Автори, співробітники Університету

Власенко Юлія Леонідівна

Ідентифікатор автора: 30202
Кількість пошукових запитів автора: 835

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Екологічного права
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 44, з них наукових статей (наукові публікації) - 21, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 7

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Методологічні завдання еколого-правової науки
Балюк Галина Іванівна
Власенко Юлія Леонідівна
2019
Auctoritate magis quam imperio: Юридична наука у громадянському суспільстві. Зб. наук. праць. Матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30 жовтня 2019 р.). До 70-ліття Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України
c.7-10
2
Матеріали конференції
Еколого-правові умови забезпечення соціально-економічного розвитку України
Балюк Галина Іванівна
Власенко Юлія Леонідівна
2019
Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи: Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 35-річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса
c.196-198
3
Матеріали конференції
Права громадськості як суб'єкта екологічної політики
Власенко Юлія Леонідівна
2019
Еколого-правовий статус людини і громадянина :ретроспективний та перспективний погляди: збірн. матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року)
c.98-103
4
Наукова стаття
Правові засади формування та реалізації основних напрямів екологічної політики України на сучасному етапі
Власенко Юлія Леонідівна
2018
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
т.2 в.36 c.86-89
5
Наукова стаття
Проблеми забезпечення державою реалізації громадянами України конституційного права власності на землю
Балюк Галина Іванівна
Власенко Юлія Леонідівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
2018
Соціологія права: науково-практичний журнал
в.3-4(26-27) c.3-12
6
Наукова стаття
Екологічні права громадян України: міжнародні та європейські стандарти і вітчизняні проблеми
Балюк Галина Іванівна
Власенко Юлія Леонідівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
2018
Екологічне право України.Науково-практичний журанл
в.3-4 c.2-16
7
Наукова стаття
Правовые основы стратегии климатической политики Украины
Власенко Юлія Леонідівна
2019
Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata».
в.6/2 c.14-19
8
Тези
Сучасні методи викладання екологічного права в контексті освіти для сталого розвитку
Балюк Галина Іванівна
Власенко Юлія Леонідівна
2019
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.)
c.20-27
9
Тези
Максимальна досконалість і системність як чинники подальшого розвитку екологічного права і законодавства України
Балюк Галина Іванівна
Власенко Юлія Леонідівна
2018
Матеріали науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика»/ Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. м. Харків, 7 грудня 2018 р.
c.11-15
10
Тези
Правове регулювання публічних інтересів в екологічному праві
Балюк Галина Іванівна
Власенко Юлія Леонідівна
2018
Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання: Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 9-10 листопада 2018 року). К.: ВД "Дакор". 2018.
c.9-12
11
Тези
Роль принципу збалансованості сталого розвитку у створенні соціально-еколого-економічного середовища
Балюк Галина Іванівна
Власенко Юлія Леонідівна
2019
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2019 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. Мельник. – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.111-114
12
Монографія
International Environmental Policy and its Impact on Environmental Policy of Ukraine
Власенко Юлія Леонідівна
2018
Lublin: Maria Curie Skłodowska University
c.33-44
13
Наукова стаття
Правові засади стратегії і тактики екологічної політики України
Власенко Юлія Леонідівна
2017
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
в.5 c.167-171
14
Тези
До питання про національну стратегію управління відходами як один з пріоритетних напрямів державної екологічної політики України у сфері євроінтеграції
Власенко Юлія Леонідівна
2018
Теорія і практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 року, м. Київ) / за ред. Р.С. Мельника, відпов. ред. Л.Ю.Малюга. К. : Видавничий дім "Гельветика", 2018. 380 с.
c.103-105
15
Тези
Правовые основы реализации приоритетных направлений государственной экологической политики Украины / Влияние межгосударственных интеграционных процессов на развитие аграрного, экологического, природоресурсного и энергетического права
Власенко Юлія Леонідівна
2018
Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26–27 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Т. И. Макарова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018
c.93-96
16
Матеріали конференції
До питання про ефективність удосконалення державної системи екологічного управління як однієї з стратегічних цілей екологічної політики України
Власенко Юлія Леонідівна
2016
Актуальні проблеми соціального права. Еволюція правового регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин. Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (м. Львів, 18 листопада 2016 р.)
c.157-160
17
Матеріали конференції
К вопросу об особенностях экологической политики Украины в условиях глобализации
Власенко Юлія Леонідівна
2017
Приоритетные направления развития экологического, земельного и аграрного права: материалы Республ. круглого стола, приуроч. к юбилею д-ра юрид. наук проф. Т.И. Макаровой / редкол. С.А. Балашенко и др. – Минск: Изд. Центр БГУ, 2017. – 255 с.
c.95-98
18
Матеріали конференції
До питання про пріоритети екологічної політики в сфері забезпечення екологічної безпеки
Власенко Юлія Леонідівна
2017
International research and practice conference «Urgent problems of law on the modern stage of statehood development» : Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing»
в.частина 2 c.95-99
19
Наукова стаття
Екологічна політика України в умовах глобалізації
Власенко Юлія Леонідівна
2016
Науковий вісник публічного та приватного права
т.1 в.6 c.133-138
20
Наукова стаття
Реформування системи державного екологічного контролю як напрям реалізації екологічної політики України
Власенко Юлія Леонідівна
2016
Екологічне право України.Науково-практичний журанл
в.1-2 c.89-92
21
Енциклопедія
Біологічно активна добавка
Власенко Юлія Леонідівна
2016
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.62-64
22
Матеріали конференції
До питання про пр правове забезпечення екологічної безпеки при виробництві, контролю якості та обігу дієтичних добавок (колишніх БАДів)
Власенко Юлія Леонідівна
2016
Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали "круглого столу" (м. Київ, 27 травня 2016 року) / за ред.. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко Видавництво: Кондратьєв А.В.
c.320-323
23
Навчальний посібник
Проблеми права екологічної безпеки
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Сушик Ольга Володимирівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
Шоха Тетяна Петрівна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-575
24
Наукова стаття
Деякі аспекти правового регулювання екологічних фондів як джерел фінансування у сфері екології
Власенко Юлія Леонідівна
2015
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie PRÁVNA VEDA A PRAX: VÝZVY MODERNÝCH EURÓPSKYCH INTEGRAČNÝCH PROCESOV (27– 28. novembra 2015,Bratislava: Paneurópska vysoká škola
c.217-220
25
Наукова стаття
Environmental protection fund as a principal element of financing measures in the sphere of ecological legal relations in Ukraine
Власенко Юлія Леонідівна
2016
Legea si Viata
в.2 c.19-22
26
Навчальний посібник
Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Бобонич Євген Федорович
Власенко Юлія Леонідівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Позняк Еліна Владиславівна
Сушик Ольга Володимирівна
Шомпол Олена Анатоліївна
2015
Чернівці: Кондратьєв А.В.
т.1 c.1-120
27
Наукова стаття
Правовое регулирование экологического информационного обеспечения и его место в системе экологической безопасности Украины
Власенко Юлія Леонідівна
2015
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
т.4 c.7-11
28
Наукова стаття
Процесуально-правовий механізм реалізації права на доступ до екологічної інформації
Власенко Юлія Леонідівна
2015
Evropsky politicky a pravni diskurz
т.2 c.319-327
29
Наукова стаття
Деякі аспекти державної політики щодо забезпечення біологічної безпеки України
Власенко Юлія Леонідівна
2014
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні
т.1 c.80-85
30
Наукова стаття
Правові аспекти охорони біорізноманіття в Україні
Власенко Юлія Леонідівна
2014
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
т.3 c.40-44
31
Наукова стаття
Еколого-правове забезпечення охорони тваринного світу
Власенко Юлія Леонідівна
2014
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
т.2 c.80-84
32
Наукова стаття
Правове регулювання поводження з генетично-модифікованими організмами в Україні
Власенко Юлія Леонідівна
2014
Актуальні проблеми держави і права
т.71 c.60-66
33
Наукова стаття
Aglorithmization principles of the legislative activity in the sphere of ekological safety provision
Власенко Юлія Леонідівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.50.0000
34
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар Кодексу України про надра / [Балюк Г.І. та ін.] ; за ред. Г.І. Балюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 325, [1] с
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Кронда Ольга Юріївна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Сушик Ольга Володимирівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2012
Юрінком Інтер
35
Монографія
Современные технологии совершенствования законодательства в сфере обеспечения экологической безопасности
Власенко Юлія Леонідівна
2012
Образ
c.189.0000
36
Наукова стаття
Види моделювання в теорії оптимізації законодавства України у сфері забезпечення екологічної безпеки
Власенко Юлія Леонідівна
2012
37
Наукова стаття
Концептуальные вопросы моделирования еколого-правовых процесов
Власенко Юлія Леонідівна
2012
Новосибирск: Рыбоводство и рыбное хозяйство
c.73.0000
38
Тези
Стратегія оптимізації національної екологічної політики України у сфері забезпечення екологічної безпеки
Власенко Юлія Леонідівна
2011
39
Наукова стаття
Оптимізація законодавства України у сфері забезпечення екологічної безпеки (міжнародно-правовий аспект)
Власенко Юлія Леонідівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.36.0000
40
Довідник
Науково-практичний коментар Лісового кодексу України
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Черноус Світлана Миколаївна
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
41
Навчально-методичний комплекс
Актуальні проблеми екологічного права України:
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.116
42
Наукова стаття
Аналіз законодавства в сфері екологічної безпеки як необхідна умова його оптимізації
Власенко Юлія Леонідівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.22.0000
43
Практикум
Екологічне право України: практикум для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"освітню-кваліфікаційний рівень “бакалавр права”
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.106
44
Наукова стаття
Теоретичні засади проблем систематизації законодавства в галузі екологічної безпеки
Власенко Юлія Леонідівна
2008

Повернення до списку

Вгору