Видання

Доповіді Національної академії наук України


ID: 2537
Кількість показів: 2559
дата змінення: 02.12.2014 15:22:32
Ким змінено (ім'я): (mechmat8) Антон Рижов
Посилання на журнал, показники:  http://www.dopovidi.nas.gov.ua/ / http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=JRN&P21DBN=JRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9622412:%D0%B0$
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення імпакт фактора за Web of Science
IF: 0,05 | 2013

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Адаптивні алгоритми для задач про рівновагу в просторах Адамара


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
НДЛ Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ
Обчислювальної математики
Семенов Володимир Вікторович
Ведель Яна Ігорівна
2020
Доповіді Національної академії наук України
т.8 c.26-34
2
Наукова стаття
Вагові оцінки точності методу перетворення Келі для абстрактних крайових задач у банаховому просторі


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Математики та теоретичної радіофізики
Майко Наталія Валентинівна
Макаров Володимир Леонідович
2020
Доповіді Національної академії наук України
c.3-9
3
Наукова стаття
Двухэтапный проксимальный алгоритм для задачи о равновесии в пространстве Адамара


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
НДЛ Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ
Обчислювальної математики
Семенов Володимир Вікторович
Ведель Яна Ігорівна
Чабак Любов Михайлівна
2020
Доповіді Національної академії наук України
т.2 c.7-14
4
Наукова стаття
Оптимальне керування інтенсивністю занурених точкових джерел води у ненасиченому пористому середовищі


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
НДЛ Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ
Обчислювальної математики
Ляшко Сергій Іванович
Клюшин Дмитро Анатолійович
Тимошенко Андрій Анатолійович
2019
Доповіді Національної академії наук України
т.12 c.13-18
5
Наукова стаття
Особливості формування фаз NiCx (x < 0,33) за умов механохімічного легування сумішей Ni—ВНТ і Ni—графіт


Фізичний факультет
НДЛ Фізика металів та кераміки
Наконечна Олеся Іванівна
Білявина Надія Миколаївна
Іваненко Катерина Олексіївна
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Душейко М.Г.
2020
Доповіді Національної академії наук України
c.47-54
6
Наукова стаття
8-(Метилсульфоніл)-2,6-дигідроімідазо[1,2-c]піримідин- 5(3Н)-они — нові гетероциклічні похідні сульфонів з противірусною активністю


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Шабликіна Ольга Валентинівна
Москвіна Вiкторiя Сергiївна
Хиля Володимир Петрович
Соломянний Р.М.
Броварець Володимир Сергійович
2019
Доповіді Національної академії наук України
c.75-81
7
Наукова стаття
Aluminum nanoscales as hormetic response effectors in Fagopyrum esculentum seedlings


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біології рослин
Смірнов Олександр Євгенович
Конотоп Євгенія Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
Карпець Лейла-Анастасія Мирославівна
Зінченко Андрій Васильович

Швартау В. В.
2019
Доповіді Національної академії наук України
c.90-95
8
Наукова стаття
Взаємодія 3-піридил- та 3-(імідазо[1,2-а]піридин-2-іл)- ізокумаринів з гідразином


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Шабликіна Ольга Валентинівна
Москвіна Вiкторiя Сергiївна
Хиля Володимир Петрович
Крехова Олександра Федорівна
Коноваленко Артем Сергійович
2018
Доповіді Національної академії наук України
c.71-78
9
Наукова стаття
Вплив цитратстабілізованих Cu- і Mn-вмісних наноколоїдів на ріст та проліферативну активність апікальних меристем кореня Allium cepa L.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біології рослин
Конотоп Євгенія Олександрівна
Смірнов Олександр Євгенович
Карпець Лейла-Анастасія Мирославівна
Зінченко Андрій Васильович

2019
Доповіді Національної академії наук України
c.86-92
10
Наукова стаття
Квантово-хімічне моделювання низькотемпературної аргонової матриці з вбудованими кластерами води


Фізичний факультет
Експериментальної фізики
НДЛ Електронно-оптичних процесів
Дорошенко Ірина Юріївна
Булавін Леонід Анатолійович
Васильєва Антоніна Олександрівна
2019
Доповіді Національної академії наук України
т.10 c.43-48

Повернення до списку

Вгору