Автори, співробітники Університету

Сахарук Ірина Сергіївна

Ідентифікатор автора: 40418
Кількість пошукових запитів автора: 508

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Трудового права та права соціального забезпечення
Посада: Асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 53, з них наукових статей (наукові публікації) - 20, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 28, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Основні напрями розвитку трудового потенціалу України у сфері зайнятості в контексті реалізації концепції гідної праці
Сахарук Ірина Сергіївна
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квіт. 2019 р.) – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.93-97
2
Монографія
Розвиток трудового потенціалу як складова соціальної безпеки України: монографія
Іншин Микола Іванович
Мельник Ярослав Ярославович
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Київ : ФОП Маслаков
c.1-530
3
Наукова стаття
Позитивні дії та диференціація правового регулювання праці: співвідношення понять
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Международный научно-практический журнал «Право и Закон»
т.3 c.89-95
4
Наукова стаття
Особливості правового статусу працівників із сімейними обов’язками: міжнародні стандарти та законодавство України
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Международный научно-практический журнал «Право и Закон»
т.2 c.53-59
5
Наукова стаття
Вдосконалення юридичних гарантій реалізації права на працю на етапі працевлаштування
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.45 c.136-139
6
Наукова стаття
Концепція гідної праці: сутність та нормативно правові основи
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Науковий вісник публічного та приватного права
т.2 c.76-81
7
Наукова стаття
Доктринальні підходи до розуміння змісту концепції гідної праці
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Науковий вісник публічного та приватного права
т.6 c.102-107
8
Наукова стаття
Рівність прав та можливостей працівників як правова основа концепції гідної праці
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції
т.6 c.45-49
9
Наукова стаття
Право роботодавця на добір працівників: нормативні основи та підстави обмеження реалізації
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.3 в.43 c.52-55
10
Наукова стаття
Особливості захисту трудових прав працівників в умовах реформування цивільного процесуального законодавства
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.2 c.73-77
11
Наукова стаття
Принцип недискримінації як складова Концепції гідної праці в Україні
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки.
т.1 c.50-58
12
Наукова стаття
Підвищення конкурентоспроможності молоді як напрям розвитку трудового потенціалу України
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Науковий вісник публічного та приватного права
т.2 c.87-92
13
Наукова стаття
Право працівників на узгодження трудових і сімейних обов’язків: міжнародні стандарти та законодавство України
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Eurasian Academic Research Journal
т.4 c.77-86
14
Наукова стаття
Виміри гідної праці як складова цілей сталого розвитку 2016-2030
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Соціальне право: науковий журнал
т.1 c.94-102
15
Тези
Сутність принципу недопущення дискримінації у сфері праці та його місце в системі принципів трудового права України
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвячений пам’яті професора В.П. Пастухова / за заг. ред. д.ю.н., професора, академіка НАПрН України М.І. Іншина; упорядники О.В. Тищенко,
c.432-442
16
Тези
Основні напрямки реалізації Концепції гідної праці в Україні
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення : тези доп. та наук. повідом. учасників VII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 верес. 2017 р.) / за ред. В.В. Жернакова. Харків: Право, 2017
c.281-285
17
Тези
Юридичні гарантії забезпечення рівних прав та можливостей молоді у сфері праці
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ
c.250-252
18
Тези
Реалізація вимірів Концепції гідної праці в контексті реформування трудового законодавства України
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Актуальні проблеми соціального права в умовах євроінтеграції: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч.. 90-річчю професора І.М. Сироти (м. Одеса, 31 жовтня 2017 р.). Одеса: Фенікс, 2017. 212 с
c.255-259
19
Тези
Актуальні проблеми соціального права в умовах євроінтеграції: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч.. 90-річчю професора І.М. Сироти (м. Одеса, 31 жовтня 2017 р.). Одеса: Фенікс, 2017. 212 с
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень». К.: ВПЦ «Київський університет», 2017
20
Тези
Юридичні гарантії забезпечення рівності та недискримінації працівників з ознаками віку
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р.) / за ред. д.ю.н., проф. М.І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. Київ, 2018
c.154-158
21
Тези
Правові основи Концепції гідної праці в проекті Трудового кодексу України
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 року) / Редкол.: докт. юрид. наук, проф. І.С. Гриценко (голова), канд. юрид. наук І.С. Сахарук (відп. ред.) та ін. В 2-х томах. То
c.138-140
22
Тези
Перспективи імплементації в Україні стандартів ЄС щодо гармонізації сімейних та професійних обов'язків працівників
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матер. міжн. наук.-практ. конф. 8.06.2018 / за ред. Р.С. Мельника, відп. ред. Л.Ю. Малюга. К, 2018
c.268-271
23
Тези
Гідна праця як чинник встановлення соціальної безпеки
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІV: науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2017 р. / за заг. ред. Іншина М.І., Костюка В.
c.91-94
24
Тези
Зміст концепції гідної праці: теоретико-правові підходи
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика: тези доп. та наук. повідомл. учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків,05 жовт. 2018 р.) / за ред. О.М. Ярошенка. – Харків : ФОП Панов А.Н, 2018.
c.318-324
25
Тези
Розробка Національної стратегії гідної праці як ключовий напрям реформування трудового та соціального законодавства України
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 жовтня 2018 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ : ФОП Маслаков, 2018
c.159-163
26
Тези
Основні напрями збереження та розвитку трудового потенціалу України: міждисциплінарний підхід
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень». К.: ВПЦ «Київський університет», 2018
c.57-60
27
Тези
Правові основи соціальної безпеки в контексті забезпечення гідного рівня життя людини і суспільства
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень». К.: ВПЦ «Київський університет», 2017
c.75-78
28
Наукова стаття
Вдосконалення окремих аспектів професійного відбору працівників в контексті кодифікації трудового законодавства України
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с. –
c.169-172
29
Наукова стаття
Сутність принципу недопущення дискримінації у сфері праці та його місце в системі принципів трудового права України
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвячений пам’яті професора В.П. Пастухова / за заг. ред. д.ю.н., професора, академіка НАПрН України М.І. Іншина; упорядники О.В. Тищенко,
c.432-442
30
Тези
Правові засади недопущення дискримінації у сфері зайнятості в контексті реалізації Концепції гідної праці
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
в.Актуальні проблеми соціального права в Україні c.108-124
31
Тези
Теоретико-правові підходи до визначення поняття «дискримінація у сфері праці»
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Соціальне право: науковий журнал
т.1 c.45-54
32
Тези
Нормативно-правові основи реалізації Концепції гідної праці в Україні
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. – Т. 2. – К.: ВПЦ «Київський універс
т.1 c.68-70
33
Тези
Перспективи вдосконалення цивільно-процесуального законодавства щодо особливостей розгляду трудових спорів
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства: Зб. наук. праць. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 лип. 2017 р.) / за заг. ред. І. О. Ізарової, Р. Ю. Ханик-Посполітак. – Київ : ВД Дакор, 2017. – 242 с.
c.165-170
34
Тези
Забезпечення рівності та недискримінації як передумова реалізації права на гідну працю особами з обмеженими можливостями
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІІ: науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2016 р. / за заг. ред. Костюка В.Л., Мельника
c.93-98
35
Тези
Реалізація вимірів концепції вільної праці в контексті реформування трудового законодавства України. Метеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю професора І.М.Сироти
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Одеса, Фенікс-2017
c.55-59
36
Тези
Концепція гідної праці як складова соціальної безпеки
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.27-31
37
Тези
Становлення та розвиток міжнародно-правових стандартів рівності та недискримінації у сфері праці
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Соціальне право: науковий журнал
т.2 c.78-91
38
Наукова стаття
Правові засади забезпечення гідної праці осіб з інвалідністю в Україні
Сахарук Ірина Сергіївна
2016
Право и политика: научно-методический журнал (Кыргызская Республика)
в.Специальный выпуск c.89-94
39
Наукова стаття
Правові засоби подолання гендерних диспропорцій на ринку праці в Україні
Сахарук Ірина Сергіївна
2016
Боротьба організованою злочинністю (теорія і практика )
т.2 c.54-60
40
Тези
Забезпечення рівності працівників у сфері зайнятості як передумова реалізації Програми гідної праці в Україні
Сахарук Ірина Сергіївна
2016
Актуальні питання державотворення в Україні: міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.197-199
41
Тези
Превентивні заходи, направлені на попередження дискримінації у сфері праці
Сахарук Ірина Сергіївна
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.201-207
42
Тези
Позитивні дії як умова забезпечення рівності можливостей у сфері праці
Сахарук Ірина Сергіївна
2016
Сучасні виклики українського права в контексті європейської інтеграції: тези доповідей учасників постійно діючого наукового семінару / за заг. ред. проф. Р.С. Мельника // Бюлетень № 1 (1) квітень 2016 р. Київ, 2016
c.83-88
43
Тези
Тенденції правового регулювання дистанційної зайнятості в умовах інформаційного суспільства
Сахарук Ірина Сергіївна
2016
Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень». К.: ВПЦ «Київський університет», 2016
c.101-102
44
Матеріали конференції
Новітні методи професійного відбору працівників: умови законності та недискримінації
Сахарук Ірина Сергіївна
2015
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.99-102
45
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дисципліни «Особливості правового регулювання праці окремих категорій працівників» для студентів галузь знань – 0304 «Право» напрям підготовки – 8.03040101 «Правознавство» спеціалізація «Трудове право»
Богдан Ірина Анатоліївна
Сахарук Ірина Сергіївна
Сіроха Дмитро Ігорович
Черноус Світлана Миколаївна
2014
К. – 2014
46
Наукова стаття
Дискримінація у сфері праці як категорія трудового права: нормативні та доктринальні підходи
Сахарук Ірина Сергіївна
2015
Прикарпатський юридичний вісник. 2015. №3 (9). Т.3-4.
c.75-81
47
Наукова стаття
Етапи становлення та розвитку міжнародних трудових стандартів недискримінації
Сахарук Ірина Сергіївна
2015
Наука і правоохорона
т.3 в.2 c.160-166
48
Наукова стаття
Сутність та механізм реалізації принципу недопущення дискримінації у сфері праці
Сахарук Ірина Сергіївна
2015
Наука і правоохорона
т.4 в.2 c.47-53
49
Наукова стаття
Подолання упереджень та стереотипів як основа протидії дискримінації у сфері праці в XXI столітті
Сахарук Ірина Сергіївна
2015
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.4 в.33 c.52-56
50
Тези
Механізм реалізації принципу недопущення дискримінації у сфері праці
Сахарук Ірина Сергіївна
2015
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2015 року) / Редкол.: д.ю.н. І.С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. К.: Прінт-Сервіс, 2015
т.1 c.329-330
51
Матеріали конференції
Правові аспекти протидії дискримінації за способом життя у сфері праці
Сахарук Ірина Сергіївна
2014
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.334-338
52
Тези
Правові засоби попередження дискримінації у сфері праці
Сахарук Ірина Сергіївна
2014
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 квітня 2013 року) / Редкол.: д.ю.н. І.С. Гриценко (голова), проф. П.С. Берзін (заст. голови), к.ю.н. І.С. Сахарук (відп. ред.). К.: Прінт-Сервіс, 2014
c.309-312
53
Тези
Позитивні дії як умова забезпечення недискримінації окремих категорій працівників
Сахарук Ірина Сергіївна
2013
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення; тези доп. та наук. повідомл. учасн. І Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, проф. Н.М. Хуторян, доц. В.І. Щербини. Київ: Вид-во «Н
т.1 c.362.0000

Повернення до списку

Вгору