Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Кадравая і антыкарупцыйная палітыка як фактары развіцця грамадзянскай супольнасці: зборнік навуковых прац Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 24–25 мая 2018 года
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Могильов

Київські історичні студії: науковий журнал
Видано:  в Україні

КІМВ
Видано:  в Україні

КНУБА
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Кримінальний процес: сучасний вимір та перспективні тенденції: 1-й Харк. кримінал.процесуал. полілог: присвяч. 50-річчю каф. кримінал. процесу Нац.юрид.ун-ту ім. Ярослава Мудрого та 85-річчя від дня народж.д-ра юрид.наук, проф., акад. НАПрН України Ю.М.Г
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Львівський соціологічний форум “Змінність соціальних просторів крізь соціологічну оптику: прояви, контексти, можливості”
Видано:  в Україні

Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції 15.03.2019 р. Бізнес – аналітика в управлянні ЗЕД.
Видано:  в Україні

Матеріали конференції CMSCE-2014, The 2nd International Conference "Cognitive Modeling in Science, Culture, Education" (CMSCE-2014), Isola, Slovenis, 7-14 September
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Isola, Slovenis,

Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції К.: Видавництво географічної літератури "Обрії"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Матеріали XVII міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2019" : історія
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Матеріали XХІIІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Мова та література у полікультурному просторі
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 60-річчю ВООЗ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Матеріали парламентських слухань. - 2014.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Матеріали ХІІ конференції студентів аспірантів та молодих вчених Шевченківська весна 2012
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Международная научная конференция молодых ученых
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Минск, Беларусь

Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 2-4 жовтня 2014 р.)
Посилання на журнал, показники:  Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 2-4 жовтня 2014 р.)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Хмельницький національний університет, 11, вул. Інститутська, м.Хмельницький, 29016, Науково-дослідний сектор: nauka@khnu.km.ua

Міжнародна наукова конференція "Державотворча спадщина гетьмана Богдана Хмельницького в контексті 100-річчя Центральної Ради"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Міжнародна наукова конференція Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Міжнародна науково-практична конференція "MicroCAD-2017", м.Харків
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Харків

Міжнародна науково-практична конференція "VII Міждисциплінарні гуманітарні читання" 21 листопада 2018 р.
Видано:  в Україні

Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 90-річчю «Михайлівської цілини» [«Основні шляхи збереження лучно-степових екосистем України»]
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Суми, Україна

Міжнародна науково-практична конференція: Розвиток економічної системи в контексті міжнародного співробітництва
Посилання на журнал, показники:  https://sites.google.com/site/kyivllacademicllpublisher/home/zaprosenna-na-naukovi-zahodi-v-ukraieni-ta-sviti/20150819miznarodnanaukovo-prakticnakonferenciarozvitokekonomicnoiesistemivkontekstimiznarodnogospivrobitnictvamkiievanaliticnijcentrnovaekonomika21-22serpna2015
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  » м. Київ, Аналітичний центр «Нова Економіка»

Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : збірка праць науково-практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Міжрегіональнаї наукова конференція: Актуальні питання біології та медицини
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Луганськ

Мікро- та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент: науково-технічна конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАНУ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

Науковий вісник Маріупольского державного університету. Серія Філологія
Видано:  в Україні

Науковий журнал "Порівняльна професійна педагогіка"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Хмельницький

Науково-практичний журнал «Інтелект ХХІ»
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Національна Академія Наук України, Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримсьго -2013. 17 - 18 жовтня 2014 р..
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ. - 2013

Парламентське видавництво (монографія)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Парламентське видавництво (навчальний посібник)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Перекрестки
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Підручник 2-ге видання , Київ Юрінком Інтер; Буква Закону, 2018. – 600с.
Видано:  в Україні

Популізм і громадянське суспільство: межі перетину. Тези виступів наукової конференції «Рябівські читання» (24 берез. 2019 р.)
Видано:  в Україні

Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Львів, 30 – 31 січня 2015 р. –Львів: Центр правничих ініціатив, 2015.
Видано:  в Україні

Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Ірпінь,Національний університет ДПС України

Проблеми економіки та менеджменту: оцінка та перспективи вирішення: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Проблеми та перспективи розвитку науки: міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Чернівці

Проблемы развития финансовой системы Украины: сборник трудов ІІ Международной научно-практической конференции аспирантов и студентов
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Сімферополь

Регіональні стратегії США і Європи : зовнішньополітичний і безпековий вимір
Видано:  в Україні

Реклама: інтеграція теорії та практики : тези доповідей VIІІ Міжнародної науково-практтчної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Рівень ефективності та необхідність впливу юридичної науки на нормотворчу діяльність та юридичну практику: Матеріали міжнародної науково-практичної конференціЇ, м.Донецьк, 6 – 7 лютого 2015 р. – Донецьк: Східноукраїнська наукова юридична організ
Видано:  в Україні

Рівень ефективності та необхідність впливу юридичної науки на нормотворчу діяльність та юридичну практику: Матеріали міжнародної науково-практичної конференціЇ, м.Донецьк, 6 – 7 лютого 2015 р. – Донецьк: Східноукраїнська наукова юридична організ
Видано:  в Україні

Розвиток державності та права в Україні
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Розвиток національної економіки: теорія і практика. Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Івано-Франківськ


Вгору