Структурні підрозділи

Кафедра: Теорії і практики перекладу з англійської мови


ID: 6923
Кількість показів: 6462
дата змінення: 24.11.2014 18:43:56
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
971
Evaluation in Genres of Literary Criticism of English-Speaking Media Discourse // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : Х Міжнародна науково-практична конференція : науково-методичні матеріали / [уклад. Дайнеко В. В., Чернуха І. А., Вла


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
972
Rendering Irony and Humour in Children’s Literature (the Comparative Analysis of the Two Unpublished Translations of the Story “The Twits” by Roald Dahl. Translated by Taras Malkovych and Oleh Shynkarenko) // ABSTRACTS. VII International Conference MAJOR


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
973
Strategies and approaches to translation of Oscar Wilde's tale "Happy Prince" (20th - 21st century)//Язык и культура: сборник материалов ІІІ Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. д.филол.н, профессора С.Г.Проскурина. - Новосибирск:


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
974
Аssociative train in reproducing proper names in fiction (Асоціативний шлейф у відтворенні власних імен у художньому перекладі). – Тези доповідей VI Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу». Ха


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
975
Английская идиоматика сквозь призму теории функциональной переориентации // Когнитивные факторы взаимодействия фразеологии со смежными дисциплинами: Сб. научн. тр. по итогам 3-й Междунар. начн. конф. (Белгород, 19 – 21 марта 2013 года) / отв. ред. проф. Н


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
976
Забуті перекладачі 1920-30-х років: Олекса Варавва, Микола Іванов, Іван Кулик, Люціана Піонтек, Дмитро та Марія Лисиченки, Євген Касяненко, Ганна Касьяненко, Ганна та Петро Чикаленки, Варвара Чередниченко// Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовоз


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
977
Іронічна модальність української модифікації літературного постмодерну як перекладознавча проблема (на матеріалі роману Ю. Андруховича «Московіада» та його перекладів англійською та польською мовами) // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова, серія № 9


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов
978
Классификация мотиваций морской фауны в английском и французском языках / Современная филология: теория и практика: тезисы докладов Международной научно-практической интернет-конференции, Одесса, 18 ноября 2012 г. / редкол.: И.В. Ступак (отв. ред.) [и др.


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
979
Мова як важіль розвитку комунікативної культури державних службовців // Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики:матеріали наук.-практ. конф. за між нар. участю, Київ, 27 травня 2011 р.: у 2 т. / за заг. ред. Ю.В. Ков


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
980
Мовний спектр Е. Хеменгуея і відтворення «кінематографічної» авторської картини світу в перекладу (на матеріалі оповідання “A Canary for one” //Мови і культури у новій Європі: контакти і самобутність. Зб. доповідей на Міжнародних наукових читаннях, присвя


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови

Повернення до списку

Вгору