Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Соціальна маркетингова ініціатива
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціальна напруженість в регіональних вимірах: проблеми теорії, методології та методики соціологічного дослідження: [Кол. монографія]
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціальна напруженість в регіональних вимірах: проблеми теорії, методології та методики соціологічного дослідження: [монографія]
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціальна перспектива і регіональний розвиток: філософія, політика, соціологія: Збірник наукових праць
Посилання на журнал, показники:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=spirr
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Запоріжжя

Соціальна політика і соціальна робота
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціальна психологія
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціальна психологія. Український центр політичного менеджменту
Посилання на журнал, показники:  http://www.politik.org.ua/vid/mag.php3?m=6
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціальна робота в контексті соціокультурних змін: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціальна робота в Україні: теорія і практика
Посилання на журнал, показники:  http://esteticamente.ru/portal/Soc_Gum/Srvu/index.html
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціальна структура знання (полемічні нотатки): монографія / Л. Г. Ніколаєнко
Посилання на журнал, показники:  http://soc.univ.kiev.ua/uk/library/socialna-struktura-znannya-polemichni-notatki
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування. Міжнародна науково-практична конференція
Посилання на журнал, показники:  http://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD/
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Соціальне підприємництво: теорія, практика та міжнародний досвід: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціальне право України. Науковий збірник
Видано:  в Україні

Соціальне право: науковий журнал
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

Соціальне прогнозування та проектування політичних ситуацій та процесів: Міжнародна наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Запоріжжя

Соціальне прогнозування та проектування: модернізація політичної системи України. Міжнародна наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Запоріжжя

Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія в управлінській практиці України : автореф. дис ... д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Олег Володимирович Мазурик . – Київ, 2014 . – 35 с.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія в управлінській практиці України. Рукопис дисертації на здобуття наукового ступеня д-ра соціол. наук за спец. 22.00.04
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціальний інжиніринг: моделі й технології : монографія
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціальний педагог
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціальний працівник

Соціальний простір у міждисциплінарному вимірі / Петренко-Лисак А.О.,К.: ВАДЕКС.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціальний розвиток і безпека
Посилання на журнал, показники:  https://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/about
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціальні аспекти процесів глобалізації та інтеграції: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Прага/Херсон

Соціальні виклики для соціально значущої медіа діяльності. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць.
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціальні виміри суспільства. Інститут соціології НАН України
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціальні зміни та культурна ідентичність: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих науковців
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Соціальні ініціативи Президента України та права інвалідів
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціальні ініціативи Президента України та права інвалідів: матеріали всеукраїнського круглого столу ВГОІ "Інститут реабілітації та соціальних технологій" (м.Київ, 19-20 липня 2013 р.) за заг.ред.М.І.Іншина, В.Л.Костюка, В.П.Мельника, Д.І.Сірохи.-К.: "ІР
Видано:  в Україні

Соціальні ініціативи Президента України та права інвалідів: матеріали всеукраїнського круглого столу ВГОІ "Інститут реабілітації та соціальних технологій" (м.Київ, 19-20 липня 2013 р.) за заг.ред.М.І.Іншина, В.Л.Костюка, В.П.Мельника, Д.І.Сірохи.-К.: "ІР
Видано:  в Україні

Соціальні ініціативи Президента України та права інвалідів: матеріали всеукраїнського круглого столу ВГОІ "Інститут реабілітації та соціальних технологій" (м.Київ, 19-20 липня 2013 р.) за заг.ред.М.І.Іншина, В.Л.Костюка, В.П.Мельника, Д.І.Сірохи.-К.: "ІР
Видано:  в Україні

Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціальні комунікації в сучасному світі : монографія
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціальні комунікації і нові комунікаційні технології: Всеукраїнська науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Запоріжжя

Соціальні комунікації: інструменти технологія і практика. Всеукраїнська науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Запоріжжя

Соціальні комунікації: результати досліджень - 2013 : колективна монографія
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : монографія
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціальні комунікації: стан, проблеми, тенденції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціальні комунікації: стан, проблеми, тенденції. – Київ: Видавничий центр КНУКіМ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

Соціальні комунікації: теорія і практика : Міжнародний симпозіум
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціальні комунікації. Збірник наукових статей
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Тернопіль

Соціальні маркетингові ініціативи
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціальні науки В’єтнаму
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Ханой

Соціальні права в механізмах захисту та забезпечення прав людини
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціальні та політичні конфігурації модерну: політична влада в Україні та світі. міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Запоріжжя

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Міжвузівський збірник наукових праць
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Запоріжжя

Соціальні технології: заради чого? яким чином? і з яким результатом?: Колективна монографія
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Соціальні технології. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Видано:  в Україні


Вгору