Автори, співробітники Університету

Балюк Галина Іванівна

Ідентифікатор автора: 28725
Кількість пошукових запитів автора: 964

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Екологічного права
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 95, з них наукових статей (наукові публікації) - 28, монографій - 4, підручників - 1, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 10, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 10

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Енциклопедія
Державний облік радіоактивних відходів.
Балюк Галина Іванівна
Кронда Ольга Юріївна
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.234
2
Енциклопедія
Державний кадастр сховищ радіоактивних відходів.
Балюк Галина Іванівна
Кронда Ольга Юріївна
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.223-224
3
Енциклопедія
Збереження радіоактивних відходів.
Балюк Галина Іванівна
Кронда Ольга Юріївна
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
c.252-254
4
Енциклопедія
Кондиціонування радіоактивних відходів.
Балюк Галина Іванівна
Кронда Ольга Юріївна
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.417-418
5
Матеріали конференції
Сучасні загально-теоретичні тенденції щодо визначення системоутворюючих факторів галузей права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 15-16 березня 2019 року / ред. кол. Гриценко І.С. , Мельник Р.С. та ін.
Балюк Галина Іванівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
2019
Видавничий дім "Гельветика"
c.59-63
6
Матеріали конференції
Сучасні загально-теоретичні тенденції щодо визначення системоутворюючих факторів галузей права
Балюк Галина Іванівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
2019
Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики: матер. міжнар. наук.-практ. конф, м.Київ, 15-16 берез.2019 р. Київ, 2019
c.59-63
7
Матеріали конференції
Охоронюваний законом інтерес у структурі еколого -правового статусу людини і громадянина
Балюк Галина Іванівна
2019
Еколого-правовий статус людини і громадянина :ретроспективний та перспективний погляди: збірн. матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року)
c.9-13
8
Матеріали конференції
Новые вызовы для экологического права и законодательства
Балюк Галина Іванівна
2018
Влияние межгосударственных интеграционных процессов на развитие аграрного, экологического, природоресурсного права. Материалы международной научно-практической конференции. – Минск, БГУ, 26-27 апреля. 2018. – 307 с.
c.5-11
9
Монографія
Гібридна війна Росії проти України після Революції Гідності
Балюк Галина Іванівна
Дорошко Микола Савович
Копійка Валерій Володимирович
2018
К.: "Ніка-Центр"
10
Навчальний посібник
Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду
Балюк Галина Іванівна
Кронда Ольга Юріївна
Сушик Ольга Володимирівна
2012
Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Балюк Г.І., Кронда О.Ю., Сушик О.В.; за заг ред.. Г.І. Балюк: Чернівці, 2012.
11
Наукова стаття
Державний реєстр радіоактивних відходів
Балюк Галина Іванівна
Кронда Ольга Юріївна
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.240-241
12
Наукова стаття
Проблеми забезпечення державою реалізації громадянами України конституційного права власності на землю
Балюк Галина Іванівна
Власенко Юлія Леонідівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
2018
Соціологія права: науково-практичний журнал
в.3-4(26-27) c.3-12
13
Наукова стаття
Екологічні права громадян України: міжнародні та європейські стандарти і вітчизняні проблеми
Балюк Галина Іванівна
Власенко Юлія Леонідівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
2018
Екологічне право України.Науково-практичний журанл
в.3-4 c.2-16
14
Тези
Сучасні методи викладання екологічного права в контексті освіти для сталого розвитку
Балюк Галина Іванівна
Власенко Юлія Леонідівна
2019
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.)
c.20-27
15
Тези
Правові проблеми формування концепції вирішення екологічних проблем малих річок в Україні
Балюк Галина Іванівна
2018
Забезпечення прав в аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносинах: збірн. матер. Четвертого зібрання фахівців споріднених кафедр, (6-9 червня 2019 року), м. Одеса
c.5-7
16
Тези
Максимальна досконалість і системність як чинники подальшого розвитку екологічного права і законодавства України
Балюк Галина Іванівна
Власенко Юлія Леонідівна
2018
Матеріали науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика»/ Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. м. Харків, 7 грудня 2018 р.
c.11-15
17
Тези
Правове регулювання публічних інтересів в екологічному праві
Балюк Галина Іванівна
Власенко Юлія Леонідівна
2018
Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання: Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 9-10 листопада 2018 року). К.: ВД "Дакор". 2018.
c.9-12
18
Енциклопедія
Лісовий фонд
Балюк Галина Іванівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.463-465
19
Енциклопедія
Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
Балюк Галина Іванівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.441-443
20
Матеріали конференції
Проблеми застосування вітчизняного законодавства щодо оцінки впливу на навколишнє середовище // Земельне, екологічне, аграрне право: оцінка впливу на довкілля
Балюк Галина Іванівна
2018
Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу, 18 червня 2018 р., м. Київ / Укладачі: В.В. Носік та ін.; Національна академія правовиїх наук України. Київський регіональний науковий центр.- 2018
c.27-29
21
Наукова стаття
Wokedview Environmental and Legal Fundamental Principles of Interaction Between Humans and Nature
Балюк Галина Іванівна
2018
Yearbook of Ukrainian Law: Coll of scientific pupers/responsible for the issue O.V. Petryshyn. – Kharkiw: Law
в.10 c.221-229
22
Тези
Правові проблеми агроекології
Балюк Галина Іванівна
2018
Матеріали науково-практичної конференції «Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах: збірник наукових праць. – Харків, 20 квітня 2018р.
c.24-28
23
Тези
Реформи в сфері еколого-правового регулювання: сучасне і майбутнє
Балюк Галина Іванівна
2018
Збірник матеріалів ХV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Луцьк, 1-2 червня 2018.
c.86-88
24
Тези
Новые вызовы для экологического права в современных условиях
Балюк Галина Іванівна
2018
Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26–27 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Т. И. Макарова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018
c.5-11
25
Матеріали конференції
О приоритетах и не только в экологическом праве и законодательстве
Балюк Галина Іванівна
2017
Приоритетные направления развития экологического, земельного и аграрного права: материалы Республ. круглого стола, приуроч. к юбилею д-ра юрид. наук проф. Т.И. Макаровой / редкол. С.А. Балашенко и др. – Минск: Изд. Центр БГУ, 2017. – 255 с.
26
Матеріали конференції
І знову до проблем еколого- правової освіти
Балюк Галина Іванівна
2017
Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу «Правові проблеми державно- приватного партнерства в умовах євроінтеграції», присвяченого 20-річчю Національного університету «Одеська юридична академія», м. Одеса, 2 – 4 червня 2017 р. - 280 с.
27
Матеріали конференції
Еколого-правова політика Української держави – основа ефективної реалізації норм екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2017
Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 8-10 вересня 2017 р.) - 188 с.
28
Монографія
Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (глава 8, глава 9, глава 10)
Балюк Галина Іванівна
2017
К.: КНЕУ
c.150-208
29
Наукова стаття
Світоглядні та еколого-правові засади взаємодії людини і природи
Балюк Галина Іванівна
2017
Екологічне право України.Науково-практичний журанл
в.1-2 c.8-13
30
Тези
Держава як суб’єкт регулювання еколого-правових відносин в Україні
Балюк Галина Іванівна
2017
Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р. м. Київ, / Укладачі В.В. Носік та ін., - Чернівці, 2017. - 352 с.
31
Енциклопедія
Безпека за надзвичайних ситуацій
Балюк Галина Іванівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.53-55
32
Енциклопедія
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
Балюк Галина Іванівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.352
33
Енциклопедія
Класифікація надзвичайних екологічних ситуацій
Балюк Галина Іванівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.441-443
34
Енциклопедія
Надзвичайна ситуація техногенного та природного характеру
Балюк Галина Іванівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.521-524
35
Енциклопедія
Попередження (запобігання) надзвичайних ситуацій
Балюк Галина Іванівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.602-604
36
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Законодавче та організаційно-правове забезпечення екологічної безпеки в сфері електроенергетики
Балюк Галина Іванівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
2016
Проблеми права екологічної безпеки: навч. посіб.
c.391-406
37
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Правові проблеми забезпечення екологічної безпеки, захисту населення і територій за надзвичайних екологічних ситуацій техногенного та природного характеру
Балюк Галина Іванівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
Проблеми права екологічної безпеки: навч. посіб.
c.43-92
38
Матеріали конференції
Правовые проблемы развития возобновляемых источников энергии в Украине
Балюк Галина Іванівна
Сушик Ольга Володимирівна
2016
Матеріали XIV Міжнародної Атирауської правової конференції, м. Атирау 22 квітня 2016р. Республіка Казахстан
c.73-82
39
Навчальний посібник
Проблеми права екологічної безпеки
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Сушик Ольга Володимирівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
Шоха Тетяна Петрівна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-575
40
Наукова стаття
Правовые проблемы управления в области использования и охраны недр в Украине
Балюк Галина Іванівна
2016
Недропользование – основа економики Казахстана.
т.2 c.124-129
41
Наукова стаття
Відновлювальна енергетика в Україні: правові питання
Балюк Галина Іванівна
Сушик Ольга Володимирівна
2016
Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали "круглого столу" (м. Київ, 27 травня 2016 року) / за ред.. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко Видавництво: Кондратьєв А.В.
c.247-251
42
Матеріали конференції
Теоретико-методологические основы эколого-правового образования и его роль в обеспечении устойчивого развития в Украине
Балюк Галина Іванівна
2015
Теоретико-методологические и конституцх процессов в контекионеные основы устойчивого развития национально правовой системы в условиях глобальных и ргиональнысте защиты прав человека и построения правового государства: Международная конференция
т.1 c.80-81
43
Навчальний посібник
Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Бобонич Євген Федорович
Власенко Юлія Леонідівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Позняк Еліна Владиславівна
Сушик Ольга Володимирівна
Шомпол Олена Анатоліївна
2015
Чернівці: Кондратьєв А.В.
т.1 c.1-120
44
Наукова стаття
Наука екологічного права України: сфера та предмет
Балюк Галина Іванівна
2014
45
Наукова стаття
Екологічне право в системі права України: самостійна галузь чи міф?
Балюк Галина Іванівна
2014
“Тринадцяті осінні юридичні читання”: міжнародна наукова конференція
т.13 c.22-24
46
Наукова стаття
Правове забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України в умовах воєнного конфлікту
Балюк Галина Іванівна
2015
Сучасні тенденції та перспективи розвитку аграрного, земельного і екологічного права: всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.14-21
47
Наукова стаття
Правовые проблемы управления в области использования и охраны недр в Украине
Балюк Галина Іванівна
2015
Недропользование – основа економики Казахстана.
т.1 c.60-64
48
Наукова стаття
Національні та міжнародно-правові проблеми регулювання охорони довкілля і забезпечення екологічної безпеки під час збройних конфліктів
Балюк Галина Іванівна
Шомпол Олена Анатоліївна
2015
Адміністративне право і процес
т.2 c.142-158
49
Наукова стаття
Поняття екологічного ризику в діяльності Збройних Сил України: правові аспекти
Балюк Галина Іванівна
2015
Адміністративне право і процес
т.4 c.40-45
50
Наукова стаття
До питання ефективності оптимізації управління в сфері природокористування в Україні
Балюк Галина Іванівна
2015
Видавництво: ТОВ «Оберіг»
т.1 c.211-215
51
Наукова стаття
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні
Балюк Галина Іванівна
2014
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні
т.1 c.40-44
52
Наукова стаття
Сучасні проблеми правового регулювання відносин щодо забезпечення екологічної безпеки
Балюк Галина Іванівна
2014
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні
т.1 c.50-53
53
Наукова стаття
Институализация науки экологического права и ее задачи в современных условиях
Балюк Галина Іванівна
2014
Юридический факультет Белорусского государственного университета
т.1 c.12-14
54
Наукова стаття
Національні та міжнародно-правові проблеми регулювання охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки
Балюк Галина Іванівна
2015
Адміністративне право і процес
т.2 c.30-37
55
Тези
Правове забезпечення моніторингу земель як умова ефективного виробництва
Балюк Галина Іванівна
2014
Розвиток організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі
т.1 c.20-23
56
Наукова стаття
Роль доктрини екологічного права в започаткуванніі розвитку ядерно-правових досліджень в Україні
Балюк Галина Іванівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.252.0000
57
Наукова стаття
Устойчивое развитие: проблемы правового обеспечения на уровне международных документов и в национальном законодательстве
Балюк Галина Іванівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.27.0000
58
Наукова стаття
Еколого-правові проблеми сьогодення: які шляхи їх вирішення?
Балюк Галина Іванівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.10.0000
59
Наукова стаття
Еколого-правова наука України: чи зміниться її завдання в сучасних умовах?
Балюк Галина Іванівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.20.0000
60
Наукова стаття
Вплив правової реформи в Україні на оптимізацію інституційно-функціональної системи управління в галузі екології
Балюк Галина Іванівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.16.0000
61
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар Кодексу України про надра / [Балюк Г.І. та ін.] ; за ред. Г.І. Балюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 325, [1] с
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Кронда Ольга Юріївна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Сушик Ольга Володимирівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2012
Юрінком Інтер
62
Наукова стаття
Проблеми правового регулювання впровадження концепції сталого розвитку у вітчизняну освіту
Балюк Галина Іванівна
2012
63
Розділ монографії
Коментар до Розділу IV “Проектування, будівництво і введення в експлуатацію гірничодобувних об’єктів, а також підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин” Кодексу України про надра// Науково-практичний коментар Кодексу України про надр
Балюк Галина Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
2012
Юрінком Інтер
c.189-213
64
Монографія
47. Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону атмосферного повітря»
Балюк Галина Іванівна
Гриценко Іван Сергійович
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
2011
Юрінком Інтер
c.328
65
Тези
Систематизація екологічного законодавства України: теоретичні основи
Балюк Галина Іванівна
2011
66
Довідник
Коментар до ст. 21 “Мисливство”, ст. 22 “ Право на полювання”, ст. 23 “Документи на право полювання”, ст. 24 “Організація і ведення мисливського господарства, полювання та надання у користування мисливських угідь” Закону України “Про тваринний світ”
Балюк Галина Іванівна
2010
67
Монографія
Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Гриценко Іван Сергійович
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Третяк Тарас Олексійович
Черноус Світлана Миколаївна
Шомпол Олена Анатоліївна
2010
Юрінком Інтер
c.384
68
Наукова стаття
Екологічне право України: передумови і особливості його подальшого розвитку
Балюк Галина Іванівна
Кохановська Олена Велеонінівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.180.0000
69
Довідник
Бюлетень законодавства і юридичної практики України
Балюк Галина Іванівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Черноус Світлана Миколаївна
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
70
Навчально-методичний комплекс
Земельне право України: Практикум для студентів юридичного факультету спеціальності 6.060100 „Правознавство”
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.103
71
Навчально-методичний комплекс
Земельне право України. Практикум для студентів спеціальності 6.060100 «правознавство».
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.103
72
Навчально-методичний комплекс
Екологічне право України : робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.94
73
Навчально-методичний комплекс
Актуальні проблеми екологічного права України:
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.116
74
Практикум
Практикум по земельному праву
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.95
75
Практикум
Екологічне право України: практикум для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"освітню-кваліфікаційний рівень “бакалавр права”
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.106
76
Енциклопедія
Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду // Екологічна енциклопедія: У 3 Т.-
Балюк Галина Іванівна
2008
77
Навчально-методичний комплекс
Право екологічної безпеки України : робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"освітню-кваліфікаційний рівень “магістр права”
Балюк Галина Іванівна
Марусенко Роман Ігорович
Позняк Еліна Владиславівна
Третяк Тарас Олексійович
2008
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.52
78
Наукова стаття
Проблема законодавчої регламентації і реалізації в Україні екологічної складової концепції cталого розвитку//Державне будівництво та місцеве самоврядування. Зб. наук. праць.
Балюк Галина Іванівна
2008
79
Підручник
Земельне право України
Балюк Галина Іванівна
Бахуринська Марія Михайлівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Коломійцева (Старостенко) Діана Миколаївна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Сушик Ольга Володимирівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.512
80
Енциклопедія
Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" / Екологічна енциклопедія: У 3 Т.
Балюк Галина Іванівна
2007
81
Енциклопедія
Міжнародне ядерне право // Екологічна енциклопедія: У 3 Т.
Балюк Галина Іванівна
2007
82
Енциклопедія
Законодавство про ядерну безпеку
Балюк Галина Іванівна
2007
83
Енциклопедія
Конвенція про оперативне оповіщення про ядерну аварію
Балюк Галина Іванівна
2007
84
Енциклопедія
Екологічна мережа України / Великий енциклопедичний юридичний словник.
Балюк Галина Іванівна
2007
85
Енциклопедія
Міжнародне агентство з атомної енергії // Великий енциклопедичний юридичний словник.
Балюк Галина Іванівна
2007
86
Енциклопедія
Міжнародне ядерне право / Великий енциклопедичний юридичний словник.
Балюк Галина Іванівна
2007
87
Енциклопедія
Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Великий енциклопедичний юридичний словник
Балюк Галина Іванівна
2007
88
Енциклопедія
Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва // Великий енциклопедичний юридичний словник.
Балюк Галина Іванівна
2007
89
Енциклопедія
Чорнобильська катастрофа // Великий енциклопедичний юридичний словник.
Балюк Галина Іванівна
2007
90
Енциклопедія
Ядерна безпека
Балюк Галина Іванівна
2007
91
Енциклопедія
Ядерне право // Великий енциклопедичний юридичний словник.
Балюк Галина Іванівна
2007
92
Енциклопедія
Ядерний інцидент // Великий енциклопедичний юридичний словник.
Балюк Галина Іванівна
2007
93
Наукова стаття
Досвід правового регулювання відносин щодо охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічних прав громадян на рівні Європейського Союзу та його значення для адаптації законодавстваУкраїни
Балюк Галина Іванівна
2007
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.77.0000
94
Наукова стаття
Аналіз вітчизняного законодавства та законодавства ЄС щодо правового забезпечення енергетичної безпеки в сфері використання ядерної енергії
Балюк Галина Іванівна
2007
95
Наукові висновки
Науковий висновок до проекту Загальнодержавної цільової програми розвитку заповідної справи на період до 2020 року
Балюк Галина Іванівна
Заєць Олена Іванівна
2007
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.10

Повернення до списку

Вгору