Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Формування стратегії міжнародної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології. Тези міжнародної науково-практичної конференції (13 – 14 вересня 2018 р., м. Мелітополь)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Мелітополь

Формування сучасного економічного простору: переваги, ризики, механізми реалізації: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Тбілісі

Формування сучасної стратегії підприємницької діяльності : зб. матеріалів конференції
Видано:  в Україні

Формування сучасної теорії та практики маркетингу в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

Формування та використання виробничого потенціалу економіки країн СНД та ЄС: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпропетровськ

Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання: міжнародна інтернет-конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  луцьк

Формування та розвиток інноваційного потенціалу економіки України: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Ужгород

Формування та розвиток інформаційної економіки: зовнішні та внутрішні фактори впливу: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Формування тверезого способу життя в сім'ї та суспільстві: науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Формування україномовної стійкості студентів як запорука незалежності держави: науково-практична конференція
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Формування цінностей особистості: європейський вектор і національний контекст: збірник матеріалів наук.- практ. конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дрогобич

Формула компетентності перекладача: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Форум права. - №3. – 2013. – С.93-98 Фахове видання
Видано:  в Україні

Форум права. – 2009. - №1. – С.92-98 Фахове видання
Видано:  в Україні

Форум права. Електронне наукове фахове видання.
Посилання на журнал, показники:  http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php?q=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 / http://www.nbuv.gov.ua/e-journals
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні

Форум Федерації роботодавців України
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Форумування нової парадигми управління фіансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Фотобіологія і фотомедицина
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Фотобіологія та фотомедицина
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

ФПК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Фрагментація наукових досліджень: перспективи та проблеми: Міжнародна конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Франциск Скорина и его время
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Минск

Французька модель державності: політичний, економічний, соціальний і правовий аспекти. – Дипломатична академія України при МЗС України (монографія).
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Фундаментальная и прикладная математика
Посилання на журнал, показники:  http://mech.math.msu.su/~fpm/rus/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Фундаментальная наука и клиническая медицина. – Человек и его здоровье: Тезисы XVI Всероссийской медико-биологической конференции молодых исследователей (с международным участием). – СПб.: Изд-во СПбГУ
Видано:  закордоном

Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки: Міжнародна наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Фундаментальні значення і прикладна роль геологічної освіти і науки: Матеріали міжнародної конференції
Посилання на журнал, показники:  http://geology.lnu.edu.ua/Science/Conference_2015/conf70years.pdf
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Фундаментальні орієнтири науки. Київ: Академперіодика
Видано:  в Україні

Фундаментальні та прикладні аспекти інтродукції рослин у реаліях євроінтеграції: міжнародна науково-практична конференція присвяченоа 100-річчю Академії наук України
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ, Україна

Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології:IV Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених
Посилання на журнал, показники:  http://bio.donnu.edu.ua/uk-ua/SiteAssets/science/conferences/fundamentalni-i-prykladni-doslidjennia/bio_donnu2016_ukr.pdf
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Вінниця

Фундаментальні та прикладні дослідження в біології: міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Донецьк

Фундаментальні та прикладні дослідження у сучасній науці: наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірка матеріалів 1-ї Міжнародної науково-практичної конференції
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Баку, Азербайджан

Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій: Міжнародна науково-технічна конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Тернопіль

Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности и экономике
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  м.Санкт-Петербург, Росія

Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ
Посилання на журнал, показники:  http://fund-issled-intern.esrae.ru/ / http://elibrary.ru/title_about.asp?id=52002 / http://orcid.org/0000-0003-4037-9652 / https://issuu.com/fundamentalandappliedresearchesinpr / https://fdotadotr.wordpress.com/about/
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Канада

Фундаментальные и прикладные исследования: новое слово в науке: Международная научно-практическая конференция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Фундаментальные и прикладные исследования: современные научно-практические решения и подходы: Международная научно-практическая конференция
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Баку

Фундаментальные и прикладные психологические исследования в практиках ведущих научных школ: реалии и перспективы
Посилання на журнал, показники:  http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Макеевка

Фундаментальные проблемы квартера, итоги изучения и основные направления: Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Ростов

Фундаментальные проблемы нефтегазовой гидрогеологии: Материалы международной научной конференции, посвященной 80-летию профессора А.А.Карцева
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Функционализм как основа лингвистических исследований. Ялта
Видано:  в Україні

Функциональная база наноэлектроники: Международная научная конференция
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Функциональная лингвистика: сборник научних работ
Видано:  в Україні

Функциональные материалы
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества, V Международная конференция с элементами научной школы для молодежи.
Посилання на журнал, показники:  http://fnm2014.imetran.ru/
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Cуздаль, Россия

ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
Посилання на журнал, показники:  http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27103
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Вороніж, Росія

Х Український біохімічний з'їзд
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Х Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих науковців “Біологічні дослідження молодих вчених в Україні”, 28-29 жовтня, 2010 р.
Видано:  в Україні


Вгору