Автори, співробітники Університету

Мельник Марія Богданівна
Melnik Marya Bogdanovna

Ідентифікатор автора: 205896
Кількість пошукових запитів автора: 325

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Центр проблем імплементації європейського соціального права
Посада: провідний юрист


Наукові інтереси: Цивільне право, сімейне право, право соціального забезпечення

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 42, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 17, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
ПРАВО НА ВІДПОЧИНОК ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ
Мельник Марія Богданівна
2020
Інноваційний розвиток правової науки в умовах модернізації суспільства: [Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 28 лютого 2020 р.] Том 2. – Тернопіль: Вектор, 2020.
c.63-66
2
Довідник
Науково-практичний коментар Закону України «Про виконавче провадження». Станом на 15 липня 2019 року. / За заг. ред. Журавльова Д.В.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
3
Довідник
«Кодекс України з питань банкрутства». Науково-практичний коментар
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
4
Матеріали конференції
Проблеми доступності соціальних прав в цивільному процесі та верифікації їх норм
Мельник Марія Богданівна
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квіт. 2019 р.) – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.164-167
5
Навчальний посібник
Матеріали для складання кваліфікованого іспиту на посаду судді в умовах судової реформи
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
К.: «Центр учбової літератури»
6
Наукова стаття
Місце соціальних прав у системі цивільного судочинства та їхній вплив на забезпечення верховенства права
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Соціальне право
т.1 c.149-165
7
Тези
Ефективність як аксіологічний вимір трудового права: постановка проблеми.
Мельник Марія Богданівна
2019
Правові засади діяльності правоохоронних органів: Збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції. (5-6 грудня 2019року. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків
c.72-73
8
Тези
Проблеми доступності соціальних прав в цивільному процесі та верифікації їх норм
Мельник Марія Богданівна
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квітня 2019 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ: ФОП Маслаков, 2019. – 192 с.
c.164-167
9
Тези
Засоби забезпечення ефективності у трудовому праві: поліморфні безпекові аспекти
Мельник Марія Богданівна
2019
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2019 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. Мельник. – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.65-69
10
Тези
Умови формування ефективності трудового права в міграційних процесах
Мельник Марія Богданівна
2019
Всеукраїнський міждисциплінарний круглий стіл до Міжнародного дня мігранта: «Державна політика у сфері трудової міграції: правові, економічні, демографічні, освітні аспекти» (Київ, 18 грудня 2019 року). К. 2019
11
Тези
Мобінг у трудовому праві як елемент соціальної безпеки
Мельник Марія Богданівна
2019
Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (квітень 2019 року. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків). Збірник наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції.
12
Монографія
Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку: колективна монографія
Мельник Марія Богданівна
2017
За заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Запоріжжя: видавничий дім «Гельветика». – 2017. – 328с.
13
Монографія
Основні соціальні права в умовах глобалізації: монографія
Мельник Марія Богданівна
2018
– Київ. – 2018.
14
Наукова стаття
Особливості договірного режиму припинення права на аліменти набуттям дитиною у власність нерухомого майна
Мельник Марія Богданівна
2017
Соціальне право
c.251-272
15
Наукова стаття
Особливості сімейно-правового режиму управління майном дитини яке набуте у власність припиненням аліментних зобов’язань
Мельник Марія Богданівна
2017
Соціальне право
c.135-144
16
Наукова стаття
Умови та підстави визнання недійсним договору про припинення аліментних зобов’язань у зв’язку з набуттям дитиною права власності на нерухоме майно
Мельник Марія Богданівна
2017
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.№ 8 (258) c.39-44
17
Наукова стаття
Критерії цивільно-правового (сімейного) статусу нерухомого майна інституту припинення аліментних зобов’язань набуттям дитиною його у власність
Мельник Марія Богданівна
2017
Науковий вісник публічного та приватного права
в.№ 4 c.50-56
18
Наукова стаття
Понятійний апарат та сутність режиму припинення аліментних зобов’язань набуттям дитиною у власність нерухомого майна
Мельник Марія Богданівна
2017
Юридичний науковий електронний журнал. –№ 5. – 2017. – С.51–54.
c.51-54
19
Наукова стаття
Види та специфіка оборотоздатності нерухомого майна для набуття дитиною його у власність припиненням аліментних зобов’язань
Мельник Марія Богданівна
2017
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
в.5 c.103-107
20
Наукова стаття
Особливості процедури укладення договору та моменту набуття дитиною права власності на нерухоме майно припиненням аліментних зобов’язань
Мельник Марія Богданівна
2017
Право і суспільство
в.№ 5, ч. 2 c.75-82
21
Наукова стаття
Особливості ознак зобов’язальних правовідносин при припиненні права на аліменти набуттям у власність дитиною нерухомого майна
Мельник Марія Богданівна
2017
Порівняльно-аналітичне право – № 6. – 2017. – С.119–123.
c.119-123
22
Тези
Процесуальні аспекти забезпечення охорони майнових інтересів дитини щодо набутого майна припиненням аліментних зобов’язань у спорах, що виникають з підстав, передбачених ст.2331 ЦПК України
Мельник Марія Богданівна
2017
Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми: VIІ матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24 лютого 2017р.). – К.: 2017. – С.114–116.
c.114-116
23
Тези
Особливі підстави для розірвання та визнання недійсним договору про припинення права на аліменти в зв’язку із набуттям у власність дитиною нерухомого майна
Мельник Марія Богданівна
2017
Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Правове регулювання сімейних правовідносин: традиції, сучасність, перспективи (до 15-річчя прийняття Сімейного кодексу України)». – 21 квітня 2017 р.: Ірпінь. – Університет Державної фіскальної с
24
Тези
Сутність інституту припинення права на аліменти набуттям дитиною у власність нерухомого майна через призму соціальної безпеки/
Мельник Марія Богданівна
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.25-27
25
Тези
До питання розробки та впровадження спецкурсів із безпеки права на зламі нових викликів правничої професії: методологічні аспекти
Мельник Марія Богданівна
2017
Міжнародний круглий стіл: Реформування вищої правової освіти в Україні. – 27 листопада 2017 року. – КНУ. – К. – 2017.
26
Наукова стаття
Сімейна політика в Україні та межі втручання держави в інститут сім’ї: аналіз когнітивного дисонансу у світлі забезпечення європейських стандартів
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Visegrad journal on human rights
c.154-165
27
Наукова стаття
«Майстер і Маргарита» – М. О. Булгаков: аксіологія свободи, права, політики та відповідальності
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.№ 8 (246) c.206-214
28
Тези
Особливості задоволення майнових інтересів інших дітей майном дитини, яке набуте припиненням аліментних зобов’язань
Мельник Марія Богданівна
2016
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 3-х томах. – Том 2. – К.: ВПЦ «Київський унів
c.56-58
29
Тези
Щодо визначення ролі та місця категорії «любов» серед прав та обов’язків батьків щодо дітей/
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Права дитини: матер. всеукраїнської науково-практичної конференції, 07 грудня 2016р./ Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи. Київ: Видавництво «Інститут законодавчих передбачень
c.65-68
30
Навчальний посібник
Актуальні питання прикладної цивілістики: сімейне, трудове, земельне та житлове право. Науково-практичний посібник:
Мельник Марія Богданівна
2015
О.В.Гетманцев, О.В.Кіріяк, М.Б. Мельник, М.М. Ясинок та інш. [за заг.ред. д.ю.н., професора М.М. Ясинка]. – К.: Альтера, 2015. – 450с.
31
Наукова стаття
Онтологія оціночних понять і їх місце в структурі сімейних правовідносин
Мельник Марія Богданівна
2015
Право і суспільство
в.№ 5-2, ч. 2 c.55-60
32
Наукова стаття
Дефініційні особливості оцінної категорії «любов» і її місце в системі сімейного права
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
2015
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
т.1 в.4 c.66-71
33
Наукова стаття
Прекращение права на алименты в связи с приобретением ребенком в собственность недвижимого имущества
Мельник Марія Богданівна
2015
Legea si Viata. – №9\3. – 2015. – С.44–48.
c.44-48
34
Наукова стаття
Правова природа та сутність майнових інтересів дитини при припиненні права на аліменти у зв’язку із набуттям у власність нерухомого майна
Мельник Марія Богданівна
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
c.43-46
35
Наукова стаття
Інститут припинення права на аліменти в зв’язку із набуттям дитиною права власності на нерухоме майно
Мельник Марія Богданівна
2015
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.2 c.204-208
36
Тези
Аксіологія відшкодування моральної шкоди: методологічний аспект
Мельник Марія Богданівна
2015
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць]
c.222-224
37
Тези
До проблеми придатності нерухомого майна, яке набувається дитиною у власність при припиненні аліментних зобов’язань
Мельник Марія Богданівна
2015
Всеукраинская научно-практическая конференция «Политико-правовые реформы и становления гражданского общества в Украине» (9–10 октября 2015 г.). – Херсон: Юридичний факультет Херсонского державного університету. – 2015. – С.77–80.
c.77-80
38
Тези
Система юридичних фактів при припиненні аліментних зобов’язань набуттям дитиною у власність нерухомого майна
Мельник Марія Богданівна
2015
VI Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні факти в системі правового регулювання» до 145-річчя академіка Всеукраїнської академії наук Станіслава Севериновича Дністрянського (1870-1935). – 26 листопада 2015р.: Інститут держави і права ім.В.М. Ко
39
Тези
До питання щодо встановлення додаткових видів об’єктів нерухомого майна, які можуть бути предметом набуття дитиною у власність при припиненні аліментних зобов’язань
Мельник Марія Богданівна
2015
Міжнародна науково-практична конференція: Верховенство права та правова держава. – м.Ужгород, 16-17 жовтня 2015 р.: Ужгородський національний університет. – 2015. – С.119–121.
c.119-121
40
Тези
Щодо визначення дефініції майнових інтересів дитини в інституті припинення права на аліменти в зв’язку із набуттям нею нерухомого майна у власність
Мельник Марія Богданівна
2015
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні». – 30-31 жовтня 2015 р.: Юридичний факультет Запорізького національного університету. – 2015.
41
Монографія
Особливості дії цивільних процесуальних обов’язків в Цивільному процесуальному праві України: Монографія
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
2014
за загальною редакцією д.ю.н., професора М.М.Ясинка]. К.: Альтера, 2014. – 336с.
c.1-336
42
Тези
Цивільна процесуальна правоздатність: деякі проблеми правової конструкції цивільних процесуальних норм
Мельник Марія Богданівна
2014
Юридична наука в ХХІ ст.: перспективні та пріоритетні напрями досліджень: тези доповідей міжнародної науково-дослідної конференції, м.Запоріжжя, 30-31 травня 2014року – за редакцією Т.О.Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – С.48–50.
c.48-50

Повернення до списку

Вгору