Автори, співробітники Університету

Слепченко Анжела Анатоліївна

Ідентифікатор автора: 40963
Кількість пошукових запитів автора: 726

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Екологічного права
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 36, з них наукових статей (наукові публікації) - 9, монографій - 1, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 14

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Роль адміністративного і кримінального законодавства у забезпеченні екологічних прав громадян
Балюк Галина Іванівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
2019
Проблеми забезпечення прав і свобод людини : зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.- практ. конф. (Луцьк, 13 груд. 2019 р.)
c.12-15
2
Наукова стаття
Regularities of sowing alfalfa productivity formation while using different types of nitrogen fertilizers in cultivation technology
Слепченко Анжела Анатоліївна
2020
Modern Phytomorphology
в.14 c.35-39
3
Матеріали конференції
Екологічна освіта як засіб попередження надзвичайних екологічних ситуацій потребує не стратегій, а конкретних правових інструментів
Слепченко Анжела Анатоліївна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2019
Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природо ресурсних відносин в умовах глобалізації : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ – м. Яремче, 20 – 22 вересня 2019 р.)
c.86-90
4
Розділ монографії
The right of citizens to environmental education as a factor of environmentalization of legislation on education in Ukraine
Слепченко Анжела Анатоліївна
2019
Legal Scholarly discussions in the XXI century: collective monograph/ S.V.Albul etc.- Lviv-Torun, Liha-Pres (SENSE),2019-344 p.
c.248-276
5
Енциклопедія
Лісовий фонд
Балюк Галина Іванівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.463-465
6
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Право на екологічну освіту
Слепченко Анжела Анатоліївна
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.616-617
7
Матеріали конференції
Оцінка впливу на довкілля в екологічному вченні церков // Земельне, екологічне, аграрне право: оцінка впливу на довкілля
Слепченко Анжела Анатоліївна
2018
Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу, 18 червня 2018 р., м. Київ / Укладачі: В.В. Носік та ін.; Національна академія правовиїх наук України. Київський регіональний науковий центр.- 2018
c.132-138
8
Матеріали конференції
Правові проблеми позашкільної освіти в Україні у контексті Спільної аграрної політики Європейського співтовариства
Слепченко Анжела Анатоліївна
2018
Матеріали наук.-практич. конф. "Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах" (Харків, 20 квіт. 2018 р.) - 414 с.
c.276-281
9
Матеріали конференції
Стратегія ЄЕК ООН щодо освіти в інтересах сталого розвиту як чинник змін у освітньому законодавстві України
Слепченко Анжела Анатоліївна
2018
Теорія і практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 року, м. Київ) / за ред. Р.С. Мельника, відпов. ред. Л.Ю.Малюга. К. : Видавничий дім "Гельветика", 2018. 380 с.
c.271-273
10
Матеріали конференції
Дитячий екологічний парламент - перспективна правова форма реалізації права на одержання екологічної освіти в Україні
Слепченко Анжела Анатоліївна
2018
International scientific-practical conference “The development of legal sciences: problem and solutions”: Conference Proceedings, April 27-28. Kaunas: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018
c.13-15
11
Матеріали конференції
Еколого-правова складова позашкільної освіти в учнівських лісництвах потребує посилення
Слепченко Анжела Анатоліївна
2018
Розвиток аграрного, земельного та екологічного права на зламі тисячоліть: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 травня 2018 р.) / за заг. ред.. д.ю.н., проф.. В.М. Єрмоленка. – К., 2018.
12
Наукова стаття
International legal preconditions for development of student forestries as a form of education for sustanable development of forest resourses
Слепченко Анжела Анатоліївна
2018
Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
т.5 в.2 c.163-169
13
Розділ монографії
Legal regulation of extracurricular environmental education in Ukraine: tendencies of development
Слепченко Анжела Анатоліївна
2018
Ochrona prawna zasobów naturalnych (red. Emil Kruk i in.) Lublin: Maria Curie-Skłodowska University. 2018. - 323 str.
c.26-32
14
Тези
Школьные (ученические) лесничества – важная правовая форма образования в интересах устойчивого развития лесных ресурсов/ Влияние межгосударственных интеграционных процессов на развитие аграрного, экологического, природоресурсного и энергетического права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2018
Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26–27 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Т. И. Макарова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018
c.228-231
15
Матеріали конференції
Экологизация высшего образования в Украине: правовые проблемы
Слепченко Анжела Анатоліївна
2017
Сборник материалов Международной научно-практической конференции "Юридическая наука в условиях евроинтеграции Украины и Молдовы: современные ориентиры правового развития", 24-25 марта 2017, Кишинев, Республика Молдова, орг. ком. В. Бужор
c.200-202
16
Матеріали конференції
Суб'єктний склад правовідносин з оцінки впливу на довкілля: питання освіти
Слепченко Анжела Анатоліївна
2017
Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 8-10 вересня 2017 р.) - 188 с.
c.78-81
17
Матеріали конференції
Принцип экосистемности в действии: правовая охрана биотопов
Слепченко Анжела Анатоліївна
2017
Приоритетные направления развития экологического, земельного и аграрного права: материалы Республ. круглого стола, приуроч. к юбилею д-ра юрид. наук проф. Т.И. Макаровой / редкол. С.А. Балашенко и др. – Минск: Изд. Центр БГУ, 2017. – 255 с.
c.209-213
18
Матеріали конференції
Екологічне навернення як елемент екологічної теології та передумова формування еколого-правової культури та свідомості громадян
Слепченко Анжела Анатоліївна
2017
Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу «Правові проблеми державно- приватного партнерства в умовах євроінтеграції», присвяченого 20-річчю Національного університету «Одеська юридична академія», м. Одеса, 2 – 4 червня 2017 р. - 280 с.
c.230-234
19
Матеріали конференції
Правові основи екологчної освіти в інтересах сталого розвитку в Україні потребують вдосконалення
Слепченко Анжела Анатоліївна
2017
20
Матеріали конференції
Екологічна освіта в екологічній державі: сучасні правові орієнтири
Слепченко Анжела Анатоліївна
2017
Юридична освіта у сучасному вимірі : Матеріали Всеукраїнської наук.-практич. Конф. з нагоди XI Всеукраїнського фестивалю науки, приур. до 80-річчя Донецького національного університету ім. Василя Стуса та професійного свята науковців – Дня науки, 82
c.28-30
21
Монографія
Забезпечення права на екологічну освіту громадян в Україні
Слепченко Анжела Анатоліївна
2017
Забезпечення права на екологічну освіту громадян в Україні: монографія / А.А. Слепченко
22
Наукова стаття
Екологізація освіти в Україні: поняття та правові засади
Слепченко Анжела Анатоліївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.2 (103) c.98-101
23
Наукова стаття
Правова охорона біотопів – перспективний напрям екологічної політики України
Слепченко Анжела Анатоліївна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.1 в.2 c.163-168
24
Наукова стаття
Організаційно-правові форми реалізації права громадян на позашкільну екологічну освіту в Україні (на прикладі еколого-натуралістичного напряму)
Слепченко Анжела Анатоліївна
2017
Екологічне право України.Науково-практичний журанл
в.1-2 c.46-53
25
Тези
Правова охорона біотопів у Республіці Білорусь - орієнтир для України
Слепченко Анжела Анатоліївна
2017
Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р. м. Київ, / Укладачі В.В. Носік та ін., - Чернівці, 2017. - 352 с.
c.310-314
26
Автореферат
Забезпечення права на екологічну освіту
Слепченко Анжела Анатоліївна
2016
Чернівці: Кондратьєв А.В.
c.1-18
27
Дисертаційна робота
Забезпечення права громадян на екологічну освіту в Україні
Слепченко Анжела Анатоліївна
2016
Рукопис (дисертація)
28
Матеріали конференції
Міжнародно-правові передумови розвитку правовідносин у галузі екологічної освіти в Україні
Слепченко Анжела Анатоліївна
2014
Актуальні проблеми екологічних, земельних та аграрних правовідносин: теоретико-методологічні й прикладні аспекти: круглий стіл
29
Наукова стаття
Міжнародно-правові передумови розвитку правовідносин у галузі екологічної освіти в Україні
Слепченко Анжела Анатоліївна
2015
Право і суспільство
в.4 c.52-59
30
Наукова стаття
Державні стандарти освіти як гарантія прав агромадян на екологічну освіту в Україні (на прикладі дошкільної та загальної середньої освіти)
Слепченко Анжела Анатоліївна
2015
Юридичний науковий електронний журнал
в.4
31
Наукова стаття
Вдосконалення правового забезпечення екологічної освіти як глобальний публічний екологічний інтерес
Слепченко Анжела Анатоліївна
2014
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні
т.1 c.20-23
32
Наукова стаття
Правовое регулирования экологического образования в Украине
Слепченко Анжела Анатоліївна
2014
Закон и жизнь. Кишинэу
т.6 c.121-125
33
Навчально-методичний комплекс
Земельне право України: Практикум для студентів юридичного факультету спеціальності 6.060100 „Правознавство”
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.103
34
Навчально-методичний комплекс
Земельне право України. Практикум для студентів спеціальності 6.060100 «правознавство».
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.103
35
Практикум
Практикум по земельному праву
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.95
36
Підручник
Земельне право України
Балюк Галина Іванівна
Бахуринська Марія Михайлівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Коломійцева (Старостенко) Діана Миколаївна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Сушик Ольга Володимирівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.512

Повернення до списку

Вгору