Автори, співробітники Університету

Задирака Наталія Юріївна
Zadiraka Natalia Juriivna

Ідентифікатор автора: 32702
Кількість пошукових запитів автора: 945

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Адміністративного права
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 45, з них наукових статей (наукові публікації) - 34, монографій - 1, підручників - 1, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Інститут публічного майна: адміністративно-правовий аспект.
Задирака Наталія Юріївна
2019
Київ : ВД «Дакор» (для монографії)
2
Навчальний посібник
Адміністративне судочинство в питаннях та відповідях : навчальний посібник / за заг. ред. Н. Ю. Задираки, Є. С. Герасименка.
Герасименко Євген Станіславович
Задирака Наталія Юріївна
2019
ВД “Дакор”
3
Наукова стаття
Антропоцентризм механізму реалізації відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за правопорушення у сфері використання публічного майна.
Задирака Наталія Юріївна
2018
Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право
в.4(40) c.109-114
4
Наукова стаття
Еволюція відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у відносинах щодо використання публічного майна.
Задирака Наталія Юріївна
2018
Приватне та публічне право
в.4 c.38-44
5
Наукова стаття
Limits for responsibility of public administration in relations on using public property.
Задирака Наталія Юріївна
2019
Visegard Journal on Human Rights
т.2 в.6
6
Наукова стаття
Забезпечення соціального добробуту в разі неправомірного використання публічного майна.
Задирака Наталія Юріївна
2019
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
в.54(1) c.32-41
7
Наукова стаття
Природа відповідальності суб’єктів публічної адміністрації при використанні публічного майна.
Задирака Наталія Юріївна
2019
Право України
в.5 c.151 - 163
8
Наукова стаття
Встановлення адміністративної юрисдикції відносин щодо публічного майна: вплив правового режиму
Задирака Наталія Юріївна
2019
Економічна теорія та право = Экономическая теория и право = Economic theory and law : збірник наукових праць
в.1 (36) c.136-158
9
Наукова стаття
Social dialogue in relations on the use of public property.
Задирака Наталія Юріївна
2019
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
в.2-2. (36) c.46 -50
10
Наукова стаття
Удосконалення адміністративної відповідальності суб’єктів публічної адміністрації при використанні публічного майна.
Задирака Наталія Юріївна
2019
Visegrad journal on human rights
в.3 c.103 -111
11
Наукова стаття
Прагматичний вектор відносин щодо публічного майна: практика Європейського суду з прав людини.
Задирака Наталія Юріївна
2019
Human rights as a base for the implementation of European legal values in Ukraine and the Republic of Poland in the context of civil society development : Collective monograph. Lublin : «Baltija Publishing». 2019.
c.124 - 146
12
Розділ монографії
Legal relations in public property use: dialog for exercise of public interest
Задирака Наталія Юріївна
2019
Jurisprudence in the modern information space : collective monograph
в.9 c.140-158
13
Тези
Підстави виникнення правового режиму публічного майна
Задирака Наталія Юріївна
2018
Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання: Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 9-10 листопада 2018 року). К.: ВД "Дакор". 2018.
c.39-41
14
Матеріали конференції
Онтологічний, аксіологічний та епістемологічний критерії формування інституту публічного майна в системі Загального адміністративного права
Задирака Наталія Юріївна
2018
Адміністративний акт: теорія та практика: ІІ Міжнародна науково-практична конференція (м.Київ, 9 жовтня 2017 року): тези доповідей / за редакцією д.ю.н., професора В.М. Бевзенка. - Київ: ВД "Дакор", 2018.
c.47 - 50
15
Матеріали конференції
Правовий режим публічних грошових коштів: виклики сьогодення
Задирака Наталія Юріївна
2018
Публічна служба і адміністративне судочинство: здобутки і виклики: Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5-6 липня 2018 року). - К.: ВД "Дакор", 2018.
c.126 - 130
16
Наукова стаття
Public money as a type of public property: administrative and legal regulation.
Задирака Наталія Юріївна
2018
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
c.40 - 42
17
Наукова стаття
Підходи до розуміння правового режиму корпоративних прав, що належать державі в статутних капіталах господарських організацій.
Задирака Наталія Юріївна
2018
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
в.31 c.154 - 156
18
Наукова стаття
Багатоаспектність категорії «правовий режим публічного майна»
Задирака Наталія Юріївна
2018
Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»
т.21 c.33 -41
19
Наукова стаття
Criteria for the Establishment of the Public Property Institution from the Perspective of General Administrative Law
Задирака Наталія Юріївна
2018
Public administration year book
в.4 c.285 - 291
20
Матеріали конференції
Інститут публічного майна в докласичний період
Задирака Наталія Юріївна
2017
Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу: І Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 6 жовтня 2016 року; м. Львів, 11 листопада 2016 року): Тези виступів
c.102-106
21
Матеріали конференції
Інститут публічного майна в стародавні часи та його вплив на сьогодення
Задирака Наталія Юріївна
2017
Міжнародна науково-практична конференція «Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності»
c.33-34
22
Матеріали конференції
Інститут публічного майна в Україні в новітній період
Задирака Наталія Юріївна
2017
Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24-25 березня 2017 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація “Істина”, 2017.
c.68-70
23
Наукова стаття
Витоки формування наукової думки про публічне майно
Задирака Наталія Юріївна
2017
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб.наук. пр.
c.109-112
24
Наукова стаття
Наука про публічне майно на українських землях у XVIII – XXсторіччях
Задирака Наталія Юріївна
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 в.45 c.177-181
25
Наукова стаття
Місце та призначення інституту публічного майна в системі загального адміністративного права
Задирака Наталія Юріївна
2017
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.9 c.125-128
26
Підручник
Загальне адміністративне право : підручник
Задирака Наталія Юріївна
2017
Юрінком Інтер
c.96-119
27
Матеріали конференції
Підходи до тлумачення джерел адміністративного права у сфері правової охорони публічного майна
Задирака Наталія Юріївна
2016
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. Т. 2. – К. : Київський університет, 2016.
т.1 c.219-220
28
Наукова стаття
Сутність джерел права у сфері правової охорони публічного майна
Задирака Наталія Юріївна
2016
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.1 c.13-22
29
Наукова стаття
Ознаки та сутність публічного майна як підґрунтя для здійснення правової охорони
Задирака Наталія Юріївна
2016
Малий і середній бізнес (право, держава, економіка)
30
Наукова стаття
Співвідношення об'єктів інформаційного права та правової інформатики
Задирака Наталія Юріївна
2014
Юридичний вісник. Національний університет «Одеська юридична академія»
т.2 c.105-110
31
Наукова стаття
Механізм розмежування підвідомчості земельних спорів між господарськими та адміністративними судами
Задирака Наталія Юріївна
2014
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.1 c.148-157
32
Наукова стаття
Правова природа рішень Європейського суду з прав людини як джерел адміністративно-процесуального права України
Задирака Наталія Юріївна
2014
Юридичний вісник. Національний університет «Одеська юридична академія»
т.2 c.318-324
33
Наукова стаття
Співвідношення об’єктів інформаційного права та правової інформатики
Задирака Наталія Юріївна
2014
Юридичний вісник. Національний університет «Одеська юридична академія»
т.3 c.105-110
34
Наукова стаття
Акти органів судової влади як джерело адміністративного процесуального прав
Задирака Наталія Юріївна
2014
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.94-95
35
Наукова стаття
Источники административного права: проблемы определения на современном этапе
Задирака Наталія Юріївна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.49.0000
36
Наукова стаття
Запровадження режиму відеоконференції в адміністративному судочинстві: проблеми та перспективи
Задирака Наталія Юріївна
2013
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
т.1 c.318.0000
37
Наукова стаття
Розмежування підвідомчості земельних спорів між господарськими та адміністративними судами:
 історія формування судової практики
Задирака Наталія Юріївна
2013
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.1 c.90.0000
38
Наукова стаття
Адміністративний позов: історія та сучасне розуміння
Задирака Наталія Юріївна
2012
Право
c.74.0000
39
Наукова стаття
Проблеми співвідношення виконавчої влади та державного управління
Задирака Наталія Юріївна
2012
К. : ПАРАПАН. Практична філософія
c.42.0000
40
Наукова стаття
Шляхи становлення антикорупційного законодавства в Україні
Задирака Наталія Юріївна
2012
Право
c.274.0000
41
Наукова стаття
Особливості та проблеми застосування адміністративної відповідальності за порушення обмежень щодо використання службового становища
Задирака Наталія Юріївна
2012
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
c.324.0000
42
Наукова стаття
Рівність доступу до управління державними справами за гендерною ознакою
Задирака Наталія Юріївна
2011
43
Наукова стаття
Поняття «державне управління»: історія та сучасне розуміння
Задирака Наталія Юріївна
2011
Фінанси України
c.16.0000
44
Наукова стаття
Адміністративне право: проблеми реформування в Україні та європейський досвід
Задирака Наталія Юріївна
2009
Порівняльна історія слов’янських літератур. Київ
c.352.0000
45
Наукова стаття
Виникнення і становлення поняття ,,біженець” у міжнародному праві.
Задирака Наталія Юріївна
2008
Фінансове право
c.38.0000

Повернення до списку

Вгору