Автори, співробітники Університету

Захарченко Петро Павлович

Ідентифікатор автора: 32846
Кількість пошукових запитів автора: 2313

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Історії права та держави
Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: історія розвитку українського права у період перебування українських земель у складі Російської імперії, а також за доби Української революції 1917-1921 рр.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 61, з них наукових статей (наукові публікації) - 33, монографій - 3, підручників - 2, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 11, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 11

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Конституційно-правовий статус уряду в окремих країнах Європейського Союзу і його місце в системі органів державної влади
Захарченко Петро Павлович
2018
Виконавча влада в Україні та інших державах: історія і сучасність (аспекти права) : матеріали Восьмої Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції, 7 грудня 2018 р.
в.8 c.14-19
2
Матеріали конференції
Правова легітимація входження Закарпаття до складу соборної Української держави (1919).
Захарченко Петро Павлович
2019
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ
c.44-46
3
Матеріали конференції
До проблеми варіативності дефініції «історія українського права». Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи
Захарченко Петро Павлович
2019
(Костенківські читання): збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 квітня 2019 р.). Київ: Видавництво «Людмила», 2019.
c.23-26
4
Наукова стаття
Березневі статті Богдана Хмельницького 1654 року: міф чи правова реальність (спроба юридичної оцінки)
Захарченко Петро Павлович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.2 (107) c.31-35
5
Наукова стаття
Правовий вимір Соборності України в контексті регіональних та загальнонаціональних інтересів на початку ХХ століття
Захарченко Петро Павлович
Мірошниченко Марія Іванівна
2019
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
в.54 c.9-15
6
Наукова стаття
Поняттєва та компаративістична складові ідентифікації історії українського права
Захарченко Петро Павлович
2019
Ювілейний збірник наукових праць на пошану професора Володимира Семеновича Кульчицького з нагоди 100-річчя від дня народження / Редколегія: І. Й. Бойко (голова), Б. Й. Тищик, М. М. Кобилецький та інші. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 396 с.
c.71-83
7
Наукова стаття
Договір Б. Хмельницького з Московією 1654 р.: роздуми українського юриста.
Захарченко Петро Павлович
2019
Добридень. 2018-2019. №30-31.
c.51-53
8
Наукова стаття
Трудовий ценз в нормативних актах Української РСР 1920-х років: ознака деформації радянського виборчого права.
Захарченко Петро Павлович
2019
Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей: матеріали міжнародної конференції, м . Ужгород, 3-4 травня 2019 р.
c.44-49
9
Наукова стаття
Міжкнязівські договори – результат законодавчої діяльності князівських з’їздів у Руській державі.
Захарченко Петро Павлович
2019
Матеріали Дев’ятої Всеукраїнської науково - теоретичної інтернет-конференції / Наук. інтернет-конференції. Вип. 9 / Терлюк І.Я. (укладач) / ІНПП НУ «Львівська політехніка». Львів: Ліга - Прес, 2019.
c.22-26
10
Наукова стаття
Давнє (додержавне) українське звичаєве право: етап становлення.
Захарченко Петро Павлович
2019
Соціологія права: науково-практичний журнал
в. № 1-2 (26-27) c.36-40
11
Наукова стаття
Містифікація Данила Яневського або гібридна війна проти української минувшини.
Захарченко Петро Павлович
2019
Літературознавчі студії. 2019.
в.2(56) c.49-53
12
Наукова стаття
Church judicial process in the Ukrainian Hetman State (Viisko Zaporizke): analysis of judiciary practice
Захарченко Петро Павлович
Мацелюх Іванна Андріївна
2019
Східноєвропейський історичний вісник
в.12 c.8-16
13
Наукова стаття
Становлення та розвиток інституту громадянського суспільства в державі:теоретичний аспект
Захарченко Петро Павлович
Теремцова Ніна Володимирівна
2019
European Perspectives
в.4 c.31-37
14
Підручник
Історія українського права: [навчальний посібник]
Захарченко Петро Павлович
2019
К.: ВД «Освіта України», 2019.
c.1-436
15
Матеріали конференції
До питання легітимності представництва українського радянського уряду на мирних переговорах у Бресті (1917 – 1918 рр.).
Захарченко Петро Павлович
2018
Українське право й законодавство за доби Української революції (1917-1921 рр.):збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.50-58
16
Матеріали конференції
Політико-правові передумови формування Державного Сенату – вищої судової інстанції Української Держави (1918 р.).
Захарченко Петро Павлович
2018
Судова влада в Україні та інших державах: історія та сучасність (аспекти права) : матеріали Сьомої Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції, 25 травня 2018
в.7
17
Матеріали конференції
Автокефалія Української церкви: політико-правова доктрина О. Лотоцького за доби Української революції 1917-1921 рр.
Захарченко Петро Павлович
Мацелюх Іванна Андріївна
2018
Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії українського державотворення (до 100-річчя проголошення): збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (м. Львів, 1 листопада 2018 р.). Львів. 2018. Вип. 2.
c.47-60
18
Наукова стаття
Русько-візантійські договори ІХ-Х ст. у фокусі еволюції та юридичної компаративістики.
Захарченко Петро Павлович
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 в.49 c.22-25
19
Наукова стаття
Розпад СРСР і відродження Української незалежної держави (1991 р. – початок ХХІ ст.). Лекція 10 (у співавторстві).
Захарченко Петро Павлович
2018
Історія держави і права України. Курс лекцій / В.М. Щербатюк (кер. автор. кол.). П.П.Захарченко, О.В.Кузьминець та ін. Київ: Видавництво «Фенікс», 2018. – 496 с.
c.412-464
20
Наукова стаття
The problem of the origin of law: an invitation to discussion /До проблеми походження права : запрошення до дискусії.
Захарченко Петро Павлович
Мірошниченко Марія Іванівна
2018
Visegrad Journal on Human Rights. 2018. № 2.
в.2 c.60-64
21
Наукова стаття
ІІІ Універсал Української Центральної Ради 7 (20) листопада 1917: початок відліку української державності.
Захарченко Петро Павлович
2017
Університет: науковий історико-філософський журнал №3-6. 2017.
c.31-37
22
Наукова стаття
Уставні грамоти Великого князівства Литовського – чинні джерела середньовічного права на українських етнографічних територіях.
Захарченко Петро Павлович
2018
Соціологія права: науково-практичний журнал
в.№ 1-2 (24-25) c.8-11
23
Наукова стаття
Політико-правові засади формування національної політики Української Держави гетьмана П. Скоропадського (1918 р.): до 100-річчя її утворення.
Захарченко Петро Павлович
Мірошниченко Марія Іванівна
2018
Право України
в.№6 c.160-181
24
Тези
Виборча модель ЗУНРу як зразок народовладдя за доби Української революції 1917-1921 рр. Тенденції і перспективи розвитку інститутів права і держави
Захарченко Петро Павлович
2018
Зб. мат. Міжн. юр. наук.-практ. конф. «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 19 квітня 2018 р. Матеріали І Всеукраїнських читань пам’яті академіка С. Дністрянського, м. Тернопіль, 13-14 квітня 2018 р.
c.207-210
25
Монографія
Новітні підходи в методології викладання історії українського права
Захарченко Петро Павлович
Мірошниченко Марія Іванівна
2017
Методологія в праві: монографія / І.Безклубий, І.Гриценко, М.Козюбра та ін.;за заг.ред. І.Безклубого . К.: Грамота, 2017 – 658 с. (Серія «Про українське право»).
c.44-53
26
Наукова стаття
Як паплюжити українське: неметодичні рекомендації від колишнього урядовця або рецензія на публікацію Д. Табачника «Уроки утраченной Державы Гетманское государство – воспоминание о будущем?»
Захарченко Петро Павлович
2016
Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право»
в.2 (14) c.1-9
27
Наукова стаття
Україна у фокусі міжнародного права : історія та геополітичні виклики
Захарченко Петро Павлович
2017
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
в.4 (18) c.118-128
28
Наукова стаття
Виборче законодавство Української Центральної Ради: історико-правовий досвід ухвалення та реалізації
Захарченко Петро Павлович
2017
Право України. – 2017. - № 3.
c.31-37
29
Наукова стаття
Зовнішньополітична діяльність Центральної Ради Української Народної Республіки на мирних переговорах у Бресті (1917–1918 рр.)
Захарченко Петро Павлович
2017
Юридичний журнал «Право України»
в.В. 11 c.70-77
30
Тези
ІІІ Універсал Української Центральної Ради 7 (20 листопада) 1917 р. : правове оформлення української державності
Захарченко Петро Павлович
2017
Державо- та правотворчі традиції українського народу (до 150-річчя М.С. Грушевського) : зб. тез доповідей III Всеукр. наук.-практ. конференції, 23 листопада 2016 р.
c.24-27
31
Тези
Тимчасовий уряд та модель виборів до органів місцевого самоврядування
Захарченко Петро Павлович
2017
Місцева влада й самоврядування в Україні та державах світу: історія та сучасність (аспекти права). На вшанування пам’яті проф. Юрія Панейка : матеріали Шостої Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції
в.В. 6 c.30-34
32
Тези
УНР і УСРР у науково-дослідній парадигмі професора Олександра Шевченка
Захарченко Петро Павлович
2017
Концепція та методологія історії українського права: Науково-практичний круглий стіл, присвячений пам‘яті професора Олександра Шевченка
c.24-27
33
Тези
Верховенство права і верховенство закону: співвідношення на тлі тоталітарного минулого України
Захарченко Петро Павлович
2017
навчальних закладах України : Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22-23 червня 1917 р.).
c.81-86
34
Тези
Острозька школа у фокусі історика Руської православної церкви К.Харламповича
Захарченко Петро Павлович
2017
Малиновські читання : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 440-річчю Національного університету «Острозька академія». – м. Острог, 30 вересня -1 жовтня 2016 р.
c.10-12
35
Тези
Звичай і закон у психологічній теорії праворозуміння Л. Петражицького
Захарченко Петро Павлович
2017
Соціологічні проблеми права : польська соціологія права ХІХ-ХХ ст.: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (30 вересня 2016 р.)
c.12-14
36
Тези
Правовий статус українського козацтва в умовах формування станового суспільства у Великому князівстві Литовському
Захарченко Петро Павлович
2017
Україна. Євроінтеграція. Інтермаріум : матеріали Міжнародної наукової конференції / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 28-29 жовтня 2016.
c.10-14
37
Тези
Концептуально-методологічні основи викладання історії українського права
Захарченко Петро Павлович
2017
Матеріали круглого столу «Методологія в праві» (Київ, 19 травня 2017 р.).
c.11-12
38
Тези
АДМІНІСТРАЦІЙНИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ СУД УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (1918 Р.): ПРАВОВЕ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІАДМІНІСТРАЦІЙНИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ СУД УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (1918 Р.): ПРАВОВЕ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Захарченко Петро Павлович
2017
Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу: І Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 6 жовтня 2016 року; м. Львів, 11 листопада 2016 року): Тези виступів
c.374 - 379
39
Тези
До проблеми виникнення права: історико-правовий аналіз
Захарченко Петро Павлович
Мірошниченко Марія Іванівна
2017
Актуальні проблеми викладання історико-правових дисциплін в системі вищої юридичної освіти України і зарубіжних країн: матеріали Всеукраїнської наук. конф. ( м. Львів, 19 жовтня 2017 р.)
в.1 c.31-38
40
Наукова стаття
Звичай і закон у психологічній теорії праворозуміння Л. Петражицького
Захарченко Петро Павлович
2016
Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи
41
Наукова стаття
Міжнародний гуманітарний університет
Захарченко Петро Павлович
2016
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
42
Наукова стаття
Законодавчий механізм забезпечення міжконфесійної злагоди у Великому князівстві Литовському та Речі Посполитій
Захарченко Петро Павлович
Мацелюх Іванна Андріївна
2016
Соціологія права: науково-практичний журнал
в.№ 1-2 c.61-65
43
Наукова стаття
Поняття «правопорушення» у вітчизняній та зарубіжній теоретико-правовій спадщині
Захарченко Петро Павлович
Мацелюх Іванна Андріївна
2016
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
в.4 (18) c.128-134
44
Матеріали конференції
Конституційна держава і марксизм: проблеми співіснування в уявленнях Є. Спекторського
Захарченко Петро Павлович
2015
Малиновські читання
т.1 c.4–6
45
Матеріали конференції
Про можливість запровадження в Українській конституції імперативної норми щодо права народу на повстання
Захарченко Петро Павлович
2015
Норми права: соціологічні та філософські проблеми конституційної реформи: Матеріали конференції
т.1 c.10-14
46
Матеріали конференції
Касаційна інстанція з карних справ у системі судочинства Української Держави за доби гетьмана П. Скоропадського
Захарченко Петро Павлович
2015
Právna veda a prax v treťom tisícročí
т.1 c.42-45
47
Монографія
Адміністративне право і процес УНР в екзилії: невідома правнича спадщина України
Бевзенко Володимир Михайлович
Гриценко Іван Сергійович
Захарченко Петро Павлович
2015
ВД “Дакор”
т.1 c.1-500
48
Наукова стаття
Екологічне право у вимірі історичної ретроспективу
Захарченко Петро Павлович
Мацелюх Іванна Андріївна
2014
Екологічне право
т.1 c.29-32
49
Наукова стаття
Political and legal expertise of annexation of the territories of autonomous republic of Crimea by the Russian Federation in 2014
Захарченко Петро Павлович
2014
Atticum
т.9 c.285-294
50
Наукова стаття
Історія і сьогодення: роздуми і історичні аналогії щодо політично-правової оцінки більшовицької агресії в Україні 1917 – 1918 рр.
Захарченко Петро Павлович
2014
Добридень
т.1 c.5-7
51
Наукова стаття
Право власності на землю та його захист: історико-правовий аспект
Захарченко Петро Павлович
2015
Політико-правові проблеми захисту прав власності в Україні: матеріали круглого столу
т.1 c.56-58
52
Наукова стаття
Історико-правові проблеми міжнаціональних відносин в Російській імперії
Захарченко Петро Павлович
2015
Правові та етичні аспекти міжнаціональної та міжконфесійної злагоди: матеріали круглого столу
т.1 c.30-32
53
Підручник
Історія держави і права України
Захарченко Петро Павлович
2015
Донецьк: Юго-Восток
т.1 c.1-930
54
Матеріали конференції
Політико-правова характеристика дій російського керівництва щодо кримської автономії
Захарченко Петро Павлович
2014
Україна єдина: шляхи до порозуміння та консолідації : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 15 трав. 2014 р.)
т.1 c.50-53
55
Матеріали конференції
Політико-правова оцінка більшовицької агресії в Україні у 1918 р.: роздуми та історичні аналогії
Захарченко Петро Павлович
2014
Україна: історія і проблеми сучасності
т.1 c.40-45
56
Монографія
Відповідальність у праві: філософія, історія, теорія
Безклубий Ігор Анатолійович
Бобровник Світлана Василівна
Гриценко Іван Сергійович
Захарченко Петро Павлович
2014
Грамота
т.1 c.1-448
57
Наукова стаття
Спроба політико-правової оцінки анексії Автономної Республіки Крим Російською Федерацією
Захарченко Петро Павлович
2014
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.2 c.5-12
58
Наукова стаття
Анексія Криму у фокусі вітчизняного та міжнародного права
Захарченко Петро Павлович
2014
Політико-правова ідеологія українського національного державотворення: проблеми формування та еволюції (історико-теоретичний вимір)
т.1 c.60-65
59
Розділ монографії
Правова відповідальність і суміжні правові інститути
Захарченко Петро Павлович
2014
Відповідальність у праві: філософія, історія, теорія: монографія
т.1 c.399-404
60
Наукова стаття
«Короткий звіт про діяльність Міністерства юстиції від 3 травня по 27 липня 1918 р.» як джерело до вивчення проекту реформування судової системи в Українській Державі
Захарченко Петро Павлович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.0.0000
61
Наукова стаття
Проблема визначення підсудності злочинів проти віри у творчій спадщині О. Кістяківського
Захарченко Петро Павлович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.50.0000

Повернення до списку

Вгору