Автори, співробітники Університету

Черняк Євгенія Валеріївна

Ідентифікатор автора: 43127
Кількість пошукових запитів автора: 896
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Конституційного права
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 39, з них наукових статей (наукові публікації) - 25, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 11, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Роль порівняльного (компаративістського) аналізу при дослідженні механізму правової охорони Конституції на сучасному етапі розвитку вітчизняної галузі конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2019
Актуальні проблеми правознавства
в.№4 (20) c.135-140
2
Наукова стаття
Роль глави держави в охороні Конституції України
Черняк Євгенія Валеріївна
2019
Електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ “Ужгородський національний університет”
в.№6 c.106-110
3
Наукова стаття
Book Review Constitutional Stability As An Important Prerequisite For Stable Democracy
Черняк Євгенія Валеріївна
2020
Конституційно-правові академічні студії
в.№ 1 c.122-124
4
Наукова стаття
Основний Закон держави в умовах сучасного етапу правового реформування України
Черняк Євгенія Валеріївна
2019
Держава та регіони. Серія: Право
в.1 c.38-43
5
Наукова стаття
Роль судів системи судоустрою та Конституційного Суду України в забезпеченні верховенства Конституції України
Черняк Євгенія Валеріївна
2018
Юридичний бюлетень
т.1 в.№7 c.168-176
6
Наукова стаття
Модернизация Конституции Украины на современном этапе развития национального конституционализма
Черняк Євгенія Валеріївна
2019
Конституционный дискурс в условиях трансформационных процессов: сб. науч. ст. Междунар. круглого стола, посвященного 25-летию Конституции Респ. Беларусь / Междунар. ун-т «МИТСО» ; редкол.: В. В. Лосев (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО»,
c.55-64
7
Наукова стаття
Дія Рішень Конституційного Суду України в часі: сучасні тенденції
Черняк Євгенія Валеріївна
2019
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 в.№58 c.89-93
8
Наукова стаття
Конституційно-правова доктрина правової охорони конституції: історія становлення та сучасна інтерпретація
Черняк Євгенія Валеріївна
2019
Приватне та публічне право
в.4 c.31-37
9
Наукова стаття
Громадянське суспільство як суб’єкт правової охорони Конституції України
Черняк Євгенія Валеріївна
2019
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 в.59 c.115-120
10
Наукова стаття
Методологічні принципи конституційно-правового дослідження інституту охорони Конституції як елементу системи сучасного конституційного права України
Черняк Євгенія Валеріївна
2019
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.4 c.92-98
11
Тези
Питання законності рішень, дій та бездіяльності органів місцевого самоврядування в судовій практиці України: сучасні тенденції
Черняк Євгенія Валеріївна
2019
«Децентралізація влади в Україні: перші кроки і перспективи подальшого конституційного забезпечення»: міжнародний круглий стіл, КНУ імені Тараса Шевченка (4 червня 2019 року).
12
Тези
Введення amicus curiae до українського конституційного судового процесу: проблеми і перспективи
Черняк Євгенія Валеріївна
2018
V Всеукраїнська науково-практична конференція “Захист прав і свобод громадян у світлі вимог Конституції України”, 19 березня 2019, м. Вінниця.
c.74-78
13
Тези
Перевірка конституційності та законності як засоби забезпечення принципу верховенства Конституції України
Черняк Євгенія Валеріївна
2019
Матеріали ХІХ Всеукраїнської наукової конференції “Теорія та практика сучасної юриспруденції. Асоціація випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
c.139-140
14
Тези
Юридичні умови застосування практики ЄСПЛ у національній правовій системі
Черняк Євгенія Валеріївна
2019
Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції «Вісімнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 25 жовтня 2019 року).
c.214-217
15
Наукова стаття
Природа Конституції: практичні аспекти утвердження концепції Л.П. Юзькова у конституційному процесі держави Україна
Черняк Євгенія Валеріївна
2018
Вісник Конституційного суду України
в.1 c.182-190
16
Наукова стаття
Перспективи застосування загальнонаціонального референдуму у процесі внесення змін до Конституції України
Черняк Євгенія Валеріївна
2018
Visegrad journal on human rights
в.1/2 c.205-210
17
Наукова стаття
Роль заборон про зміну конституційних положень як засобу забезпечення стабільності Конституції
Черняк Євгенія Валеріївна
2018
Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 25-26 квітня 2018 року)
в.1 c.221-224
18
Наукова стаття
The Constitutional Court of Ukraine in the system of legal protection of Constitution: modern tendencies
Черняк Євгенія Валеріївна
2018
The 5th International conference ―Science and society‖ (June 15, 2018) Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada. 2018.
c.31-45
19
Наукова стаття
Забороняючі приписи перегляду Конституції в системі гарантій її забезпечення
Черняк Євгенія Валеріївна
2017
Український часопис конституційного права
в.№4 c.31-37
20
Наукова стаття
Сучасні підходи до оцінки понятійно-категоріального апарату проблематики гарантування (забезпечення) Конституції
Черняк Євгенія Валеріївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.№2 (105) c.36-39
21
Тези
Закон України про внесення змін до Конституції в системі джерел права України
Черняк Євгенія Валеріївна
2018
Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. м. Ужгород. 16-17 лютого 2018 р. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2018
c.41-44
22
Тези
Право на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів та конституційна скарга як активні форми охорони Конституції України громадянами: сучасні тенденції
Черняк Євгенія Валеріївна
2018
Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід: збірник матеріалів учасників Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції Національного університету “Львівська політехніка” (Львів, 27 квітня 2018 року)
c.92-95
23
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дисципліни “Порядок оскарження порушень виборчого законодавства та розгляду виборчих спорів”
Черняк Євгенія Валеріївна
2017
Виборче право: навчально-методичний комплекс. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2017.
c.203-221
24
Наукова стаття
Зміна форми правління як мета конституційних перетворень: порівняльно-правовий аспект
Черняк Євгенія Валеріївна
2017
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб.наук. пр.
в.2 c.40-43
25
Наукова стаття
Новели українського законодавства щодо конституційної скарги
Черняк Євгенія Валеріївна
2017
Вісник Конституційного суду України
в.6 c.81-90
26
Наукова стаття
Конституционные преобразования в Украине: pro et contra
Черняк Євгенія Валеріївна
2017
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
в.6 - 2 (28) c.47 – 50
27
Тези
Конституция Украины как объект трансформации современного общества
Черняк Євгенія Валеріївна
2017
Сборник материалов І Международной научной конференции “Перспективы развития права”, 22 января 2017. Вильнюс: Университет Казимераса Симонавичуса.
c.167-173
28
Тези
Застосування в судовій практиці України принципу верховенства права при розгляді виборчих спорів (на прикладі позачергових виборів народних депутатів України у 2014 році)
Черняк Євгенія Валеріївна
2017
Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України». – Київ, 22 – 23 червня 2017 року.
c.308-313
29
Тези
Теоретичні та практичні аспекти перегляду юридичних (правових) позицій Конституційного Суду України
Черняк Євгенія Валеріївна
2017
Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів : тези доп. та повідомл. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2-3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. І.Д. Шутака. – Харків: Право, 2017.
c.288-291
30
Тези
Защита Конституции Украины в условиях конституционных преобразований
Черняк Євгенія Валеріївна
2017
Международная научно-практическая конференция “Юриспруденция – базовая составная часть интеграционных процессов и современного правового поведения”: г. Кишинев, Республика Молдова, 3-4 ноября 2017
c.85-87
31
Тези
Новелізація законодавства про Конституційний Суд України як засіб конституційно-правової реформи в Україні
Черняк Євгенія Валеріївна
2017
Правова реформа: концепція, мета, впровадження. Зб. наук. праць. Матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23 лист. 2017р.)
c.431-435
32
Матеріали конференції
Конституционная реформа в Украине: содержание, периодизация и перспективы
Черняк Євгенія Валеріївна
2015
Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь
c.102-104
33
Матеріали конференції
Сутність та зміст категорії “правова охорона Конституції”: огляд концептуальних підходів
Черняк Євгенія Валеріївна
2015
Актуальна юриспруденція
c.109-112
34
Наукова стаття
Доктринальне визначення поняття правової охорони Конституції у національній правовій системі
Черняк Євгенія Валеріївна
2015
Eurasian Academic Research Journal
в.3 c.29-34
35
Наукова стаття
Актуальные вопросы соответствия конституционной реформы в сфере децентрализации власти в Украине европейским стандартам
Черняк Євгенія Валеріївна
2016
Вестник Академии МВД Республики Беларусь Научно-практический журнал
36
Наукова стаття
Конституційні перетворення в Україні в частині запровадження інституту конституційної скарги
Черняк Євгенія Валеріївна
2016
Національна Академія Внутрішніх Справ
37
Наукова стаття
Критерій віку в правових позиціях Конституційного Суду України
Черняк Євгенія Валеріївна
2011
38
Наукова стаття
Роль органів конституційної юстиції в процесі внесення змін до Основних Законів (Конституцій)
Черняк Євгенія Валеріївна
2010
39
Наукова стаття
Визнання Конституційним Судом України законів, інших правових актів або їх окремих положень неконституційними як форма конституційної відповідальності
Черняк Євгенія Валеріївна
2010

Повернення до списку

Вгору