Автори, співробітники Університету

Краснова Марія Василівна

Ідентифікатор автора: 34967
Кількість пошукових запитів автора: 1014

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Екологічного права
Посада: професор

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 72, з них наукових статей (наукові публікації) - 33, монографій - 1, підручників - 1, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 15

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Legal Principles of Environmental Accounting as Means of Identifying Sustainable Development Indicators in Ukraine
Краснова Марія Василівна
2020
European Journal of Sustainable Development
в.№ 9 (2) c.263-279
2
Матеріали конференції
Проблеми посилення публічного характеру екологічного та земельного права
Краснова Марія Василівна
2018
Матеріали науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика»/ Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. м. Харків, 7 грудня 2018 р.
c.31-32
3
Матеріали конференції
Особливості предмета екологічного права та його вплив на національну систему права
Краснова Марія Василівна
2019
Предмет правового регулювання галузей вітчизняного права: матер. Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 березня 2019 року, м. Київ
c.63-68
4
Матеріали конференції
Сучасні науково-методологічні проблеми екологічних прав та обов’язків громадян
Краснова Марія Василівна
2019
Еколого-правовий статус людини і громадянина :ретроспективний та перспективний погляди: збірн. матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року)
c.42-47
5
Матеріали конференції
Сучасні підходи до поняття об'єктів екологічних правовідносин
Краснова Марія Василівна
2019
Об’єкти екологічного і суміжних галузей права: теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 листопада 2019 р., м. Київ).
c.43-47
6
Матеріали конференції
Місце правового регулювання охорони клімату в національних правових системах
Краснова Марія Василівна
2019
Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природо ресурсних відносин в умовах глобалізації : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ – м. Яремче, 20 – 22 вересня 2019 р.)
c.38-41
7
Матеріали конференції
Еколого-правова наука як чинник верховенства права та екологічного правопорядку в Україні
Краснова Марія Василівна
2019
Auctoritate magis quam imperio: Юридична наука у громадянському суспільстві. Зб. наук. праць. Матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30 жовтня 2019 р.). До 70-ліття Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України
c.75-77
8
Наукова стаття
Науково-правові питання екологічного оцінювання
Краснова Марія Василівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.2(107) c.47-51
9
Тези
Вклад В. К. Попова у формування науки екологічного права
Краснова Марія Василівна
2019
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.)
c.45-47
10
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Витрати екологічні; витрати на відтворення природних ресурсів; екологічне інформаційне забезпечення; нормативний спосіб обчислення шкоди; об’єкти екологічного права
Краснова Марія Василівна
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.83-85, 85-88,283-284,533-534,539-541
11
Матеріали конференції
Екологізація як пріоритетний напрямок розвитку аграрного права і законодавства
Краснова Марія Василівна
2018
Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах: матеріали наук.-практичн. конф. (Харків, 20 квітня 2018 р.) / за заг. ред.. А.М. Статівки. – Харків: Юрайт, 2018. – 414 с.
c.20-23
12
Матеріали конференції
Сучасні тенденції розвитку екологічного права
Краснова Марія Василівна
2018
Розвиток аграрного, земельного та екологічного права на зламі тисячоліть: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 травня 2018 р.) / за заг. ред.. д.ю.н., проф.. В.М. Єрмоленка. – К., 2018.
c.58-62
13
Матеріали конференції
Еволюційні тенденції розвитку екологічного права
Краснова Марія Василівна
2018
«Третє зібрання фахівців споріднених кафедр щодо обговорення стратегії еволюції аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних правовідносин у контексті інтеграційного розвитку України»: матер.конф.(м. Одеса, 7-10 червня 2018 року).
c.44-48
14
Наукова стаття
Екологічне оцінювання: науково-правові аспекти
Краснова Марія Василівна
2018
Juridic national: Teorie si Practica
в.4 c.110-113
15
Тези
Формы межгосударственных интеграционных процессов и их влияние на развитие экологического права
Краснова Марія Василівна
2018
Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26–27 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Т. И. Макарова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018
c.50-52
16
Матеріали конференції
Принцип екологізації національної правової системи України: науково методологічні аспекти
Краснова Марія Василівна
2016
Екологічне право України.Науково-практичний журанл
в.2 c.106-108
17
Матеріали конференції
Научно-методологические вопросы приоритетов в экологическом праве Украины
Краснова Марія Василівна
2017
Приоритетные направления развития экологического, земельного и аграрного права: материалы Республ. круглого стола, приуроч. к юбилею д-ра юрид. наук проф. Т.И. Макаровой / редкол. С.А. Балашенко и др. – Минск: Изд. Центр БГУ, 2017. – 255 с.
c.45-48
18
Матеріали конференції
Держава в механізмі реалізації екологічного права та законодавства
Краснова Марія Василівна
2017
Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 8-10 вересня 2017 р.) - 188 с.
c.26-29
19
Наукова стаття
Екологічне управління: науково-методологічні та правові питання
Краснова Марія Василівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.№2 (103) c.9-14
20
Наукова стаття
The legal basis of modern environmental policy of Ukraine:scientific and methodological issues
Краснова Марія Василівна
2017
Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense
в.3 c.150-161
21
Наукова стаття
Рецензія на монографію «Правові механізми охорони навколишнього середовища і забезпечення екологічної безпеки». - Мінськ, БДУ, 2016. 191 с.
Краснова Марія Василівна
2017
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Право
в.264 c.238-239
22
Наукова стаття
Наукознавчі аспекти формування екологічного права України
Краснова Марія Василівна
2017
Екологічне право України.Науково-практичний журанл
в.1-2 c.33-40
23
Наукова стаття
Науково-методологічні питання розвитку сучасного екологічного права
Краснова Марія Василівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.1 (104) c.7-11
24
Розділ монографії
Науково-методологічні питання еволюції екологічного права
Краснова Марія Василівна
2017
Про українське право
c.615-621
25
Тези
Пріоритети у розвитку сучасного екологічного права України: науково-методологічні питання
Краснова Марія Василівна
2017
Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р. м. Київ, / Укладачі В.В. Носік та ін., - Чернівці, 2017. - 352 с.
c.213-218
26
Тези
Правова характеристика екологічної безпеки в системі національної безпеки України
Краснова Марія Василівна
2017
Національна безпека України: актуальні проблеми правового забезпечення: матеріали Всеукр. наук.-практ. кругллого столу, 27 жовт. 2017 р., м. Дніпро / відп. ред. В.І. Андрейцев, Р.С. Кірін; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т; Євраз. асоц. правнич
c.55-58
27
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Правове регулювання екологічного аудиту та екологічного страхування в системі права екологічної безпеки
Краснова Марія Василівна
Шоха Тетяна Петрівна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.155-174
28
Навчальний посібник
Проблеми права екологічної безпеки
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Сушик Ольга Володимирівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
Шоха Тетяна Петрівна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-575
29
Наукова стаття
Конституція Україния як основний фактор розвитку екологічного права та законодавства
Краснова Марія Василівна
2016
Чернівці: Кондратьєв А.В.
c.243-246
30
Наукова стаття
Формування сучасних підходів до права екологічної безпеки України
Краснова Марія Василівна
2016
Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових праць
c.205-208
31
Наукова стаття
Науково-правові питання екологічного управління.
Краснова Марія Василівна
2016
Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природо ресурсного права у вищих навчальних закладах України. Юридична література
c.36-41
32
Наукова стаття
Правові основи сучасної екологічної політики України: науково-методологічні питання
Краснова Марія Василівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.1(102) c.9-13
33
Матеріали конференції
Проблеми методології науки екологічного права щодо його предмета
Краснова Марія Василівна
2014
34
Матеріали конференції
Наукові підходи до факторів викладання екологічного права
Краснова Марія Василівна
2014
“Тринадцяті осінні юридичні читання”: міжнародна наукова конференція
т.1 c.62-64
35
Матеріали конференції
Сучасні реалії природоресурсного права України
Краснова Марія Василівна
2015
Видавництво: ТОВ «Оберіг»
т.1 c.105-106
36
Наукова стаття
Новітній погляд на дослідження правовідносин соціального розвитку села
Краснова Марія Василівна
2015
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.2 c.80–81
37
Наукова стаття
Інтеграційний та диференційний підходи в теорії екологічного права: проблеми методології науки
Краснова Марія Василівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.1 (100) c.7-11
38
Розділ монографії
Правовые основы участия общественности в процессе принятия экологически значимых решений
Краснова Марія Василівна
2015
Управление устойчевым развитием в условиях переходной экономики: монография
т.1 c. 109-117
39
Тези
Сучасні тенденції розвитку екологічного права
Краснова Марія Василівна
2015
Сучасні тенденції та перспективи розвитку аграрного, земельного та екологічного права: матеріали науково-практичної конференції
т.1 c. 47-50
40
Тези
Проблеми правового регулювання використання та охорони (збереження) природно-ресурсного потенціалу України
Краснова Марія Василівна
2015
Правове забезпечення економічного розвитку та екологічної безпеки суспільства: Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 50-ій річниці створення Донецького національного університету та 30-ій річниці створення кафедри господарського права
т.1 c.211-213
41
Наукова стаття
Предмет екологічного права: погляд з позицій юридичної науки і законодавства Білорусі, Україні і Росії
Краснова Марія Василівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.1 (99) c.9-14
42
Наукова стаття
Перспективи удосконалення правового механізму забезпечення екологічної безпеки в Україні
Краснова Марія Василівна
2014
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні
т.1 c.70-75
43
Наукова стаття
К вопросу о предмете экологического права в науке и законодательстве Беларуси, России и Украины
Краснова Марія Василівна
2014
Право в современном белорусском обществе
т.9 c.386-394
44
Наукова стаття
Інтеграційні та диференційні процеси в теорії екологічного права
Краснова Марія Василівна
2014
Проблеми інтеграції та диференціації в екологічному праві
т.1 c.75-86
45
Розділ монографії
Актуальні проблеми визначення поняття «екологічна відповідальність» в сучасному праві України
Краснова Марія Василівна
2014
Відповідальність у публічному праві : монографія
т.1 c.422-433
46
Наукова стаття
Актуальні проблеми реформування екологічних правовідносин
Краснова Марія Василівна
2013
47
Наукова стаття
Науково-методологічні та організаційні проблеми викладання еколого-правових дисциплін у вищих навчальних закладах України
Краснова Марія Василівна
2013
48
Наукова стаття
Стан та перспективи розвитку вчення про об’єкти екологічного права: науково-методологічні аспекти
Краснова Марія Василівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.2(96) c.8-12
49
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар Кодексу України про надра / [Балюк Г.І. та ін.] ; за ред. Г.І. Балюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 325, [1] с
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Кронда Ольга Юріївна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Сушик Ольга Володимирівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2012
Юрінком Інтер
50
Наукова стаття
Концепт екологічного права та його співвідношення з іншими галузями права
Краснова Марія Василівна
2011
51
Довідник
Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення/ Г.І. Балюк, О.О. Погрібний, Ю.С. Шемшученко [ та ін.]; за ред. Г.І. Балюк.
Бевз Олена Володимирівна
Гриценко Іван Сергійович
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Позняк Еліна Владиславівна
Черноус Світлана Миколаївна
2010
Юрінком Інтер
c.1-384
52
Наукова стаття
Актуальні питання визначення поняття екологічної відповідальності в сучасному праві України
Краснова Марія Василівна
2010
Право
c.68.0000
53
Наукова стаття
Юридичні засади договорів в екологічному праві
Краснова Марія Василівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.85 c.6-9
54
Наукова стаття
Правові аспекти форми та змісту договорів в екологічному праві
Краснова Марія Василівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.86 c.4-7
55
Наукова стаття
Організаційно-правові гарантії належного укладення та реалізації договорів в екологічному праві
Краснова Марія Василівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.87 c.52-55
56
Наукова стаття
Topikal issues of the regulashion of envaronmental contractual relations in Ukraine
Краснова Марія Василівна
2011
Право України
c.45.0000
57
Наукова стаття
Правові засади відновлювально-відтворювальної (компенсаційної) форми взаємодії суспільства і природи в сучасному екологічному законодавстві
Краснова Марія Василівна
2011
58
Наукова стаття
Роль судової практики в удосконаленні інституту компенсації шкоди за екологічним законодавством
Краснова Марія Василівна
2011
59
Тези
Проблеми систематизації природоохоронного законодавства України
Краснова Марія Василівна
2011
60
Монографія
Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Гриценко Іван Сергійович
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Третяк Тарас Олексійович
Черноус Світлана Миколаївна
Шомпол Олена Анатоліївна
2010
Юрінком Інтер
c.384
61
Наукова стаття
Розвиток наукових підходів щодо договорів в екологічному праві
Краснова Марія Василівна
2010
Право України
c.102.0000
62
Тези
Кодифікація екологічного законодавства у контексті сталого розвитку як основи сучасної національної екологічної політики України
Краснова Марія Василівна
2010
63
Навчально-методичний комплекс
Земельне право України: Практикум для студентів юридичного факультету спеціальності 6.060100 „Правознавство”
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.103
64
Навчально-методичний комплекс
Земельне право України. Практикум для студентів спеціальності 6.060100 «правознавство».
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.103
65
Навчально-методичний комплекс
Екологічне право України : робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.94
66
Навчально-методичний комплекс
Актуальні проблеми екологічного права України:
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.116
67
Практикум
Практикум по земельному праву
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.95
68
Практикум
Екологічне право України: практикум для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"освітню-кваліфікаційний рівень “бакалавр права”
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.106
69
Наукова стаття
Систематизація правових норм про компенсацію шкди за екологічним законодавством
Краснова Марія Василівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.76 c.80.0000
70
Підручник
Земельне право України
Балюк Галина Іванівна
Бахуринська Марія Михайлівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Коломійцева (Старостенко) Діана Миколаївна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Сушик Ольга Володимирівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.512
71
Наукова стаття
Правове регулювання компенсації шкоди за екологічним законодавством зарубіжних країн: порівняльно-правовий аналіз
Краснова Марія Василівна
2007
72
Наукова стаття
Науково-правові засади компенсації екологічної шкоди у контексті адаптації національного законодавства до законодавства ЄС
Краснова Марія Василівна
2007
Віче : громад.-політ. і теорет. журн.
т.13.07 c.40.0000

Повернення до списку

Вгору