Автори, співробітники Університету

Швець Ганна Дмитрівна
Shvets Hanna Dmytrivna

Ідентифікатор автора: 43443
Кількість пошукових запитів автора: 1014
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Української та російської мов як іноземних
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Методика викладання української мови як іноземної.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 71, з них наукових статей (наукові публікації) - 63, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Краєзнавчий текст у навчальній текстотеці з української мови як іноземної.
Швець Ганна Дмитрівна
2019
Молодий вчений
в.6.1 (70.1) c. 69-74
2
Наукова стаття
Изучение украинского языка в условиях украинско-русского билингвизма: вызовы и возможности.
Швець Ганна Дмитрівна
2019
Киото: Университет Киото Сангё, 2019, научно-практические материалы ІІ всемирного конгресса в Японии 2019 года. Scopus.
c.605-611
3
Наукова стаття
Есе в навчанні творчого письма українською мовою іноземних студентів-гуманітаріїв.
Швець Ганна Дмитрівна
2019
Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки
в.№1 c.86-91
4
Наукова стаття
Творче письмо: кореляція різних значень терміна.
Швець Ганна Дмитрівна
2019
Львів: зб.наукових праць Львівського національного університету ім. Івана Франка
в.14 c.56-68
5
Наукова стаття
Дискусійний потенціал жанру есе в навчанні української мови як іноземної.
Швець Ганна Дмитрівна
2019
Харків: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
в.34 c.258-272
6
Наукова стаття
Використання текстів сучасної есеїстики в навчанні української мови іноземних студентів-гуманітаріїв.
Швець Ганна Дмитрівна
2018
Використання текстів сучасної есеїстики в навчанні української мови іноземних студентів-гуманітаріїв.Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
т.18 c.263-265
7
Наукова стаття
Місце художнього текстового матеріалу в навчальній текстотеці з української мови як іноземної.
Швець Ганна Дмитрівна
2018
IX Міжнародний конгрес україністів.Мовознавство. Збірник наукових статей.НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського.
c.177-186
8
Наукова стаття
Основні напрями наукових досліджень у галузі викладання української мови як іноземної.
Швець Ганна Дмитрівна
2019
Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова
c.35-40
9
Наукова стаття
Развитие продуктивных речевых умений иностранных учащихся на материале текстов современной украинской эссеистики.
Швець Ганна Дмитрівна
2018
Материалы Международного симпозиума, посвящ. 70-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора М. И. Лазариди. Бишкек - Афины: КРСУ, Киргизстан.
c.272-282
10
Тези
Краєзнавчий текст у навчальній текстотеці з української мови як іноземної.
Швець Ганна Дмитрівна
2019
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 19 квітня 2019 року. – Білоцерківський НАУ.
c.78-80
11
Тези
Проблеми навчання іноземних студентів гуманітарного профілю на підготовчих відділеннях університетів України.
Швець Ганна Дмитрівна
2019
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Доуніверситетська підготовка: проблеми, виклики, перспективи»
c.47-49
12
Наукова стаття
Способи досягнення природності й комунікативної репрезентативності модельованих навчальних текстів // матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції
Швець Ганна Дмитрівна
2017
Харків: ХНАДУ
в. 0 c.221-224
13
Наукова стаття
Моделювання навчального тексту: термінологічний та методичний аспекти
Швець Ганна Дмитрівна
2017
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
в.58 c.170-178
14
Наукова стаття
Навчальна екскурсія для іноземних студентів: реєстр типових комунікативних інтенцій та лексико-граматичних структур
Швець Ганна Дмитрівна
2017
Суми: Сумський державний університет
в.4 c.267-273
15
Наукова стаття
Есе як вид роботи з розвитку навичок письмового мовлення іноземних студентів-гуманітаріїв // Рэспубліканскія Купалаускія чытанні
Швець Ганна Дмитрівна
2017
Гродна: ЮрСаПрынт: зб.навук.прац / рэдкал.: А.С. Садоуская [і інші]
c.315-319
16
Наукова стаття
Жанрова палітра художніх текстів в навчальній текстотеці з української мови як іноземної // Матеріали VІ Міжнар.наук.конференції "Східнослов'янська філологія: Від Нестора до сьогодення".
Швець Ганна Дмитрівна
2018
Слов'янськ: Вид-во Б.І. Маторіна
c.220-223
17
Наукова стаття
Викладання української мови як іноземної в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: виклики сьогодення // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції.
Швець Ганна Дмитрівна
2018
Дніпро
c.112-114
18
Наукова стаття
Модельовані тексти в навчанні української мови як іноземної ІV Міжнародна науково-практична конференція, 2-4 травня 2018 р.
Швець Ганна Дмитрівна
2018
Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
c.71-73
19
Наукова стаття
Система завдань до навчального наукового тексту для іноземних студентів-гуманітаріїв на початковому етапі вивчення української мови
Швець Ганна Дмитрівна
2018
Збірник наукових праць. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
c.135-146
20
Матеріали конференції
Сучасна українська літературна казка в лінгводидактичному аспекті
Швець Ганна Дмитрівна
2016
Бельці
c.73-77
21
Навчальний посібник
Введение в переводоведение.Учебное пособие для иностранных студентов.
Швець Ганна Дмитрівна
2017
К.: Фенікс
c.1-182
22
Наукова стаття
Навчальний посібник з коментованого читання наукових текстів для іноземних студентів-гуманітаріїв підготовчих відділень: лінгводидактична модель // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки.
Швець Ганна Дмитрівна
2016
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
в.30 c.178-189
23
Наукова стаття
Ігрові технології в навчанні української мови як іноземної
Швець Ганна Дмитрівна
2016
Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського.
в.5 (112) c.106-112
24
Наукова стаття
Прийшов, побачив, вивчив: екскурсії в навчанні української мови як іноземної
Швець Ганна Дмитрівна
2016
Видавництво Львівської політехніки
c.295-303
25
Наукова стаття
Навчальний посібник з читання українською мовою для іноземних студентів: лінгводидактична модель
Швець Ганна Дмитрівна
2017
Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова
c.194-196
26
Наукова стаття
Лингвострановедческий комментарий к художественному тексту в пособии для иностранных студентов, изучающих украинский язык
Швець Ганна Дмитрівна
2017
Минск:МГЛУ
c.200-202
27
Наукова стаття
Комментированное чтение художественных текстов в обучении иностранных студентов в вузах Украины
Швець Ганна Дмитрівна
2017
Алмата: Казак университет ( Казахстан )
c.120-133
28
Наукова стаття
Способи досягнення природності й комунікативної репрезентативності модельованих навчальних текстів
Швець Ганна Дмитрівна
2017
Харків. ХНАДУ
c.221-224
29
Наукова стаття
Учебный текст: теоретический и прикладной аспекты.
Швець Ганна Дмитрівна
2017
Батуми: Батумский государственный университет Шота Руставели.
c.360-365
30
Наукова стаття
Учебник для иностранных студентов-филологов: о сложном просто
Швець Ганна Дмитрівна
2017
Index Copernicus
в.31 c.175-178
31
Наукова стаття
Языковая личность, вторичная языковая личность, двуязычная личность: корреляция понятий
Швець Ганна Дмитрівна
2016
İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstit üsü Adına Müdür;
c.272-285
32
Наукова стаття
Лінгводидактичний потенціал творів Михайла Коцюбинського. Studia Ukrainica Posnaniiesia.Zeszyt III.
Швець Ганна Дмитрівна
2015
Poznan: Institut Filologii Rosyjskiej UAM
c.327-335
33
Наукова стаття
Лінгводидактичні основи створення підручника з теоретичної дисципліни для іноземних студентів-філологів
Швець Ганна Дмитрівна
2015
Проблеми сучасного підручника
в.Вип.15, ч. 2 c.336-343
34
Наукова стаття
Лінгводидактична стратегія формування навичок наукового мовлення в іноземних студентів-гуманітаріїв підготовчих відділень // Науково-методичні проблеми викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах
Швець Ганна Дмитрівна
2015
К.: КНУ ім.Тараса Шевченка
c.22-29
35
Наукова стаття
Преподавание украинского языка как иностранного: тенденции, проблемы, перспективы.KALBA IR KONTEKSTAI. Mokslo darbai.
Швець Ганна Дмитрівна
2015
Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla
c.89-100
36
Наукова стаття
Навчальні художні тексти для читання інокомунікантами: добір та адаптаційна стратегія // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: зб. наук. пр.
Швець Ганна Дмитрівна
2015
Бердянськ
в.2 c.320-327
37
Наукова стаття
Роль художнього тексту в навчанні української мови іноземних студентів-гуманітарних спеціальностей.Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у внз.
Швець Ганна Дмитрівна
2016
Дніпропетровськ
c.144-146
38
Наукова стаття
Навчання української мови як третьої іноземної в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Теорія і практика викладання української мови як іноземної.
Швець Ганна Дмитрівна
2016
Львів: зб.наукових праць Львівського національного університету ім. Івана Франка
в.12 c.103-109
39
Наукова стаття
Роль навчальної дисципліни «Вступ до університетських студій» у процесі адаптації іноземних студентів-філологів» // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм. Вид-во НФаУ
Швець Ганна Дмитрівна
2016
Х.: Вид-во НФаУ
c.368-370
40
Наукова стаття
Мовленнєвий жанр жарту в лінгводидактичному аспекті // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Зб.наук.праць.
Швець Ганна Дмитрівна
2016
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
в.28 c.144-153
41
Наукова стаття
Дисципліна «Коментоване читання наукових текстів» у системі пропедевтичного навчання іноземних студентів гуманітарних спеціальностей // Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі. Зб.наук.праць.
Швець Ганна Дмитрівна
2016
Суми: Сумський державний університет
в.3 c.62-67
42
Наукова стаття
Текстова основа навчання української мови іноземних студентів-гуманітаріїв.Педагогічний альманах: збірник наукових праць.
Швець Ганна Дмитрівна
2016
Херсон:КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти"
в.30 c.55-61
43
Навчальний посібник
Навчальні програми та методичні рекомендації до дисциплін спеціалізації «Українська мова як іноземна»
Невойт Валентина Іванівна
Самусенко Оксана Миколаївна
Швець Ганна Дмитрівна
2015
Четверта хвиля
c.1-207
44
Наукова стаття
Короткометражний художній фільм у навчанні української мови як іноземної
Швець Ганна Дмитрівна
2014
Українська мова у світі: Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 2014. – Львів
c.165-178
45
Наукова стаття
Принцип текстоцентризму в навчанні української мови як іноземної
Швець Ганна Дмитрівна
2015
Теорія і практика викладання української мови як іноземної.
в.11 c.142-150
46
Наукова стаття
Проблеми навчання української мови як іноземної в умовах масового українсько-російського білінгвізму
Швець Ганна Дмитрівна
2015
Язык и межкультурные коммуникации: материалы V Международной научной конф., Минск – Вильнюс
c.368-372
47
Наукова стаття
Добір художніх текстів для читання в іноземній аудиторії
Швець Ганна Дмитрівна
2015
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки
c.160-169
48
Наукова стаття
Навчальна дисципліна «Лінгвостилістичний аналіз тексту в курсі викладання української мови як іноземної» та її місце в системі фахової підготовки викладача-філолога
Швець Ганна Дмитрівна
2014
Теорія і практика викладання української мови як іноземної.
в.10 c.179-186
49
Наукова стаття
Народна легенда в навчальній текстотеці з української мови як іноземної
Швець Ганна Дмитрівна
2014
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки
т.24 c.125-133
50
Наукова стаття
Лінгводидактичний потенціал творів Михайла Коцюбинського
Швець Ганна Дмитрівна
2015
StudiaUkrainicaPosnaniesia
c.327-335
51
Наукова стаття
Лінгводидактична стратегія формування навичок наукового мовлення в іноземних студентів-гуманітаріїв підготовчих відділень
Швець Ганна Дмитрівна
2015
Науково-методичні проблеми викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах:матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.22-29
52
Навчальний посібник
Сучасна українська мова. Синтаксис (у двох частинах)
Дідковська Людмила Прокопівна
Швець Ганна Дмитрівна
2014
Фенікс
т.1 c.1-181, 1-77
53
Наукова стаття
Навчальна дисципліна "Лінгвостилістичний аналіз тексту в курсі викладання української мови як іноземної" та її місце в системі фахової підготовки викладача-філолога
Швець Ганна Дмитрівна
2014
Теорія і практика викладання української мови як іноземної.
т.10 c.179-186
54
Наукова стаття
Лінгводидактичні засади створення посібника з синтаксису сучасної української мови для іноземних студентів-філологів. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції.
Швець Ганна Дмитрівна
2013
55
Наукова стаття
Текстова категорія інформативності у лінгводидактичному аспекті // Теорія і практика викладання української мови як іноземної.
Швець Ганна Дмитрівна
2013
Львів: зб.наукових праць Львівського національного університету ім. Івана Франка
c.194.0000
56
Наукова стаття
Лінгводидактичні засади укладання збірок художніх текстів для читачів-інофонів.
Швець Ганна Дмитрівна
2013
Зб.наукових праць Бердянського державного педагогічного університету
c.173.0000
57
Наукова стаття
Дисципліна "Художній текст у системі навчання української мови як іноземної" та її місце у фаховій підготовці викладачів-філологів. // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова.
Швець Ганна Дмитрівна
2013
Зб. наук. праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова: КПУ
c.206.0000
58
Наукова стаття
Структура навчальної текстотеки з української мови як іноземної.
Швець Ганна Дмитрівна
2013
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
в.40 c.257-261
59
Наукова стаття
Художні твори В.О.Сухомлинського в навчанні української мови іноземних студентів // Актуальні проблеми вивчення педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського.
Швець Ганна Дмитрівна
2013
60
Наукова стаття
Форма проповіді як прообраз есе у творчості Василя Барки.
Швець Ганна Дмитрівна
2013
Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. Науково-методичний журнал.
c.86.0000
61
Наукова стаття
Як писати твір-роздум // Дивослово.- №2
Швець Ганна Дмитрівна
2012
62
Наукова стаття
Навчально-методичне забезпечення курсу "Вступ до перекладознавства" для іноземних студентів // Вип.23
Швець Ганна Дмитрівна
2012
Острог: Національний університет «Острозька академія»
c.301.0000
63
Наукова стаття
Адаптація художніх творів для читання в іноземній аудиторії // Семантика мови і тексту: ХІ Міжнародна наукова конференція. Івано-Франківськ.
Швець Ганна Дмитрівна
2012
64
Наукова стаття
Система роботи над художнім текстом в іноземній аудиторії (на матеріалі оповідання Лесі Українки "Чашка" // Слов'янський збірник.
Швець Ганна Дмитрівна
2012
65
Наукова стаття
Нехудожні тексти краєзнавчої тематики у практиці викладання української мови як іноземної.
Швець Ганна Дмитрівна
2012
66
Наукова стаття
Концепт краса у поезії Лесі Українки.
Швець Ганна Дмитрівна
2011
67
Наукова стаття
Вивчення дієприкметника в курсі української мови як іноземної.
Швець Ганна Дмитрівна
2011
68
Наукова стаття
Художній текст на різних етапах навчання української мови як іноземної// Теорія і практика викладання української мови як іноземної.
Швець Ганна Дмитрівна
2011
69
Наукова стаття
Національний вектор гоголівської теми в українській еміграційній есеїстиці
Швець Ганна Дмитрівна
2009
70
Наукова стаття
Роман Б.Д. Антоненка-Давидовича «За ширмою» у шкільному вивченні
Швець Ганна Дмитрівна
2008
71
Наукова стаття
Гоголівський вектор есеїстки Василя Барки
Швець Ганна Дмитрівна
2009

Повернення до списку

Вгору