Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дрогобич-Трускавець

Стан та перспективи реформння сектору безпеки і оборони України: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Стан та перспективи розвитку аграрного права: Матеріали Міжнар. наук-теор. конф., присвяченої 80-річчю д.ю.н., проф., акад. АПрН України В. З. Янчука, Київ, 26-27 травня 2005 р. / Під ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. – Магістр - ХХІ сторіччя, 2005.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Стан та перспективи розвитку соціальної роботи в Україні : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Київ, 17-18 березня 2015 р., НАУ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ, НАУ

Стан та перспективи розвитку юридичної науки
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпропетровськ

Стан та перспективи розвитку юридичної науки та освіти: Міжнар. наук.-практ. конфер., присвяч. 5-річчю створення юрид. ф-ту Нац. аграр. ун-ту (Київ, 17-18 листоп. 2006 р.): Зб. наук. пр. / За заг. ред.: В. М. Єрмоленка та ін. – К.: Магістр – ХХІ ст., 2007
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Стан та перспективи розвитку юридичної науки: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Дніпро

Стан та проблеми оподаткування в умовах економічних перетворень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Донецьк

Стан та розвиток еконромічної науки у Київському університеті: Конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Стан та розвиток підприємництва в умовах ринкової економіки: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпро: НО «Перспектива»

Стан та удосконалення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: Всеукраїнська міжвузівська конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Ізмаїл

Стан та шляхи стабілізації фінансово-економічної системи: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Стандарт государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом»
Видано:  в Україні

Станиславів і Станиславівщина в час суспільних і національних змін ХІХ і першої половини ХХ століття: Міжнародна наукова конференція
Посилання на журнал, показники:  http://ww.ckpide.eu/ua/aktualnosci/wydarzenia/1761-naukova-konferentsiia-pro-stanislaviv
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Івано-Франківськ

Становлення господарської юрисдикції в Україні – 20 років досвіду. Проблеми і перспективи : матеріали науково-практичної конференції (24-26 трав. 2011 р., м. Одеса) / Вищий господарський суд України ; Одеський апеляційний господарський суд
Видано:  в Україні

Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове підгрунтя: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпро

Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове підгрунтя: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 6-7 червня 2014 р.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпропетровськ

Становлення і розвиток педагогіки. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 16–17 лютого 2018 року). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Херсон

Становлення і розвиток української державності / МАУП
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток: Всеукраїнська науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Становлення сучасного українського суспільства: політичні, управлінські, економічні та правові аспекти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Становлення та особливості регулювання міжнародних економічних відносин: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 21-22 жовтня, 2016 р.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпро

Становлення та розвиток місцевого самоврядування. всеукраїнська заочна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Хмельницький

Становлення та розвиток науки європейського права в Україні. Liber amoricum до 70-річчя проф. В. Муравйова: монографія / за заг. ред. К.Смирнової. - Одеса : Фенікс, 2017. - 504 с.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Старий Луцьк: науково-інформаційний збірник ЛДІКЗ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Луцьк

Стародавнє Причорномор’я.
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Стародавнє Причорномор’я. Випуск XII. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одесса

Стародавній світ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Старожитностi
Видано:  в Україні

Старожитності Посулля. Збірник наукових праць присвячених пам'яті Ф.І. Камінського (1845-1891)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Стартер
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Старый Оскол: Издательство "Роса"
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Белгород, Россия

Статистика 21 століття: Нові виклики, нові можливості
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Статистика України
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Статистика ХХІ ст.: нові виклики, нові можливості: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернігів

Статистичне опрацювання даних. Методи оцінювання та перевірки гіпотез про середні значення і дисперсії.
Видано:  в Україні

Статистичне опрацювання даних. Частина 8. Визначення прогнозних інтервалів.
Видано:  в Україні

Стаття Народна армія

Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах. Науково-технічна конференція
Видано:  в Україні

Створення, охорона та захист об’єктів інновацій : матеріали наук.-практ. семінару, м. Київ, 26 квіт. 2018 р. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 84 с.
Видано:  в Україні

Степлер
Видано:  в Україні

Степной бюллетень
Видано:  закордоном

Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ
Видано:  закордоном

Стефанос. Мультиязычный научный журнал
Видано:  в Україні

Стефанос. Мультиязычный научный журнал [электронный проект филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова]
Видано:  закордоном

Стефанос. Мультиязычный научный журнал [электронный проект филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова].
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Стилистика сегодня и завтра
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва


Вгору