Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Освіта й наука та їхня роль у соціальному та промисловому розвитку суспільства : зб. наук. пр. / Відп. ред. О.В. Антонюк – К.: Логос, 2015.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Освіта регіону: Політологія, психологія, комунікації. Український науковий журнал
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Освіта та наука в умовах глобальних викликів
Видано:  в Україні

Освіта та наука у вимірах XXI століття: Студенська звітно-наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Освіта та розвиток обдарованої особистості
Посилання на журнал, показники:  http://www.iod.gov.ua/viewpage.php?page_id=10 / http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%96100965
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Освіта та розвиток обдарованої особистості – К.: Ін-т обдарованої дитини НАПН України
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Освіта України: офіційне видання Мін. Освіти і науки, молоді та спорту України.
Видано:  в Україні

Освіта: творчий процес чи соціальна технологія: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Освіта: творчий процес чи соціальна технологія: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19 березня 2014 року, м. Київ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  київ

Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві: міжнародна науково-практична конференція
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Освітні вимірювання–2013. ЗНО як інструмент забезпечення рівного доступу до вищої освіти й оцінювання якості освіти: оцінювання, інтерпретація, використання результатів: матеріали ІV Міжнародної науково-методичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Освітні і наукові виміри географії: Всеукраїнська науково-практична конференція.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Полтава

Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Суми

Освітні й наукові виміри географії. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка / ТОВ "АСМІ"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Полтава

Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 20-21 квітня 2017 р., м.Дніпро.
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Дніпро

Освітні та етичні засади збалансованого розвитку. Серія: Стан навколишнього середовища
Видано:  в Україні

Освітні та культурні ефекти критичного мислення: від класичного формату до сучасності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  київ

Освітні тренди
Посилання на журнал, показники:  http://www.edu-trends.info/
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Освітній дискурс: Збірник наукових праць
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти
Посилання на журнал, показники:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=JRN&P21DBN=JRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwj&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%96100582
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернівці

Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму. Збірник наукових праць.- Київ: НАУ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Освітня аналітика України
Видано:  в Україні

Освітянські обрії: реалії та перспективи
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Осенняя математическая школа-симпозиум по спектральным и эволюционным задачам
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Сімферополль

Осінні наукові читання: ХХІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
Видано:  в Україні

Основа
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Основа (монографія)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Основа (підручник)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Основи геофізики
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Основи історії систем та системний аналіз. Робоча програма навчальної дисципліни. К.: Ореолнісервіс / М.В.Туленков
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Основи професійної етики та поведінки прокурора: навч. посіб.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Основні напрями формування професійних якостей фахівців виховної роботи в Збройних Силах України: науково-практичний семінар
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Основні напрямки реформування законодавства України в умовах розбудови демократичної держави: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 17-18 грудня 2011 року. – у 2-х томах. – Х.: ГО "Асоціація аспірантів – юристів", 2011. – Т.2
Видано:  в Україні

Основні тенденції розвитку цивілістики, конституційного, господарського та міжнародного права : матеріали круглого столу (27 жовт. 2017 р., м. Кривий Ріг)
Видано:  в Україні

Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Міжнар. наук-практ. конференція (с. Крути, Чернігівська обл.)

Основы собриологии, профилактики, социальной педагогики и алкологии. Международная конференция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Нижний Новгород: Издательский салон ИП Гладкова О.В.

Особа в контексті часу. Книга на пошану Лариси Нагорної.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  К.:ІПІЕНД

Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза: международная научно-практическая конференция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Молдова

Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях. Материалы первой всеукраинской научной web-конфиренции молодых ученых
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Сімферополь

Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я: всеукраїнська науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Вінниця

Особистісно-професійний розвиток майбутнього фахівця в освітньому просторі вишу: проблеми та перспективи: Регіональний науково-практичний семінар
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Кам’янець-Подільський

Особистість в умовах кризових викликів сучасності: Методологічний семінар НАПН України
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Особистість і суспільство: методологія та практика сучасної психології. Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Луцьк

Особистість та її історія
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Ніжин

Особистість та її історія: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Ніжин

Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін: всеукраїнська науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Суми

Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін: міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Суми

Особистість у просторі культури: Міжнародний Севастопольський науково-практичний симпозіум
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Севастополь

Особистість у соціальному, віковому та клінічному вимірі сучасного життя
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Луцьк


Вгору