Структурні підрозділи

Кафедра: Аналітичної хімії


ID: 6943
Кількість показів: 4975
дата змінення: 25.11.2014 12:48:51
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1181
Мазуренко Є.О., Тананайко О.Ю., Білоіван О.А., Корпан Я.І., Матьє Етьєнн, Алан Валькаріус, Зайцев В.М., Амперометричні біосенсори на основі електродів, модифікованих біокомпозитними плівками, для визначення глюкози, холіну і D-сорбітолу, річна сесія Наук


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
1182
Мазуренко Є.О., Шевченко О.В., Скловуглецевий електрод, модифікований вуглецевими нанотрубками тасорбітолдегідрогеназою, для визначення Д-сорбітолу, Сучасні проблеми хімії, всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів і аспірантів збірка тез


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
1183
Молекулярно-масовий розподіл гумусових речовин поверхневих вод при спектрофотометричному та флуоресцентному визначенні їхньої молекулярної маси в окремих фракціях // Матеріали П’ятої Всеукраїнської наукової конференції "Гідрологія, гідрохімія, гідроеколог


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
1184
Особенности миграции металлов в поверхностных водах в зависимости от компонентного состава раствренных органических веществ. Материалы V Всероссийского симпозиума с международным участием "Органическое вещество и биогенные элементы во внутренних водоемах


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
1185
Поліхлоровані біфеніли - одне з основних джерел антропогенного забруднення. / В зб. матеріалів міжнародного круглого столу.: Роль освіти, просвіти та поінформування при вирішенні проблеми небезпечних відходів та непридатних пестицидів в Україні. - Харків:


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
1186
Роль різних фракцій гумусових речовин у зв’язуванні іонів металів // Матеріали конференції молодих вчених «Колоїдно-хімічні проблеми охорони довкілля та контроль якості води», 28–29 листопада 2013 р., м. Київ. – Київ: Інститут колоїдної хімії та хімії вод


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
Current problems in information and computational technologies
1187
Романовська Н.І., Герда В.І. Сорбційні властивості нових карбонатвмісних оксид/гідроксидних адсорбентів на основі феруму і церію по відношенню до шкідливих аніонів // Тези доповідей IV Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів “Хімічні


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
1188
Самойленко М.В., Кобилінська Н.Г., Зайцев В.М. Сорбційно-флуориметричне визначення цинку(ІІ) похідними 8-амінохіноліну іммобілізованими на поверхню нанопористого кремнезему // Річна сесія Наукової ради НАН України з проблеми «Аналітична хімія». – 3-10 чер


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
1189
Спосіб сорбційного вилучення елементного газу йоду з природних розсолів // Наукові розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка: У 2 ч. – Ч. 1. Природничі науки / упорядники: С.Г. Неділько, В.В. Гостєв, Л.В. Губернюк та ін.; за заг


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
1190
Сторожук Н.В., Старова В.С., Родік Р.В., Кеда Т.Є., Запорожець О.А., Кальченко В.І. Флуоресцентні властивості катіонних каліксаренів // Зб. текстів виступів на ХІІІ Всеукр. конф. студ. та асп. “Сучасні проблеми хімії”, Київський нац. ун т ім. Т. Шевченка


Хімічний факультет
Аналітичної хімії

Повернення до списку

Вгору