Видання

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія


ID: 2197
Кількість показів: 1700
дата змінення: 22.11.2018 13:36:52
Ким змінено (ім'я): (privet_tm) Сергій Вінтоняк
Посилання на журнал, показники:  http://visnyk.chem.univ.kiev.ua/ / http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=vknyx
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ, Україна

Значення імпакт фактора за Web of Science
IF: 0,05 | 2013


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
221
Наукова стаття
Електротермічне атомно-абсорбційне визначення хрому в природних водах


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
Сухан Василь Васильович
Пилипюк Ярослав Семенович
Іщенко Володимир Борисович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.18-20
222
Наукова стаття
Застосування методу штрафу та фіктивних областей для параболічних варіаційних нерівностей другого порядку з обмеженням усередині області


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Обчислювальної математики
Саженюк Володимир Степанович
Гаркуша Василь Ігорович
Риженко Андрій Іванович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
223
Наукова стаття
Концентрування арсену у формі іонного асоціату „іммобілізована четвертинна амонійна сіль – відновлений молібдоарсенат


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.41.0000
224
Наукова стаття
Сорбція гемоглобіну композитними плівками оксид силіцію- полівінілсульфокислота


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.23.0000
225
Наукова стаття
Фотометричне визначення іодату в іодованій кухонній солі


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
Трохименко Ольга Митрофанівна
Гузій Писарева Наталія Євгенівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.43 c.55-56
226
Наукова стаття
Вплив гідрофобізації на кислотні та іонообмінні властивості кремнезему, модифікованого метиламінофосфоновою кислотою


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва

Костенко Людмила Степанівна
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.42 c.15-17
227
Наукова стаття
Синтез і фотохімічні властивості 1-[4-(азидо)фенілсульфонамідо]-нафталіну


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
Колендо Олексій Юрійович
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.48-51
228
Наукова стаття
Твердофазний реагент на основі іммобілізованого на силікагелі дифенілкарбазиду


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Кеда Тетяна Євгенівна
Запорожець Ольга Антонівна
2003
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.39

Повернення до списку

Вгору