Видання

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія


ID: 2197
Кількість показів: 1701
дата змінення: 22.11.2018 13:36:52
Ким змінено (ім'я): (privet_tm) Сергій Вінтоняк
Посилання на журнал, показники:  http://visnyk.chem.univ.kiev.ua/ / http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=vknyx
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ, Україна

Значення імпакт фактора за Web of Science
IF: 0,05 | 2013


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
211
Наукова стаття
Карбациламідофосфати металів як структурні блоки для створення поліядерних координаційних сполук


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Амірханов Володимир Михайлович

2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.44 c.3.0000
212
Наукова стаття
Каталітична активність Mn-вмісних нанесених систем в реакції окислення монооксиду вуглецю


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Олексенко Людмила Петрівна

2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.55.0000
213
Наукова стаття
Комплесоутворення С-2-тіофен-N-метилнітрону з d-металами й ураніл-іоном


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.14.0000
214
Наукова стаття
Новые подходы к синтезу гетерополиядерных комплексов


Хімічний факультет
Неорганічної хімії

Кокозей Володимир Миколайович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.27.0000
215
Наукова стаття
Отримання аддуктів Міхаеля в реакції 2-феніліндолізину з малеїнімідами


Хімічний факультет
Органічної хімії
Войтенко Зоя Всеволодівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.43 c.30.0000
216
Наукова стаття
Синтез і властивості моноядерних комплексів нікелю(ІІ) і кобальту(ІІ) з новим полінуклеативним лігандом – основою Шиффа оксимно-гідразидного типу


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Фрицький Ігор Олегович

2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.43 c.37.0000
217
Наукова стаття
Синтез та структукра комплексу нітрату уранілу З біс(N, N`-диетиламідо) (N-метилпірол-карбоксамід)-триамідофосфатом


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Амірханов Олексій Володимирович
Слива Тетяна Юріївна
Фрицький Ігор Олегович
Овчинніков Володимир Анатолійович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.57.0000
218
Наукова стаття
Сорбція оловохлоридних комплексів платини, родію та іридію на силікагелі з прищепленими N-(5-меркапто-1,3,4-тіодіазол-2-іл)-N`-пропілсечовинними групами.


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Трохимчук Анатолій Костянтинович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.39.0000
219
Наукова стаття
Спін- спінові взаємодії між атомами міді (ІІ) в поліядерних комплексах


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.22.0000
220
Наукова стаття
Візуальне тест-визначення кадмію у воді


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
Запорожець Ольга Антонівна
Іщенко Микола Володимирович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.52.0000

Повернення до списку

Вгору