Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Теоретические и практические аспекты менеджмента: г. Новосибирск

Теоретические и прикладные аспекты олимпийского образования, физической культуры и спорта школьников и учащейся молодежи: республиканская научно-методическая конференция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Брест

Теоретические и прикладные вопросы науки и образования
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Тамбов

Теоретические проблемы этнической и кросскультурной психологии: Международная научная конференция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Смоленск

Теоретична і дидактична філологія
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Переяслав-Хмельницький

Теоретична та дидактична філологія. Збірка наукових праць
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Переяслав-Хмельницький

Теоретична та експериментальна фізика:міжнародна конференція студентів і молодих науковців
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Ірпінь

Теоретичний аналіз і наукові дослідження юриспруденції у світовій науці: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Киїів

Теоретичний аналіз та наукові дослідження юридичної науки у ХХІ столітті : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції Класичний приватний університет
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Запоріжжя

Теоретичний і науково-методичний часопис "Вища освіта України"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теоретичний науково-методичний часопис "Вища освіта в Україні"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теоретичні засади та практика реалізації правової політики
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Запоріжжя

Теоретичні і практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: вчора, сьогодні завтра: колективна монографія за наук. ред. д-ра іст. Наук., проф. В.В. Ластовського
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України. - Кіровоград : КЛА НАУ, 2016
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Кіровоград

Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України//Збірник наукових праць.- Кіровоград: КЛА НАУ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Кіровоград

Теоретичні і прикладні проблеми психології
Посилання на журнал, показники:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Tippp / http://mon.gov.ua/ua/activity/563/perelik-naukovikh-fakhovikh-vidan/6797/ / http://www.snu.edu.ua/science/scientific_periodicals.php
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Сєвєродонецьк

Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць
Посилання на журнал, показники:  http://esteticamente.ru/portal/Soc_Gum/Tippp/index.html
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Луганськ

Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Теоретичні питання і практика дослідження метасоматичних порід і руд: наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теоретичні питання і практика досліджень метасоматичних порід і руд, до 70-ти річчя В.С. Монахова: Наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теоретичні питання культури, освіти та виховання
Посилання на журнал, показники:  http://pytannya-osvity.knlu.kiev.ua/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теоретичні питання освіти, культури та виховання: Зб. наук. праць.
Видано:  в Україні

Теоретичні та практичні аспекти наукових досліджень у сфері агротехнологій та землеустрою: зб.тез доп. наук-практ. конф. за результатами наук. досліджень
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Житомир

Теоретичні та практичні аспекти наукових досліджень: збірка наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції "Теоретичні та практичні аспекти наукових досліджень-2014", 30 квітня 2014 р., м. Київ
Посилання на журнал, показники:  http://sciconference.com.ua/teoreticheskie-i-prakticheskie-aspekty-nauchnyh-issledovanij-2014/
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теоретичні та практичні аспекти оології в сучасній зоології: Мат-ли IV міжнар.наук-практ.конференції 5-8 жовтня 2011 року.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Теоретичні та практичні засади протидії злочинності у сучасних умовах: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Теоретичні та практичні підходи щодо оцінок наслідків глобальної фінансової кризи: Міжнародна наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу : Зб. Наук. праць, присвячений пам’яті професора В.П.Пастухова / К.: ДП «Прінт Сервіс», 2017.
Видано:  в Україні

Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвяч. Пам’яті проф. В.П. Пастухова / за заг ред.М.І. Іншина; упорядникиО.В. Тищенко, Л.С. Нецька, І.С. Сахарук. – К.ДП «Прінт Сервіс», 20
Видано:  в Україні

Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвячений пам’яті професора В.П. Пастухова / за заг. ред. д.ю.н., професора, академіка НАПрН України М.І. Іншина; упорядники О.В. Тищенко,
Видано:  в Україні

Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвячений памяті професора В.П. Пастухова / за заг. ред. д.ю.н., професора, академіка НАПрН України М.І. Іншина; упорядники О.В. Тищенко,
Видано:  в Україні

Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем: збірник праць
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці та у виробництві: Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Маріуполь

Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. Збірник наукових праць
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. Збірник наукових праць
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в галузі природничих наук: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики: міжнародна конференція студентів та молодих вчених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теоретичні та прикладні аспекти сучасної біостратиграфії фанерозою України.Збірник наукових праць ІГН НАН України.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

Теоретичні та прикладні дослідження в галузі педагогіки, психології та суспільних наук
Видано:  в Україні

Теоретичні та прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Кропивницький

Теоретичні та прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України. – Кіровоград: КЛА НАУ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Кіровоград

Теоретичні та прикладні питання економіки
Посилання на журнал, показники:  http://tppe.econom.univ.kiev.ua/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теоретичні та прикладні питання економіки
Посилання на журнал, показники:  http://tppe.econom.univ.kiev.ua/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ


Вгору