Автори, співробітники Університету

Марцеляк Олег Володимирович

Ідентифікатор автора: 176744
Кількість пошукових запитів автора: 1442

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Конституційного права
Посада: завідуючий кафедрою

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 48, з них наукових статей (наукові публікації) - 15, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 21, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Довідник
Рішення Європейського суду з прав людини 2016-2018
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Марцеляк Олег Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
К.: "Центр учбової літератури"
2
Довідник
Правові висновки Верховного Суду в адміністративному судочинстві після реформи правосуддя
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Київ: ТОВ «Центр учбової літератури», 2019. – 548 с.
3
Довідник
Науково-практичний коментар Закону України «Про вищу освіту» /За заг. ред. Чижмарь К.І.
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Київ: Вид. дім «Професіонал», 2019. – 360 с.
4
Довідник
Науково-практичний коментар Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Науково-практичний коментар Закону України- «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» /За заг. ред. Мацюка В.Я.
5
Довідник
Науково-практичний коментар Законів України «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори Президента України», «Про місцеві вибори»
Марцеляк Олег Володимирович
2018
Науково-практичний коментар Законів України «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори Президента України», «Про місцеві вибори»
6
Довідник
Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Науково- практичний коментар / За заг. ред. Мацюка В.Я. Київ: Вид. дім «Професіонал», 2019. 268 с.
7
Довідник
Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Науково- практичний коментар / За заг. ред. Чижмарь К.І. Київ: Вид. дім «Професіонал», 2019. 332 с.
8
Наукова стаття
The fundamental directions of the development of civil proce-dural law in the Ukrainian lands of the Russian Empire at the end of XVIII – to the XIX cen-tury (before the reform of 1864)
Марцеляк Олег Володимирович
2018
Visegrad journal on human rights
в.4 c.43-48
9
Наукова стаття
Місце Конституційного Суду України в конституційно-правовому механізмі забезпечення прав і свобод людини
Марцеляк Олег Володимирович
2018
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
в.Спеціальний випуск c.129-132
10
Наукова стаття
The place of education om-budsman in human rights pro-tection mechanism in Ukraine
Марцеляк Олег Володимирович
2018
Visegrad journal on human rights
в.5 c.97-106
11
Наукова стаття
Міжнародно-правові стандарти в сфері охорони культурної спадщини та їх імплементація у національне законодавство держав
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
в.2 c.35-41
12
Наукова стаття
Омбудсмен з питань охорони здоров’я як фактор гарантування прав людини в умовах медичної реформи в Україні
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Запорожский медицинский журнал
т.21 в.№ 5 (116) c.702-706
13
Тези
Конституція України: потреба зміни чи вдосконалення?
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей: Міжн. наук.-практич. конф. - Ужгород: УНУ, 2019
c.136-141
14
Тези
Новітні технології голосування: зарубіжний досвід
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми: Мат. Міжн. наук.-практ. конф. – Х.: ХНУВС, 2019.
c.131-133.
15
Тези
До питання запровадження в Україні Уповноваженого з прав людини у сфері охорони здоров’я
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Актуальні проблеми медичного права: професійний погляд : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 листопада 2018 року, м. Київ). – Одеса: Фенікс, 2019.
c.81-84
16
Тези
Завдання конституційної реформи в Україні на сучасному етапі
Марцеляк Олег Володимирович
2018
Збірник матеріалів «ІІ Всеукраїнських науково-правових читань» /за заг. ред. А.Є. Шевченка. - Вінниця, 2018.
c.80-83
17
Тези
Удосконалення адміністративно-територіального устрою як територіальна основа муніципальної реформи в Україні
Марцеляк Олег Володимирович
2018
Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Тези доповідей Другої Всеукраїнської науково-практич. конференції (м. Київ, 6 грудня 2018 р.)
c.127-131
18
Тези
Основні напрями реформи у сфері децентралізації влади в Україні
Марцеляк Олег Володимирович
2019
«Децентралізація влади в Україні: перші кроки і перспективи подальшого конституційного забезпечення»: міжнародний круглий стіл, КНУ імені Тараса Шевченка (4 червня 2019 року).
19
Тези
Концептуальні напрями реформи у сфері децентраліза-ції влади в Україні
Марцеляк Олег Володимирович
2019
«Децентралізація влади в Україні: перші кроки і перспективи подальшого конституційного забезпечення»: міжнародний круглий стіл, КНУ імені Тараса Шевченка (4 червня 2019 року).
c.98-106
20
Тези
Обов’язковий вотум як засіб протидії абсентаїзму: за і проти
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Сучасна юридична наука: проблеми доктринальної комунікації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 19 квітня 2019 р.
c.41-46
21
Наукова стаття
Передвиборна агітація: до питання сучасного доктринального розуміння
Марцеляк Олег Володимирович
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 в.Вип. 51 c.27-32
22
Наукова стаття
Питання зобов’язального права доби Київської Русі у розробках професора Загоровського О.І. (друга половина ХІХ ст.)
Марцеляк Олег Володимирович
2018
Актуальні проблеми правознавства
в.1 (13) c.18-23
23
Розділ монографії
Конституція України. Науково-практичний коментар
Марцеляк Олег Володимирович
2018
Конституція України. Науково-практичний коментар. Станом на 20 травня 2018 р. /За заг. ред. Чижмарь К.І. та Лавриновича О.В. Київ: Вид. дім «Професіонал», 2018
24
Навчально-методичний комплекс
Принципи виборчого права та міжнародні виборчі стандарти
Марцеляк Олег Володимирович
2017
Виборче право: навчально-методичний комплекс. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2017.
c.5-37
25
Наукова стаття
Існують ризики у функціонуванні судової гілки влади у майбутньому
Марцеляк Олег Володимирович
2016
Національна безпека і оборона
в.5-6 (163-164) c.32
26
Наукова стаття
Фінансування парламентської виборчої кампанії: зарубіжний досвід та українська практика
Марцеляк Олег Володимирович
2016
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
в.22 c.50-55
27
Наукова стаття
Конституційно-правовий механізм боротьби з корупцією в Україні (загальнотеоретична характеристика)
Марцеляк Олег Володимирович
2016
Порівняльно-аналітичне право
в.5 c.70-74
28
Тези
Конституційна реформа в Україні і конституціоналізація національної правової системи
Марцеляк Олег Володимирович
2016
Конституційно-правове будівництво та зламі епох: пошук оптимальних моделей”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 22-23 квітня 2016 р.
c.71-73
29
Тези
Щодо доцільності запровадження у виборчій практиці України інституту обов’язкового вотуму
Марцеляк Олег Володимирович
2016
Виборче право України в контексті європейських демократичних стандартів: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції
c.46-49
30
Тези
Роль Конституційного Суду України в конституційналізації вітчизняної правової системи
Марцеляк Олег Володимирович
2016
Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: зб. мат. ІХ Міжн. наук.-практ. конф. – Суми: ВД «Ельдорадо», 2016.
c.52-55
31
Тези
Шляхи удосконалення законодавчого регулювання передвиборчої агітації в Україні
Марцеляк Олег Володимирович
2016
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми: Мат. Міжн. наук.-практ. конф. – Х.: ХНУВС, 2016.
c.194-197
32
Тези
Сучасні завдання науки конституційного права у сфері забезпечення державотворчих процесів в Україні
Марцеляк Олег Володимирович
2016
Сучасні тенденції розвитку національного законодавства: Збірник наукових матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.58-59
33
Тези
Конституційна спадщина України та сучасна наука конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2017
Збірник матеріалів конференції. Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу
c.172-174
34
Тези
Рішення Європейського суду з прав людини як фактор гарантування прав людини в Україні
Марцеляк Олег Володимирович
2016
Застосування рішень Європейського суду з прав людини у практиці вітчизняних судів: Зб. мат. Всеук. наук.-практ. кругл. столу. – Івано-Франк.: вид-ня Голіней О.М., 2016.
c.115-119
35
Тези
До питання критеріїв оптимізації вітчизняної виборчої системи
Марцеляк Олег Володимирович
2017
Закарпатські правові читання. Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (20-22 квітня 2017 року, м. Ужгород).
c.61-67
36
Тези
Конституційна реформа в Україні та її основні завдання на сучасному етапі
Марцеляк Олег Володимирович
2017
Від громадянського суспільства – до правової держави: збірник наукових праць міжнародної наукової конференції
c.45-51
37
Тези
Онтологічний вимір сучасного об’єктивного виборчого права: концептуальні підходи
Марцеляк Олег Володимирович
2017
Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України». – Київ, 22 – 23 червня 2017 року.
c.146-155
38
Монографія
Корупція як цивілізаційний феномен: причини та шляхи подолання
Марцеляк Олег Володимирович
2016
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-199
39
Наукова стаття
Джерела виборчого права України і міжнародні виборчі стандарти
Марцеляк Олег Володимирович
2015
Інтеграційне право в умовах глобалізаційних процесів: актуальні та методологічні підходи: зб. наук. праць /за ред. Ю.О. Волошина. Фенікс.
40
Наукова стаття
Роль науки конституційного права в конституціоналізації правової системи України
Марцеляк Олег Володимирович
2016
Право України
в.6
41
Наукова стаття
Правова природа та види цензів у виборчому праві
Марцеляк Олег Володимирович
2015
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 в.33 c.79-93
42
Наукова стаття
Правова природа актів Конституційного Суду України та їх роль у розвитку науки конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2015
Вісник Конституційного суду України
т.4 c.118-121
43
Наукова стаття
Конституційна реформа і модернізація виборчої системи України в контексті світового досвіду
Марцеляк Олег Володимирович
2015
Віче : громад.-політ. і теорет. журн.
в.№ 16 (396) c.8-12
44
Наукова стаття
Правова природа та види цензів у виборчому праві
Марцеляк Олег Володимирович
2015
Конституційно-правові академічні студії
в.2/2 c.91-123
45
Тези
Інститут префекта у Франції як приклад для України
Марцеляк Олег Володимирович
2015
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.2 в.35 c.113-117
46
Тези
Роль науки конституційного права в сучасних державотворчих процесах України
Марцеляк Олег Володимирович
2015
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie PRÁVNA VEDA A PRAX: VÝZVY MODERNÝCH EURÓPSKYCH INTEGRAČNÝCH PROCESOV (27– 28. novembra 2015,Bratislava: Paneurópska vysoká škola
c.78-81
47
Тези
Конституційна реформа і модернізація виборчої системи України в контексті світового досвіду
Марцеляк Олег Володимирович
2015
Конституція і виборчий процес в Україні: мат. Міжн. наук.-практич. конф.. – К.: В-во «Юрид. ду-мка», 2015
c.58-69
48
Хрестоматія
Забезпечення прав людини
Марцеляк Олег Володимирович
2005
Київ-Харків: АйБі, 2005

Повернення до списку

Вгору