Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Український вимір. Матеріали міжнародного збірника науково-педагогічних, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. XIV. 2 червня 2017. Чернігівський обл. інститут післядипломної і педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського. Чернігів., 2017. С.69-
Видано:  в Україні

Український вимір. Матеріали міжнародного збірника науково-педагогічних, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. XV. 01 червня 2018,– Чернігівський обл. інститут післядипломної і педагогічної освіти ім. К.Д. Ушинського. - Чернігів.
Видано:  в Україні

Український вимір. Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, методичних статей і матеріалів з України та діаспори.
Видано:  в Україні

Український вісник (Румунія, Бухарест)
Видано:  закордоном

Український вісник психоневрології
Посилання на журнал, показники:  http://uvnpn.com.ua/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Український вчений

Український гастроентерологічний тиждень
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Український географічний журнал
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Український гідрометеорологічний журнал
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Український гідрометеорологічний журнал
Посилання на журнал, показники:  http://uhmj.odeku.edu.ua/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Український глотогенез. Матеріали міжнародної наукової конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Житомир

Український гуманітарний огляд. – К., 2001. - Вип.6.
Видано:  в Україні

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Український діалектологічний збірник
Видано:  в Україні

Український дім (посібник)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Український ентомологічний журнал
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Український журнал
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Чехія, Прага

Український журнал гематології та транфузіології
Видано:  в Україні

Український журнал дерматології, венерології, косметології
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Український журнал дистанційного зондування Землі
Посилання на журнал, показники:  http://ujrs.org.ua/ujrs
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Український журнал дистанційного зондування Землі [Електронний ресурс]
Видано:  в Україні

Український журнал з проблем медицини праці
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Київ

Український журнал клінічної та лабораторної медицини
Посилання на журнал, показники:  www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Луганськ

Український журнал медицини, біології та спорту
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Миколаїв

Український журнал міжнародного права: науково-практичний журнал

Український журнал нефрології та діалізу
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Український журнал прикладної економіки
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Український з’їзд з електрохімії
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Український інформаційний простір : науковий журнал
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Український історик
Видано:  в Україні

Український історичний журнал
Посилання на журнал, показники:  http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EJRN&P21DBN=EJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=journal / http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37811 / http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab705 / https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=0130-5247&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Український історичний збірник
Посилання на журнал, показники:  http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/10119 / http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37810 / http://resources.ukrintei.ua/refer/view/5b1925e27847426a2d0ab706
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Український Кардіологічний Журнал
Посилання на журнал, показники:  http://journal.ukrcardio.org/about-journal/
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Український католицький університет
Видано:  в Україні

Український кінематограф у світовому контексті
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Український кінематограф: минуле, сьогодення, перспективи : круглий стіл
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Український математичний вісник
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Луганськ

Український математичний журнал
Посилання на журнал, показники:  http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=130147&origin=resultslist / http://www.impact-factor.org/journal/ukrainian-mathematical-journal.html / http://www.scimagor.com/journalrank.php?category / http://link.springer.com/journal/11253 / http://www.impact-factor.org/journal/ukrainian-mathematical-journal.html
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Український медичний альманах
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Луганськ

Український медичний часопис
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Український метрологічний журнал
Видано:  в Україні

Український монітор

Український морфологічний альманах
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Луган. держ. мед. ун-т. – Луганськ: ЛугДМУ

Український науково-медичний молодіжний журнал
Посилання на журнал, показники:  http://www.nmu.edu.ua/ukrmed.php
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Український національний університет фінансів та економіки
Видано:  в Україні

Український неврологічний журнал
Посилання на журнал, показники:  http://www.ukrneuroj.com.ua/info_pro_vydannya.php
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Український Незалежний Центр Політичних досліджень
Видано:  в Україні

Український парламентаризм: проблеми історії та сучасної політичної практики. Наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Український педагогічний журнал
Посилання на журнал, показники:  http://uej.undip.org.ua/index.php/uej/index
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Український письменник
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ


Вгору