Автори, співробітники Університету

Сафін Олександр Джамільович
Safin Oleksandr

Ідентифікатор автора: 40408
Кількість пошукових запитів автора: 221

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Військової психології та педагогіки
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: психологія діяльності в особливих умовах

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 36, з них наукових статей (наукові публікації) - 19, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 9

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Особистісна відкоригованість сучасного поліграфолога
2019
Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінги: всеукраїнська науково-практична конференція
c.63-66
2
Матеріали конференції
Мeтoдoлoгiчнi зacaди викoриcтaння дiaлeктичниx cтрaтeгiй пcиxoлoгiчнoгo впливу у кoнтeктci гaрмoнiзaцiї cмиcлoвoї cфeри вeтeрaнiв бoйoвиx дiй
2019
Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін: міжнародна науково-практична конференція
c.445-448
3
Монографія
Cоціально-психологічні аспекти формування психологічної готовності майбутніх прикордонників до професійної діяльності
2018
Національна академія ДПС України
c.1-185
4
Навчальний посібник
Психологія девіантної поведінки : навчальний посібник
2019
Умань: ВПЦ "Візаві"
c.1-197
5
Наукова стаття
До питання про соціально-психологічну модель наслідків військового полону
2019
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Психологія
в.2
6
Наукова стаття
Реабілітація та реадаптація учасників бойових дій: психологічний дискурс
2019
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: психологічні науки
в.2
7
Наукова стаття
До питання про соціально-психологічну модель наслідків військового полону
2019
Психологічний журнал
в.2 c.67-78
8
Наукова стаття
Теоретичний аналіз психологічного дискурсу проблеми емоційного вигоряння сучасного педагога
2018
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Психологія
в.2
9
Розділ монографії
Розвиток стресостійкості учасників бойових дій в процесі їхньої психологічної реабілітації і реадаптації
2019
Current issues of inclusive tourism introduction in Ukraine and other countries
10
Розділ монографії
Соціально-психологічна модель наслідків військового полону
2019
Current issues of inclusive tourism introduction in Ukraine and other countries
11
Тези
Діалектичні стратегії психологічного впливу як засіб гармонізації смислової сфери комбатантів
2019
Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.121-123
12
Матеріали конференції
Щодо системи психологічної реадаптації учасників бойових дій
2017
Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін: всеукраїнська науково-практична конференція
c.221-222
13
Матеріали конференції
Психічна ригідність особистості при стресових станах
2017
Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я: всеукраїнська науково-практична конференція
c.75-85
14
Матеріали конференції
Психічна ригідність учасника бойових дій у контексті його адаптації до умов мирного життя
2017
Всеукраїнська науково-практична конференція "Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України"
c.445-446
15
Матеріали конференції
Психосемантика як інструмент маніпуляції свідомістю громадян в умовах гібридної війни Росії проти України
2017
Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: Всеукраїнська науково-практична конференція
16
Монографія
Актуальні дослідження в сучасній вітчизняній екстремальній та кризовій психології: Основні підходи до функціонування системи психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції
2017
Х. : Вид-во НУЦЗУ
т.1 c.321-364
17
Монографія
Підготовка практичного психолога до здійснення консультативної роботи засобами інтервізії
2017
Сумський Державний педагогічний університет
c.400-420
18
Наукова стаття
Індоктринація як інструмент гібридної війни Росії
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
в.2 c.23-26
19
Наукова стаття
Тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнi ocнoви дocлiджeння прoблeми пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутнix пeдaгoгiв дo прoфeciйнoї caмoрeaлiзaцiї
2017
Проблеми екстремальної та кризової психології: зб. наук. пр.
в.4 c.78-89
20
Матеріали конференції
Індоктринація як психотехнологія впливу на радянському і пострадянському просторі: суспільно-політичний дискурс
Сафін Олександр Джамільович
2016
НУОУ: міжнародна науково-практична конференція
c.78-86
21
Матеріали конференції
Порівняльний аналіз психотехнологій індоктринації та їхніх соціально-психологічних наслідків у радянський та сучасний періоди історії
Сафін Олександр Джамільович
2016
Психологія: сучасні методики та інновації у досвіді діяльності практичного застосування: всеукраїнська науково-практична конференція науковців, викладачів, студентів, аспірантів, докторантів, практичних фахівців та всіх зацікавлених осіб
c.117-121
22
Матеріали конференції
Порівняльний аналіз психотехнологій та соціально-психологічних наслідків впливу на свідомість громадян СРСР та його правонаступника
Сафін Олександр Джамільович
2016
Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін: міжнародна науково-практична конференція
c.76-79
23
Наукова стаття
Iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчнi ocoбливocтi i cтупiнь вирaжeнocтi пocттрaвмaтичнoгo cтрecoвoгo рoзлaду як чинники уcпiшнocтi пcиxoлoгiчнoї рeaбiлiтaцiї кoмбaтaнтiв
Балабушка Євген Олександрович
Сафін Олександр Джамільович
2016
Проблеми екстремальної та кризової психології: зб. наук. пр.
в.В.19
24
Наукова стаття
Ocoбливi умoви життєдiяльнocтi тa aдaптaцiйний пoтeнцiaл ocoбиcтocтi: пcиxoлoгiчний аспект
Сафін Олександр Джамільович
2016
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні та психологічні науки
в.В.1(46) c.44-54
25
Наукова стаття
Вплив геофізичних умoв рeгioну нa iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчнi ocoбливocтi йoгo мешканців
Сафін Олександр Джамільович
2016
Правничий вісник Університету "КРОК"
в.В.22 c.148-157
26
Наукова стаття
Основні підходи до функціонування системи психологічної реабілітації та реадаптації учасників антитерористичної операції
Сафін Олександр Джамільович
2016
Наука і оборона
в.1 c.24-30
27
Наукова стаття
Психотехнології роботи з учасниками бойових дій та членами їхніх родин щодо їхньої після екстремальної адаптації до умов мирного життя
Сафін Олександр Джамільович
2016
Проблеми екстремальної та кризової психології: зб. наук. пр.
в.В.19 c.182-193
28
Наукова стаття
Реабілітація та реадаптація учасників бойових дій: психологічний аспект
Сафін Олександр Джамільович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
в.В.34 c.38-43
29
Тези
Про систему психологічної реабілітації і реадаптації комбатантів антитерористичної операції
Сафін Олександр Джамільович
2016
Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.159-161
30
Наукова стаття
Психологічні аспекти особистості бренду
Сафін Олександр Джамільович
2009
31
Наукова стаття
Створення та існування молодих сімей: проблеми і реалії.
Сафін Олександр Джамільович
2009
32
Наукова стаття
Про концептуальні підходи до проблеми людського чинника в особливих умовах діяльності.
Сафін Олександр Джамільович
2009
33
Наукова стаття
Результати дослідження структур індивідуальності викладачів різних навчальних дисциплін вищих навчальних закладів.
Сафін Олександр Джамільович
2009
34
Наукова стаття
Організація процесу реформ у законодавстві про ВІЛ і наркотики
Сафін Олександр Джамільович
2008
Адвокат : загальнодержавний професійний журнал
c.45.0000
35
Наукова стаття
Щодо Концепції державної політики України щодо наркотиків та алкоголю
Сафін Олександр Джамільович
2008
Адвокат : загальнодержавний професійний журнал
c.25.0000
36
Наукова стаття
Проблема вивчення особистісних і соціально-психологічних характеристик суб'єкта сприйняття, що впливають на пізнання його невербальної поведінки та її інтерпретацію
Сафін Олександр Джамільович
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
c.24.0000

Повернення до списку

Вгору