Видання

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія


ID: 2197
Кількість показів: 1711
дата змінення: 22.11.2018 13:36:52
Ким змінено (ім'я): (privet_tm) Сергій Вінтоняк
Посилання на журнал, показники:  http://visnyk.chem.univ.kiev.ua/ / http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=vknyx
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ, Україна

Значення імпакт фактора за Web of Science
IF: 0,05 | 2013


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Влияние природи заместителя в азобензольных хромофорах на дифракционную эффективность поляризационных голограмм.


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Хімії високомолекулярних сполук

Давиденко Ірина Іванівна
Мокринська Олена Вікторівна
Чуприна Микола Григорович
Павлов Валерій Олександрович
Тонкопієва Лариса Сергіївна
Студзинський Сергій Леонідович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.30-33
2
Наукова стаття
Газочутливі напівпровідникові наноматеріали для створення сенсорів водню


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Матушко Ігор Павлович
Олексенко Людмила Петрівна
Максимович Неллі Петрівна
Сколяр Галина Іванівна
Роїк Олександр Сергійович
Федоренко Георгій Васильович
Луценко Лариса Вікторівна
Ріпко Олександр Прокопович
2020
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.57 c.7-10
3
Наукова стаття
Модифікований електрод для вольтамперометричного визначення NO3- в солоних водах


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Смик Наталія Іванівна
Копаниця Богдана
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.56 c.9-14
4
Наукова стаття
Особливості взаємодії компонентів у рідких сплавах потрійних систем Al-Ge-3d-Me (Me = Mn, Fe, Ni, Ni)


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Котова Наталія Володимирівна
Усенко Наталія Ігорівна
Головата Наталія Валеріївна
2020
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.57 c.1-7
5
Наукова стаття
Синтез та фотовольтаїчні властивості симетричних біс-азометинів з акцепторними замісниками у 4,4'-положенні


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Хімії високомолекулярних сполук
Овденко Валерія Миколаївна
Вишневський Дмитро Георгійович
Студзинський Сергій Леонідович

2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.36-39
6
Наукова стаття
3-(2-піридил)-5-(2-гідроксіфеніл)-1,2,4-тріазол як реагент для флюорометричного визначення мікрокількостей цинку


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
Неорганічної хімії
Старова Вікторія Сергіївна
Хоменко Дмитро Миколайович
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.6-9
7
Наукова стаття
Вплив макроциклічних координаційних сполук міді (ІІІ) на продуктивність вірусінфікованих рослин пшениці ярої


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Хімічний факультет

НДЛ Біохімії
Міщенко Лідія Трохимівна
Павленко Вадим Олександрович
Дуніч Аліна Анатоліївна
Криницька Кристина
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.72-76
8
Наукова стаття
Вплив поверхнево-активних речовин на флуоресцентні властивості флуоресцеїну


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Лелюшок Сергій Олександрович
Запорожець Ольга Антонівна
Куліченко Сергій Анатолійович
Кловак Вікторія Олегівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.42-45
9
Наукова стаття
Електроди на основі оксидів індію та стануму, що модифіковані MnO2, для визначення гідроген пероксиду


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Тананайко Оксана Юріївна
Ковалик Анастасія А.
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.41-45
10
Наукова стаття
Моделювання термодинамічних властивостей розплавів потрійної системи Ge-Mn-Gd


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Головата Наталія Валеріївна
Котова Наталія Володимирівна
Усенко Наталія Ігорівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.56 c.18-22
11
Наукова стаття
Окремі випадки утворення о-алкоксикоричних кислот на основі кумаринів в умовах O-алкілування


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Шилін Сергій Володимирович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Хиля Володимир Петрович
Нагорна З. В.
Шабликін О. В.
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.56 c.25-30
12
Наукова стаття
Синтез 7-гідрокси-2,8-диметил-4-оксо-3-фенокси-4Н-6-хроменкарбальдегіду


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Шокол Тетяна Віталіївна
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.55 c.54-57
13
Наукова стаття
Синтетичні піридиновмісні амінокислоти та їхні похідні


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Шилін Сергій Володимирович
Войтенко Зоя Всеволодівна
Нечай М. П.
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.56 c.22-25
14
Наукова стаття
Спекторофотометричні та протолітичні властивості конденсованих ціанопіридинів


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Кеда Тетяна Євгенівна
Запорожець Ольга Антонівна
Макеєв Анатолій Миколайович
Кир’якулов Владислав Олегович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.76-79
15
Наукова стаття
Адсорбційно-напівпровідниковий сенсор монооксиду вуглецю, створений на основі нанорозмірного матеріалу Pt/SnO2


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Олексенко Людмила Петрівна
Максимович Неллі Петрівна
Федоренко Георгій Васильович
Матушко Ігор Павлович
Юрченко Дар`я Володимирівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.55 c.75-77
16
Наукова стаття
Використання 3-арилізокумаринів у синтезі 3-арилізохінолонів


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Шабликіна Ольга Валентинівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Савченко Вікторія Віталіївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.54 c.18-30
17
Наукова стаття
Від органіки до полімерів


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Савченко Ірина Олександрівна
Колендо Олексій Юрійович
Вретік Людмила Олександрівна
Надтока Оксана Миколаївна
Куницька Лариса Ремівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.6-17
18
Наукова стаття
Вплив Eu(fod)3 на спектри 1H ЯМР 3-арилізокумаринів та 3-арил-3,4-дигідроізокумаринів з алкоксильними, естерними та амідними групами


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Цапко Магдаліна Дмитрівна
Шилін Сергій Володимирович
Москвіна Вікторія Сергіївна
Заболотна Юліана Миколаївна
Бубела Галина Сергіївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.54 c.74-80
19
Наукова стаття
Дизайн та синтез молекулярного пінцету для детекції АТФ на основі 3-гідроксифлавону


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Пивоваренко Василь Георгійович
Нетребчук Анастасія Павлівна

2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.54 c.67-70
20
Наукова стаття
Закономірності кислотного гідролізу блок-кополімерів, що містять поліакриламід та поліетиленоксид


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Хімії високомолекулярних сполук
Куницька Лариса Ремівна
Желтоножська Тетяна Борисівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.55 c.65-68
21
Наукова стаття
ІЧ спектрометричні та термогравіметричні дослідження комплексів кобальту, купруму та цинку на основі гліфосату


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Губіна Катерина Євгенівна
Аблятіпова Азіза
Беруашвілі Т.
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.55 c.33-37
22
Наукова стаття
Координаційні сполуки кобальту та купруму з КАФ лігандом N,N'-дибензил-N''-трихлорацетилфосфортриамідом


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Шатрава Юлія Олександрівна
Слива Тетяна Юріївна
Овчинніков Володимир Анатолійович
Амірханов Володимир Михайлович
Зозуля Валерія
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.55
23
Наукова стаття
Метиловий естер {1-[2-(4-нітрофеніл)-2-ціановініл]фенокси}оцтової кислоти в реакціях відновлення


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Кузів Степан Петрович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.54 c.71-73
24
Наукова стаття
Моделювання термохімічних властивостей та схильності до аморфізації розплавів потрійної системи Mn-Al-Gd


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Котова Наталія Володимирівна
Головата Наталія Валеріївна
Усенко Наталія Ігорівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.55 c.49-54
25
Наукова стаття
Прямий синтез та кристалічна будова диметилформамідного сольвату біс(бромідо-біс(1,10-фенантроліно)-купруму(II)) нітропрусиду


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Васильєва Ольга Юріївна
Бувайло Олена Анатоліївна
Skelton B.W.
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.17*20
26
Наукова стаття
Силікагель, модифікований тіосемикарбазоном a-нафтохінону для сорбційно-фотометричного визначення ртуті (ІІ)


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Зуй Марина Федорівна
Дідук Сергій Микоалйович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.52 c.52-55
27
Наукова стаття
Синтез деяких триазолвмісних аналогів Salen та Vanen


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Хоменко Дмитро Миколайович
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Бібік Юрій
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.54 c.37-39
28
Наукова стаття
Синтез окисненої форми дитієно-ТТФ методом електрокристалізації


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Левков Ігор Вікторович
Єгорова Тетяна Володимирівна
Войтенко Зоя Всеволодівна

2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.55 c.57-60
29
Наукова стаття
Синтез та дослідження термостабілізуючої дії на полістирол метакрилових мономерів на основі аурону


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Хімії високомолекулярних сполук
Юхименко Наталія Миколаївна
Харченко Оксана Георгіївна
Смокал Віталій Олегович
Колендо Олексій Юрійович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.64-67
30
Наукова стаття
Синтез та електричні властивості (Li, Ca)-заміщених кобальтатів лантану


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Дзязько Олександр Григорович
Неділько Сергій Андрійович
Фесич Ігор Володимирович
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Зеленько Микола Анатолійович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.55 c.26-29
31
Наукова стаття
Синтез та оптичні властивості нового симетричного піразол-вмісного гетероциклу і перспектива створення голографічних середовищ на його основі.


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Хімії високомолекулярних сполук
Вишневський Дмитро Георгійович
Овденко Валерія Миколаївна
Павлов Валерій Олександрович
Мокринська Олена Вікторівна

2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.55 c.72-75
32
Наукова стаття
Синтез та спектральні властивості комплексів лантаноїдів з новим триподальним трисхелатуючим КАФ лігандом


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Овчинніков Володимир Анатолійович
Амірханов Володимир Михайлович
Олишевець Ірина П.
Стругацька Марія
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.55
33
Наукова стаття
Синтез фенілацетил MIDA боронатів шляхом окиснювального розщеплення віцинальних діолів


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Войтенко Зоя Всеволодівна
Івон Євген Миколайович
Ле Ванда Хієн
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.55 c.50-54
34
Наукова стаття
Ферментативна активність ряду оксидоредуктаз як показник збереження нативної природи білків у гідротроп-індукованій фазі додецилсульфату натрію


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Старова Вікторія Сергіївна
Куліченко Сергій Анатолійович
Зимогляд Анна Геннадіївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.2 c.60-63
35
Наукова стаття
Характеристика золь-гель процесу в системі YxBax+nCu2x+nOδ (x = 1, n = 1; x = 2, n = 3; x = 3, n = 2)


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Фесич Ігор Володимирович
Неділько Сергій Андрійович
Дзязько Олександр Григорович
Пилипенко Анастасія Олегівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.54 c.31-34
36
Наукова стаття
2-(Гет)арил-3-(2-алкоксифеніл)акрилонітрили та їх похідні


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Шабликіна Ольга Валентинівна
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Кузів Степан Петрович
Козловська Х.
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.53 c.9-12
37
Наукова стаття
Вплив способу одержання Co-Ni/Al2O3 систем на їх каталітичну активність у реакції метанування СО2


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Іщенко Олена Вікторівна
Бєда Олександр Андрійович
Дяченко Алла Григорівна
Гайдай Сніжана Вікторівна
Жлуденко Микола Григорович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.53 c.64-68
38
Наукова стаття
ВТНП купрати Tl2-xBixSr2Can-1CunOy


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Неділько Сергій Андрійович
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Зеленько Микола Анатолійович
Наумова Діна Дмитрівна
Корбут Ірина Олександрівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.53 c.36-38
39
Наукова стаття
Електрофільне заміщення в солях 6,8-діарил-1H-імідазо[1,2-a]піридинію


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Потіха Людмила Михайлівна
Ковтуненко Володимир Олексійович
Шелепюк Андрій Васильович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.53 c.16-18
40
Наукова стаття
Золь-гель синтез та електрична провідність твердих розчинів LaBa6-xCu7Oy (0≤x≤2)


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Фесич Ігор Володимирович
Неділько Сергій Андрійович
Дзязько Олександр Григорович
Пилипенко Анастасія Олегівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.53 c.39-41
41
Наукова стаття
Йодиметричне визначення сульфурвмісних органічних відновників у кислому й нейтральному середовищах


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Хімії високомолекулярних сполук
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.42-46
42
Наукова стаття
Йодометрично-фотометричне визначення йодату(VII), йодату(V) і бромату(V) у водних розчинах


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Трохименко Ольга Митрофанівна
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.2
43
Наукова стаття
Каталітична активність в окисненні метану сенсорних наноматеріалів Pd/ SnO2


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Федоренко Георгій Васильович
Олексенко Людмила Петрівна
Максимович Неллі Петрівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.53 c.57-59
44
Наукова стаття
Металічна провідність в складних нікелатах лантану


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Неділько Сергій Андрійович
Дзязько Олександр Григорович
Куліченко Вадим Анатолійович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.53 c.32-35
45
Наукова стаття
Міцелярно-екстракційне концентрування амлодипіну з біологічних рідин для ВЕРХ-МС/МС визначення


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Дорощук Володимир Олександрович
Макуха Оксана Геннадіївна
Маценко Ірина Юріївна
Мандзюк Євген Сергійовий
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.47-50
46
Наукова стаття
Моделювання термодинамічних властивостей розплавів в системах Cu-Lu та Fe-Lu


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Головата Наталія Валеріївна
Котова Наталія Володимирівна
Усенко Наталія Ігорівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.53 c.69-71
47
Наукова стаття
Модифицирование углеродного волокна Cl-, Br- и S-содержащими функциональными группами


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Гріщенко Людмила Миколаївна
Бєда Олександр Андрійович
Діюк Віталій Євгенович
Місчанчук Олександр Володимирович
Радкевич Валентина Зеноновна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.53 c.51-56
48
Наукова стаття
Нові 3-гетарилзаміщені ізокумарини


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Шабликіна Ольга Валентинівна
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Коноваленко Артем Сергійович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.53 c.6-8
49
Наукова стаття
Полімери з хіноліновими фрагментами


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Смокал Віталій Олегович
Крупка Оксана Михайлівна
Колендо Олексій Юрійович
Харченко Оксана Георгіївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.80-83
50
Наукова стаття
Реалії бромування 2,4-дигідроксиацетофенону та його похідних


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Похила Б. І.
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.53 c.19-21
51
Наукова стаття
Рутеній-нітрозильні комплекси з терпіридиновими лігандами як донори нітроген (II) оксиду


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Войтенко Зоя Всеволодівна
Буханько Валерій Олександрович
Lacroix P. G.
Malfant I.
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.53 c.22-25
52
Наукова стаття
Синтез нової гетероциклічної системи 12H-хромено[3’,2’:3,4]піроло[1,2-a]піримідин-12-ону


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Шокол Тетяна Віталіївна
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Володимир Петрович
Несторак І.
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.53 c.13-15
53
Наукова стаття
Синтез полімерів метакрилового ряду з стирилхіноліновим фрагментом


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Смокал Віталій Олегович
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Харченко Оксана Георгіївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.72-75
54
Наукова стаття
Синтез похідних 1-аміно-2-оксиалкілізоіндолу та їх взаємодія з N-фенілмалеїнімідом


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Левков Ігор Вікторович
Єгорова Тетяна Володимирівна
Войтенко Зоя Всеволодівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.53 c.26-28
55
Наукова стаття
Синтез, структура та властивості частково заміщених (La,Ca)VO4:Eu3+, Er3+


Фізичний факультет
Хімічний факультет

НДЛ Спектроскопія конденсованого стану речовини
НДЛ Ядерної спектроскопії
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Неділько Сергій Андрійович
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Чукова Оксана Володимирівна
Неділько Сергій Герасимович
Сліпець Аліна Анатоліївна
Шафорост Юлія Анатоліївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.53 c.29-31
56
Наукова стаття
Структура розплавів Al-Ge-Ni вздовж перерізу Al60Ge40-Al60Ni40


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Яковенко Олексій Михайлович
Казіміров Володимир Петрович
Роїк Олександр Сергійович
Сокольський Володимир Емануїлович
Півницька Валентина Олегівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.52 c.65-67
57
Наукова стаття
Сучасні тенденції газогроматографічного визначення нікотину в лікарських засобах тютюнозамісної терапії


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Левчик Валентина Михайлівна
Кобилінська Наталя Григорівна
Губецька Тетяна Сергіївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.42-45
58
Наукова стаття
Чутливість до Н2 сенсорів на основі наноматеріалів SnO2-Sb2O5


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Матушко Ігор Павлович
Олексенко Людмила Петрівна
Максимович Неллі Петрівна
Ручко Володимир Петрович
Арінархова (Корулик) Ганна Олександрівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.53 c.60-63
59
Наукова стаття
Synthesis of new chiral alfa-amino acid derived 3,5-disubstituted 1,2,4-triazoles


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Гордієнко Ольга Василівна
Овдійчук Ольга Володимирівна
Axelle Arrault
Averlant-Petit M.
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.70-74
60
Наукова стаття
Активність Ni-Fe каталізаторів у реакції гідрогенування СО2


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії

Іщенко Олена Вікторівна
Захарова Тетяна Михайлівна
Дяченко Алла Григорівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.52 c.63-65
61
Наукова стаття
Вплив методу синтезу на структуру та властивості La1-xEuxVO4 (0£x£0,3)


Фізичний факультет
Хімічний факультет

НДЛ Спектроскопія конденсованого стану речовини
Оптики
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Сліпець Аліна Анатоліївна

Неділько Сергій Герасимович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.52 c.29-33
62
Наукова стаття
Детектування концентрату молекулярного йоду на пінополіуретані портативним колориметром


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Хімії високомолекулярних сполук
Трохименко Анна Юріївна
Запорожець Ольга Антонівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.52 c.41-44
63
Наукова стаття
Діелектричні та механічні властивості сітчастих поліуретанів з введеними in situ гетерополіядерними комплексами Ca/Cu та Sr/Cu


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хіміїКокозей Володимир Миколайович
Петрусенко Світлана Романівна

2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.52 c.16-20
64
Наукова стаття
Дослідження взаємодії ураніл-іону з естерами 3-гідроксиметил-1,2,4-триазолілоцтових кислот


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії

Хоменко Дмитро Миколайович
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.52 c.20-24
65
Наукова стаття
Ентальпії змішування розплавів системи Ce-Cu-Sb


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Котова Наталія Володимирівна
Усенко Наталія Ігорівна
Головата Наталія Валеріївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.52 c.60-62
66
Наукова стаття
Індикаторна система «Zr(IV)-арсеназо І» для визначення ортофосфату у прісних та солоних водах


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Зінько Ліонель Степанівна

Сумарокова Галина Сергіївна


Запорожець Ольга Антонівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.52 c.46-50
67
Наукова стаття
ІЧ-спектральні дослідження диметил-N-трихлорацетиламідофосфату та деяких його сполук


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Труш Віктор Олександрович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.52 c.36-41
68
Наукова стаття
Модифицирование углеродного волокна серосодержащими функциональніми группами


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Гріщенко Людмила Миколаївна
Безугла Тетяна Миколаївна

Бєда Олександр Андрійович
Радкевич Олександр Іванович
Місчанчук Олександр Володимирович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.52 c.50-54
69
Наукова стаття
Модифікації 7-гідрокси-3-(5-феніл-1,3,4-тіадіазол-2-іл)-6-етилхромону


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Шокол Тетяна Віталіївна
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.68-70
70
Наукова стаття
Оптимізація каталітичної ферум(ІІІ)-нітрито-тіоціанатної методики визначення загального йоду в зразках з органічною матрицею


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Трохименко Ольга Митрофанівна
Сухан Василь Васильович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.31-34
71
Наукова стаття
Синтез 3-(2-піридил)-N-метил-1,2,4-триазолів та координаційних сполук Pd(II) на їх основі


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії

Хоменко Дмитро Миколайович
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.52 c.24-27
72
Наукова стаття
Синтез і дослідження твердих розчинів в системі La4-xBaxNi3O10+δ.


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Дзязько Олександр Григорович
Неділько Сергій Андрійович
Куліченко Вадим Анатолійович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.52 c.8-13
73
Наукова стаття
Синтез та властивості сполук складу YBa2-xSrxCu3O8 та YBa2-xCaxCu3O8


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Зеленько Микола Анатолійович
Неділько Сергій Андрійович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.52 c.27-29
74
Наукова стаття
Синтез та дослідження надпровідного купрату Y2Ba5Cu7O15,7


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Пилипенко Анастасія Олегівна
Неділько Сергій Андрійович
Дзязько Олександр Григорович
Фесич Ігор Володимирович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.52 c.13-16
75
Наукова стаття
Синтез та спектрально-люмінесцентні властивості подвійного фосфату K3La0,8Eu0,2(PO4)2


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії

Теребіленко Катерина Володимирівна

Петренко Ольга Василівна

Слободяник Микола Семенович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.52 c.5-8
76
Наукова стаття
Сучасні тенденції газохроматографічного визначення нікотину в лікарських засобах тютюнзамісної терапії


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Кобилінська Наталя Григорівна
Левчик Валентина Михайлівна
Губецька Тетяна Сергіївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.52 c.42-45
77
Наукова стаття
Твердофазно-спектрофотометричне визначення тіоціанату з використанням перманганату, як окисника, і пінополіуретану, як сорбенту


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Хімії високомолекулярних сполук
Трохименко Анна Юріївна
Запорожець Ольга Антонівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.34-36
78
Наукова стаття
Фотометричне окисно-відновне визначення йодату в столовій солі з використанням йодиду і барвника метиленового синього


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Трохименко Ольга Митрофанівна
Сухан Василь Васильович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.52 c.45-48
79
Наукова стаття
Фотопровідність плівкових полімерних композитів з часточками комплексів Cu(II)/Mo(VI) на основі аніона страндберга


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Хімії високомолекулярних сполук
Кокозей Володимир Миколайович

Маханькова Валерія Григорівна
Студзинський Сергій Леонідович

2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.52 c.33-36
80
Наукова стаття
Функціоналізація блок-кополімерів, що містять поліакриламід та поліетиленоксид


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Хімії високомолекулярних сполук
Куницька Лариса Ремівна
Желтоножська Тетяна Борисівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.52 c.25-28
81
Наукова стаття
Хімічне модифікування поверхневого шару вуглецевого волокна Br- та S-вмісними сполуками


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Гріщенко Людмила Миколаївна
Безугла Тетяна Миколаївна

Діюк Віталій Євгенович
Іщенко Олена Вікторівна
Місчанчук Олександр Володимирович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.54-59
82
Наукова стаття
1-(2-тіазолілазо)-2-нафтол як люмінесцентний реагент для визначення іонів важких металів


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Смик Наталія Іванівна
Линник Ростислав Петрович
Запорожець Ольга Антонівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.28-31
83
Наукова стаття
Features of the α-azahetaryl-2-hydroxyacetophenones reaction with chloroacetyl chloride


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Шокол Тетяна Віталіївна
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.51 c.63-65
84
Наукова стаття
Modern methods of determination of diuretics in pharmaceutical and biological objects


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва

Запорожець Ольга Антонівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.17-26
85
Наукова стаття
Quantum-chemical investigation of correlation between the polar factor е and the charge on β-carbon atom of the vinyl group in substituted styrenes


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Овденко Валерія Миколаївна
Колендо Олексій Юрійович
Крониковський Олег Ігорович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.76-80
86
Наукова стаття
Synthesis and structure characterization of (tritolylstannylthio)(triphenylstannyl)methyl triphenylstannanecarbodithioate


Хімічний факультет
Органічної хімії


Ковтуненко Володимир Олексійович
Войтенко Зоя Всеволодівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.51 c.66-68
87
Наукова стаття
Synthesis of new bis-Michael adducts and rearranged Michael-Diels-Alder adducts of the second type by reaction of 1-aminoisoindole with functionalized maleimides


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії

Левков Ігор Вікторович
Єгорова Тетяна Володимирівна
Войтенко Зоя Всеволодівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.51 c.68-71
88
Наукова стаття
Адсорбційно закріплена на аеросилі індикаторна система "Zr(IV)-арсеназо I" для визначення флуориду у воді, засобах догляду за ротовою порожниною та біоактивних добавках


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва

Запорожець Ольга Антонівна


2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.42-48
89
Наукова стаття
Активність Co-Ni нанесених на ТРГ та SiC каталізаторів в реакції СО2+Н2


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Захарова Тетяна Михайлівна
Гайдай Сніжана Вікторівна
Яцимирський Андрій Віталійович
Жлуденко Микола Григорович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.51 c.54-57
90
Наукова стаття
Аналітична форма силікагелю, модифікованого ксиленовим оранжевим, для визначення ванадію (V)


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Трохимчук Анатолій Костянтинович
Андріанова Олена Борисівна

2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.51 c.38-42
91
Наукова стаття
Вилучення мікрокількостей металів з розчинів при використанні сорбенту послідовно модифікованого полігексаметиленгуанідином та трилоном Б


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Трохимчук Анатолій Костянтинович
Андріанова Олена Борисівна

2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.51 c.43-45
92
Наукова стаття
Вплив заміщення Pb/Bi на властивості сполук типу Pb1212


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович

Зеленько Микола Анатолійович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.50 c.26 – 28
93
Наукова стаття
Гумінові кислоти, адсорбовані на поверхні силікагеля, модифікованого четвертинною амонійною сіллю, для вилучення цинку з природних вод


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Линник Ростислав Петрович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.23-28
94
Наукова стаття
ДОСЛІДЖЕННЯ БУДОВИ КОМПЛЕКСУ ПАЛАДІЮ(ІІ) НА ОСНОВІ 3-(2-ПІРИДИЛ)-5-ЦИКЛОПРОПІЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛУ


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки

Хоменко Дмитро Миколайович
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.8-11
95
Наукова стаття
Іодометричне твердофазно-спектрофотометричне визначення тіосульфату окисненням його іодом до тетратіонату


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Хімії високомолекулярних сполук
Трохименко Анна Юріївна
Запорожець Ольга Антонівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.50 c.52-55
96
Наукова стаття
Каталітична активність модифікованого активованого вугілля в реакції дегідратації нижчих насичених спиртів


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Гріщенко Людмила Миколаївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.51 c.57-61
97
Наукова стаття
Модифікування активованого вугілля шляхом газофазного хлорування парою CH2Cl2


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії

Веселовський Володимир Леонідович
Діюк Віталій Євгенович

Бєда Олександр Андрійович
Іщенко Олена Вікторівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.51 c.51–54
98
Наукова стаття
Новий метод синтезу системи 4Н,10Н-пірано[2,3-f]хромен-4,10-діону


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії

Шокол Тетяна Віталіївна
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.51 c.61-63
99
Наукова стаття
Розгалужені карбазолілвмісні олігомери для запису оптичної інформації


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук


Куницька Лариса Ремівна
Павлов Валерій Олександрович
Чуприна Микола Григорович

2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.51 c.72-75
100
Наукова стаття
Синтез 5-метил-1,2,4-триазол-3-карбонової кислоти та комплексу міді (ІІ) на його основі


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки

Хоменко Дмитро Миколайович
Дорощук Роман Олександрович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.14-15
101
Наукова стаття
Спектральні властивості координаційних сполук перехідних металів з гетероциклічними енамінонітрилами


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Органічної хімії
Каряка Наталія Сергіївна
Ліціс Олена Олегівна
Хиля Ольга Володимирівна
Амірханов Володимир Михайлович
Ковальська Наталія Сергіівна
Кулешова Олена Олександрівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.16-19
102
Наукова стаття
Спектрофотометричні та люмінесцентні властивості поліметинових барвників на поверхні гібридних плівок


Хімічний факультет
Інститут високих технологій

Кафедра супрамолекулярної хімії
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва

Іщенко Олександр Олександрович
Тананайко Оксана Юріївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.50 c.46-49
103
Наукова стаття
Термохімія сплавоутворення феруму із стибієм: експеримент та моделювання


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Усенко Наталія Ігорівна
Котова Наталія Володимирівна

Головата Наталія Валеріївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.51 c.48-51
104
Наукова стаття
Фотовольтаїчні властивості плівкового композиту на основі полівінілбутиралю та гетерометалічного комплексу CuII/Ca


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Хімії високомолекулярних сполук

Кокозей Володимир Миколайович
Студзинський Сергій Леонідович
Петрусенко Світлана Романівна

2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.51 c.5-8
105
Наукова стаття
Хімічні засоби впливу на властивості фотоактивних середовищ на основі полікомплексів азобензолу


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Давиденко Ірина Іванівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.51 c.80-83
106
Наукова стаття
The methanation of CO2 over Co-Ni/Al2O3 catalysts at atmospheric pressure


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії

Бєда Олександр Андрійович
Іщенко Олена Вікторівна
Місчанчук Олександр Володимирович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.2 c.73-77
107
Наукова стаття
А дсорбція йонів важких металів хітозаном, зшитим глутаровим альдегідом


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Яновська Еліна Станіславівна


2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.35-38
108
Наукова стаття
Визначення етилендіамінтетраацетату візуальним тест-методом


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Кеда Тетяна Євгенівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.33-34
109
Наукова стаття
Визначення ментолу в льодяниках «Травісил»


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва

Левчик Валентина Михайлівна

Ракс Вікторія Анатоліївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.49 c.35-38
110
Наукова стаття
Влияние условий синтеза на протолитические и адсорбционные свойства кремнезема, модифицированного пропилтиоэтиламином


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Конопліцька Олена Петрівна

Кобилінська Наталя Григорівна


2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.50 c.61-64
111
Наукова стаття
Вплив аніонів мінеральних кислот на швидкість перебігу ферум(ІІІ)-нітрито-тіоціанатної реакції


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Трохименко Ольга Митрофанівна

Сухан Василь Васильович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.55-57
112
Наукова стаття
ВПЛИВ ВВЕДЕННЯ IN SITU ГЕТЕРОПОЛІЯДЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ Cu3Mn НА CТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ СІТЧАСТИХ ПОЛІУРЕТАНІВ


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Кокозей Володимир Миколайович
Петрусенко Світлана Романівна

2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.50 c.29-31
113
Наукова стаття
Електронно-зондовий рентгеноспектральний мікроаналіз та його застосування для аналітичного визначення фосфору


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Лісняк Владислав Владиславович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.50 c.64-66
114
Наукова стаття
Іодометричне твердофазно-спектрофотометричне визначення тіоціанату з використанням пінополіуретану, як сорбенту


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Трохименко Анна Юріївна
Запорожець Ольга Антонівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.49 c.40-42
115
Наукова стаття
Капілярна рідинна мікроекстракція для концентрування фталатів


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Зуй Марина Федорівна

2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.50-52
116
Наукова стаття
Методи вилучення, концентрування та визначення бензофенону та його похідних


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Левчик Валентина Михайлівна
Зуй Марина Федорівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.2 c.5-13
117
Наукова стаття
Методи молекулярної спектроскопії для визначення оксалатів і тартратів


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництваЗінько Ліонель Степанівна
Запорожець Ольга Антонівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.13-17
118
Наукова стаття
Реакція Маніха в ряду 3-(гідроксифеніл) ізокумаринів


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Шабликіна Ольга Валентинівна
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.77-80
119
Наукова стаття
Синтез та дослідження біядерного півалатного комплексу мангану(ІІ) з 1,10-фенатроліном.


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Маханькова Валерія Григорівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.32-35
120
Наукова стаття
Термохімія сплавоутворення феруму з празеодимом та неодимом


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Усенко Наталія Ігорівна
Котова Наталія Володимирівна

Головата Наталія Валеріївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.50 c.67-70
121
Наукова стаття
Флуоресцентні властивості фосфоровмісних дендримерів з термінальними β-дикетонатними групами


Хімічний факультет
Відділ сонячної активності та сонячно-земних зв'язків
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Старова Вікторія Сергіївна
Запорожець Ольга Антонівна2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.58-60
122
Наукова стаття
Внутрішньомолекулярна циклізація 3-(2-карбоксифеніл)- та 3-(2-карбоксибензил) ізокумарину


Хімічний факультет
Органічної хімії
Шабликіна Ольга Валентинівна
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович

2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.49 c.64-66
123
Наукова стаття
Електронна структура та спектри поглинання ціанінових барвників ряда тетразолоізоіндолу


Хімічний факультет
Органічної хімії
Єгорова Тетяна Володимирівна
Войтенко Зоя Всеволодівна

2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.49 c.66-68
124
Наукова стаття
Модифікація амінокислотних похідних кумаринів 10-гідроксидекагідроізохіноліном


Хімічний факультет
Органічної хімії
Шилін Сергій Володимирович
Хиля Володимир Петрович

2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.49 c.62-64
125
Наукова стаття
Синтез 3-арилізокумаринів із сульфамідними групами


Хімічний факультет
Органічної хімії
Шабликіна Ольга Валентинівна
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович

2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.49 c.56-58
126
Наукова стаття
Synthesis of 2,6-diamino-5-hetarypyrimidines as potential antifolates


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
Органічної хімії
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
Воловенко Юліан Михайлович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.53–55
127
Наукова стаття
Synthesis of 4-amino-benz(f) oisoindole derivatives by reaction 1-amino-2-arylisoindoles with maleimides


Хімічний факультет
Органічної хімії
Єгорова Тетяна Володимирівна

Левков Ігор Вікторович
Войтенко Зоя Всеволодівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.49 c.58-61
128
Наукова стаття
Взаємодія паладію (ІІ) з іммобілізованою на силікагелі четвертинною амонійною сіллю


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Воловенко Олеся Богданівна
Запорожець Ольга Антонівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.49 c.38-39
129
Наукова стаття
Заміщення Ba2+/Ln3+ в системі GdBa2Cu3O7-z (Ln-La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd) 0<x<0,6


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Войтенко Тетяна Анатоліївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.49 c.5-7
130
Наукова стаття
Капілярна рідинна мікроекстракція для концентрування бензофенону


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Зуй Марина Федорівна
Левчик Валентина Михайлівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.43-44
131
Наукова стаття
Кінетика газофазного бромування активованого вугілля


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Діюк Віталій Євгенович
Іщенко Олена Вікторівна

2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.49 c.45-48
132
Наукова стаття
Кінетичні закономірності окиснення СО на нанесеній на вуглецеві нанотрубки оксидній Cu-Co-Fe системі


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Іщенко Олена Вікторівна
Гайдай Сніжана Вікторівна

Бєда Олександр Андрійович

2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.49 c.48-51
133
Наукова стаття
Комплекси лантаноїдів (ІІІ) на основі фосфорильованих сульфамідів: синтез та спектральні дослідження


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Труш Віктор Олександрович
Знов'як Катерина Олександрівна
Слива Тетяна Юріївна

2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.49 c.13-16
134
Наукова стаття
Одержання нікелатів лантану за методом сумісного осадження компонентів


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Неділько Сергій Андрійович
Фесич Ігор Володимирович
Куліченко Вадим Анатолійович


Дзязько Олександр Григорович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.49 c.7-11
135
Наукова стаття
Поєднання лужної високотемпературної пробопідготовки зразків з органічною матрицею і наступного кінетичного каталітичного визначення загального йоду


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
Трохименко Ольга Митрофанівна
Сухан Василь Васильович

2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.30-32
136
Наукова стаття
Різнолігандні комплекси деяких перехідних металів на поверхні силікагелів, модифікованих нітрогенвмісними лігандами


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Трохимчук Анатолій Костянтинович


2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.27-30
137
Наукова стаття
Розрахунок рКа фенолів та тіолів як моделі для оцінки кислотності каталізаторів на активованому вугіллі


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Яцимирський Андрій Віталійович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.49 c.51-53
138
Наукова стаття
Силікагелі, хімічно модифіковані тіосечовинними та амінотіофенольними групами, для вилучення та визначення мікрокількостей ртуті


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Трохимчук Анатолій Костянтинович


2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.24.0000
139
Наукова стаття
Синтез та дослідження аніонних комплексів лантаноїдів з N-біс(аліламіно)фосфорил)-4-метил-бензенсульфамідом


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Каряка Наталія Сергіївна
Труш Віктор Олександрович
Слива Тетяна Юріївна
Амірханов Володимир Михайлович
Олишевець Ірина П.
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.49 c.11-13
140
Наукова стаття
Синтез та дослідження біядерних комплексів купруму (ІІ) на основі похідних 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Дорощук Роман Олександрович
Хоменко Дмитро Миколайович

2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.49 c.16-18
141
Наукова стаття
Синтез та дослідження координаційних сполук паладію(П) на основі 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолілвмісних лігандів


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Дорощук Роман Олександрович
Хоменко Дмитро Миколайович

2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.49 c.21-23
142
Наукова стаття
Синтез та дослідження координаційних сполук ураніл-йону на основі похідних 3-(2-гідроксифеніл)-1,2,4-триазолу


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Дорощук Роман Олександрович
Хоменко Дмитро Миколайович

2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.49 c.18-21
143
Наукова стаття
Determination of caffeine in beverages by reversed phase high performance liquid chromatography


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Левчик Валентина Михайлівна

2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.48 c.64-67
144
Наукова стаття
Вивчення заміщень у Bi-вмісній ВТНП кераміці


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Неділько Сергій Андрійович
Наумова Діна Дмитрівна
Войтенко Тетяна Анатоліївна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.48 c.4-5
145
Наукова стаття
Особливості синтезу Bi-вмісних ВТНП сполук


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.48 c.32-35
146
Наукова стаття
Радикальна полімеризація метакрилоїламінонафтилметакрилатів


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук

Вретік Людмила Олександрівна


2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.45 c.22.0000
147
Наукова стаття
Термогравіметричне дослідження синтезу ВТНП сполук складу Ln123


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Неділько Сергій Андрійович
Шафорост Юлія Анатоліївна

2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.48 c.53-54
148
Наукова стаття
Фазоутворення в системі La – Li – Sr – Co – O


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Неділько Сергій Андрійович
Фесич Ігор Володимирович


Дзязько Олександр Григорович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.48 c.38-40
149
Наукова стаття
Ізоелектрична точка білку у розчинах поверхнево-активних речовин як фактор умов міцелярно-екстракційного вилучення біологічних субстратів


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Старова Вікторія Сергіївна
Куліченко Сергій Анатолійович

2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.48 c.49-52
150
Наукова стаття
Конденсовані фосфати титану у розплавах полі фосфорних кислот.


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.48 c.24.0000
151
Наукова стаття
Мікрохвильовий синтез карбонат-вмісних гідроксиапатитів типу В.


Хімічний факультет
Неорганічної хімії

Слободяник Микола Семенович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.48 c.5.0000
152
Наукова стаття
Міцелярно-екстракційне концентрування ртуті фазами неіонних поверхнево-активних речовин при температурі помутніння


Хімічний факультет
Аналітичної хімії

Дорощук Володимир Олександрович
Куліченко Сергій Анатолійович

2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.48 c.26-28
153
Наукова стаття
Оцінка реакційної здатності п’ятичленних С-гетерилнітронів та їх координаційних сполук з Cu2+ методом квантовохімічного моделювання


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Лампека Ростислав Дмитрович
Дорощук Роман Олександрович
Хаврюченко Олексій Володимирович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.48 c.26.0000
154
Наукова стаття
Синтез та властивості різних похідних 1-гептилтіо-3-(о-хлорфенокси)-2-пропанола


Хімічний факультет
Органічної хімії
Хиля Ольга Володимирівна
Іщенко Валентина Василівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.55-58
155
Наукова стаття
Синтез та дослідження тетракіс- комплексів лантаноїдів з диметил-п-тулоїлсульфоніламідофасфатом


Хімічний факультет
Неорганічної хімії

Слива Тетяна Юріївна
Труш Віктор Олександрович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.48 c.28.0000
156
Наукова стаття
Фази на основі цетилпіридинію хлориду для цілей концентрування


Хімічний факультет
Аналітичної хімії

Куліченко Сергій Анатолійович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.7-8
157
Наукова стаття
Актуальні проблеми контролю вмісту йоду в харчових продуктах, сільськогосподарській сировині та біологічних рідинах


Хімічний факультет
Аналітичної хімії

Трохименко Ольга Митрофанівна

2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.47 c.0.0000
158
Наукова стаття
Взаємодія карбон монооксиду з поверхнею паладію


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Яцимирський Андрій Віталійович
Іщенко Олена Вікторівна

2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.47 c.21.0000
159
Наукова стаття
Використання мас-спектрометричних досліджень для з’ясування стану поверхневого шару гетерогенних каталізаторів


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Бєда Олександр Андрійович
Іщенко Олена Вікторівна
Гайдай Сніжана Вікторівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.47 c.48.0000
160
Наукова стаття
Вплив заміщення бісмуту на властивості сполуки Bi2Sr2CaCu2Oy


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.47 c.35.0000
161
Наукова стаття
Вплив поверхнево-активних речовин на атомно-абсорбційне визначення важких металів з полуменевою атомізацією


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
Іщенко Микола Володимирович
Куліченко Сергій Анатолійович
Дорощук Володимир Олександрович
Лелюшок Сергій Олександрович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.47 c.44-46
162
Наукова стаття
Індукована низькотемпературна міцелярна екстракція для концентрування лабільних субстратів


Хімічний факультет
Аналітичної хімії

Куліченко Сергій Анатолійович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.47 c.39.0000
163
Наукова стаття
Каталітична реакція Міхаеля в гетероциклічних системах


Хімічний факультет
Органічної хімії
Войтенко Зоя Всеволодівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.31.0000
164
Наукова стаття
Міцелярна екстракція талію у присутності аліфатичних монокарбонових кислот та амінів при температурі помутніння


Хімічний факультет
Аналітичної хімії


Дорощук Володимир Олександрович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.47 c.54.0000
165
Наукова стаття
Особливості концентрування вісмуту (III) та його визначення в фазі силікагелюз прищепленими до поверхні 3-меркаптопропільними групами.


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Трохимчук Анатолій Костянтинович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.47 c.37.0000
166
Наукова стаття
Синтез та вивчення реакційної здатності похідних ізоіндоло[2,1-а]бензімідазолу в умовах реакції циклоприєднання


Хімічний факультет
Органічної хімії
Єгорова Тетяна Володимирівна
Войтенко Зоя Всеволодівна

2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.25.0000
167
Наукова стаття
Синтез та дослідження комплексу міді з етиловим ефіром 5-(2-піридил)-1,2,4-триазол-a-ілоцтової кислоти


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Лампека Ростислав Дмитрович
Дорощук Роман Олександрович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.47 c.52.0000
168
Наукова стаття
Синтез, кристалічна структура та магнітні властивості біядерного комплексу нікелю(ІІ) з 3-[(1e)-n-гідроксиетанімідоіл]-4-метил-1h-піразол-5-карбоновою кислотою


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Павленко Вадим Олександрович
Фрицький Ігор Олегович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.47 c.18.0000
169
Наукова стаття
Сорбційне вилучення пінополіуретанами йоду з високомінералізованих геотермальних вод Кримського півострова


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
Запорожець Ольга Антонівна
Голуб Олександр Андрійович
Трохименко Анна Юріївна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.46 c.1.0000
170
Наукова стаття
Сорбційні властивості 3-(триметиламоній)-пропілкремнезему (направлено до друку 28.12.07)


Хімічний факультет
Аналітичної хімії


Трохименко Ольга Митрофанівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.46
171
Наукова стаття
Сорбція фосфоровмісних похідних ціанінових барвників плівковими покриттями на основі діоксиду силіцію та кат іонообмінних поліелектролітів


Хімічний факультет
Аналітичної хімії2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.47 c.21.0000
172
Наукова стаття
Фазоутворення у розчинах аніонної ПАР додецилсульфату натрію у присутності поліелектролітів


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Старова Вікторія Сергіївна
Куліченко Сергій Анатолійович

2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.47 c.13-17
173
Наукова стаття
Kаталітична активність гетеробіметалічних комплексів Cu/M (M=Zn, Mn), нанесених на активоване вугілля, в реакції розкладу пероксиду водню


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Герасьова Вікторія Григорівна
Безугла Тетяна Миколаївна
Діюк Віталій Євгенович

2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.48.0000
174
Наукова стаття
Mодифікування систем на основі активованого вугілля меркаптоацетатом натрію


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Задерко Олександр Миколайович
Діюк Віталій Євгенович
Гріщенко Людмила Миколаївна
Савицька Ангеліна Миколаївна

2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.45.0000
175
Наукова стаття
Redox свойства и каталитическая активность в реакции окисления СО медьсодержащих цеолитных систем


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Олексенко Людмила Петрівна


2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.26.0000
176
Наукова стаття
Адсорбційні властивості промотованих 3d-металами сенсорних матеріалів на основі SnO2


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Іщенко Олена Вікторівна
Яцимирський Андрій Віталійович
Матушко Ігор Павлович
Максимович Неллі Петрівна
Ріпко Олександр Прокопович
Деркаченко Наталія Михайлівна

2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.46 c.21.0000
177
Наукова стаття
Взаємодія оловохлоридних комплексів паладію з силікагелями, що містять сірковмісні функціональні групи.


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Трохимчук Анатолій Костянтинович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.33.0000
178
Наукова стаття
Визначення різних форм йоду у високомінералізованих геотермальних водах Кримського півострова


Хімічний факультет
Аналітичної хімії

Трохименко Ольга Митрофанівна

Голуб Олександр Андрійович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.44 c.10.0000
179
Наукова стаття
Внесок кафедри фізичної хімії в дослідження металічних розплавів


Хімічний факультет
Фізичної хімії


Сокольський Володимир Емануїлович
Казіміров Володимир Петрович
Роїк Олександр Сергійович

2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.5.0000
180
Наукова стаття
Вплив діоксиду цирконію на віддільність шлакової корки при наплавленні


Хімічний факультет
Фізичної хіміїСокольський Володимир Емануїлович
Роїк Олександр Сергійович

2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.0.0000
181
Наукова стаття
Досягнення кафедри фізичної Київського національного університету імені Тараса Шевченка та відділу зварювальних матеріалів Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона в області дослідження шлакових систем


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Сокольський Володимир Емануїлович
Казіміров Володимир Петрович2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.14.0000
182
Наукова стаття
Ентальпії змішування в подвійних розплавах лантану і церію з паладієм та платиною


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Усенко Наталія Ігорівна


2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.22.0000
183
Наукова стаття
Іонообмінні характеристики етилсульфокремнезему


Хімічний факультет
Аналітичної хімії

Трохименко Ольга Митрофанівна

2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.44 c.18.0000
184
Наукова стаття
Металовмісні супрамолекулярні композити фулерену С60


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Голуб Олександр Андрійович

2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.31.0000
185
Наукова стаття
Модифікування вуглеситалового електрода плівкою на основі оксиду силіцію та гемоглобіну за методом електроосадження


Хімічний факультет
Аналітичної хімії2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.45 c.35.0000
186
Наукова стаття
Ренгенодифракційне дослідження розплавів Al-Mn


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Казіміров Володимир Петрович

Сокольський Володимир Емануїлович


Роїк Олександр Сергійович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.41.0000
187
Наукова стаття
Різнолігандні координаційні сполуки лантаноїдів на основі 2 , 2 , 2 - трихлор - N - ( дипіперидин - 1 - іл - фосфорил ) ацетаміду.


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Амірханов Володимир Михайлович
Овчинніков Володимир Анатолійович
Слива Тетяна Юріївна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.31.0000
188
Наукова стаття
Розвиток термодинамічних досліджень металічних сплавів на кафедрі фізичної хімії


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Бєлобородова Олена Арсенівна

Котова Наталія Володимирівна

2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.9.0000
189
Наукова стаття
Розробка газочутливого шару напівпровідникового сенсора на основі матеріалу, отриманого за золь-гель методом із застосуванням етандіолу-1,2


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Максимович Неллі Петрівна
Олексенко Людмила Петрівна
Бувайло Андрій Іванович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.25.0000
190
Наукова стаття
Синтез і структура комплексу нітрати уранілу з біс(N,N’-діетіламідо)(N”-метилпірол-карбоксамід)-триамідофосфатом


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Слива Тетяна Юріївна
Фрицький Ігор Олегович
Овчинніков Володимир Анатолійович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.57.0000
191
Наукова стаття
Синтез та властивості сполук у системі YхYВа2 хСu4O8 (0.05х0.2)


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Неділько Сергій Андрійович
Войтенко Тетяна Анатоліївна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.45 c.42.0000
192
Наукова стаття
Система Al-Si


Хімічний факультет
Фізичної хімії


Котова Наталія Володимирівна

2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.28.0000
193
Наукова стаття
Сорбційно-десорбційно-фотометричне визначення мікрокількостей феруму в сульфосаліциловій кислоті з використанням 3-(метиламоній)-пропілкремнезему


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Лисенко Олена Миколаївна

Мірза Н.
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.45 c.27-29
194
Наукова стаття
Термодинамічні властивості зварювальних шлаків системи SiO2 - Al2O3 – MgO - CaF2


Хімічний факультет
Фізичної хімії

2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.37.0000
195
Наукова стаття
Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем Ni-Al-М


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Котова Наталія Володимирівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.34.0000
196
Наукова стаття
Термодинамічні властивості розплавів систем Si – РЗМ і Si – Al – РЗМ


Хімічний факультет
Фізичної хімії


Котова Наталія Володимирівна
Шаркіна Наталія Олегівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.50.0000
197
Наукова стаття
Трьохзначні логіки Кліні та трьохелементні ланцюги


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Теорії та технології програмування
Шишацька Олена Володимирівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.230.0000
198
Наукова стаття
Cорбція гемоглобіну композитними плівками оксид силіцію – полівінілсульфокислота


Хімічний факультет
Аналітичної хімії2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.43 c.23.0000
199
Наукова стаття
SiC як носій для оксидних Cu-Co-Fe каталізаторів реакції окиснення СО


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Іщенко Олена Вікторівна

Яцимирський Андрій Віталійович
Гайдай Сніжана Вікторівна

2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.7.0000
200
Наукова стаття
Взаємодія 7,9-динітропіридо[2,1-a] ізоіндолу з малеїнімідами


Хімічний факультет
Органічної хімії
Войтенко Зоя Всеволодівна

2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.43 c.28.0000
201
Наукова стаття
Дослідження стабільності довготривалої роботи адсорбційно-напівпровідникових сенсорів водню


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Максимович Неллі Петрівна
Яцимирський Андрій Віталійович

Деркаченко Наталія Михайлівна
Матушко Ігор Павлович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.0.0000
202
Наукова стаття
Ієрархічна самоорганізація нанорозмірних обмінних кластерів


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук

Фрицький Ігор Олегович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.14.0000
203
Наукова стаття
Карбациламідофосфати металів як структурні блоки для створення поліядерних координаційних сполук


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Амірханов Володимир Михайлович

2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.44 c.3.0000
204
Наукова стаття
Каталітична активність Mn-вмісних нанесених систем в реакції окислення монооксиду вуглецю


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Олексенко Людмила Петрівна

2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.55.0000
205
Наукова стаття
Комплесоутворення С-2-тіофен-N-метилнітрону з d-металами й ураніл-іоном


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.14.0000
206
Наукова стаття
Новые подходы к синтезу гетерополиядерных комплексов


Хімічний факультет
Неорганічної хімії

Кокозей Володимир Миколайович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.27.0000
207
Наукова стаття
Отримання аддуктів Міхаеля в реакції 2-феніліндолізину з малеїнімідами


Хімічний факультет
Органічної хімії
Войтенко Зоя Всеволодівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.43 c.30.0000
208
Наукова стаття
Синтез і властивості моноядерних комплексів нікелю(ІІ) і кобальту(ІІ) з новим полінуклеативним лігандом – основою Шиффа оксимно-гідразидного типу


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Фрицький Ігор Олегович

2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.43 c.37.0000
209
Наукова стаття
Синтез та структукра комплексу нітрату уранілу З біс(N, N`-диетиламідо) (N-метилпірол-карбоксамід)-триамідофосфатом


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Амірханов Олексій Володимирович
Слива Тетяна Юріївна
Фрицький Ігор Олегович
Овчинніков Володимир Анатолійович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.57.0000
210
Наукова стаття
Сорбція оловохлоридних комплексів платини, родію та іридію на силікагелі з прищепленими N-(5-меркапто-1,3,4-тіодіазол-2-іл)-N`-пропілсечовинними групами.


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Трохимчук Анатолій Костянтинович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.39.0000
211
Наукова стаття
Спін- спінові взаємодії між атомами міді (ІІ) в поліядерних комплексах


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.22.0000
212
Наукова стаття
Візуальне тест-визначення кадмію у воді


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
Запорожець Ольга Антонівна
Іщенко Микола Володимирович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.52.0000
213
Наукова стаття
Електротермічне атомно-абсорбційне визначення хрому в природних водах


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
Сухан Василь Васильович
Пилипюк Ярослав Семенович
Іщенко Володимир Борисович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.18-20
214
Наукова стаття
Застосування методу штрафу та фіктивних областей для параболічних варіаційних нерівностей другого порядку з обмеженням усередині області


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Обчислювальної математики
Саженюк Володимир Степанович
Гаркуша Василь Ігорович
Риженко Андрій Іванович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
215
Наукова стаття
Концентрування арсену у формі іонного асоціату „іммобілізована четвертинна амонійна сіль – відновлений молібдоарсенат


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.41.0000
216
Наукова стаття
Сорбція гемоглобіну композитними плівками оксид силіцію- полівінілсульфокислота


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.23.0000
217
Наукова стаття
Фотометричне визначення іодату в іодованій кухонній солі


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
Трохименко Ольга Митрофанівна
Гузій Писарева Наталія Євгенівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.43 c.55-56
218
Наукова стаття
Вплив гідрофобізації на кислотні та іонообмінні властивості кремнезему, модифікованого метиламінофосфоновою кислотою


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва

Костенко Людмила Степанівна
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.42 c.15-17
219
Наукова стаття
Синтез і фотохімічні властивості 1-[4-(азидо)фенілсульфонамідо]-нафталіну


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
Колендо Олексій Юрійович
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.48-51
220
Наукова стаття
Твердофазний реагент на основі іммобілізованого на силікагелі дифенілкарбазиду


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Кеда Тетяна Євгенівна
Запорожець Ольга Антонівна
2003
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.39

Повернення до списку

Вгору