Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Чернігів: ЧНТУ
Видано:  в Україні

Черноморские румбы. Международный морской альманах
Видано:  в Україні

Черняхівська культура
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Честь і закон
Посилання на журнал, показники:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9624216
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Честь професії: Конференція з актуальних питань професійної журналістики
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Четверта міжгалузева міжнародна науково-практична конференція «Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини»: Тези доповідей. Донецьк: ДонНУЕТ

Четверта міжнародна українсько-польська конференція «Ідентичності народів центрально-східної Європи», Львів, 22-23 червня 2018 року
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Четверта хвиля
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Четвертая международная конференция по проблемам управления
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Четвертий тренінг у межах другого спеціалізованого навчального курсу з медичного права для адвокатів, 14.04.2018
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Четвертинна геологія / підручник. - К. : Прінт-Сервіс, 2017. - 246 с.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Четвертинні відклади України (лесово-грунтова формація). - К. : Прінт-Сервіс, 2017. - 246 с.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Четверті Платонівські читання: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Четверті Сіверянські соціально-психологічні читання: Всеукраїнська наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернігів

Четверті харківські кримінально-правові читання
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Четверті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Четвертый пермский международный конгресс ученых-юристов: материалы междунар. науч.-практ. конф
Видано:  закордоном

Чеховський інтелігент: статика образу – динаміка культури.
Видано:  в Україні

Чи можливо залагодити спір без суду? / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової. - К.: USAID, 2016. – 6 с.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Читомо. Казкарка
Видано:  в Україні

ЧІТІ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Черкаси

Чорнобиль і соціум. Інститут соціології НАН України
Видано:  в Україні

Чорнобильська трагедія: осмислення 30 років потому: Міжнародна науково-практична міждисциплінарна конференція
Посилання на журнал, показники:  http://chornobylmuseum.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/09/conf_2016.pdf / http://chornobylmuseum.kiev.ua/uk/%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-30/
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Чорнобильський науковий вісник. Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення

Чорноморська безпека
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Севастополь

Чорноморський ботанічний журнал
Посилання на журнал, показники:  http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=4704
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Херсон

Чорноморський літопис: науковий журнал
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Миколаїв

Чорноморські наукові студії: матеріали міжнародної мультидисциплінарної конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". Серія : Соціологія.
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Миколаїв

Чотирнадцята міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Шевченківська весна –- 2016», 6-8 квітня, 2016 р.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Чубасівські читання
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шарлемань Н.В. Природа и люди Киевской Руси. Воспоминания. Автобиографии. Переписка.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченків світ. Науковий щорічник
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченківська весна
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

Шевченківська Весна
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченківська весна - 2018. Географія
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченківська весна – 2016. Географія: Збірник наукових праць XIV міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченківська весна 2013: біологічні науки. Матеріали ХІ міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців, Київ, 18-22 березня 2013
Видано:  в Україні

Шевченківська весна 2014: Збірник наукових праць ХІІ міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Гуманітарні науки
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ, Володимирська 60

Шевченківська весна 2015: психологія, військові науки, соціологія, філологія: матеріали XIII міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (Київ 2015 р.)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченківська весна 2017: Географія: міжнародна конференція студентів аспірантів та молодих вчених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Шевченківська весна 2017: Математика, Cтатистика та Механіка: міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

Шевченківська весна 2018: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченківська весна 2018. Географія. Збірник наукових праць XVI міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Шевченківська весна Київ, 25-28 березня 2014, Матеріали ХІІ конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

Шевченківська весна, матеріали Міжнародної міждисциплінарної на-уково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченківська весна, соціологія, м.Київ, 6-8 квітня 2016
Видано:  в Україні

Шевченківська весна: XIII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  київ

Шевченківська весна: біологія. Міжнародна наукова конференція молодих вчених.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Шевченківська весна: Військові науки: міжнародна наукова міждисциплінарна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ


Вгору