Видання

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія


ID: 2197
Кількість показів: 1712
дата змінення: 22.11.2018 13:36:52
Ким змінено (ім'я): (privet_tm) Сергій Вінтоняк
Посилання на журнал, показники:  http://visnyk.chem.univ.kiev.ua/ / http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=vknyx
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ, Україна

Значення імпакт фактора за Web of Science
IF: 0,05 | 2013


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
21
Наукова стаття
Окремі випадки утворення о-алкоксикоричних кислот на основі кумаринів в умовах O-алкілування


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Шилін Сергій Володимирович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Хиля Володимир Петрович
Нагорна З. В.
Шабликін О. В.
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.56 c.25-30
22
Наукова стаття
Синтез 7-гідрокси-2,8-диметил-4-оксо-3-фенокси-4Н-6-хроменкарбальдегіду


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Шокол Тетяна Віталіївна
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.55 c.54-57
23
Наукова стаття
Синтетичні піридиновмісні амінокислоти та їхні похідні


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Шилін Сергій Володимирович
Войтенко Зоя Всеволодівна
Нечай М. П.
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.56 c.22-25
24
Наукова стаття
Спекторофотометричні та протолітичні властивості конденсованих ціанопіридинів


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Кеда Тетяна Євгенівна
Запорожець Ольга Антонівна
Макеєв Анатолій Миколайович
Кир’якулов Владислав Олегович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.76-79
25
Наукова стаття
Адсорбційно-напівпровідниковий сенсор монооксиду вуглецю, створений на основі нанорозмірного матеріалу Pt/SnO2


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Олексенко Людмила Петрівна
Максимович Неллі Петрівна
Федоренко Георгій Васильович
Матушко Ігор Павлович
Юрченко Дар`я Володимирівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.55 c.75-77
26
Наукова стаття
Використання 3-арилізокумаринів у синтезі 3-арилізохінолонів


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Шабликіна Ольга Валентинівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Савченко Вікторія Віталіївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.54 c.18-30
27
Наукова стаття
Від органіки до полімерів


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Савченко Ірина Олександрівна
Колендо Олексій Юрійович
Вретік Людмила Олександрівна
Надтока Оксана Миколаївна
Куницька Лариса Ремівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.6-17
28
Наукова стаття
Вплив Eu(fod)3 на спектри 1H ЯМР 3-арилізокумаринів та 3-арил-3,4-дигідроізокумаринів з алкоксильними, естерними та амідними групами


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Цапко Магдаліна Дмитрівна
Шилін Сергій Володимирович
Москвіна Вікторія Сергіївна
Заболотна Юліана Миколаївна
Бубела Галина Сергіївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.54 c.74-80
29
Наукова стаття
Дизайн та синтез молекулярного пінцету для детекції АТФ на основі 3-гідроксифлавону


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Пивоваренко Василь Георгійович
Нетребчук Анастасія Павлівна

2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.54 c.67-70
30
Наукова стаття
Закономірності кислотного гідролізу блок-кополімерів, що містять поліакриламід та поліетиленоксид


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Хімії високомолекулярних сполук
Куницька Лариса Ремівна
Желтоножська Тетяна Борисівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.55 c.65-68

Повернення до списку

Вгору