Автори, співробітники Університету

Бортнікова Олена Геннадіївна

Ідентифікатор автора: 144287
Кількість пошукових запитів автора: 525

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Релігієзнавства

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 38, з них наукових статей (наукові публікації) - 23, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 7

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Гармонізація міжконфесійних відносин релігійних суб’єктів на основі модифікації базових інститутів суспільства
Бортнікова Олена Геннадіївна
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.138-141
2
Матеріали конференції
Нетрадиційна релігійність: європейський вимір та національна безпека України
Бортнікова Олена Геннадіївна
2016
Державна служба та публічна політика: проблеми і перспективи розвитку : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю
c.259-260
3
Матеріали конференції
Гармонізація міжконфесійних відносин релігійних суб'єктів на основі модифікації базових інститутів суспільства
Бортнікова Олена Геннадіївна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
в.10 c.37-39
4
Монографія
Взаємодія релігії і політики: теорія і методологія
Бортнікова Олена Геннадіївна
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-337
5
Наукова стаття
Протестантські релігійні організації як суб’єкти етнонаціонального процесу в Україні
Бортнікова Олена Геннадіївна
2016
Софія: гуманітарно-релігієзначий вісник
в.2 (6) c.5-10
6
Наукова стаття
Релігійні та політичні організації як суб’єкти етнонаціонального процесу в Україні
Бортнікова Олена Геннадіївна
2016
Українське релігієзнавство
в.79 c.49–53
7
Наукова стаття
Інституціональне середовище міжконфесійних відносин: характеристика та рівні регулювання
Бортнікова Олена Геннадіївна
2017
Практична філософія : науковий журнал
в.4(262) c.151–159
8
Наукова стаття
Релігійно-політичний простір як соціальний інститут
Бортнікова Олена Геннадіївна
2017
Релігійна свобода: релігійне життя України і світу за умов свободи релігії і віросповідань
в.20 c.48–56
9
Наукова стаття
Віра як підстава взаємодії релігії і політики
Бортнікова Олена Геннадіївна
2016
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія
в.1 (28) c.78-88
10
Наукова стаття
Питання удосконалення понятійно-категоріального апарату проблематики організації релігійної й політичної взаємодії в етнонаціональному процесі
Бортнікова Олена Геннадіївна
2016
Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал.
в.№ 1–2 (13–14) c.143–156
11
Наукова стаття
Організація процесів функціонування релігійних і політичних суб’єктів як чинника формування політичної нації в Україні
Бортнікова Олена Геннадіївна
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.№ 115 (12) c.253–257
12
Наукова стаття
Типологічні моделі організації взаємодії релігії й політики в етнонаціональному процесі
Бортнікова Олена Геннадіївна
2016
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія
в.1(32) c.111-119
13
Наукова стаття
Формування варіантів міжконфесійних відносин на основі морфологічного аналізу релігійного простору України
Бортнікова Олена Геннадіївна
2017
Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал.
в.1 (15) c.208–222
14
Наукова стаття
Обґрунтування комплексу показників якості релігійно-політичного простору як цілісної соціальної реальності
Бортнікова Олена Геннадіївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія
в.2 (2) c.37-44
15
Наукова стаття
Філософсько-методологічні можливості категорії «релігійний простір»
Бортнікова Олена Геннадіївна
2017
Вісник Львівського університету: Серія: Філософсько-політогічні студії
в.11 c.20-27
16
Наукова стаття
Матриця результатів міжконфесійних взаємодій у контексті формування політичної нації
Бортнікова Олена Геннадіївна
2017
Філософія і політологія в контексті сучасної культури.
в.1(16) c.19-29
17
Наукова стаття
Functioning of Political and Religious Actors as a Factor of Formation of Ukrainian Political Nation
Бортнікова Олена Геннадіївна
2016
Modern Science – Moderní věda
т.3 в.5 c.75-83
18
Наукова стаття
Взаимодействие религии и политики: онтология сущности
Бортнікова Олена Геннадіївна
2016
East Turopean Scietific Journal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe
в.11(15) c.39-43
19
Наукова стаття
Theoretical and methodological approaches for studying religious-political space as a social institute
Бортнікова Олена Геннадіївна
2017
European philosophical and historical discourse
в.3 c.139-143
20
Наукова стаття
Basic management principles of religious and political space of Ukraine
Бортнікова Олена Геннадіївна
2017
Virtus. Scientific Journal
в.17 c.121-130
21
Наукова стаття
Methodological basis of the study of functioning of religion in society
Бортнікова Олена Геннадіївна
2017
Религиоведение: Научно-теоретический журнал
в.3 c.47-59
22
Наукова стаття
Мережі комунікацій між релігією та політикою: європейські студії та процес реорганізації підготовки магістрів державного управління в Україні
Бортнікова Олена Геннадіївна
2016
Європейські студії України в підготовці магістрів державного управління в Україні: підвищення популярності та привабливості
c.53–57
23
Тези
Моделювання взаємодії релігійних й політичних суб’єктів в просторі інституціональних матриць
Бортнікова Олена Геннадіївна
2016
Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: Міжнародна конференція
c.15-17
24
Тези
Протестантизм як організація та інструментарій пошуку ідентичності у конфесійному полі України (в контексті теорії релігії Н.Лумана)
Бортнікова Олена Геннадіївна
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.7 в.7 c.138-141
25
Матеріали конференції
Взаємодія релігії та політики в Україні як чинник впливу на внутрішньополітичну стабільність: державні механізми реагування на виклики та загрози
Бортнікова Олена Геннадіївна
2015
Державні механізми реагування на виклики та загрози внутрішньополітичній стабільності: матеріали кругл. столу
c.27-32
26
Матеріали конференції
Використання методології метаісторичного аналізу щодо вивчення релігійно-політичного простору
Бортнікова Олена Геннадіївна
2015
Сучасні тенденції в історії, соціології, політології та філософії: Матеріали міднародної науково-практичної конференції
c.12-15
27
Матеріали конференції
Обрядове різноманіття як результат релігійної саморефлексії
Бортнікова Олена Геннадіївна
2015
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні тенденції розвитку суспільних наук в Україні»
c.59-63
28
Матеріали конференції
Феномен взаємодії релігії і політики в історичному і філософському дискурсі
Бортнікова Олена Геннадіївна
2015
Міжнародна наукова конференція «Перші Танчерівські читання: «Методологічні проблеми сучасного релігієзнавства»
c.3-5
29
Монографія
Шляхи удосконалення системи державного управління забезпеченням національної безпеки України
Бортнікова Олена Геннадіївна
2015
МАСТЕР КНИГ
c.175-184 247-275
30
Наукова стаття
Методологический конструкт философского исследования религиозного пространства как процесса
Бортнікова Олена Геннадіївна
2015
Monografia. Dylematy edukacyjne w zglobalizowanym społeczeństwie.
c.6-19
31
Наукова стаття
Феномен взаємодії релігії та політики в науковому дискурсі
Бортнікова Олена Геннадіївна
2015
Софія: гуманітарно-релігієзначий вісник
в.2 (4) c.11-16
32
Тези
Релігія як інститут соціалізації особистості військовослужбовця
Бортнікова Олена Геннадіївна
2014
XIII науково-методична конференція Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка.
c.119-122
33
Тези
Взаємозв’язок релігійних чинників та економічного розвитку в контексті забезпечення національної безпеки
Бортнікова Олена Геннадіївна
2015
Виклики й загрози національній безпеці у контексті геополітичного та геоекономічного вибору України.
c.91-94
34
Тези
Міждисциплінарний підхід до взаємодії релігії і політики
Бортнікова Олена Геннадіївна
2015
Міждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції
c.142-143
35
Тези
Геополитическое измерение современного Православия в Украине
Бортнікова Олена Геннадіївна
2015
Славяне – проблемы геокультуры (KONFERENCJI Słowianie – problemy geokultury)
36
Наукова стаття
Методологічний конструкт дослідження функціонування релігії в соціумі
Бортнікова Олена Геннадіївна
2014
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України.
т.4 c.88-98
37
Наукова стаття
Основні принципи та види управління релігійним простором України
Бортнікова Олена Геннадіївна
2014
Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України
т.2 c.131-145
38
Наукова стаття
Методології дослідження функціонування релігії в соціумі (постановка питання)
Бортнікова Олена Геннадіївна
2014
Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал.
т.1 c.194-205

Повернення до списку

Вгору