Видання

Честь і закон


ID: 143100
Кількість показів: 128
дата змінення: 03.06.2015 16:18:54
Ким змінено (ім'я): (voin1) Юлія Березовська
Посилання на журнал, показники:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9624216
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Задачі аналізу місцевості для нейтралізації впливу фізико-географічних факторів на ефективність пересування рухомих об’єктів


Військовий інститут
Науково-дослідний центр
Литвиненко Наталія Ігорівна

2009
Честь і закон
т.2 c.40-44

Повернення до списку

Вгору