Видання

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія


ID: 2197
Кількість показів: 1295
дата змінення: 22.11.2018 13:36:52
Ким змінено (ім'я): (privet_tm) Сергій Вінтоняк
Посилання на журнал, показники:  http://visnyk.chem.univ.kiev.ua/ / http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=vknyx
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ, Україна

Значення імпакт фактора за Web of Science
IF: 0,05 | 2013


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Вплив макроциклічних координаційних сполук міді (ІІІ) на продуктивність вірусінфікованих рослин пшениці ярої


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Хімічний факультет

НДЛ Біохімії
Міщенко Лідія Трохимівна
Павленко Вадим Олександрович
Дуніч Аліна Анатоліївна
Криницька Кристина
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.72-76
2
Наукова стаття
Синтез 7-гідрокси-2,8-диметил-4-оксо-3-фенокси-4Н-6-хроменкарбальдегіду


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Шокол Тетяна Віталіївна
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.55 c.54-57
3
Наукова стаття
Спекторофотометричні та протолітичні властивості конденсованих ціанопіридинів


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Кеда Тетяна Євгенівна
Запорожець Ольга Антонівна
Макеєв Анатолій Миколайович
Кир’якулов Владислав Олегович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.76-79
4
Наукова стаття
Адсорбційно-напівпровідниковий сенсор монооксиду вуглецю, створений на основі нанорозмірного матеріалу Pt/SnO2


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Олексенко Людмила Петрівна
Максимович Нелля Петрівна
Федоренко Георгій Васильович
Матушко Ігор Павлович
Юрченко Дар`я Володимирівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.55 c.75-77
5
Наукова стаття
Використання 3-арилізокумаринів у синтезі 3-арилізохінолонів


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Шабликіна Ольга Валентинівна
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Савченко Вікторія Віталіївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.54 c.18-30
6
Наукова стаття
Вплив Eu(fod)3 на спектри 1H ЯМР 3-арилізокумаринів та 3-арил-3,4-дигідроізокумаринів з алкоксильними, естерними та амідними групами


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Цапко Магдаліна Дмитрівна
Шилін Сергій Володимирович
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Заболотна Юліана Миколаївна
Бубела Галина Сергіївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.54 c.74-80
7
Наукова стаття
Дизайн та синтез молекулярного пінцету для детекції АТФ на основі 3-гідроксифлавону


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Пивоваренко Василь Георгійович
Нетребчук Анастасія Павлівна

2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.54 c.67-70
8
Наукова стаття
Закономірності кислотного гідролізу блок-кополімерів, що містять поліакриламід та поліетиленоксид


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Хімії високомолекулярних сполук
Куницька Лариса Ремівна
Желтоножська Тетяна Борисівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.55 c.65-68
9
Наукова стаття
ІЧ спектрометричні та термогравіметричні дослідження комплексів кобальту, купруму та цинку на основі гліфосату


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Губіна Катерина Євгенівна
Аблятіпова Азіза
Беруашвілі Т.
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.55 c.33-37
10
Наукова стаття
Координаційні сполуки кобальту та купруму з КАФ лігандом N,N'-дибензил-N''-трихлорацетилфосфортриамідом


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Шатрава Юлія Олександрівна
Слива Тетяна Юріївна
Овчинніков Володимир Анатолійович
Амірханов Володимир Михайлович
Зозуля Валерія
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.55

Повернення до списку

Вгору