Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Ризики, загрози, пріоритети та наслідки реформування пенсійної системи України
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Ринкова економіка: тенденції і закономірності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Алчевськ – Дніпропетровськ

Ринкова трансформація економіки України: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Ринкові економічні механізми сталого розвитку: інноваційне та фінансове забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 9-10 травня 2014 р.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпропетровськ

Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Ринок праці в аграрному секторі: проблеми мотивації зайнятості
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Ринок праці та зайнятість населення
Посилання на журнал, показники:  http://ipk-dszu.kiev.ua/journal/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Ринок цінних паперів України
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Ринологія
Посилання на журнал, показники:  http://www.lorlife.kiev.ua/rhinology/ / http://www.mon.gov.ua/ua/activity/563/perelik-naukovikh-fakhovikh-vidan/6797/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

РИО Горно-Алтайского государственного университета
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Горно-Алтайск

Риторика ↔ Лингвистика (Смоленск: Издательство СмолГУ)
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Смоленск

Рівень ефективності та необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики. Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 12-13 травня 2017 р. –Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2017. -140 с.
Видано:  в Україні

Рівне-Київ : Міленіум
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Рівне

Рівність, лідерство, спілкування в європейських прагненнях української молоді: ґендерний дискурс : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Тернопіль, 5–7 жовтня 2016 р.)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Тернопіль

Рідкісні метали України - погляд у майбутнє: зб. наук. пр. ІГН НАНУ. 2001
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

Рідна школа
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Рідне слово в соціокультурному вимірі
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дрогобич

РІНЦ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Мінськ

Річна сесія наукової ради з проблеми «Аналітична хімия» НАН України, 3-10 червня
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Гурзуф, АР Крим

Річна сесія наукової ради з проблеми «аналітична хімія» НАН України, 3-10 червня, с. Гурзуф, АР Крим, 2012
Посилання на журнал, показники:  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9184/1/456.pdf
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Крим

Річна сесія Наукової ради НАН України з проблеми «Аналітична хімія»
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Рішення Європейського Суду з прав людини

Робітнича газета
Видано:  в Україні

Робоча навчальна програма: Київ, 2017
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Робоча програма для студентів спеціальності 081 "Право" освітній рівень "Магістр"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Робоча програма із спецкурсу «Еволюція мусульманського права» для студентів 2 курсу магістратури: напряму підготовки «Право», спеціальності 6.030401 «Правознавство», спеціалізації «Порівняльне правознавство»
Видано:  в Україні

Робоча програма із спецкурсу «Релігійно-традиційна правова сім’я» для студентів 2 курсу магістратури: напряму підготовки «Право», спеціальності 6.030401 «Правознавство», спеціалізації «Порівняльне правознавство»
Видано:  в Україні

Робоча програма навчальної дисципліни «Еволюція державно-політичного ладу Європейських країн». для студентів 2 курсу магістратури: напряму підготовки «Право», спеціальності 6.030401 «Правознавство», спеціалізації «Порівняльне правознавство».
Видано:  в Україні

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» для студентів Інституту післядипломної освіти галузі знань 08 «Право»
Видано:  в Україні

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія правових і політичних вчень» для студентів Інституту післядипломної освіти галузі знань 08 «Право»
Видано:  в Україні

Робочий зошит Альфа-ПІК. Київ, 2014 р.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Родові таємниці Сіверянського краю
Видано:  в Україні

Родовід
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернівці

Розбудова економічної освіти та формування основ фінансової грамотності учнівської молоді – основа розвитку громадянського суспільства та становлення економіки знань: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Розбудова України як демократичної, соціальної, правової держави: реалії сьогодення,: збірник матеріалів Міжвузівської науково-практичної конференції (Київ, 12 квітня 2018 року)
Видано:  в Україні

Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології : Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Розвиток аграрного, земельного та екологічного права на зламі тисячоліть: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 травня 2018 р.) / за заг. ред.. д.ю.н., проф.. В.М. Єрмоленка. – К., 2018.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції 24 – 25 листопада 2016 р. - Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»
Видано:  в Україні

Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у XXI- му столітті: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Житомир

Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв'язки: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Розвиток глобальних економік в умовах глобальної нестабільності. Матер. третьої міжн. наук.-практич. конф.

Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Розвиток державності та права в Україні:реалії та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Львів

Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції. За ред. В.Д. Базилевича та Д. Вальтера. – К.: Обрії
Видано:  в Україні

Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі6: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Розвиток економіки України в умовах невизначеності глобалізаційно-інтеграційних процесів: економіка, фінанси, право : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції
Видано:  в Україні

Розвиток економіки України та інших країн в умовах інтеграційних процесів: тези VII Міжнародної науково-практичної молодіжної конференції (1 червня 2016 р.)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Розвиток економіки України: трансформації та інновації
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Запоріжжя

Розвиток економічної науки на сучасному етапі: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Тернопіль


Вгору