Автори, співробітники Університету

Хоменко Михайло Михайлович
Khomenko Michael M.

Ідентифікатор автора: 122752
Кількість пошукових запитів автора: 830

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Цивільного права
Посада: асистент кафедри

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 67, з них наукових статей (наукові публікації) - 23, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 38

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Право на эффективное средство правовой защиты: подходы Европейского суда по правам человека
Хоменко Михайло Михайлович
2019
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.299-303
2
Матеріали конференції
К вопросу о необходимости формирования навыков юридической аргументации при решении казусов по гражданскому праву
Хоменко Михайло Михайлович
2019
Міжнародна науково-практична конференція "Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені памяті Є.В. Васьковського"
c.28-35
3
Матеріали конференції
Правовые последствия признания сделки недействительной: реституция v. виндикация, кондикция, возмещение убытков
Хоменко Михайло Михайлович
2019
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.246-249
4
Навчальний посібник
Глава 2. Джерела правового регулювання альтернативних способів вирішення спорів
Хоменко Михайло Михайлович
2019
Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / [М. Я. Білак, Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко] ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. - Харків : Право, 2019. - 264 с.
c.64-107
5
Наукова стаття
Інтегративний підхід до формування професійних компетентностей юристів
Хоменко Михайло Михайлович
2019
Реформування юридичної освіти: виклики часу. Збірник статей до ювілею доктора юридичних наук, професора Наталії Семенівни Кузнєцової / Відп. ред. О. В. Кохановська та О. О. Кот. – К.: ПрАТ “Юридична практика”, 2019. – 528 С.
c.153-162
6
Наукова стаття
Генеза вчення про юридичні факти у науці цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2019
Право України
в.1 c.167-185
7
Наукова стаття
Development Trends of the Private Law of France
Хоменко Михайло Михайлович
2019
Yearbook of Ukrainian law
в.11 c.289-304
8
Наукова стаття
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України (статті 559, 570, 576-577, 591, 700, 792, 895, 927, 1057-1, 1074-1076-8, 1277, 1283, 1287, 1297)
Безклубий Ігор Анатолійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Притика Юрій Дмитрович
Хоменко Михайло Михайлович
2019
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. 6-те вид., перероб. і допов./ за заг. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця; [наук. ред.: М. М. Хоменко]. Київ: Юрінком Інтер, 2019.
т.2 c.61-63; 73-75; 88-99; 130-134; 279-282; 376-388; 496-497; 532-535; 700-704; 723-744; 1011-1013; 1018-1019; 1022-1023; 1032-1033
9
Наукова стаття
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України (статті 16, 21, 29, 35, 39, 41-49, 181, 190, 207, 316, 387)
Дзера Олександр Васильович
Хоменко Михайло Михайлович
2019
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. 6-те вид., перероб. і допов./ за заг. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця; [наук. ред.: М. М. Хоменко]. Київ: Юрінком Інтер, 2019.
т.1 c.34-38; 43-45; 64-67; 75-77; 81-82; 83-95; 266-268; 276-277; 302-304; 464-467; 582-583
10
Матеріали конференції
Юридична аргументація судового рішення: досвід європейських країн
Хоменко Михайло Михайлович
2018
Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
c.255-259
11
Матеріали конференції
Категория "недействительность" и защита гражданских прав: концепция Хозяственного кодекса
Хоменко Михайло Михайлович
2018
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.295-298
12
Матеріали конференції
Техніка вирішення юридичного казусу з цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2018
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.306-309
13
Матеріали конференції
Реформа зобов'язального права Франції: основні новели
Хоменко Михайло Михайлович
2018
XVI Міжнародна науково-практична конференція "Корпоративне право України та країн Європейського Союзу: новели законодавства"
c.173-178
14
Матеріали конференції
Правові наслідки недійсності кредитного договору
Хоменко Михайло Михайлович
2018
Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних та сімейних прав: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. Ч. Н. Азімова (Харків, 19 грудня 2018 р.) Харків, 2018. – 336 с.
c.95-98
15
Наукова стаття
Приватне право Франції в умовах конвергенції європейських юридичних традицій
Хоменко Михайло Михайлович
2018
Тенденції розвитку цивільного права у країнах Європи. Інформаційні матеріали
c.84-97
16
Наукова стаття
Признание сделки недействительной: коллизии национального законодательства и проблемы применения реституционных последствий
Хоменко Михайло Михайлович
2018
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
в.2 c.152-156
17
Наукова стаття
Development Trends Of The Private Law Of France
Хоменко Михайло Михайлович
2018
Вісник Національної академії правових наук України
т.25 в.2 c.156-173
18
Наукова стаття
Недействительность сделок: концепции Гражданского и Хозяйственного кодексов Украины
Хоменко Михайло Михайлович
2018
Правовое регулирование предпринимательской деятельности в постсоветский период: сб. науч. ст. / под общ. ред. Н. С. Кузнецовой и М. К. Сулейменова. – Харьков : Право, 2018. – 864 с. : ил.
c.274-288
19
Матеріали конференції
Межі свободи договору: погляд крізь призму способів захисту
Хоменко Михайло Михайлович
2017
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.139-141
20
Матеріали конференції
Перетворення юридичної особи: вплив на структуру органів управління
Хоменко Михайло Михайлович
2018
Методологія цивільного (приватного) права України в умовах європеїзації. Міжнародна науково-практична конференція (Матвєєвські цивілістичні читання), 27 жовтня 2017 р.
c.191-194
21
Матеріали конференції
Способи захисту цивільних прав та інтересів крізь призму статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
Хоменко Михайло Михайлович
2017
Науково-практична конференція, присвячена пам’яті проф. Ч.Н. Азімова "Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав"
c.256-259
22
Матеріали конференції
Загальні вимоги до вирішення юридичного казусу з цивільного права: досвід ФРН
Хоменко Михайло Михайлович
2017
Принципи і тенденції застосування приватного права ЄС і пострадянських країн. Матеріали VII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 11-12 травня 2017 року
c.349-353
23
Наукова стаття
Защита субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов сквозь призму категории «недействительность»
Хоменко Михайло Михайлович
2017
Право і громадянське суспільство
в.1-2 c.25-32
24
Матеріали конференції
Право на ефективний засіб юридичного захисту в практиці національних судів України
Хоменко Михайло Михайлович
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.149-151
25
Матеріали конференції
Спонукання до укладення договору в системі способів захисту суб’єктивних цивільних прав та охоронюваних законом інтересів
Хоменко Михайло Михайлович
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.251-254
26
Матеріали конференції
Віндикація частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю в системі способів захисту корпоративних прав
Хоменко Михайло Михайлович
2016
Адаптація корпоративного законодавства України до права Європейського Союзу. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. Юридичний інститут ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
c.271-274
27
Матеріали конференції
Національний банк України як учасник деліктних правовідносин
Хоменко Михайло Михайлович
2016
Міжнародна науково-практична конференція "Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті" (Матвєєвські цивілістичні читання)
c.124-126
28
Матеріали конференції
Спонукання до укладення договору як виняток з принципу свободи договору
Хоменко Михайло Михайлович
2016
Науково-практична конференція, присвячена пам’яті проф. Ч.Н. Азімова "Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав"
c.243-248
29
Наукова стаття
Conclusion of a contract under a court decision: doctrinal and practical contemporary issues
Хоменко Михайло Михайлович
2016
Eurasian Academic Research Journal
т.4 в.4 c.13-19
30
Наукова стаття
Right to an effective remedy and non-defined remedies under the civil law of Ukraine
Хоменко Михайло Михайлович
2016
Підприємництво, господарство і право
т.6 в.6 c.44-49
31
Наукова стаття
Спонукання до укладення договору як непоіменований спосіб захисту суб’єктивних цивільних прав та охоронюваних законом інтересів
Хоменко Михайло Михайлович
2016
Часопис Київського університету права
т.3 c.215-219
32
Наукова стаття
Ефективність способів захисту цивільних прав та інтересів у практиці Європейського суду
Хоменко Михайло Михайлович
2016
Юридична Україна
т.5 в.5-6 c.45-53
33
Наукова стаття
Right to an effective remedy: a few catchwords to scholarly dispute
Хоменко Михайло Михайлович
2016
Eurasian Academic Research Journal
т.6 c.53-59
34
Матеріали конференції
Витребування частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю з чужого незаконного володіння: питання теорії і практики
Хоменко Михайло Михайлович
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.175-177
35
Матеріали конференції
Непоіменовані способи захисту цивільних прав
Хоменко Михайло Михайлович
2015
Цивілістична доктрина і формування громадянського суспільства
c.211-217
36
Матеріали конференції
Протиправність в системі умов відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими особами
Хоменко Михайло Михайлович
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв"язки, шляхи вдосконалення
c.297-303
37
Монографія
Відповідальність у приватному праві
Бажанов Валентин Олександрович
Боднар Тетяна Валеріївна
Воєводін Богдан Володимирович
Діковська Ірина Андріївна
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
Майданик Роман Андрійович
Отраднова Олеся Олександрівна
Панова Людмила Вячеславівна
Первомайський Олег Олексійович
Рябоконь Євген Олександрович
Сабодаш Роман Богданович
Хоменко Михайло Михайлович
2014
Про українське право
т.1 c.416
38
Наукова стаття
Інформована згода неповнолітніх осіб при медичному втручанні: проблемні аспекти
Хоменко Михайло Михайлович
Костенко Марія Сергіївна
2014
Право і суспільство
т.3 c.67-72
39
Автореферат
Відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими особами
Хоменко Михайло Михайлович
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
40
Матеріали конференції
Особливості відшкодування шкоди, завданої органом державної влади у сфері нормотворчої діяльності
Хоменко Михайло Михайлович
2013
Приватноправове регулювання суспільних відносин: традиції, сучасність, перспектива.
c.315-318
41
Матеріали конференції
Протиправна поведінка в системі умов відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими особами
Хоменко Михайло Михайлович
2013
Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 91-річчю з дня народження В.П. Маслова "Актуальні проблеми науки і практики цивільного, житлового та сімейного права"
c.392-395
42
Наукова стаття
Противоправность в системе условий возмещения вреда, причиненного органами государственной власти, их должностными и (или) служебными лицами
Хоменко Михайло Михайлович
2013
Частное право
т.1 c.294-302
43
Наукові висновки
Науково-практичний коментар до статей 4, 18 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"
Хоменко Михайло Михайлович
2013
Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно. Коментар. Законодавство. Методичні матеріали: науково-практичний посібник. Видавництво "Юрінком Інтер"
c.13-15, 85-90
44
Дисертаційна робота
Відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими особами
Хоменко Михайло Михайлович
2012
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
45
Матеріали конференції
Особливості відшкодування шкоди, завданої органом державної влади у сфері нормотворчої діяльності
Хоменко Михайло Михайлович
2012
Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 90-річчю з дня народження проф. В.П. Маслова "Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства"
c.435-438
46
Наукова стаття
Відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими особами у сфері нормотворчої діяльності
Хоменко Михайло Михайлович
2012
Часопис Київського університету права
т.3 c.256-260
47
Наукова стаття
Возмещение вреда, причиненного органами судебной власти
Хоменко Михайло Михайлович
2012
Pravo, obchod, ekonomika. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
в.II c.65-75
48
Наукова стаття
Особливості відшкодування шкоди, завданої органами судової влади
Хоменко Михайло Михайлович
2012
Часопис Академії адвокатури України
т.3
49
Наукові висновки
Науково-практичний коментар до статей 4, 18 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”
Хоменко Михайло Михайлович
2012
Науково-практичний коментар до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”. Видання Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту “Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність"
c.15-16, 62-65
50
Матеріали конференції
Співвідношення деліктної відповідальності і кондикційного зобов’язання
Хоменко Михайло Михайлович
2011
Матвєєвські цивілістичні читання
c.413-421
51
Матеріали конференції
Особливості цивільно-правової відповідальності держави за деліктними зобов’язаннями
Хоменко Михайло Михайлович
2011
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми цивільного права"
c.204-207
52
Наукова стаття
Еволюція цивільно-правового регулювання відносин з відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими особами
Хоменко Михайло Михайлович
2011
Часопис Київського університету права
т.4 c.242-248
53
Наукова стаття
Особливості правового статусу держави як суб’єкта цивільно-правової відповідальності у деліктних зобов’язаннях
Хоменко Михайло Михайлович
2011
Журнал Адвокат
т.5 c.29-32
54
Матеріали конференції
Категорія “шкода” у деліктних правовідносинах
Хоменко Михайло Михайлович
2010
Міжнародна наукова конференція, присвячена пам’яті Ю.С. Червоного "Актуальні проблеми цивільного права та процесу"
c.255-259
55
Матеріали конференції
Співвідношення деліктної і договірної відповідальності
Хоменко Михайло Михайлович
2010
Міжнародна наукова конференція “Дев’яті осінні юридичні читання”
в.Ч.3 c.265-271
56
Наукова стаття
Вина як умова деліктної відповідальності
Хоменко Михайло Михайлович
2009
Наукові праці цивілістичного студентського гуртка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.В.4 c.98-119
57
Матеріали конференції
Цивільно-правова відповідальність: проблема теоретичного відображення в єдиному науковому понятті
Хоменко Михайло Михайлович
2007
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
c.120-121
58
Матеріали конференції
Гражданско-правовая ответственность: отдельные теоретические разработки
Хоменко Михайло Михайлович
2007
Міжнародна студентська наукова конференція “Правова система, громадянське суспільство та держава”
c.101-103
59
Матеріали конференції
Гражданско-правовая ответственность: отдельные теоретические разработки
Хоменко Михайло Михайлович
2007
Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез міжнародної наукової конференції "Шості осінні юридичні читання"
в.Ч.2 c.271-273
60
Матеріали конференції
Проблемные аспекты гражданско-правовой ответственности юридических лиц
Хоменко Михайло Михайлович
2007
Сборник материалов VII Международной студенческой научной конференции iSLaCo’2007 «Современные тенденции развития права и взаимодействие правовых систем»
61
Матеріали конференції
Гражданско-правовая ответственность: необходимость теоретического отражения в едином научном понятии
Хоменко Михайло Михайлович
2007
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
в.В.5, Ч.1 c.330-336
62
Матеріали конференції
До питання існування презумпції невинуватості в цивільному праві
Хоменко Михайло Михайлович
2006
Міжнародна наукова конференція молодих учених "П’яті осінні юридичні читання"
в.Ч.3 c.188-191
63
Матеріали конференції
Оціночні поняття у цивільному праві: постановка проблеми
Хоменко Михайло Михайлович
2006
Міжнародна студентська наукова конференція “Правова система, громадянське суспільство та держава”
c.103-105
64
Матеріали конференції
Презумпція невинуватості у цивільному праві: постановка проблеми
Хоменко Михайло Михайлович
2006
Всеукраїнська наукова конференція "Розвиток української правової системи за роки незалежності"
c.204-205
65
Матеріали конференції
Оціночні поняття в сучасному цивільному праві
Хоменко Михайло Михайлович
2005
Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів "Приватноправовий метод регулювання суспільних відносин: стан та перспективи розвитку"
c.67-69
66
Матеріали конференції
Цивілістична доктрина про правову природу права власності
Хоменко Михайло Михайлович
2005
Міжнародна студентська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, правової системи та держави»
c.73-75
67
Матеріали конференції
Право власності: окремі проблемні аспекти
Хоменко Михайло Михайлович
2005
Студентська наукова конференція "Розвиток української правової системи за роки незалежності"
c.111-112

Повернення до списку

Вгору