Автори, співробітники Університету

Мельник Марія Богданівна
Melnik Marya Bogdanovna

Ідентифікатор автора: 205896
Кількість пошукових запитів автора: 399

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Центр проблем імплементації європейського соціального права
Посада: провідний юрист


Наукові інтереси: Цивільне право, сімейне право, право соціального забезпечення

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 42, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 16, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Енциклопедія
Велика українська юридична енциклопедія. Право соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
Волинець Владислав Володимирович
Євдокименко Тетяна Володимирівна
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Іншин Микола Іванович
Кучма Ольга Леонідівна
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
Сіньова Людмила Миколаївна
Сіроха Дмитро Ігорович
Тищенко Олена Володимирівна
Черноус Світлана Миколаївна
2020
Київ: «Видавництво Людмила»
c.61-71
2
Матеріали конференції
ПРАВО НА ВІДПОЧИНОК ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ
Мельник Марія Богданівна
2020
Інноваційний розвиток правової науки в умовах модернізації суспільства: [Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 28 лютого 2020 р.] Том 2. – Тернопіль: Вектор, 2020.
c.63-66
3
Довідник
Науково-практичний коментар Закону України «Про виконавче провадження». Станом на 15 липня 2019 року. / За заг. ред. Журавльова Д.В.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
4
Довідник
«Кодекс України з питань банкрутства». Науково-практичний коментар
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
5
Матеріали конференції
Проблеми доступності соціальних прав в цивільному процесі та верифікації їх норм
Мельник Марія Богданівна
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квітня 2019 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ: ФОП Маслаков, 2019. – 192 с.
c.164-167
6
Навчальний посібник
Матеріали для складання кваліфікованого іспиту на посаду судді в умовах судової реформи
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
К.: «Центр учбової літератури»
7
Наукова стаття
Місце соціальних прав у системі цивільного судочинства та їхній вплив на забезпечення верховенства права
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Соціальне право
т.1 c.149-165
8
Тези
Ефективність як аксіологічний вимір трудового права: постановка проблеми.
Мельник Марія Богданівна
2019
Правові засади діяльності правоохоронних органів: Збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції. (5-6 грудня 2019року. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків
c.72-73
9
Тези
Засоби забезпечення ефективності у трудовому праві: поліморфні безпекові аспекти
Мельник Марія Богданівна
2019
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2019 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. Мельник. – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.65-69
10
Тези
Умови формування ефективності трудового права в міграційних процесах
Мельник Марія Богданівна
2019
Всеукраїнський міждисциплінарний круглий стіл до Міжнародного дня мігранта: «Державна політика у сфері трудової міграції: правові, економічні, демографічні, освітні аспекти» (Київ, 18 грудня 2019 року). К. 2019
11
Тези
Мобінг у трудовому праві як елемент соціальної безпеки
Мельник Марія Богданівна
2019
Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (квітень 2019 року. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків). Збірник наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції.
12
Монографія
Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку: колективна монографія
Мельник Марія Богданівна
2017
За заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Запоріжжя: видавничий дім «Гельветика». – 2017. – 328с.
13
Монографія
Основні соціальні права в умовах глобалізації: монографія
Мельник Марія Богданівна
2018
– Київ. – 2018.
14
Наукова стаття
Особливості договірного режиму припинення права на аліменти набуттям дитиною у власність нерухомого майна
Мельник Марія Богданівна
2017
Соціальне право
c.251-272
15
Наукова стаття
Особливості сімейно-правового режиму управління майном дитини яке набуте у власність припиненням аліментних зобов’язань
Мельник Марія Богданівна
2017
Соціальне право
c.135-144
16
Наукова стаття
Умови та підстави визнання недійсним договору про припинення аліментних зобов’язань у зв’язку з набуттям дитиною права власності на нерухоме майно
Мельник Марія Богданівна
2017
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.№ 8 (258) c.39-44
17
Наукова стаття
Критерії цивільно-правового (сімейного) статусу нерухомого майна інституту припинення аліментних зобов’язань набуттям дитиною його у власність
Мельник Марія Богданівна
2017
Науковий вісник публічного та приватного права
в.№ 4 c.50-56
18
Наукова стаття
Понятійний апарат та сутність режиму припинення аліментних зобов’язань набуттям дитиною у власність нерухомого майна
Мельник Марія Богданівна
2017
Юридичний науковий електронний журнал. –№ 5. – 2017. – С.51–54.
c.51-54
19
Наукова стаття
Види та специфіка оборотоздатності нерухомого майна для набуття дитиною його у власність припиненням аліментних зобов’язань
Мельник Марія Богданівна
2017
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
в.5 c.103-107
20
Наукова стаття
Особливості процедури укладення договору та моменту набуття дитиною права власності на нерухоме майно припиненням аліментних зобов’язань
Мельник Марія Богданівна
2017
Право і суспільство
в.№ 5, ч. 2 c.75-82
21
Наукова стаття
Особливості ознак зобов’язальних правовідносин при припиненні права на аліменти набуттям у власність дитиною нерухомого майна
Мельник Марія Богданівна
2017
Порівняльно-аналітичне право – № 6. – 2017. – С.119–123.
c.119-123
22
Тези
Процесуальні аспекти забезпечення охорони майнових інтересів дитини щодо набутого майна припиненням аліментних зобов’язань у спорах, що виникають з підстав, передбачених ст.2331 ЦПК України
Мельник Марія Богданівна
2017
Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми: VIІ матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24 лютого 2017р.). – К.: 2017. – С.114–116.
c.114-116
23
Тези
Особливі підстави для розірвання та визнання недійсним договору про припинення права на аліменти в зв’язку із набуттям у власність дитиною нерухомого майна
Мельник Марія Богданівна
2017
Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Правове регулювання сімейних правовідносин: традиції, сучасність, перспективи (до 15-річчя прийняття Сімейного кодексу України)». – 21 квітня 2017 р.: Ірпінь. – Університет Державної фіскальної с
24
Тези
Сутність інституту припинення права на аліменти набуттям дитиною у власність нерухомого майна через призму соціальної безпеки/
Мельник Марія Богданівна
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.25-27
25
Тези
До питання розробки та впровадження спецкурсів із безпеки права на зламі нових викликів правничої професії: методологічні аспекти
Мельник Марія Богданівна
2017
Міжнародний круглий стіл: Реформування вищої правової освіти в Україні. – 27 листопада 2017 року. – КНУ. – К. – 2017.
26
Наукова стаття
Сімейна політика в Україні та межі втручання держави в інститут сім’ї: аналіз когнітивного дисонансу у світлі забезпечення європейських стандартів
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Visegrad journal on human rights
c.154-165
27
Наукова стаття
«Майстер і Маргарита» – М. О. Булгаков: аксіологія свободи, права, політики та відповідальності
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.№ 8 (246) c.206-214
28
Тези
Особливості задоволення майнових інтересів інших дітей майном дитини, яке набуте припиненням аліментних зобов’язань
Мельник Марія Богданівна
2016
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 3-х томах. – Том 2. – К.: ВПЦ «Київський унів
c.56-58
29
Тези
Щодо визначення ролі та місця категорії «любов» серед прав та обов’язків батьків щодо дітей/
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Права дитини: матер. всеукраїнської науково-практичної конференції, 07 грудня 2016р./ Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи. Київ: Видавництво «Інститут законодавчих передбачень
c.65-68
30
Навчальний посібник
Актуальні питання прикладної цивілістики: сімейне, трудове, земельне та житлове право. Науково-практичний посібник:
Мельник Марія Богданівна
2015
О.В.Гетманцев, О.В.Кіріяк, М.Б. Мельник, М.М. Ясинок та інш. [за заг.ред. д.ю.н., професора М.М. Ясинка]. – К.: Альтера, 2015. – 450с.
31
Наукова стаття
Онтологія оціночних понять і їх місце в структурі сімейних правовідносин
Мельник Марія Богданівна
2015
Право і суспільство
в.№ 5-2, ч. 2 c.55-60
32
Наукова стаття
Дефініційні особливості оцінної категорії «любов» і її місце в системі сімейного права
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
2015
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
т.1 в.4 c.66-71
33
Наукова стаття
Прекращение права на алименты в связи с приобретением ребенком в собственность недвижимого имущества
Мельник Марія Богданівна
2015
Legea si Viata. – №9\3. – 2015. – С.44–48.
c.44-48
34
Наукова стаття
Правова природа та сутність майнових інтересів дитини при припиненні права на аліменти у зв’язку із набуттям у власність нерухомого майна
Мельник Марія Богданівна
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
c.43-46
35
Наукова стаття
Інститут припинення права на аліменти в зв’язку із набуттям дитиною права власності на нерухоме майно
Мельник Марія Богданівна
2015
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.2 c.204-208
36
Тези
Аксіологія відшкодування моральної шкоди: методологічний аспект
Мельник Марія Богданівна
2015
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць]
c.222-224
37
Тези
До проблеми придатності нерухомого майна, яке набувається дитиною у власність при припиненні аліментних зобов’язань
Мельник Марія Богданівна
2015
Всеукраинская научно-практическая конференция «Политико-правовые реформы и становления гражданского общества в Украине» (9–10 октября 2015 г.). – Херсон: Юридичний факультет Херсонского державного університету. – 2015. – С.77–80.
c.77-80
38
Тези
Система юридичних фактів при припиненні аліментних зобов’язань набуттям дитиною у власність нерухомого майна
Мельник Марія Богданівна
2015
VI Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні факти в системі правового регулювання» до 145-річчя академіка Всеукраїнської академії наук Станіслава Севериновича Дністрянського (1870-1935). – 26 листопада 2015р.: Інститут держави і права ім.В.М. Ко
39
Тези
До питання щодо встановлення додаткових видів об’єктів нерухомого майна, які можуть бути предметом набуття дитиною у власність при припиненні аліментних зобов’язань
Мельник Марія Богданівна
2015
Міжнародна науково-практична конференція: Верховенство права та правова держава. – м.Ужгород, 16-17 жовтня 2015 р.: Ужгородський національний університет. – 2015. – С.119–121.
c.119-121
40
Тези
Щодо визначення дефініції майнових інтересів дитини в інституті припинення права на аліменти в зв’язку із набуттям нею нерухомого майна у власність
Мельник Марія Богданівна
2015
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні». – 30-31 жовтня 2015 р.: Юридичний факультет Запорізького національного університету. – 2015.
41
Монографія
Особливості дії цивільних процесуальних обов’язків в Цивільному процесуальному праві України: Монографія
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
2014
за загальною редакцією д.ю.н., професора М.М.Ясинка]. К.: Альтера, 2014. – 336с.
c.1-336
42
Тези
Цивільна процесуальна правоздатність: деякі проблеми правової конструкції цивільних процесуальних норм
Мельник Марія Богданівна
2014
Юридична наука в ХХІ ст.: перспективні та пріоритетні напрями досліджень: тези доповідей міжнародної науково-дослідної конференції, м.Запоріжжя, 30-31 травня 2014року – за редакцією Т.О.Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – С.48–50.
c.48-50

Повернення до списку

Вгору