Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Регіональний семінар МСЕ «Цифрове майбутнє на базі 4G/5G» : міжнародна наук.-техн. конф. 14-16 травня 2018 р. : тези доп. – Київ, 2018.
Видано:  в Україні

Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (10-12 квітня 2014 р., м. Хотин)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернівці

Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Хотин

Регіональні аспекти флористичних та фауністичних досліджень.Всеукраїнської науково-практичної конференція (10-12 квітня 2014, Хотин)
Посилання на журнал, показники:  http://www.science-community.org/en/node/70948
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Хотин

Регіональні географічні дослідження України та суміжних територій: зб. наук. пр., Луганськ: Альма-матер
Видано:  в Україні

Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку. Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні

Регіональні економічні проблеми в умовах сучасних викликів: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Регіональні економічні проблеми в умовах сучасних викликів: міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Регіональні ЗМІ України: історія, стан, перспективи розвитку: Міжнар. наук. конф.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Луганськ

Регіональні ЗМІ: проблеми та перспективи. Матеріали регіональної науково-практичної конференції молодих науковців
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Запоріжжя

Регіональні перспективи
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття: міжнародна наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернівці

Регіональні проблеми охорони довкілля. Міжнародна конф. Молодих вчених.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: сучасний стан і перспективи вирішення
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Регіональні проблеми розвитку територіальних систем: теорія, практика, перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Ужгород

Регіональні проблеми розвитку територіальних систем: теорія, практика, перспективи. – Ужгород: УТЕЛ КНТЕУ ФОП Свобода А.М.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Ужгород

Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Херсон

Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: Зб. наук.пр. – Херсон
Видано:  в Україні

Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, м.Херсон, 5-6 жовтня 2017 р.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Херсон

Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. праць за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конф. (8-9 жовтня 2015 р., Херсон). – Херсон: ПП Вишемирский, 2015. – 464 с.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Херсон

Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. праць за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 жовтня 2015 р., Херсон) / [За ред.. І.О. Пилипенка, Д. С. Мальчикової]. Херсон: ПП Вишемирський,
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Херсон

Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Херсон: ПП Вишемирський
Видано:  в Україні

Регіони України: що нас роз’єднує та що об’єднує? // Ab Imperio. Исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Регістри стосунків : Всеукраїнська науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Регулирование и саморегулирование СМИ на постсоветском пространстве: семинар Международ. летней школы по медиаправу
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Мінськ (Білорусь)

Регулювання банківської діяльності, бізнесу та підприємництва: національна та міжнародна практика
Видано:  в Україні

Регуляция роста и развития растений: физиолого-биохимические и генетические аспекты: матеріали наукової конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Регуляция роста, развития и продуктивности растений: международная научная конференция
Посилання на журнал, показники:  http://www.bio.bsu.by/botany/files/pub_fedor2012-15.pdf
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Мінськ

Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні аспекти. Міжнародна наукова конференція присвячена 125-річчу кафедри фізіології і біохіміїх та мікроорганізмів Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна,(11-12 листопада 2014 р.)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти: Міжнародна наукова конференція
Посилання на журнал, показники:  http://www-plantphysiol-bio.univer.kharkov.ua/Conference.html
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти:Міжнародна наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Регуляція росту і розвитку рослин:фізіолого-біохімічніі генетичні аспекти: міжнародна наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Редакция научного журнала "ОРАЛДЫ ГЫЛЫМ ЖАРШИСЫ" № 1(37) 2012. Серия Экономические науки. ЖШС "Уралнаучкнига"
Видано:  закордоном

Редакційно – видавничий відділ Луцького національного технічного університету
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Луцьк

Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дрогобич

Редакційно-видавничий відділ Чернігівського національного технологічного університету
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Чернігів, вул. Шевченка, 95

Редакційно-видавничий центр Задруга
Видано:  в Україні

Редакційно-видавничий центр Збройних Сил України
Видано:  в Україні

Редкол: В.Я. Тацій (голова редкол.), О.В. Петришин (відп. серетар), Ю.Г. Барабаш та ін.: Нац. Акад.. прав. Наук України. – 2-ге від, переробл. і допов. – Х, : «Право», 2011, 1128 с.
Видано:  в Україні

редкол.: С.М. Прилипко (голова), М.І. Іншин (заст. голови), О.М. Ярошенко та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Видавництво «Право», 2018. – 776 с.
Видано:  в Україні

Реєстрація, зберігання і обробка даних
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Резерви економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств регіону: тези доповідей міжнародної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Кіровоград

Рейтинг кращих енергетичних компаній України 100 ExPro
Видано:  в Україні

Реклама: інтеграція теорії та практики : тези доповідей VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Рекламіст

Реконструктивно-відновні методи в травматології та ортопедії, Тези доповіді науково-практичної конференції, Донецьк
Видано:  в Україні

Рекреалогія. - Київ: Ліра-К
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

Рекреалогія. Херсон: ОЛДІ ПЛЮС
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Херсон

Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Черкаси


Вгору