Наукові публікації університету

Формальний критерій визначення бенефіціарного власника в цивільному законодавстві України через призму практики Європейського суду з прав людини

Анотація. Національне законодавство у сфері визна- чення поняття «бенефіціарний власник» здебільшого від- повідає визначенню, що міститься у Директиві 2013/34/ ЄС Європейського Парламенту та Ради та відповідному положенні модельної конвенції з уникнення подвійного оподаткування.
Ця стаття присвячена критеріям, що використову- ються для визначення бенефіціарного власника юридич- ної особи. Основна увага приділена сутнісному та фор- мальному критеріям, які використовуються законодавцем. Основним завдання статті є перевірка того, чи можна застосовувати формальний критерій незалежно від сут- нісного. Так, зосереджується увага на законодавстві, що регулює корпоративні правовідносини (зокрема, Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Закон України «Про акціонерні това- риства») з метою визначення, чи забезпечує володіння 25% голосів такій особі право на гарантоване прийняття позитивного для себе рішення. У зв’язку із цим у статті також використана правова позиція Європейського суду з прав людини, за якою володіння особою навіть третиною голосів у товаристві ще не підтверджує того, що власник цієї третини голосів може відігравати визначальну роль в управлінні юридичною особою.
Отже, перебування у власності особи 25 і більше від- сотків голосів у товаристві (прямо чи опосередковано) не повинно ставати підставою для висновку, що така особа є бенефіціарним власником без урахування здійснення реального контролю (сутнісного критерію). На наше пере- конання, автономне використання формального крите- рію є неприйнятним та таким, що суперечить меті впро- вадження цього терміну у законодавство – встановлення реального власника юридичної особи.


Sabodash R. Formal standard for identification of a beneficiary owner through the practice of the European Court of Human Rights
Summary. National legislation regarding the definition of beneficial owner generally is similar to the Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC.
The paper focuses on the standards used to identify the beneficial owner of the legal entity. Special attention is paid to the description of formal and real standards which are used by the lawmaker. The general idea of the paper is checking that formal standard could be used independently to determine the beneficial owner. The article addresses provisions of the national company law the content of which establishes that ownership 25% or more of the votes in the company can guarantee the right to make independent decisions in a legal entity only under certain conditions. Also, the paper examines the conceptual approach of the European Court of Human Rights according to which owns around a third part of the share capital not enough to indicate that the State is entitled to a greater role in managing the company that the other shareholders.
It has been found out that membership of a person with 25% or more of the votes in the company (direct or indirect) should not be assessed as beneficial ownership of the legal entity without taking into account the real standard, without taking into account the existence of real control over the legal entity. Moreover, the autonomous using the formal standard is unacceptable and contrary to the purpose of its creation – the determination of the “real” owner of the legal entity.
Key words: beneficiary owner, practice of the European court of human rights, soft law, real standard, real standard.

ID: 244338
Кількість показів: 19
дата змінення: 12.03.2020 19:34:46
Ким змінено (ім'я): (jurist7) Роман Сабодаш
Вид роботи:  Наукова публікація
Тип роботи:  Наукова стаття
Кількість сторінок:  4
Рік видання:  2019
Звітний рік:  2020
Видання:  Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція».
Том:  2
Випуск, частина:  41
Номери сторінок:  34-37
Галузь науки:  Соціальні науки, інші
Автори,співробітники Університету:  Сабодаш Роман Богданович
Кафедра / Відділ:  Цивільного права
Посилання на статтю (посилання на рецензію в журналі (для монографій):  http://vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc41/part_2/10.pdf
Ключові слова:  бенефіціарний власник, практика ЄСПЛ, м’яке право, формальний критерій, сутнісний критерій
Опубліковано за рішенням Вченої ради:  ні
Інститут/Факультет:  Інститут права

Повернення до списку

Вгору