інтерес і може бути використаний в розробці широкого спектру практичних задач. • Частково розроблені алгоритми дублюють існуючі в світі подібні розробки (але з специфічною алгоритмічною реалізацією). • Досить швидка програмна реалізація алгоритмів, яка дозволяє їх використовувати в детекторах грошових банкнот, що працюють в режимі реального часу.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Фінансові, банкові установи, в системах аутентифікації грошових банкнот. Завдання які повинні бути виконані партнером Надійність, вигідні фінансові пропозиції, чітке уявлення – що він хоче отримати від можливої співпраці.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Цифрова обробка зображень, отриманих з теплового сканера

Резюме:  Розроблені алгоритми цифрової обробки зображень застосовано для задачі пошуку іншорідних об'єктів в зображенні, отриманому при скануванні людини пасивним тепловим сканером. Реалізовано тестову систему, яка може працювати у реальному режимі часу.

Переваги та інновації:  Пасивний тепловий сканер має такі переваги: простота в використанні, відсутність шкоди здоров'ю при роботі в потоці людей. Разом з розробленою системою обробки інформації виріб представляє значний комерційний інтерес. Фізичний пристрій не має відповідних світових аналогів. Дозволяє отримувати інформацію в ситуаціях, недоступних іншим приладам, при інтенсивному використанні достатньо швидко окупається.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Установи, що пов'язані з таможнею, пасивним спостереженням, боротьбою з тероризмом. Завдання які повинні бути виконані партнером Надійність, вигідні фінансові пропозиції, чітке уявлення – що він хоче отримати від можливої співпраці.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторамиВгору