Автори, співробітники Університету

Ковальчук Тетяна Григорівна
Kovalchuk, T. G.

Ідентифікатор автора: 34084
Author Identifier Number Scopus: 57219029754 →
Кількість пошукових запитів автора: 1075

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Екологічного права
Посада: Зав. кафедрою

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 80, з них наукових статей (наукові публікації) - 24, монографій - 4, підручників - 1, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 13, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 16

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Щодо національних стандартів України як однієї із гарантій права на безпечні харчові продукти. Auctoritate magis guam imperio: Юридична наука у громадянському суспільстві.
Ковальчук Тетяна Григорівна
2019
Auctoritate magis quam imperio: Юридична наука у громадянському суспільстві. Зб. наук. праць. Матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30 жовтня 2019 р.). До 70-ліття Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України
c.88-91
2
Матеріали конференції
Щодо правового регулювання опромінення харчових продуктів в Україні
Ковальчук Тетяна Григорівна
2019
Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи: Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 35-річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса
c.221-223
3
Наукова стаття
Нормативно-правове забезпечення продовольчої безпеки України: сучасний стан та перспективи удосконалення
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
2019
Екологічне право
в.3 c.26-31
4
Наукова стаття
Criminal-environmental policy of Ukraine: compensation for damage caused by crimes against the environment
Балюк Галина Іванівна
Власенко Юлія Леонідівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Кучинська Оксана Петрівна
2020
Науковий вісник Національного гірничого університету
в.3 c.157-163
5
Розділ монографії
Ecological security: legal concept, attributes, criteria and position in the system of national security
Балюк Галина Іванівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
2020
Problems of environmental and natural resources law devevelopment
c.3-19
6
Розділ монографії
Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в Україні
Балюк Галина Іванівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
2019
Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union: Collective monograph.
c.288-313
7
Енциклопедія
Землі енергетичної системи
Ковальчук Тетяна Григорівна
2019
Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 16: Земельне та аграрне право
т.16 c.269-271
8
Енциклопедія
Спеціальні зони об'єктів енергетики
Ковальчук Тетяна Григорівна
2019
Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 16: Земельне та аграрне право
т.16 c.609-612
9
Матеріали конференції
Сучасні загально-теоретичні тенденції щодо визначення системоутворюючих факторів галузей права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 15-16 березня 2019 року / ред. кол. Гриценко І.С. , Мельник Р.С. та ін.
Балюк Галина Іванівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
2019
Видавничий дім "Гельветика"
c.59-63
10
Матеріали конференції
Правове регулювання оцінки придатності земель( грунтів) як гарантія вирощування органічних харчових продуктів
Ковальчук Тетяна Григорівна
2018
Матеріали науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика»/ Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. м. Харків, 7 грудня 2018 р.
c.249-251
11
Матеріали конференції
Сучасні загально-теоретичні тенденції щодо визначення системоутворюючих факторів галузей права
Балюк Галина Іванівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
2019
Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики: матер. міжнар. наук.-практ. конф, м.Київ, 15-16 берез.2019 р. Київ, 2019
c.59-63
12
Наукова стаття
Проблеми забезпечення державою реалізації громадянами України конституційного права власності на землю
Балюк Галина Іванівна
Власенко Юлія Леонідівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
2018
Соціологія права: науково-практичний журнал
в.3-4(26-27) c.3-12
13
Наукова стаття
Екологічні права громадян України: міжнародні та європейські стандарти і вітчизняні проблеми
Балюк Галина Іванівна
Власенко Юлія Леонідівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
2018
Екологічне право України.Науково-практичний журанл
в.3-4 c.2-16
14
Тези
Щодо поняття та принципів органічного виробництва в контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС
Ковальчук Тетяна Григорівна
2019
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.)
c.122-124
15
Тези
Щодо поняття, особливостей та забезпечення права на безпечні харчові продукти
Ковальчук Тетяна Григорівна
2019
Еколого-правовий статус людини і громадянина :ретроспективний та перспективний погляди: збірн. матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року)
c.146-150
16
Тези
Щодо гарантій права на безпечні харчові продукти в Україні
Ковальчук Тетяна Григорівна
2019
Забезпечення прав в аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносинах: збірн. матер. Четвертого зібрання фахівців споріднених кафедр, (6-9 червня 2019 року), м. Одеса
c.133-136
17
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Альтернативні джерела енергії
Ковальчук Тетяна Григорівна
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
c.19-20
18
Матеріали конференції
Щодо ведення єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля: правове регулювання та практика застосування // Земельне, екологічне, аграрне право: оцінка впливу на довкілля
Ковальчук Тетяна Григорівна
2018
Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу, 18 червня 2018 р., м. Київ / Укладачі: В.В. Носік та ін.; Національна академія правовиїх наук України. Київський регіональний науковий центр.- 2018
c.69-72
19
Монографія
Ochrona gruntow: problem wdrazania usnawodawstwa UE na Ukrainie // Ochrona prawna zasobow naturainych
Ковальчук Тетяна Григорівна
2018
Lublin: Maria Curie Skłodowska University
c.193-203
20
Наукова стаття
Concept and Features of Legal Regime of Land for Domestic Waste Landfills
Ковальчук Тетяна Григорівна
2018
Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
т.5 в.2 c.115-121
21
Тези
Правове регулювання рекультивації земель полігонів твердих побутових відходів у контексті інтеграційного розвитку України
Ковальчук Тетяна Григорівна
2018
«Третє зібрання фахівців споріднених кафедр щодо обговорення стратегії еволюції аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних правовідносин у контексті інтеграційного розвитку України»: матер.конф.(м. Одеса, 7-10 червня 2018 року).
c.156-159
22
Тези
Щодо особливостей правового режиму земель полігонів твердих побутових відходів
Ковальчук Тетяна Григорівна
2018
Розвиток аграрного, земельного та екологічного права на зламі тисячоліть: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 травня 2018 р.) / за заг. ред.. д.ю.н., проф.. В.М. Єрмоленка. – К., 2018.
c.226-230
23
Тези
Тенденции правового регулирования охраны земель от загрязнения бытовыми отходами в Украине // Влияние межгосударственных интеграционных процессов на развитие аграрного, экологического, природоресурсного и энергетического права:
Ковальчук Тетяна Григорівна
2018
Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26–27 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Т. И. Макарова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018
c.168-170
24
Матеріали конференції
Щодо проблем розробки та затвердження загальнодержавних та регіональних програм використання та охорони земель
Ковальчук Тетяна Григорівна
2017
Екологічне право України.Науково-практичний журанл
c.102-104
25
Матеріали конференції
К вопросу об эффективности правового регулирования в области охраны земель по законодательству Украины и Беларуси
Ковальчук Тетяна Григорівна
2017
Приоритетные направления развития экологического, земельного и аграрного права: материалы Республ. круглого стола, приуроч. к юбилею д-ра юрид. наук проф. Т.И. Макаровой / редкол. С.А. Балашенко и др. – Минск: Изд. Центр БГУ, 2017. – 255 с.
26
Матеріали конференції
Щодо проблем правового регулювання фінансування землеохоронних заходів в Україні
Ковальчук Тетяна Григорівна
2017
Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу «Правові проблеми державно- приватного партнерства в умовах євроінтеграції», присвяченого 20-річчю Національного університету «Одеська юридична академія», м. Одеса, 2 – 4 червня 2017 р. - 280 с.
27
Матеріали конференції
Проблеми реалізації принципів та норм земельного та екологічного права у сфері охорони земель від забруднення побутовими відходами
Ковальчук Тетяна Григорівна
2017
Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 8-10 вересня 2017 р.) - 188 с.
28
Матеріали конференції
Реалізація функції розподілу та перерозподілу земель органами місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади
Ковальчук Тетяна Григорівна
2017
Матеріали Всеукр.круглого столу ( м. Київ, 22 вересня 2017 р.).К.:Видавництво «Прінт Сервіс»
c.94-97
29
Матеріали конференції
Щодо правового регулювання оцінки придатності земель ( грунтів) для виробництва органічної продукції
Ковальчук Тетяна Григорівна
2017
Правові засади ведення органічного землеробства: збіррник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції ( 29-30 вересня 2017 року)/ за ред. Шульги М.В.-Харків: «Доміна».
c.104-107
30
Тези
Актуальні питання розвитку земельних відносин в роботі професора Мунтяна Василя Лук’яновича «Правова охорона грунтів Української РСР»
Ковальчук Тетяна Григорівна
2017
Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р. м. Київ, / Укладачі В.В. Носік та ін., - Чернівці, 2017. - 352 с.
31
Тези
Наукові ідеї професора Андрейцева В.І. з правового регулювання екологічної безпеки як складової національної безпеки України
Ковальчук Тетяна Григорівна
2017
Національна безпека України: актуальні проблеми правового забезпечення: матеріали Всеукр. наук.-практ. кругллого столу, 27 жовт. 2017 р., м. Дніпро / відп. ред. В.І. Андрейцев, Р.С. Кірін; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т; Євраз. асоц. правнич
c.103-105
32
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Законодавче та організаційно-правове забезпечення екологічної безпеки в сфері електроенергетики
Балюк Галина Іванівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
2016
Проблеми права екологічної безпеки: навч. посіб.
c.391-406
33
Матеріали конференції
Правове регулювання охорони земель в Україні як гарантія правопорядку у сфері земельних відносин
Ковальчук Тетяна Григорівна
2016
Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових праць
34
Навчальний посібник
Проблеми права екологічної безпеки
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Сушик Ольга Володимирівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
Шоха Тетяна Петрівна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-575
35
Наукова стаття
Кафедра трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
2016
Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали "круглого столу" (м. Київ, 27 травня 2016 року) / за ред.. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко Видавництво: Кондратьєв А.В.
c.42-50
36
Наукова стаття
Державна земельна політика як гарантія правопорядку у сфері земельних відносин
Ковальчук Тетяна Григорівна
2016
Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали "круглого столу" (м. Київ, 27 травня 2016 року) / за ред.. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко Видавництво: Кондратьєв А.В.
c.100-103
37
Наукова стаття
Проблеми екологічного прогнозування в Україні
Ковальчук Тетяна Григорівна
2016
Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природо ресурсного права у вищих навчальних закладах України. Юридична література
c.131-133
38
Наукова стаття
Кафедра трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: відновлення та розвиток (1996-2011)
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
2016
Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали "круглого столу" (м. Київ, 27 травня 2016 року) / за ред.. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко Видавництво: Кондратьєв А.В.
c.42-50
39
Тези
Проблеми правового регулювання реформування земельних відносин
Ковальчук Тетяна Григорівна
2016
Актуальні проблеми юридично науки : збірник тез Міжнародної конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання»
c.29-30
40
Матеріали конференції
Законодавче забезпечення екологічної безпеки в сфері енергетики
Ковальчук Тетяна Григорівна
2014
41
Матеріали конференції
Отдельные аспекты развития наук экологического и природоресурсного права Украины
Ковальчук Тетяна Григорівна
2015
Информационные-правовая поддержка охраны окружающей среды и устойчивого развития: Информационные-правовая поддержка охраны окружающей среды и устойчивого развития: Международная конференция
т.1 c.45-47
42
Матеріали конференції
Розвиток природоресурсного права в умовах оновлення екологічної політики України
Ковальчук Тетяна Григорівна
2015
Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи: Міжнародна конференція
т.1 c.90-92
43
Навчальний посібник
Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Бобонич Євген Федорович
Власенко Юлія Леонідівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Позняк Еліна Владиславівна
Сушик Ольга Володимирівна
Шомпол Олена Анатоліївна
2015
Чернівці: Кондратьєв А.В.
т.1 c.1-120
44
Наукова стаття
Щодо принципів державної політики у сфері містобудування: еколого-правові аспекти
Ковальчук Тетяна Григорівна
2014
“Тринадцяті осінні юридичні читання”: міжнародна наукова конференція
т.1 c.53-55
45
Тези
Щодо принципів державної політики у сфері містобудування:еколого-правові аспекти
Ковальчук Тетяна Григорівна
2014
Актуальні проблеми юридичної науки: Міжнародна наукова конференція «Осінні юридичні читання»
т.1 c.53-55
46
Монографія
Земельно-правова відповідальність у системі юридичної відповідальності
Ковальчук Тетяна Григорівна
Саркісова Тамара Борисівна
2014
Відповідальність у публічному праві
т.1 c.443-452
47
Наукова стаття
Енергетичні ресурси як комплексний об’єкт правового регулювання
Ковальчук Тетяна Григорівна
2013
48
Наукова стаття
Проблеми правового регулювання відносин у сфері використання земельних та інших природних ресурсів в аграрному секторі економіки України
Ковальчук Тетяна Григорівна
2014
Розвиток організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі
т.1 c.88-91
49
Наукова стаття
Отдельные аспекты развития наук экологического и природоресурсного права Украины
Ковальчук Тетяна Григорівна
2014
Юридический факультет Белорусского государственного университета
т.1 c.45-47
50
Тези
Енергетичні ресурси як комплексний об’єкт правового регулювання
Ковальчук Тетяна Григорівна
2014
Сучасні науково-практичні проблеми екологічного, земельного та аграрного права
т.1 c.40-45
51
Тези
Відносини щодо правового забезпечення екологічної безпеки в енергетиці України в предметі права екологічної безпеки
Ковальчук Тетяна Григорівна
2014
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні
т.1 c.60-63
52
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».
Заєць Олена Іванівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.64
53
Наукова стаття
Щодо методики викладання спецкурсу «Еколого-правові проблеми енергетичного права України»
Ковальчук Тетяна Григорівна
2013
54
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар Кодексу України про надра / [Балюк Г.І. та ін.] ; за ред. Г.І. Балюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 325, [1] с
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Кронда Ольга Юріївна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Сушик Ольга Володимирівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2012
Юрінком Інтер
55
Довідник
Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення/ Г.І. Балюк, О.О. Погрібний, Ю.С. Шемшученко [ та ін.]; за ред. Г.І. Балюк.
Бевз Олена Володимирівна
Гриценко Іван Сергійович
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Позняк Еліна Владиславівна
Черноус Світлана Миколаївна
2010
Юрінком Інтер
c.1-384
56
Монографія
47. Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону атмосферного повітря»
Балюк Галина Іванівна
Гриценко Іван Сергійович
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
2011
Юрінком Інтер
c.328
57
Наукова стаття
Земельно-правова відповідальність в системі видів юридичної відповідальності
Ковальчук Тетяна Григорівна
Саркісова Тамара Борисівна
2010
Право
c.23.0000
58
Наукова стаття
Систематизація законодавства у сфері містобудування: стан та перспективи розвитку
Ковальчук Тетяна Григорівна
2011
59
Наукова стаття
Право постійного та тимчасового користування лісами: юридичні ознаки та особливості змісту
Ковальчук Тетяна Григорівна
2011
Право України
c.45.0000
60
Монографія
Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Гриценко Іван Сергійович
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Третяк Тарас Олексійович
Черноус Світлана Миколаївна
Шомпол Олена Анатоліївна
2010
Юрінком Інтер
c.384
61
Навчально-методичний комплекс
Земельне право
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
2010
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.52
62
Навчально-методичний комплекс
Проблеми реалізації та захисту прав суб’єктів земельних правовідносин
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2010
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.25
63
Наукова стаття
Розвиток науки земельного права на юридичному факультеті Київського університету
Ковальчук Тетяна Григорівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.81 c.206-212
64
Наукова стаття
Кафедра трудового, земельного та екологічного права: історія і сьогодення
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.81 c.174-180
65
Довідник
Науково-практичний коментар Лісового кодексу України
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Черноус Світлана Миколаївна
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
66
Довідник
Бюлетень законодавства і юридичної практики України
Балюк Галина Іванівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Черноус Світлана Миколаївна
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
67
Навчально-методичний комплекс
Земельне право України: Практикум для студентів юридичного факультету спеціальності 6.060100 „Правознавство”
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.103
68
Навчально-методичний комплекс
Земельне право України. Практикум для студентів спеціальності 6.060100 «правознавство».
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.103
69
Навчально-методичний комплекс
Проблеми земельного права. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 «Правознавство».
Ковальчук Тетяна Григорівна
Кохановська Олена Велеонінівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.71
70
Наукова стаття
Наукові здобутки вчених наукової школи "Земельне право, екологічне право та право екологічної безпеки"
Ковальчук Тетяна Григорівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.77 c.6.0000
71
Наукова стаття
Проблеми ефективності правового забезпечення приватизації земель в Україні
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
2009
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
в.2 c.63-68
72
Практикум
Практикум по земельному праву
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.95
73
Тези
Проблеми набуття прав на земельні ділянки в процесі приватизації/Мат.міжн.наук.-практ.конф. присвяченої пам’яті проф. к-ри правосуддя М.М.Міхеєнка та М.Й.Штефана „Проблеми кримінально-процесуального та цивільно-процесуального права”
Ковальчук Тетяна Григорівна
2009
74
Навчально-методичний комплекс
Земельне право. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 «Правознавство».
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
2008
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.62
75
Підручник
Земельне право України
Балюк Галина Іванівна
Бахуринська Марія Михайлівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Коломійцева (Старостенко) Діана Миколаївна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Сушик Ольга Володимирівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.512
76
Енциклопедія
Карантин тварин. Стаття до енциклопедії „Екологічна енциклопедія”. Літери Є-Н.
Ковальчук Тетяна Григорівна
2007
77
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-дослідна робота та законотворча діяльність
Ковальчук Тетяна Григорівна
Шомпол Олена Анатоліївна
2007
Момент істини : літопис кафедри трудового, земельного і екологічного права
c.165-175
78
Наукова стаття
Правові проблеми застосування земельного законодавства у нотаріальній практиці
Ковальчук Тетяна Григорівна
2007
Мала енциклопедія нотаріуса
c.0.0000
79
Наукова стаття
Освітньо-наукова школа світового рівня "Земельне право, екологічне право та право екологічної безпеки"
Ковальчук Тетяна Григорівна
2007
Момент істини : літопис кафедри трудового, земельного і екологічного права
c.99-109
80
Наукова стаття
Правові проблеми застосування земельного законодавства у нотаріальній практиці
Заєць Олена Іванівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
2007
Мала енциклопедія нотаріуса
в.4 (34) c.7-14

Повернення до списку

Вгору