Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Професійна комунікація: національна ідентичність у багатомовному світі"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Черкаси

Высшее образование в современном мире: Международная дистанционная научно-практическая конференция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва, Росія

Динаміка біорізноманіття 2012: збірник наукових праць ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченко»
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Луганськ

Диса плюс
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Всеукраїнська науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Електроніка та прикладна фізика: Міжнародна конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

З"їзд ГО "Українське ентомологічне товариство
Видано:  в Україні

Збірник наукових праць.К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАНУ
Видано:  в Україні

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Таджикистан та Україна - 25 років співробітництва"
Видано:  в Україні

Ідея університету: сучасний дискурс. Міжнародна наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної конференції Української асоціації дослідників освіти, 15 червня 2018 року
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
Посилання на журнал, показники:  http://elibrary.kubg.edu.ua/19540/1/S_Streltsova_Mkonf_04_2017_IM.pdf
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Херсон

Інноваційні підходи і сучасна наука. - К.: Центр наукових публікацій
Видано:  в Україні

Інтеграція геопросторових даних у дослідженнях природних ресурсів: Міжнародна науково-практична конференція.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста: збірка тез
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

К.: КСУ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

К.: "Центр учбової літератури"
Видано:  в Україні

К.: Прінт-Сервіс, 2017.
Видано:  в Україні

К.:НАУ, "Логос"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Кадравая і антыкарупцыйная палітыка як фактары развіцця грамадзянскай супольнасці: зборнік навуковых прац Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 24–25 мая 2018 года
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Могильов

КІМВ
Видано:  в Україні

КНУБА
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Кримінальний процес: сучасний вимір та перспективні тенденції: 1-й Харк. кримінал.процесуал. полілог: присвяч. 50-річчю каф. кримінал. процесу Нац.юрид.ун-ту ім. Ярослава Мудрого та 85-річчя від дня народж.д-ра юрид.наук, проф., акад. НАПрН України Ю.М.Г
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Львівський соціологічний форум “Змінність соціальних просторів крізь соціологічну оптику: прояви, контексти, можливості”
Видано:  в Україні

Материалы научно-практической конференции "Актуальные проблемы менеджмента: формирование эффективных систем и процессов стратегического управления". Санкт-Петербург, 14 декабря 2012 г.
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Санкт-Перербург, Росія

Матеріали конференції CMSCE-2014, The 2nd International Conference "Cognitive Modeling in Science, Culture, Education" (CMSCE-2014), Isola, Slovenis, 7-14 September
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Isola, Slovenis,

Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції К.: Видавництво географічної літератури "Обрії"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Матеріали XVII міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2019" : історія
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Матеріали XХІIІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Мова та література у полікультурному просторі
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 60-річчю ВООЗ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Матеріали парламентських слухань. - 2014.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Матеріали ХІІ конференції студентів аспірантів та молодих вчених Шевченківська весна 2012
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Международная научная конференция молодых ученых
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Минск, Беларусь

Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 2-4 жовтня 2014 р.)
Посилання на журнал, показники:  Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 2-4 жовтня 2014 р.)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Хмельницький національний університет, 11, вул. Інститутська, м.Хмельницький, 29016, Науково-дослідний сектор: nauka@khnu.km.ua

Міжнародна наукова конференція "Державотворча спадщина гетьмана Богдана Хмельницького в контексті 100-річчя Центральної Ради"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Міжнародна наукова конференція Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Міжнародна науково-практична конференція "MicroCAD-2017", м.Харків
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Харків

Міжнародна науково-практична конференція "VII Міждисциплінарні гуманітарні читання" 21 листопада 2018 р.
Видано:  в Україні

Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 90-річчю «Михайлівської цілини» [«Основні шляхи збереження лучно-степових екосистем України»]
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Суми, Україна

Міжнародна науково-практична конференція: Розвиток економічної системи в контексті міжнародного співробітництва
Посилання на журнал, показники:  https://sites.google.com/site/kyivllacademicllpublisher/home/zaprosenna-na-naukovi-zahodi-v-ukraieni-ta-sviti/20150819miznarodnanaukovo-prakticnakonferenciarozvitokekonomicnoiesistemivkontekstimiznarodnogospivrobitnictvamkiievanaliticnijcentrnovaekonomika21-22serpna2015
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  » м. Київ, Аналітичний центр «Нова Економіка»

Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : збірка праць науково-практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Міжрегіональнаї наукова конференція: Актуальні питання біології та медицини
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Луганськ

Мікро- та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент: науково-технічна конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАНУ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

Науковий вісник Маріупольского державного університету. Серія Філологія
Видано:  в Україні

Науковий журнал "Порівняльна професійна педагогіка"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Хмельницький


Вгору