Видання

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія


ID: 2197
Кількість показів: 1699
дата змінення: 22.11.2018 13:36:52
Ким змінено (ім'я): (privet_tm) Сергій Вінтоняк
Посилання на журнал, показники:  http://visnyk.chem.univ.kiev.ua/ / http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=vknyx
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ, Україна

Значення імпакт фактора за Web of Science
IF: 0,05 | 2013


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
31
Наукова стаття
Метиловий естер {1-[2-(4-нітрофеніл)-2-ціановініл]фенокси}оцтової кислоти в реакціях відновлення


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Кузів Степан Петрович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.54 c.71-73
32
Наукова стаття
Моделювання термохімічних властивостей та схильності до аморфізації розплавів потрійної системи Mn-Al-Gd


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Котова Наталія Володимирівна
Головата Наталія Валеріївна
Усенко Наталія Ігорівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.55 c.49-54
33
Наукова стаття
Прямий синтез та кристалічна будова диметилформамідного сольвату біс(бромідо-біс(1,10-фенантроліно)-купруму(II)) нітропрусиду


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Васильєва Ольга Юріївна
Бувайло Олена Анатоліївна
Skelton B.W.
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.17*20
34
Наукова стаття
Силікагель, модифікований тіосемикарбазоном a-нафтохінону для сорбційно-фотометричного визначення ртуті (ІІ)


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Зуй Марина Федорівна
Дідук Сергій Микоалйович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.52 c.52-55
35
Наукова стаття
Синтез деяких триазолвмісних аналогів Salen та Vanen


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Хоменко Дмитро Миколайович
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Бібік Юрій
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.54 c.37-39
36
Наукова стаття
Синтез окисненої форми дитієно-ТТФ методом електрокристалізації


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Левков Ігор Вікторович
Єгорова Тетяна Володимирівна
Войтенко Зоя Всеволодівна

2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.55 c.57-60
37
Наукова стаття
Синтез та дослідження термостабілізуючої дії на полістирол метакрилових мономерів на основі аурону


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Хімії високомолекулярних сполук
Юхименко Наталія Миколаївна
Харченко Оксана Георгіївна
Смокал Віталій Олегович
Колендо Олексій Юрійович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.64-67
38
Наукова стаття
Синтез та електричні властивості (Li, Ca)-заміщених кобальтатів лантану


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Дзязько Олександр Григорович
Неділько Сергій Андрійович
Фесич Ігор Володимирович
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Зеленько Микола Анатолійович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.55 c.26-29
39
Наукова стаття
Синтез та оптичні властивості нового симетричного піразол-вмісного гетероциклу і перспектива створення голографічних середовищ на його основі.


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Хімії високомолекулярних сполук
Вишневський Дмитро Георгійович
Овденко Валерія Миколаївна
Павлов Валерій Олександрович
Мокринська Олена Вікторівна

2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.55 c.72-75
40
Наукова стаття
Синтез та спектральні властивості комплексів лантаноїдів з новим триподальним трисхелатуючим КАФ лігандом


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Овчинніков Володимир Анатолійович
Амірханов Володимир Михайлович
Олишевець Ірина П.
Стругацька Марія
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.55

Повернення до списку

Вгору