Автори, співробітники Університету

Позняк Еліна Владиславівна

Ідентифікатор автора: 39122
Кількість пошукових запитів автора: 890
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Екологічного права
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 83, з них наукових статей (наукові публікації) - 32, монографій - 3, підручників - 1, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 20

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Актуальні проблеми еколого-правової культури в умовах сучасної земельної реформи
Позняк Еліна Владиславівна
2020
Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи. Збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Харків, 22 травня 2020 року) / за ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. Харків: Юрайт, 2020.
c.234 – 237
2
Монографія
Актуальні проблеми екологічного права України: забезпечення екологічної безпеки : [колект.] монографія
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Кронда Ольга Юріївна
Позняк Еліна Владиславівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
Шомпол Олена Анатоліївна
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-455
3
Монографія
Establishment of the Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve in Ukraine: An Innovation or a Nonsense?
Позняк Еліна Владиславівна
2020
Legal Protection of Animals / Editorial Team Emil Kruk, Grzegorz Lubeńczuk, Hanna Spasowska-Czarny. – Maria Curie-Skłodowska University Press. – Lublin, 2020. – 359 с.
c.155 – 166
4
Наукова стаття
Правове забезпечення збереження культури українського селянства: сучасний стан та перспективи удосконалення
Коваленко Тетяна Олександрівна
Позняк Еліна Владиславівна
2020
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.1 c.253-259
5
Наукова стаття
Еколого-правова культура природного заповідання в Україні (на прикладі створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника)
Позняк Еліна Владиславівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.4 (111) c.55 – 61
6
Наукова стаття
Міжнародна науково-практична конференція на тему «Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди»
Позняк Еліна Владиславівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2020
Правова держава: щорічник наукових праць. Київ: Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в.31 c.576 – 586
7
Розділ монографії
Роль еколого-правової культури в забезпеченні екологічної безпеки та подоланні екологічної кризи в Україні
Позняк Еліна Владиславівна
2020
Актуальні проблеми екологічного права України: забезпечення екологічної безпеки
c.110-123
8
Енциклопедія
Державна експертиза землевпорядної документації
Позняк Еліна Владиславівна
2019
Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 16: Земельне та аграрне право
т.16 c.100-104
9
Матеріали конференції
Підвищення рівня еколого-правової культури в системі гарантій реалізації екологічних прав і обов’язків громадян України
Позняк Еліна Владиславівна
2019
Забезпечення прав в аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносинах: збірн. матер. Четвертого зібрання фахівців споріднених кафедр, (6-9 червня 2019 року), м. Одеса
c.168-170
10
Матеріали конференції
Тенденції розвитку еколого-правової культури в інформаційному суспільстві України
Позняк Еліна Владиславівна
2018
Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 29-30 грудня 2017 року). За ред. Г.О. Ульянової. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017
c.105-108
11
Матеріали конференції
Еколого-правова культура в Україні: новації та перспективи розвитку
Позняк Еліна Владиславівна
2019
Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (Костенківські читання): збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ 25 квітня 2019 р.). – Київ: «Видавництво Людмила», 2019.
c.78-81
12
Матеріали конференції
Проблеми еколого-правової культури реалізації та захисту екологічних прав громадян в Україні: зміна стратегій чи стратегія змін?
Позняк Еліна Владиславівна
2019
Еколого-правовий статус людини і громадянина :ретроспективний та перспективний погляди: збірн. матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року)
c.191-195
13
Матеріали конференції
Проблеми правового забезпечення ефективності кліматичного моніторингу в Україні: «Мислити глобально – діяти локально»
Позняк Еліна Владиславівна
2019
Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природо ресурсних відносин в умовах глобалізації : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ – м. Яремче, 20 – 22 вересня 2019 р.)
c.54-58
14
Матеріали конференції
Еколого-правова наука і культура в Україні: фактори їх взаємовпливу на шляху до сталого розвитку
Позняк Еліна Владиславівна
2019
Auctoritate magis quam imperio: Юридична наука у громадянському суспільстві. Зб. наук. праць. Матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30 жовтня 2019 р.). До 70-ліття Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України
c.92-96
15
Матеріали конференції
Об’єкти екологічного права як об’єкти нових видів суспільно небезпечної екологічної поведінки: стан та тенденції
Балюк Галина Іванівна
Позняк Еліна Владиславівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2019
Об’єкти екологічного і суміжних галузей права: теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 листопада 2019 р., м. Київ).
c.16-19
16
Наукова стаття
Формування інституту еколого-правової культури в системі екологічного права України: проблеми та перспективи
Позняк Еліна Владиславівна
2018
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.4 c.241-245245
17
Наукова стаття
Правові проблеми та перспективи розвитку екологічного моніторингу в Україні з урахуванням міжнародного співробітництва та євроінтеграції
Позняк Еліна Владиславівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.1 c.31-42
18
Тези
Проблеми еколого-правової культури природно-заповідної справи в Україні
Позняк Еліна Владиславівна
2019
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.)
c.166-169
19
Матеріали конференції
Оцінка впливу на довкілля крізь призму правових засад екологічної експертології в Україні: спадкоємність, сучас- ність та актуальність.. // Земельне, екологічне, аграрне право: оцінка впливу на довкілля
Позняк Еліна Владиславівна
2018
Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу, 18 червня 2018 р., м. Київ / Укладачі: В.В. Носік та ін.; Національна академія правовиїх наук України. Київський регіональний науковий центр.- 2018
c.121-123
20
Наукова стаття
Естетична цінність природи як елемент еколого-правової культури: теоретичні та законодавчі підходи в Україні
Позняк Еліна Владиславівна
2017
Visegrad journal on human rights
в.№ 5, oct, 2017 c.178 – 183
21
Наукова стаття
Правові засади здійснення екологічного моніторингу в Україні в руслі європейських підходів
Позняк Еліна Владиславівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2017
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.3 c.215-223
22
Наукова стаття
Всеукраїнська науково-практична конференція «Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України»
Позняк Еліна Владиславівна
Шомпол Олена Анатоліївна
2017
Екологічне право
в.3-4 c.28 – 61
23
Наукова стаття
Kultura prawna w zakresie ochrony zasobów naturalnych: problemy rozwoju // Оchronа prawna zasobów naturalnych
Позняк Еліна Владиславівна
2018
Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
c.13-22
24
Матеріали конференції
Теоретико-методологічні проблеми розвитку еколого-правової культури в Україні
Позняк Еліна Владиславівна
2016
Екологічне право України.Науково-практичний журанл
в.1-2 c.117-119
25
Матеріали конференції
Эколого-правовая культура и этика: научно-методологический подход к проблеме
Позняк Еліна Владиславівна
2017
Сборник материалов Международной научно-практической конференции "Юридическая наука в условиях евроинтеграции Украины и Молдовы: современные ориентиры правового развития", 24-25 марта 2017, Кишинев, Республика Молдова, орг. ком. В. Бужор
c.197-199
26
Матеріали конференції
Экологическая этика в системе эколого-правовой культуры
Позняк Еліна Владиславівна
2017
Приоритетные направления развития экологического, земельного и аграрного права: материалы Республ. круглого стола, приуроч. к юбилею д-ра юрид. наук проф. Т.И. Макаровой / редкол. С.А. Балашенко и др. – Минск: Изд. Центр БГУ, 2017. – 255 с.
c.173-177
27
Матеріали конференції
Наукові погляді професора І.І. Каракаша на роль еколого- правової культури в гармонізації відносин суспільства та природи
Позняк Еліна Владиславівна
2017
Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу «Правові проблеми державно- приватного партнерства в умовах євроінтеграції», присвяченого 20-річчю Національного університету «Одеська юридична академія», м. Одеса, 2 – 4 червня 2017 р. - 280 с.
c.207-210
28
Матеріали конференції
Еколого-правова культура: законодавчі підходи до формування міжгалузевого інституту екологічного права України
Позняк Еліна Владиславівна
2017
Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 8-10 вересня 2017 р.) - 188 с.
c.68-71
29
Матеріали конференції
Эколого -правовая культура и этика: научно - методологический подход к проблеме
Позняк Еліна Владиславівна
2017
Conferință internațională științifico-practică «Juridică științifică în condițiile de integrare Europeană Ucraina și Moldova: reperemoderne de dezvoltare juridică», 24 -25 martie, 2017 / com. org.: V. Bujor [et al.]. – Chișinău: S.n. 2017
c.197-199
30
Наукова стаття
Екологічна етика в системі еколого-правової культури: проблеми формування правового екологічного імперативу в Україні
Позняк Еліна Владиславівна
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.2 в.6 c.19-24
31
Наукова стаття
Проблеми розвитку еколого-правової культури туризму в Україні
Позняк Еліна Владиславівна
2016
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.4 c.280-286
32
Наукова стаття
Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права України: 20 років розвитку (1 частина)
Позняк Еліна Владиславівна
Шомпол Олена Анатоліївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.2 (103) c.35-41
33
Наукова стаття
Круглий стіл «Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права України: 20 років розвитку» (2 частина)
Позняк Еліна Владиславівна
Шомпол Олена Анатоліївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.вип 1 c.11-17
34
Наукова стаття
Еколого-правове виховання в Україні: проблеми ефективності та перспективи розвитку
Позняк Еліна Владиславівна
2017
Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвячений пам’яті професора В.П. Пастухова
c.422 – 429
35
Тези
Наукове і «людське» в правових поглядах В.Л. Мунтяна на екологічну культуру, екологічну свідомість і любов до природи
Позняк Еліна Владиславівна
2017
Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р. м. Київ, / Укладачі В.В. Носік та ін., - Чернівці, 2017. - 352 с.
c.46-52
36
Тези
Естетика та екологічне право: як захищена краса природи в Україні?
Позняк Еліна Владиславівна
2017
Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової конференції «Шістнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 20 – 21 жоктуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової конференції «Шістнадцяті осінні юридич
в.Частина друга c.40-42
37
Тези
Проблеми формування еколого-правової культури в Україні на сучасному етапі (за працями акад. В.І. Андрейцева)
Позняк Еліна Владиславівна
2017
Національна безпека України: актуальні проблеми правового забезпечення: матеріали Всеукр. наук.-практ. кругллого столу, 27 жовт. 2017 р., м. Дніпро / відп. ред. В.І. Андрейцев, Р.С. Кірін; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т; Євраз. асоц. правнич
c.118-122
38
Матеріали конференції
Формування еколого-правової культури в контексті євроінтеграційних процесів
Позняк Еліна Владиславівна
2016
Актуальні проблеми конвергенції екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу: матеріали Всеукр. наук.-практ. круглого столу
c.167-170
39
Матеріали конференції
Экосистемность в экологическом праве Украины: принцип и основание формирования эколого-правовой культуры
Позняк Еліна Владиславівна
2016
Конституционные права и свободы: проблемы интерпретации и реализации в национальных правовых системах : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф.
т.3 c.209-215
40
Наукова стаття
Конституційно-правові засади формування екологічного світогляду в Україні
Позняк Еліна Владиславівна
2016
Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали "круглого столу" (м. Київ, 27 травня 2016 року) / за ред.. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко Видавництво: Кондратьєв А.В.
c.283-287
41
Наукова стаття
Соціально-психологічні особливості екологічного мислення студентів-правників в Україні
Позняк Еліна Владиславівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.2 (101) c.33-36
42
Наукова стаття
Правове регулювання моніторингу лісів в Україні з урахуванням міжнародних та європейських тенденцій
Позняк Еліна Владиславівна
2015
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.4 c.247-251
43
Наукова стаття
Освітянські, психологічні та правові підходи до формування екологічної культури студентської молоді (позитивний досвід)
Позняк Еліна Владиславівна
2016
International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of development of social sciences: Conference Proceedings, June 28-30, 2016 Republic of Poland, Kielce: Holy Cross University
c.88-92
44
Наукова стаття
Проблеми екологічного виховання в Україні: філософсько-правові підходи
Позняк Еліна Владиславівна
2016
Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природо ресурсного права у вищих навчальних закладах України. Юридична література
c.187-191
45
Тези
Теоретико-правовий зміст принципу формування екологічної культури в Україні
Позняк Еліна Владиславівна
2016
Актуальні проблеми юридично науки : збірник тез Міжнародної конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання»
в.2 c.38-40
46
Матеріали конференції
Міжнародно-правові засади екосистемності в регулюванні екологічних відносин
Позняк Еліна Владиславівна
2015
Актуальні проблеми юридичної науки
т.1 c.78–81
47
Матеріали конференції
Психологічні особливості екологічної свідомості студентської молоді – майбутніх правників
Позняк Еліна Владиславівна
2015
Видавництво: Центр педагогічних досліджень
т.1 c.127–131
48
Матеріали конференції
Перспективи розвитку екосистемних підходів у правовому регулюванні екологічних відносин в Україні
Позняк Еліна Владиславівна
2015
Актуальні проблеми екологічних, земельних та аграрних правовідносин: теоретико-методологічні й прикладні аспекти: круглий стіл
т.1 c.153–156
49
Навчальний посібник
Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Бобонич Євген Федорович
Власенко Юлія Леонідівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Позняк Еліна Владиславівна
Сушик Ольга Володимирівна
Шомпол Олена Анатоліївна
2015
Чернівці: Кондратьєв А.В.
т.1 c.1-120
50
Наукова стаття
Міжнародно-правові підходи до здійснення екологічного моніторингу в Україні
Позняк Еліна Владиславівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2014
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
т.2 c.45–51
51
Наукова стаття
Соціально-психологічні особливості екологічного мислення студентів-правників
Позняк Еліна Владиславівна
2014
Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.27–31
52
Наукова стаття
Правові проблеми розвитку інституту екологічного моніторингу в Україні
Позняк Еліна Владиславівна
2013
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
т.1 c.70.0000
53
Наукова стаття
Принцип екосистемності в екологічному праві: поняття та зміст
Позняк Еліна Владиславівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.1 c.70.0000
54
Наукова стаття
Запровадження спецкурсу «проблеми еколого-правової відповідальності» - важливий напрям підготовки майбутніх правників регулювання
Позняк Еліна Владиславівна
2013
55
Наукова стаття
Запровадження спецкурсу «Проблеми еколого-правової відповідальності» – важливий напрям підготовки майбутніх правників
Позняк Еліна Владиславівна
2013
Сучасні науково-практичні проблеми екологічного, земельного та аграрного права
т.1 c.178-181
56
Тези
Екологічно зацікавлена громадськість та її місце у державно-приватному партнерстві (соціально-правовий аспект)
Позняк Еліна Владиславівна
2014
Актуальні проблеми публічно-приватного партнерства у сфері аграрних, земельних, екологічних та космічних відносин
т.1 c.12-16
57
Тези
Правові засади здійснення моніторингу об’єктів підвищеної небезпеки
Позняк Еліна Владиславівна
2014
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні
т.1 c.72-76
58
Наукова стаття
Перспективи розвитку принципу екосистемності в екологічному праві
Позняк Еліна Владиславівна
2013
59
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар Кодексу України про надра / [Балюк Г.І. та ін.] ; за ред. Г.І. Балюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 325, [1] с
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Кронда Ольга Юріївна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Сушик Ольга Володимирівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2012
Юрінком Інтер
60
Навчальний посібник
Правові форми екологічного контролю
Коваленко Тетяна Олександрівна
Краснова Марія Василівна
Позняк Еліна Владиславівна
2012
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
61
Наукова стаття
Правові проблеми фонового екологічного моніторингу в Україні
Позняк Еліна Владиславівна
2012
62
Довідник
Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення/ Г.І. Балюк, О.О. Погрібний, Ю.С. Шемшученко [ та ін.]; за ред. Г.І. Балюк.
Бевз Олена Володимирівна
Гриценко Іван Сергійович
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Позняк Еліна Владиславівна
Черноус Світлана Миколаївна
2010
Юрінком Інтер
c.1-384
63
Наукова стаття
Круглий стіл з проблем систематизації екологічного, земельного і аграрного законодавства України
Ільїна Оксана Валеріївна
Позняк Еліна Владиславівна
2011
Право України
c.40.0000
64
Тези
Перспективи систематизації законодавства про екологічне страхування в Україні
Позняк Еліна Владиславівна
2011
65
Монографія
Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Гриценко Іван Сергійович
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Третяк Тарас Олексійович
Черноус Світлана Миколаївна
Шомпол Олена Анатоліївна
2010
Юрінком Інтер
c.384
66
Праці конференції
Проблеми еколого-правової відповідальності в аграрному секторі економіки України
Позняк Еліна Владиславівна
2010
67
Тези
Еколого-правова культура як чинник формування екологічної політики України: постановка проблеми
Позняк Еліна Владиславівна
2009
68
Довідник
Науково-практичний коментар Лісового кодексу України
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Черноус Світлана Миколаївна
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
69
Довідник
Бюлетень законодавства і юридичної практики України
Балюк Галина Іванівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Черноус Світлана Миколаївна
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
70
Навчально-методичний комплекс
Земельне право України: Практикум для студентів юридичного факультету спеціальності 6.060100 „Правознавство”
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.103
71
Навчально-методичний комплекс
Земельне право. Робоча навчальна програма для студентів географічного факультету спеціальності 6.0709 «Картографія»
Бевз Олена Володимирівна
Марусенко Роман Ігорович
Позняк Еліна Владиславівна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.45
72
Навчально-методичний комплекс
Земельне право України. Практикум для студентів спеціальності 6.060100 «правознавство».
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.103
73
Навчально-методичний комплекс
Екологічне право України : робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.94
74
Навчально-методичний комплекс
Актуальні проблеми екологічного права України:
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.116
75
Практикум
Практикум по земельному праву
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.95
76
Практикум
Екологічне право України: практикум для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"освітню-кваліфікаційний рівень “бакалавр права”
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.106
77
Навчально-методичний комплекс
Право екологічної безпеки України : робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"освітню-кваліфікаційний рівень “магістр права”
Балюк Галина Іванівна
Марусенко Роман Ігорович
Позняк Еліна Владиславівна
Третяк Тарас Олексійович
2008
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.52
78
Наукова стаття
Правові проблеми формування системи органів управління в галузі екології (Продовження)
Заєць Олена Іванівна
Позняк Еліна Владиславівна
Шомпол Олена Анатоліївна
2008
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.45-55
79
Наукова стаття
Правові проблеми формування системи органів управління в галузі екології (закінчення)
Заєць Олена Іванівна
Позняк Еліна Владиславівна
Шомпол Олена Анатоліївна
2008
Бюлетень Міністерства юстиції України
в.3 c.64-71
80
Підручник
Земельне право України
Балюк Галина Іванівна
Бахуринська Марія Михайлівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Коломійцева (Старостенко) Діана Миколаївна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Сушик Ольга Володимирівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.512
81
Наукова стаття
Класифікація джерел права у сфері екологічного страхування в Україні
Позняк Еліна Владиславівна
2007
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.36.0000
82
Наукова стаття
Оцінка впливу на довкілля і участь громадськості в ній у формі громадської екологічної експертизи: міжнародно-правові та національно-правові аспекти
Позняк Еліна Владиславівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.76 c.126.0000
83
Навчально-методичний комплекс
Завдання для практичних занять із курсу “Право екологічної безпеки”
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
2003
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.10

Повернення до списку

Вгору