Структурні підрозділи

Астрономічна обсерваторія

- Відділ астрометрії та малих тіл Сонячної системи
- Відділ астрофізики
- Відділ сонячної активності та сонячно-земних зв'язків
- Спостережна станція Лісники
- Спостережна станція Пилиповичі

Військовий інститут

- Автомобільної підготовки
- Бойового застосування і експлуатації (радіоелектронного озброєння)
- Бухгалтерського обліку, звітності та контрольно-ревізійної роботи
- Військово-гуманітарних дисциплін
- Військово-гуманітарної підготовки
- Військово-спеціальної підготовки
- Військово-технічної підготовки
- Військового перекладу
- Військового перекладу та спеціальної мовної підготовки
- Військового управління
- Військової економіки
- Військової журналістики
- Військової політології
- Військової психології та педагогіки
- Геоінформаційні системи і технології
- Загальновійськових дисциплін
- Зарубіжної воєнної інформації
- Інформаційно-психологічного протиборства
- Командування
- Лінгвістично-науковий центр
- Науково-дослідний центр
- Науково-організаційне відділення
- Правового забезпечення
- Спеціальної мовної підготовки
- Тактики та загальновійськової підготовки
- Тактики та оперативного мистецтва
- Топогеодезичного та навігаційного забезпечення військ
- Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
- Фінансів і права
- Фінансового забезпечення військ
- Центр інтенсивної мовної підготовки

Географічний факультет

- Географії України
- Геодезії та картографії
- Гідрології та гідроекології
- Економічної та соціальної географії
- Землезнавства та геоморфології
- Країнознавства та туризму
- Метеорології та кліматології
- НДЛ Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовищ
- НДС Картографії та геоінформатики
- НДС Гідроекології і гідрохімії
- Фізичної географії та геоекології

Економічний факультет

- Банківської справи
- Екологічного менеджменту та підприємництва
- Економіка підприємства
- Економічної кібернетики
- Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
- Іноземних мов
- Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
- Міжнародної економіки та маркетингу
- Навчально-організаційний сектор по забезпеченню навчального процесу
- НДС Центр економічних досліджень
- НДЧ
- Обліку та аудиту
- Підприємництва
- Статистики та демографії
- страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
- Фінансів
- Фінансів, грошового обігу та кредиту

Інститут високих технологій

- Відділ Методів досліджень властивостей матеріалів та структур на їх основі
- Відділ Прикладних розробок та впроваджень
- Відділ Технології матеріалів та структур на їх основі
- Інші
- Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біоінформатики
- Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
- Кафедра супрамолекулярної хімії
- Кафедра теоретичних основ високих технологій
- НДЛ Автоматизації наукових досліджень
- НДЛ Комп'ютерне моделювання в освіті
- НДЛ Теоретико-експериментальних досліджень у природничих науках
- НДЛ Фізики і техніки напівпровідників
- НДЛ Фізики та техніки рухомих систем
- НДЛ Хіміко-біологічні методи дослідження матеріалів
- НДЛ Хімічних методів та молекулярного моделювання
- НДЛ Технологій та досліджень матеріалів та структур
- ННЛ "Технологій та досліджень матеріалів і структур"

Інститут журналістики

- Видавничої справи та редагування
- Іноземних мов
- Історії журналістики
- Кіно- і телемистецтва
- Міжкафедральна навчальна медіалабораторія
- Мови та стилістики
- Мультимедійних технологій і медіадизайну
- НДЧ
- Періодичної преси
- Реклами та зв’язків з громадськістю
- Соціальних комунікацій
- Телебачення та радіомовлення

Інститут міжнародних відносин

- Іноземних мов
- Міжнародних відносин та зовнішньої політики
- Міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій
- Міжнародних організацій і дипломатичної служби
- Міжнародних фінансів
- Міжнародного бізнесу
- Міжнародного права
- Міжнародного приватного права
- Міжнародного регіонознавства
- Міжнародної інформації
- Навчальна лабораторія ТЗН
- Навчально-методичний відділ
- НДЧ
- Порівняльного та європейського права
- Світового господарства і міжнародних економічних відносин
- Управління зовнішньоекономічною діяльністю

Інститут післядипломної освіти

- Наука

Інститут права

- Адміністративного права та процесу
- Відділ технічного та інформаційного забезпечення навчального процесу та навчання ІОТ
- Господарського права та господарського процесу
- Екологічного права
- Земельного та аграрного права
- Іноземних мов
- Інтелектуальної власності та інформаційного права
- Історії права та держави
- Конституційного права
- Криміналістики
- Кримінально-правової політики та кримінального права
- Навчальна криміналістична лабораторія
- НДС Центр досліджень проблем прав людини
- НДС Центр досліджень проблем розвитку трудового потенціалу
- Нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою
- Теорії та історії права та держави
- Трудового права та права соціального забезпечення
- Фінансового права
- Центр проблем імплементації європейського соціального права
- Цивільного права
- Цивільного процесу

Інститут психіатрії

- Ігститут психіатрії

Інститут УДО України

- Кафедра гуманітарних та загально-правових дисциплін
- Кафедра організації державної охоронної діяльності та безпеки
- Кафедра психології охоронної діяльності
- Кафедра тактико-спеціальної підготовки
- Лабораторія наукового забезпечення діяльності Управління

Інститут філології

- Англійської мови гуманітарних факультетів
- Англійської філології
- Англійської філології та міжкультурної комунікації
- Германської філології
- Германської філології та перекладу
- Елліністики
- Загального мовознавства та класичної філології
- Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
- Зарубіжної літератури
- Іноземних мов історичного та філософського факультетів
- Іноземних мов математичних факультетів
- Іноземних мов природничих факультетів
- Іноземних мов факультетів психології та соціології
- Іноземних мов хіміко-фізичних факультетів
- Іспанської та італійської філології
- Історії російської літератури
- Історії та стилістики української мови
- Історії української літератури і шевченкознавства
- Історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості
- Комунікації і лінгвокраїнознавства
- Методики викладання української та іноземних мов і літератур
- Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
- Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
- Навчальна лабораторія методики викладання східних мов та інформатики
- Навчальна методична лабораторія
- Навчально-наукова лабораторія комп'ютерної лінгвістики
- Навчально-наукова організаційна група
- НДЧ
- Новітньої української літератури
- Полоністики
- Романської філології
- Російської мови
- Російської філології
- Слов'янської філології
- Стилістики та мовної комунікації
- Теорії і практики перекладу з англійської мови
- Теорії і практики перекладу з німецької мови
- Теорії літератури, компаративістики і літературної творчості
- Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
- Тюркології
- Української мови та прикладної лінгвістики
- Української та російської мов як іноземних
- Української філології для неспеціальних факультетів
- Фольклористики
- Французький центр
- Французької філології
- Центр фольклору та етнографії

Історичний факультет

- Археології та музеєзнавства
- Археологічний музей
- Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
- Давньої та нової історії України
- Етнології та краєзнавства
- Історії для гуманітарних факультетів
- Історії мистецтв
- Історії Росії
- Історії світового українства
- Історії слов'ян
- Історії стародавнього світу та середніх віків
- Історії Центральної та Східної Європи
- Навчальний археологічний музей
- Народний музей історії КУ
- НДЧ
- Новітньої історії України
- Нової і новітньої історії зарубіжних країн
- Української історії та етнополітики

Механіко-математичний факультет

- Алгебри та математичної логіки
- Геометрії, топології і динамічних систем
- Група по обслуговуванню класів ЕОМ та технічного забезпечення роботи систем
- Загальної математики
- Інтегральних та диференціальних рівнянь
- Математичного аналізу
- Математичної фізики
- Механіки суцільних середовищ
- Міжкафедральна навчальна лабораторія механіки
- НДЛ Диференціальних рівнянь та їх застосування у механіці
- НДС Механіки спряжених хвильових полів
- Теоретичної та прикладної механіки
- Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики

Навчально-науковий центр радіаційної безпеки

- Навчально-науковий центр радіаційної безпеки

Наукова бібліотека імені Михайла Максимовича

- НБ ім. Максимовича

ННІ "Інститут геології"

- Геоінформатики
- Геології нафти і газу
- Геології родовищ корисних копалин
- Геологічний музей
- Геофізики
- Гідрогеології та інженерної геології
- Загальної та історичної геології
- ІОС
- Мінералогії, геохімії та петрографії
- Навчальна лабораторія ренгено-структурних та мікроскопічних досліджень гірських порід та мінералів
- НДЛ Мінерало-геохімічних досліджень
- НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
- НДС Фізико-хімічних досліджень гірських порід

ННЦ "Інститут біології та медицини"

- БОТАНІЧНИЙ САД
- Відділ Біофізики НДІ фізіології
- Відділ Фізіології кровообігуї НДІ фізіології
- Відділ Фізіології мозку та психофізіології НДІ фізіології
- Відділ загальної фізіології НДІ фізіології
- Екології та охорони навколишнього середовища
- Зоології
- Інші підрозділи
- Кафедра анатомії та патологічної фізіології
- Кафедра біології рослин
- Кафедра біомедицини
- Кафедра біофізики та медичної інформатики
- Кафедра біохімії
- Кафедра вірусології
- Кафедра внутрішньої медицини
- Кафедра екології та зоології
- Кафедра загальної та медичної генетики
- Кафедра клінічної медицини
- Кафедра мікробіології та імунології
- Кафедра мовної підготовки
- Кафедра фізіології людини і тварин
- Кафедра фундаментальної медицини
- Кафедра хірургії
- Кафедра цитології, гістології та репродуктивної медицини
- Навчальна міжкафедральна лабораторія інструментальних методів в біології
- НДЛ Біохімії
- НДЛ Ботаніки
- НДЛ Молекулярна біологія і генетики
- НДЛ Фармакології і експериментальної патології
- НДЛ "Біотехнології і фітопатології"
- НДЛ "Ботаніки та зоології"
- НДЛ "Ботанічний сад"
- НДЛ "Екології вірусів та діагностики вірусних захворювань"
- НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
- НДЛ "Моніторингу екосистем" Канівського природного заповідника
- НДЛ "Фізико-хімічної біології"
- НДЛ "Фізіологічних основ продуктивності рослин"
- НДЛ "Фізіологічної кібернетики та психофізіології"
- НДС Біофізики
- НДС Мембранології та цитології
- НДС "Зоології та екології"
- НДЦ "Діагностична лабораторія"
- НДЧ
- Спільна ННЛ імуномодуляції
- Фізвиховання та спорту
- Фізіології та екології рослин

Підготовче відділення для навчання іноземних громадян

- Підготовче відділення

Факультет інформаційних технологій

- Інтелектуальних і інформаційних систем
- Інтелектуальних технологій
- Інформаційних систем та технологій
- Кібербезпеки і захисту інформації
- Мережевих та інтернет технологій
- Прикладних інформаційних систем
- Програмних систем і технологій
- Технологій управління

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

- Дослідження операцій
- Інтелектуальних програмних систем
- Інформаційно обчислювальний сектор
- Математичної інформатики
- Моделювання складних систем
- НДЛ Високопродуктивних систем обробки інформації
- НДЛ З інформатики компанії ILS при кафедрі моделювання складних систем
- НДЛ Моделювання та оптимізації
- НДЛ Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ
- НДС Проблем програмування
- НДС Теоретичної кібернетики
- НДС проблем системного аналізу
- Обчислювальної математики
- Прикладної статистики
- Системного аналізу і теорії прийняття рішень
- Теоретичної кібернетики
- Теорії та технології програмування

Факультет психологїі

- Експериментальної та прикладної психології
- Загальної психології
- Педагогіки
- Психодіагностики та клінічної психології
- Психології розвитку
- Соціальної психології
- Соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
- Соціальної роботи

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

- Електрофізики
- Квантової радіофізики
- Комп'ютерної інженерії
- Кріогенний комплекс
- Кріогенної та мікроелектроніки
- Математики та теоретичної радіофізики
- Медичної радіофізики
- Міжфакультетська науково-дослідна лабораторія, прикладних проблем запису інформаціі
- Нанофізики та наноелектроніки
- НДЛ Автоматизація наукових досліджень
- НДЛ Електронної спектроскопії
- НДЛ Квантової радіофізики
- НДЛ Оптичної і мікрохвильової обробки інформації та теорії середовищ
- НДЛ Оптичної квантової електроніки
- НДЛ Фізики та техніки напівпровідників
- НДЛ Фізичної електроніки
- НДС Теорії і моделювання плазмових процесів
- НДС Лазерний зв'язок
- Радіотехніки та радіоелектронних систем
- Фізичної електроніки

Факультет соціології

- Галузевої соціології
- Методології та методів соціологічних досліджень
- НДС "Центр порівняльних та регіональних досліджень"
- Соціальних структур та соціальних відносин
- Теорії та історії соціології

Фізичний факультет

- АВЛ Фізико-хімічних методів ідентифікації речовин і матеріалів
- Астрономії та фізики космосу
- Експериментальної фізики
- Загальної фізики
- Інформаційно-обчислювальний сектор
- Квантової теорії поля
- Міжнародний Центр ядерної безпеки
- Молекулярної фізики
- НДЛ Електронно-оптичних процесів
- НДЛ Радіаційної фізики
- НДЛ Радіометричні методи досліджень
- НДЛ Спектроскопія конденсованого стану речовини
- НДЛ Фізика металів та кераміки
- НДЛ Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них
- НДЛ Фізичне матеріалознавство твердого тіла
- НДЛ Ядерної спектроскопії
- НДЛ Фізики космосу
- НДС Теоретична фізика і комп'ютерно-експериментальне моделювання
- Оптики
- Теоретичної фізики
- Фізики металів
- Фізики функціональних матеріалів
- Ядерної фізики

Філософський факультет

- Державного управління
- Етики, естетики і культурології
- ІOC
- Інша структура
- Історії філософії
- Логіки
- Політичних наук
- Політології
- Релігієзнавства
- Теоретичної і практичної філософії
- Української філософії і культури
- Філософії гуманітарних наук
- Філософії та методології науки
- Філософський
- Центр українознавства

Хімічний факультет

- Аналітичної хімії
- Інформаційно-обчислювільний сектор
- Навчальна лабораторія хімії високомолекулярних сполук
- НДЛ Біологічно активні речовини
- НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
- НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
- НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
- НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
- НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
- Неорганічної хімії
- Органічної хімії
- Фізичної хімії
- Хімії високомолекулярних сполук
- Хіміко-біологічний центр
Вгору