Автори, співробітники Університету

Євстігнєєв Андрій Сергійович

Ідентифікатор автора: 32376
Кількість пошукових запитів автора: 646

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Екологічного права
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 51, з них наукових статей (наукові публікації) - 24, монографій - 2, підручників - 1, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Принципи екологічного законодавства в контексті сталого розвитку сучасної України
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2019
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.)
c.106-108
2
Матеріали конференції
Основні недоліки Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» // Земельне, екологічне, аграрне право: оцінка впливу на довкілля
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2018
Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу, 18 червня 2018 р., м. Київ / Укладачі: В.В. Носік та ін.; Національна академія правовиїх наук України. Київський регіональний науковий центр.- 2018
c.58-60
3
Монографія
Екологічна безпека спеціального природокористування в Україні в контексті сталого розвитку: теоретико-правові аспекти
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2018
Київ: МПБП «Гордон»
4
Матеріали конференції
Критичний аналіз проекту Закону України "Про оцінку впливів на довкілля"
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2016
Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України : матеріали «круглого столу» (Харків, 2 груд.2016 р.) за заг.ред А.П.Гетьмана. – Х.: Право, 2016. – 328 с
5
Матеріали конференції
Правове забезпечення екологічної безпеки землекористування як необхідна умова здійснення органічного землеробства
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2017
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Правові засади ведення органічного землеробства», Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 29-30 вересня 2017 р.
c.59-63
6
Матеріали конференції
Етапи процедури оцінки впливу на довкілля за законодавством України
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2017
Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 8-10 вересня 2017 р.) - 188 с.
c.53-55
7
Матеріали конференції
Види спеціального природокористування як об’єкти впливу на довкілля
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2017
Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання реформування правової системи», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, 16-17 червня 2017 р
c.157-159
8
Матеріали конференції
Пропозиції щодо доопрацювання проекту Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2017
Матеріали Міжнародної конференції «Інновації в праві в умовах європейської інтеграції», м. Сладовічево, Словацька республіка, 10-11 березня 2017 р.
c.179-182
9
Наукова стаття
Правове забезпечення екоогічної безпеки спеціального природокористування як форма реалізації сталого розвитку
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2017
Екологічне право України.Науково-практичний журанл
в.1-2 c.13-20
10
Наукова стаття
Правове забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування в контексті Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2017
Часопис Київського університету права
в.2 c.201-204
11
Тези
Правова процедура забезпечення екологічної безпеки у Директиві ЄС №2011/92/ЄС
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2016
Міжнародна науково-практична конференція "Пріоритетні завдання та стратегії розвитку юриспруденції у світовій науці" м. Сладковічево, Словацька Республіка, 28-29 жовтня 2016 р.
12
Тези
Окремі пропозиції щодо правового забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2017
Національна безпека України: актуальні проблеми правового забезпечення: матеріали Всеукр. наук.-практ. кругллого столу, 27 жовт. 2017 р., м. Дніпро / відп. ред. В.І. Андрейцев, Р.С. Кірін; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т; Євраз. асоц. правнич
c.81-85
13
Тези
Окремі питання правового забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування в контексті Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2017
Міжнародна наукова конференція «Шістнадцяті осінні юридичні читання», (м. Хмельницький 20–21 жовтня 2017 року)
в.Частина друга c.18-19
14
Тези
. Окремі проблеми адаптації екологічного законодавства України до законодавства ЄС
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2017
Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р. м. Київ, / Укладачі В.В. Носік та ін., - Чернівці, 2017. - 352 с.
c.249-253
15
Навчальний посібник
Проблеми права екологічної безпеки
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Сушик Ольга Володимирівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
Шоха Тетяна Петрівна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-575
16
Наукова стаття
Пропозиції щодо правового регулювання попередньої оцінки екологічної безпечної діяльності із спеціального природокористування
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2016
Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали "круглого столу" (м. Київ, 27 травня 2016 року) / за ред.. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко Видавництво: Кондратьєв А.В.
c.290-294
17
Наукова стаття
Правове забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального природокористування в контексті окремих положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2016
Часопис Київського університету права
в.2 c.272-276
18
Наукова стаття
Пропозиції щодо правового регулювання попередньої оцінки екологічної безпечності спеціального природокористування
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2016
Часопис Київського університету права
в.3 c.292-298
19
Наукова стаття
Характеристика предметів природоресурсного та антропоохоронного права в контексті інтеграції їх норм
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2014
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні
т.1 c.90-94
20
Наукова стаття
Особливості правового забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального використання надр в Україні
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.99 c.53-56
21
Наукова стаття
Проблемы правового обеспечения экологической безопасности на стадии выдачи разрешений на осуществление операций с отдельными видами отходов в Украине
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2014
Закон и жизнь. Кишинэу
т.1 c.102-107
22
Наукова стаття
Правові проблеми здійснення державного нагляду (контролю) за забезпеченням екологічної безпечності спеціального надрокористування в Україні
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2014
Часопис Київського університету права
т.2 c.253-257
23
Наукова стаття
Проблемы правового обеспечения экологической безопасности при принятии решений о передаче земельных участков для специального использования в Украине
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2014
Право.By
т.1 c.136-142
24
Наукова стаття
Проблемы правового обеспечения экологической безопасности на стадии выдачи разрешений на специальное недропользование в Украине
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2014
Право.By
т.4 c.102-109
25
Наукова стаття
Наукові підходи до визначення предметів природоресурсного та антропоохоронного права в контексті інтеграції їх норм
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.1 c.60.0000
26
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар Кодексу України про надра / [Балюк Г.І. та ін.] ; за ред. Г.І. Балюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 325, [1] с
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Кронда Ольга Юріївна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Сушик Ольга Володимирівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2012
Юрінком Інтер
27
Наукова стаття
Проблеми правового забезпечення балансу екологічної та економічної складової сталого розвитку при наданні спеціальних дозволів на користування надрами в Україні
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2012
Юридична Україна
c.5.0000
28
Довідник
Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення/ Г.І. Балюк, О.О. Погрібний, Ю.С. Шемшученко [ та ін.]; за ред. Г.І. Балюк.
Бевз Олена Володимирівна
Гриценко Іван Сергійович
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Позняк Еліна Владиславівна
Черноус Світлана Миколаївна
2010
К.: Юрінком Інтер
c.1-384
29
Наукова стаття
Стан та напрями удосконалення правового регулювання дотримання екологічної безпеки при здійсненні використанні нафтогазоносних надр в Україні
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2011
30
Наукова стаття
Нормативне регулювання права на екологічну інформацію як гарантії забезпечення права на екологічну безпеку при здійсненні природокористування: позитивні і негативні риси”
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2011
31
Наукова стаття
Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 року як джерело права екологічної безпеки
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2011
Юридична Україна
c.56.0000
32
Наукова стаття
Право на екологічну інформацію як гарантія забезпечення права на екологічну безпеку при здійсненні природокористування
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2011
Юридична Україна
c.60.0000
33
Наукова стаття
Правове регулювання дотримання екологічної безпеки при здійсненні спеціального використання нафтогазоносних надр в Україні
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2011
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
c.1.0000
34
Наукова стаття
Правове регулювання пріоритету питного водопостачання в Україні
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2011
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
c.7.0000
35
Наукова стаття
Пріоритетність вимог екологічної безпеки як принцип земельного законодавства України
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2011
Юридична Україна
c.0.0000
36
Тези
Систематизація законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки: першочергові заходи
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2011
37
Монографія
Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Гриценко Іван Сергійович
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Третяк Тарас Олексійович
Черноус Світлана Миколаївна
Шомпол Олена Анатоліївна
2010
Юрінком Інтер
c.384
38
Довідник
Науково-практичний коментар Лісового кодексу України
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Черноус Світлана Миколаївна
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
39
Довідник
Бюлетень законодавства і юридичної практики України
Балюк Галина Іванівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Черноус Світлана Миколаївна
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
40
Навчально-методичний комплекс
Земельне право України: Практикум для студентів юридичного факультету спеціальності 6.060100 „Правознавство”
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.103
41
Навчально-методичний комплекс
Земельне право України. Практикум для студентів спеціальності 6.060100 «правознавство».
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.103
42
Навчально-методичний комплекс
Екологічне право України : робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.94
43
Навчально-методичний комплекс
Актуальні проблеми екологічного права України:
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.116
44
Наукова стаття
Юридичні ознаки вимог екологічної безпеки, що забезпечуються в процесі приватизації
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.32.0000
45
Наукова стаття
Правове регулювання у сфері використання земель
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2009
Газета “Правовий тиждень”
c.1.0000
46
Практикум
Практикум по земельному праву
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.95
47
Практикум
Екологічне право України: практикум для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"освітню-кваліфікаційний рівень “бакалавр права”
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.106
48
Наукова стаття
Форма закріплення в праві вимог екологічної безпеки, що повинні бути забезпечені в процесі приватизації земель в Україні
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2008
Юридична Україна
c.68.0000
49
Наукова стаття
Юридичні критерії класифікації вимог щодо забезпечення екологічної безпеки в процесі приватизації в Україні
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2008
Юридична Україна
c.63.0000
50
Підручник
Земельне право України
Балюк Галина Іванівна
Бахуринська Марія Михайлівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Коломійцева (Старостенко) Діана Миколаївна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Сушик Ольга Володимирівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.512
51
Тези
Організаційно-функціональне забезпечення правових вимог екологічної безпеки в процесі приватизації земель в Україні
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2008

Повернення до списку

Вгору