Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Тенденції та перспективи розвитку податкової системи України: Науково-практична конференція.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Ірпінь

Тенденції та пріоритети реформування законодавства України
Видано:  в Україні

Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: всеукраїнська науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Херсон

Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 11-12 грудня 2015 р. - Херсон: Видавничий дім "Гельветика"
Видано:  в Україні

Тенденції та стратегії забезпечення сталого розвитку страхового ринку України: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теоретико--методологічні основи професійної підготовки педагога: збірник наукових праць
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дрогобич

Теоретико-методичні засади вивчення питань сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: міжрегіональна науково-методична конференція
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Суми

Теоретико-методологические и конституцх процессов в контекионеные основы устойчивого развития национально правовой системы в условиях глобальных и ргиональнысте защиты прав человека и построения правового государства: Международная конференция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Минск

Теоретико-методологічні засади становлення і розвитку соціології освіти / В.В.Чепак. - Монографія. - К.: Вид-в- ТОВ "Геопринт". 2011. - 304 с.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Тернопіль

Теоретико-методологічні основи організаційної взаємодії в соціальному управлінні / М.В.Туленков, -К.: Каравела
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теоретико-прикладные аспекты социально-экономического и политического развития стран центральной Азии и СНГ: международная научно-практическая конференция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Алматы

Теоретическая и прикладная механика
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Донецьк

Теоретическая и математическая физика
Посилання на журнал, показники:  http://www.springer.com/physics/theoretical%2C+mathematical+%26+computational+physics/journal/11232?cm_mmc=sgw-_-ps-_-journal-_-11232 / http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=tmf&option_lang=rus
Видано:  закордоном

Теоретическая и прикладная механика
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Донецк

Теоретическая и экспериментальная психология
Посилання на журнал, показники:  http://elibrary.ru/title_about.asp?id=29020 / http://tepjournal.ru/ru/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Теоретическая и экспериментальная химия
Посилання на журнал, показники:  http://www.inphyschem-nas.kiev.ua/ua/TECh / https://www.scopus.com/sourceid/21969?origin=resultslist
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ, Україна

Теоретические и практические аспекты менеджмента: г. Новосибирск

Теоретические и прикладные аспекты олимпийского образования, физической культуры и спорта школьников и учащейся молодежи: республиканская научно-методическая конференция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Брест

Теоретические и прикладные вопросы науки и образования
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Тамбов

Теоретические проблемы этнической и кросскультурной психологии: Международная научная конференция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Смоленск

Теоретична і дидактична філологія
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Переяслав-Хмельницький

Теоретична та дидактична філологія. Збірка наукових праць
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Переяслав-Хмельницький

Теоретична та експериментальна фізика:міжнародна конференція студентів і молодих науковців
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Ірпінь

Теоретичний аналіз і наукові дослідження юриспруденції у світовій науці: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Киїів

Теоретичний аналіз та наукові дослідження юридичної науки у ХХІ столітті : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції Класичний приватний університет
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Запоріжжя

Теоретичний і науково-методичний часопис "Вища освіта України"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теоретичний науково-методичний часопис "Вища освіта в Україні"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теоретичні засади та практика реалізації правової політики
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Запоріжжя

Теоретичні і практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: вчора, сьогодні завтра: колективна монографія за наук. ред. д-ра іст. Наук., проф. В.В. Ластовського
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України. - Кіровоград : КЛА НАУ, 2016
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Кіровоград

Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України//Збірник наукових праць.- Кіровоград: КЛА НАУ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Кіровоград

Теоретичні і прикладні проблеми психології
Посилання на журнал, показники:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Tippp / http://mon.gov.ua/ua/activity/563/perelik-naukovikh-fakhovikh-vidan/6797/ / http://www.snu.edu.ua/science/scientific_periodicals.php
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Сєвєродонецьк

Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць
Посилання на журнал, показники:  http://esteticamente.ru/portal/Soc_Gum/Tippp/index.html
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Луганськ

Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Теоретичні питання і практика дослідження метасоматичних порід і руд: наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теоретичні питання і практика досліджень метасоматичних порід і руд, до 70-ти річчя В.С. Монахова: Наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теоретичні питання культури, освіти та виховання
Посилання на журнал, показники:  http://pytannya-osvity.knlu.kiev.ua/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теоретичні питання освіти, культури та виховання: Зб. наук. праць.
Видано:  в Україні

Теоретичні та практичні аспекти наукових досліджень у сфері агротехнологій та землеустрою: зб.тез доп. наук-практ. конф. за результатами наук. досліджень
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Житомир

Теоретичні та практичні аспекти наукових досліджень: збірка наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції "Теоретичні та практичні аспекти наукових досліджень-2014", 30 квітня 2014 р., м. Київ
Посилання на журнал, показники:  http://sciconference.com.ua/teoreticheskie-i-prakticheskie-aspekty-nauchnyh-issledovanij-2014/
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теоретичні та практичні аспекти оології в сучасній зоології: Мат-ли IV міжнар.наук-практ.конференції 5-8 жовтня 2011 року.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Теоретичні та практичні засади протидії злочинності у сучасних умовах: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Теоретичні та практичні підходи щодо оцінок наслідків глобальної фінансової кризи: Міжнародна наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу : Зб. Наук. праць, присвячений пам’яті професора В.П.Пастухова / К.: ДП «Прінт Сервіс», 2017.
Видано:  в Україні

Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвяч. Пам’яті проф. В.П. Пастухова / за заг ред.М.І. Іншина; упорядникиО.В. Тищенко, Л.С. Нецька, І.С. Сахарук. – К.ДП «Прінт Сервіс», 20
Видано:  в Україні

Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвячений пам’яті професора В.П. Пастухова / за заг. ред. д.ю.н., професора, академіка НАПрН України М.І. Іншина; упорядники О.В. Тищенко,
Видано:  в Україні


Вгору