Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

ЧДТУ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Черкаси

Человек в мире культуры: пространство и время современности. VIII междунар. философско-культурологический симпозиум
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Рязань

Человек в экономических и социальных отношениях: Всероссийская научная конференция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Человек и общество в системе религиозного и социально-гуманитарного знания: Сборник научных трудов
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Заокський (Росія)

Человек, психология, экономика, право, управление: проблемы и перспективы: международная научная конференция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Білорусь, м. Мінськ

Человек, субъект, личность в современной психологи: Международная конференция, посвященная 80-летию А.В.Брушлинского
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Человек, Экология, Право
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Росія

Человек. Язык. Культура: Сб. науч. ст., посвящ. 60-летнему юбилею В.И. Карасика. – Кемерово-Волгоград
Видано:  закордоном

Черкаси: Видавець Вовчок О.Ю.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Черкаси

Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Черкаси

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Черкаси

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Черкаси

Чернівецький національний університет
Посилання на журнал, показники:  http://www.chnu.cv.ua
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернівці

Чернівці: Видавничий дім "Родовід"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернівці

Чернівці: ВОП Глібка С.Й.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернівці

Чернівці: Книги - ХХІ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернівці

Чернівці: Кондратьєв А.В.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернівці

Чернівці: Рута.Наук.вісник Чернівецького університету.
Видано:  в Україні

Чернівці: ЧНУ імені Юрія Федьковича
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернівці

Чернівці:Рута.Наук.вісник Чернівецького ун-ту.Філософія
Видано:  в Україні

Чернівці:Чернівецький університет
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернівці

Чернігів: Мова. Култура. Комунікаія
Видано:  в Україні

Чернігів: Сіверянська думка
Видано:  в Україні

Чернігів: Чернігівські обереги.-Зб.мат.кругл.столу 18 квітня 2007р.
Видано:  в Україні

Черноморские румбы. Международный морской альманах
Видано:  в Україні

Черняхівська культура
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Честь і закон
Посилання на журнал, показники:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9624216
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Честь професії: Конференція з актуальних питань професійної журналістики
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Четверта міжгалузева міжнародна науково-практична конференція «Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини»: Тези доповідей. Донецьк: ДонНУЕТ

Четверта хвиля
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Четвертая международная конференция по проблемам управления
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Четверті Платонівські читання: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Четверті Сіверянські соціально-психологічні читання: Всеукраїнська наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернігів

Четверті харківські кримінально-правові читання
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Четверті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Четвертый пермский международный конгресс ученых-юристов: материалы междунар. науч.-практ. конф
Видано:  закордоном

Чеховський інтелігент: статика образу – динаміка культури.
Видано:  в Україні

Читомо. Казкарка
Видано:  в Україні

ЧІТІ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Черкаси

Чорнобиль і соціум. Інститут соціології НАН України
Видано:  в Україні

Чорнобильська трагедія: осмислення 30 років потому: Міжнародна науково-практична міждисциплінарна конференція
Посилання на журнал, показники:  http://chornobylmuseum.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/09/conf_2016.pdf / http://chornobylmuseum.kiev.ua/uk/%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-30/
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Чорнобильський науковий вісник. Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення

Чорноморська безпека
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Севастополь

Чорноморський ботанічний журнал
Посилання на журнал, показники:  http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=4704
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Херсон

Чорноморський літопис: науковий журнал
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Миколаїв

Чорноморські наукові студії: матеріали міжнародної мультидисциплінарної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". Серія : Соціологія.
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Миколаїв

Чотирнадцята міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Шевченківська весна –- 2016», 6-8 квітня, 2016 р.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Чубасівські читання
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шарлемань Н.В. Природа и люди Киевской Руси. Воспоминания. Автобиографии. Переписка.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ


Вгору