Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 3 «Исполнительный процесс»
Видано:  в Україні

Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 4 «Адвокатура»
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 5 (2) Гражданский, хозяйственный (арбитражный) процесс
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Цивилистический процесс: основные проблемы и тенденции развития / Под ред. А.И. Зайцева – Саратов: Издательский Центр «Наука», 2012.
Видано:  в Україні

Цивілізації, Європа, українство: історико-типологічний підхід. Монографія
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Цивілізаційні дискурси світової та української історіографії: Монографія. – К.: Київський університет ім. Б.Грінченка
Видано:  в Україні

Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»
Видано:  в Україні

Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму: Міжнародна наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Цивілістична доктрина і формування громадянського суспільства
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Цивілістична процесуальна думка
Видано:  в Україні

Цивілістична процесуальна думка
Видано:  в Україні

Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення: Міжнародний цивілістичний форум
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв"язки, шляхи вдосконалення
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Цивільне право. Загальна частина: підручник. Видавництво "Юрінком Інтер"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Цивільне право. Практикум: навч. посіб. – 2 вид., перероб. і доп. Видавництво «Правова єдність»
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Цивільне судочинство у світлі судової реформи в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ім.. Ю.С. Червоного
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Цивільне судочинство. Судова практика у цивільних справах
Видано:  в Україні

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій України, науковців, фахівців
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Цивільний процес на зламі століть : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю заснування каф. цив. процесу (м.Харків, 20-21 жовт.2016 р.)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Цивільний процес на зламі століть: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю заснування каф. цив. процесу (м.Харків, 20-21 жовт.2016 р.) / за заг.ред. К.В. Гусарова. - Х.: Право, 2016
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Цивільно-правове регулювання зобов’язальних інформаційних відносин: монографія.
Видано:  в Україні

Цитокины и воспаление
Видано:  закордоном

Цитология
Видано:  закордоном

Цитология и генетика
Посилання на журнал, показники:  http://cytgen.com/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Цифрова економіка:збірник матеріалів Національної науково-методичної конференції, 4-5 жовтня 2018 р.,м.Київ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ: КНЕУ

Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному соціумі України : кол. моногр. НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України".
Видано:  в Україні

Ціннісний вимір політичної діяльності: Збірник наукових праць
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Херсон

ЦНС "Интерактив Плюс"
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  м. Чебоксари, Росія

ЦОП "Глобус"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

ЦП "КОМПРИНТ"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

ЦП "КОМПРИНТ"
Посилання на журнал, показники:  http://www.rup.com.ua/?req=view&firm=9458
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

ЦП "КОМПРИНТ" (навчальний посібник)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

ЦПМ Академия бизнеса
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Саратов

Цукор України
Видано:  в Україні

Цукровий діабет як інтегральна проблема внутрішньої медицини. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Чарнобыльская аварыя і грамадства: 30 год пасля катастрофы. Міжнародная навуковая канферэнцыя
Посилання на журнал, показники:  http://www.nashapamiac.org/archive/viewfullnews?id=302
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Білорусь, Мінск

Час
Видано:  в Україні

Час в дзеркалі науки : І Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 року)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Час вибору: виклики інформаційної епохи. Вид-во Національного університету «Одеська юридична академія»
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Одеса

Час у дзеркалі науки. Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Часоп. Беларус. дзярж. ун-та. Гісторыя.
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Білорусія

Часопис "Шевченкознавче краєзнавство". Київ
Видано:  в Україні

Часопис Академії адвокатури України
Видано:  в Україні

Часопис Академії Прокуратури України
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Часопис Вищого спеціалізованого суду із розгляду цивільних і кримінальних справ
Видано:  в Україні

Часопис Всеукраїнської мережі фахівців і практиків з регіонального та місцевого розвитку РЕГІОНЕТ «Стратегія розвитку»
Видано:  в Україні

Часопис депутатського клубу "Парламент"


Вгору