Автори, співробітники Університету

Бевз Олена Володимирівна

Ідентифікатор автора: 28857
Кількість пошукових запитів автора: 803

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Екологічного права
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 49, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 2, підручників - 1, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 11

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Імплементація положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо охорони обєктів культурної спадщини ЮНЕСКО (земельно-правові аспекти)
Бевз Олена Володимирівна
2018
Теорія і практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 року, м. Київ) / за ред. Р.С. Мельника, відпов. ред. Л.Ю.Малюга. К. : Видавничий дім "Гельветика", 2018. 380 с.
c.227-230
2
Матеріали конференції
Нормативне закріплення основних засад екологічної політики України і питання охорони пралісів Карпат
Бевз Олена Володимирівна
2017
Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15 грудня 2017 року). – К.: ФОП Кандиба Т. П. – 2018.
c.415-419
3
Матеріали конференції
Оцінка впливу на довкілля і охорона культурної спа- дщини: еколого-правові аспекти // Земельне, екологічне, аграрне право: оцінка впливу на довкілля
Бевз Олена Володимирівна
2018
Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу, 18 червня 2018 р., м. Київ / Укладачі: В.В. Носік та ін.; Національна академія правовиїх наук України. Київський регіональний науковий центр.- 2018
c.29-31
4
Монографія
National legal protection of the natural heritage included in UNESCO World Heritage List // «Оchronа prawna zasobów naturalnych» («Правова охорона природних ресурсів»)
Бевз Олена Володимирівна
2018
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin. - 2018.
c.79-88
5
Тези
Тенденции развития экологического законодательства Украины об изумрудной сети
в контексте межгосударственных интеграционных процессов
Бевз Олена Володимирівна
2018
Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26–27 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Т. И. Макарова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018
c.88-90
6
Матеріали конференції
Санітарні норми як складові забезпечення сприятливого життєвого простору людини на сучасному eтапі розвитку екологічного права
Бевз Олена Володимирівна
2016
Екологічне право України.Науково-практичний журанл
в.1-2
7
Матеріали конференції
Правові проблеми визначення меж і режимів історичних ареалів (на прикладі міст Києва та Львова)
Бевз Олена Володимирівна
2016
. Актуальні проблеми соціального права. Еволюція правового регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин. Матеріали міжнар. наук.- практ. конференції (м. Львів, 18 листопада 2016 р.) за заг. ред. П.Д. Пилипенка – Львів, 2016
8
Матеріали конференції
Правові засади охорони пралісів Карпат як об"єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за законодавством України
Бевз Олена Володимирівна
2017
Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 8-10 вересня 2017 р.) - 188 с.
c.35-38
9
Матеріали конференції
Обращение с электронными петициями как форма участия общественности в процессе принятия решений, касающихся окружающей среды
Бевз Олена Володимирівна
2017
Приоритетные направления развития экологического, земельного и аграрного права: материалы Республ. круглого стола, приуроч. к юбилею д-ра юрид. наук проф. Т.И. Макаровой / редкол. С.А. Балашенко и др. – Минск: Изд. Центр БГУ, 2017. – 255 с.
c.81-85
10
Матеріали конференції
Правові засади формування Смарагдової мережі за законодавством України в умовах євроінтеграції
Бевз Олена Володимирівна
2017
Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу «Правові проблеми державно- приватного партнерства в умовах євроінтеграції», присвяченого 20-річчю Національного університету «Одеська юридична академія», м. Одеса, 2 – 4 червня 2017 р. - 280 с.
c.87-90
11
Матеріали конференції
Земельно-правові аспекти охорони об"єктів, внесених до списку світової культурної спадщини (на прикладі законодавства України та Польщі)
Бевз Олена Володимирівна
2017
International SceintificPractical Conference Developmen t of legal regulation in East Europe: experience of Poland and Ukraine: Conference Proceedings, January 27- 28, 2017. Sandomierz
12
Наукова стаття
Земельно-правові аспекти охорони об’єктів, внесених до списку світової культурної спадщини (на прикладі законодавства України та Польщі)
Бевз Олена Володимирівна
2017
International SceintificPractical Conference Developmen t of legal regulation in East Europe: experience of Poland and Ukraine: Conference Proceedings, January 27- 28, 2017. Sandomierz
13
Тези
Правові засади забезпечення участі громадськості в процесі прийняття рішень , що стосуються довкілля, шляхом звернення з електронними петиціями
Бевз Олена Володимирівна
2017
Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р. м. Київ, / Укладачі В.В. Носік та ін., - Чернівці, 2017. - 352 с.
c.285-290
14
Матеріали конференції
Правo громадян на участь у вирішенні питань, що стосуються використання та охорони земель історико-культурного призначення
Бевз Олена Володимирівна
2015
Проблеми забезпечення прав і свобод людини, їх захисту в країнах Європи : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 11 груд. 2015 р.) / уклад. Л. М. Джурак
c.119-121
15
Матеріали конференції
Правові форми участі громадськості в прийнятті рішень, що стосуються довкілля, у сучасних умовах реформування правової системи
Бевз Олена Володимирівна
2016
Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових праць
16
Навчальний посібник
Проблеми права екологічної безпеки
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Сушик Ольга Володимирівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
Шоха Тетяна Петрівна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-575
17
Наукова стаття
Функціонально-правове забезпечення управління у сфері використання та охорони земель історико-культурного призначення в Україні
Бевз Олена Володимирівна
2015
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
в.4 (14) c.35-40
18
Наукова стаття
Правові проблеми охорони культурної спадщини сільських територій України
Бевз Олена Володимирівна
2015
Правові проблеми розвитку сільських територій України: Матеріали Круглого столу, присвяченого памяті відомого українського вченого-правознавця, члена-кореспондента НАН України, академіка НАПрН України В.І. Семчика (м. Київ, 9 грудня 2015 р.)
c.90-94
19
Наукова стаття
Cовершенствование Украиной земельно-правового регулирования охраны объектов культурного наследия на пути к евроинтеграции (с учетом законодательства Словацкой Республики)
Бевз Олена Володимирівна
2015
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie PRÁVNA VEDA A PRAX: VÝZVY MODERNÝCH EURÓPSKYCH INTEGRAČNÝCH PROCESOV (27– 28. novembra 2015,Bratislava: Paneurópska vysoká škola
c.214-217
20
Наукова стаття
Земельно-правові заходи охорони культурної спадщини в контексті інтеграції України до Європейського Союзу
Бевз Олена Володимирівна
2015
Integrarea Republicii Moldova și Ucrainei în UE : Aspectul juridic conferință internațională științifico-practică (2015 ; Chișinău) 6-7 noiem. 2015, Chișinău / com. org.: V. Bujor (președinte) [et al.]
c.272-275
21
Наукова стаття
Санітарні норми як джерела екологічного права в умовах адаптації українського законодавства до законодавства ЄС
Бевз Олена Володимирівна
2016
Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природо ресурсного права у вищих навчальних закладах України. Юридична література
c.73-77
22
Тези
Конституційно-правова категорія «довкілля»: підходи до розуміння та співвідношення із суміжними поняттями
Бевз Олена Володимирівна
2016
Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали "круглого столу" (м. Київ, 27 травня 2016 року) / за ред.. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко Видавництво: Кондратьєв А.В.
c.316-320
23
Навчальний посібник
Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Бобонич Євген Федорович
Власенко Юлія Леонідівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Позняк Еліна Владиславівна
Сушик Ольга Володимирівна
Шомпол Олена Анатоліївна
2015
Чернівці: Кондратьєв А.В.
т.1 c.1-120
24
Наукова стаття
Юридична відповідальність за порушення законодавства України у сфері використання та охорони земель історико-культурного призначення
Бевз Олена Володимирівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.99 c.76-81
25
Наукова стаття
Організаційно-правові аспекти управління у сфері використання та охорони земель історико-культурного призначення в контексті оптимізації системи органів виконавчої влади в Україні
Бевз Олена Володимирівна
2015
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.1 c.234-245
26
Тези
Деякі проблеми правового регулювання державного контролю за використанням і охороною земель історико-культурного призначення в Україні
Бевз Олена Володимирівна
2015
Правове забезпечення економічного розвитку та екологічної безпеки суспільства: Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 50-ій річниці створення Донецького національного університету та 30-ій річниці створення кафедри господарського права
т.1 c.293-296
27
Наукова стаття
Дотримання вимог земельного законодавства - необхідна умова охорони культурної спадщини та запорука забезпечення національної безпеки
Бевз Олена Володимирівна
2013
Право і громадянське суспільство
т.1 c.70-79
28
Наукова стаття
Особливості правового забезпечення екологічної безпеки рекреаційних, курортних, лікувально-оздоровчих зон
Бевз Олена Володимирівна
2014
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні
т.1 c.52-56
29
Тези
Деякі особливості правового режиму за законодавством України «про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово-окупованих територіях України»
Бевз Олена Володимирівна
2014
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.367-369
30
Наукова стаття
Деякі проблеми припинення прав на земельні ділянки історико-культурного призначення
Бевз Олена Володимирівна
2013
31
Наукова стаття
Сравнительно-правовой анализ режима земельных участков под объектами культурного наследия Бевз Е.В.Украины и Российской Федерации
Бевз Олена Володимирівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.20.0000
32
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар Кодексу України про надра / [Балюк Г.І. та ін.] ; за ред. Г.І. Балюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 325, [1] с
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Кронда Ольга Юріївна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Сушик Ольга Володимирівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2012
Юрінком Інтер
33
Наукова стаття
Правові засади формування системи органів виконавчої влади у сфері використання земель історико-культурного призначення
Бевз Олена Володимирівна
2012
34
Наукова стаття
Зони охорони об’єктів культурної спадщини та особливості земельно-правової охорони історичних ареалів населених місць
Бевз Олена Володимирівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.90 c.103-108
35
Довідник
Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення/ Г.І. Балюк, О.О. Погрібний, Ю.С. Шемшученко [ та ін.]; за ред. Г.І. Балюк.
Бевз Олена Володимирівна
Гриценко Іван Сергійович
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Позняк Еліна Владиславівна
Черноус Світлана Миколаївна
2010
Юрінком Інтер
c.1-384
36
Наукова стаття
Розвиток законодавства про правовий режим земель історико-культурного призначення
Бевз Олена Володимирівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.85 c.88-92
37
Тези
Проблеми систематизації законодавства, що визначає правовий режим земель історико-культурного призначення
Бевз Олена Володимирівна
2011
38
Монографія
Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Гриценко Іван Сергійович
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Третяк Тарас Олексійович
Черноус Світлана Миколаївна
Шомпол Олена Анатоліївна
2010
Юрінком Інтер
c.384
39
Наукова стаття
Особливості правового режиму історичних ареалів населених місць в Україні
Бевз Олена Володимирівна
2009
Чернівці: Рута.Наук.вісник Чернівецького університету.
т.489 c.0.0000
40
Тези
Юридичні ознаки історичних ареалів населених місць та їх місце у складі земель історико-культурного призначення
Бевз Олена Володимирівна
2010
41
Навчально-методичний комплекс
Земельне право України: Практикум для студентів юридичного факультету спеціальності 6.060100 „Правознавство”
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.103
42
Навчально-методичний комплекс
Земельне право. Робоча навчальна програма для студентів географічного факультету спеціальності 6.0709 «Картографія»
Бевз Олена Володимирівна
Марусенко Роман Ігорович
Позняк Еліна Владиславівна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.45
43
Навчально-методичний комплекс
Земельне право України. Практикум для студентів спеціальності 6.060100 «правознавство».
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.103
44
Навчально-методичний комплекс
Екологічне право України : робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.94
45
Навчально-методичний комплекс
Актуальні проблеми екологічного права України:
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.116
46
Практикум
Практикум по земельному праву
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.95
47
Практикум
Екологічне право України: практикум для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"освітню-кваліфікаційний рівень “бакалавр права”
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.106
48
Підручник
Земельне право України
Балюк Галина Іванівна
Бахуринська Марія Михайлівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Коломійцева (Старостенко) Діана Миколаївна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Сушик Ольга Володимирівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.512
49
Розділ монографії
Правовий режим земель історико-культурного призначення
Бевз Олена Володимирівна
Заєць Олена Іванівна
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.483-504

Повернення до списку

Вгору