Видання

Доповіді Національної академії наук України


ID: 2537
Кількість показів: 2232
дата змінення: 02.12.2014 15:22:32
Ким змінено (ім'я): (mechmat8) Антон Рижов
Посилання на журнал, показники:  http://www.dopovidi.nas.gov.ua/ / http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=JRN&P21DBN=JRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9622412:%D0%B0$
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення імпакт фактора за Web of Science
IF: 0,05 | 2013

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
8-(Метилсульфоніл)-2,6-дигідроімідазо[1,2-c]піримідин- 5(3Н)-они — нові гетероциклічні похідні сульфонів з противірусною активністю


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Шабликіна Ольга Валентинівна
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Соломянний Р.М.
Броварець Володимир Сергійович
2019
Доповіді Національної академії наук України
c.75-81
2
Наукова стаття
Aluminum nanoscales as hormetic response effectors in Fagopyrum esculentum seedlings


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біології рослин
Смірнов Олександр Євгенович
Конотоп Євгенія Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
Карпець Лейла-Анастасія Мирославівна
Зінченко Андрій Васильович

Швартау В. В.
2019
Доповіді Національної академії наук України
c.90-95
3
Наукова стаття
Вплив цитратстабілізованих Cu- і Mn-вмісних наноколоїдів на ріст та проліферативну активність апікальних меристем кореня Allium cepa L.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біології рослин
Конотоп Євгенія Олександрівна
Смірнов Олександр Євгенович
Карпець Лейла-Анастасія Мирославівна
Зінченко Андрій Васильович

2019
Доповіді Національної академії наук України
c.86-92
4
Наукова стаття
Квантово-хімічне моделювання низькотемпературної аргонової матриці з вбудованими кластерами води


Фізичний факультет
Експериментальної фізики
НДЛ Електронно-оптичних процесів
Дорошенко Ірина Юріївна
Булавін Леонід Анатолійович
Васильєва Антоніна Олександрівна
2019
Доповіді Національної академії наук України
т.10 c.43-48
5
Наукова стаття
Магнітні властивості карбіду NiCx з дефектною структурою типу сфалериту


Фізичний факультет
Фізики металів
Наконечна Олеся Іванівна
Білявина Надія Миколаївна
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
2019
Доповіді Національної академії наук України
c.36-42
6
Наукова стаття
Синтез нових оксоімідазолідинових сульфонамідів з протипухлинною активністю


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Шабликіна Ольга Валентинівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликін О. В.
Корній Ю.Є.
Броварець Володимир Сергійович
2019
Доповіді Національної академії наук України
c.79-85
7
Наукова стаття
Сходимость брэгмановского экстраградиентного метода


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Обчислювальної математики
Семенов Володимир Вікторович
Денисов Сергій Вікторович
Ведель Яна Ігорівна
2019
Доповіді Національної академії наук України
т.5 c.18-23
8
Наукова стаття
Зв’язок радонових та геомагнітних аномалій території України


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
Яцевський Павло Ігорович
Орлюк Михайло Іванович
2018
Доповіді Національної академії наук України
c.60-66
9
Наукова стаття
Відсутність модифікуючого впливу астаксантину на цитогенетичний ефект в лімфоцитах периферичної крові людини, опромінених іn vitro на G2 стадії клітинного циклу


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Загальної та молекулярної генетики
Рушковський Станіслав Ричардович
2017
Доповіді Національної академії наук України
c.91-95
10
Наукова стаття
Вплив аргонової матриці на коливальні спектри ізольованих в ній кластерів води


Фізичний факультет
Експериментальної фізики
Молекулярної фізики
НДЛ Електронно-оптичних процесів
Дорошенко Ірина Юріївна
Погорелов Валерій Євгенійович
Булавін Леонід Анатолійович
Васильєва Антоніна Олександрівна
2018
Доповіді Національної академії наук України
т.12 c.46-50

Повернення до списку

Вгору