Видання

  
ID:  по 
Назва елементу:
Журнал у переліку наукових фахових видань України:
Видано:

Человек, субъект, личность в современной психологи: Международная конференция, посвященная 80-летию А.В.Брушлинского
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Человек, Экология, Право
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Росія

Человек. Язык. Культура: Сб. науч. ст., посвящ. 60-летнему юбилею В.И. Карасика. – Кемерово-Волгоград
Видано:  закордоном

Черкаси: Видавець Вовчок О.Ю.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Черкаси

Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Черкаси

Черкаси: ЧДТУ
Видано:  в Україні

Черкаси.: Вид-во «Відлуння-Плюс»
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м. Черкаси

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Черкаси

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Черкаси

Чернівецький національний університет
Посилання на журнал, показники:  http://www.chnu.cv.ua
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернівці

Чернівці : "Технодрук"
Видано:  в Україні

Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернівці

Чернівці, видавничий дім "Родовід"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернівці

Чернівці: Рута
Видано:  в Україні

Чернівці: ЧНУ
Видано:  в Україні

Чернівці: Видавничий дім "Родовід"
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернівці

Чернівці: ВОП Глібка С.Й.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернівці

Чернівці: Кондратьєв А.В.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернівці

Чернівці: Рута.Наук.вісник Чернівецького університету.
Видано:  в Україні

Чернівці: ЧНУ імені Юрія Федьковича
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернівці

Чернівці:Рута.Наук.вісник Чернівецького ун-ту.Філософія
Видано:  в Україні

Чернівці:Чернівецький університет
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернівці

Чернігів: «Сівер-друк»
Видано:  в Україні

Чернігів: Мова. Култура. Комунікаія
Видано:  в Україні

Чернігів: Сіверянська думка
Видано:  в Україні

Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці
Видано:  в Україні

Чернігів: Чернігівські обереги.-Зб.мат.кругл.столу 18 квітня 2007р.
Видано:  в Україні

Чернігів: ЧНТУ
Видано:  в Україні

Черноморские румбы. Международный морской альманах
Видано:  в Україні

Черняхівська культура
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Честь і закон
Посилання на журнал, показники:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9624216
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Честь професії: Конференція з актуальних питань професійної журналістики
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Четверта міжгалузева міжнародна науково-практична конференція «Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини»: Тези доповідей. Донецьк: ДонНУЕТ

Четверта міжнародна українсько-польська конференція «Ідентичності народів центрально-східної Європи», Львів, 22-23 червня 2018 року
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Четверта хвиля
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Четвертая международная конференция по проблемам управления
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Москва

Четвертий тренінг у межах другого спеціалізованого навчального курсу з медичного права для адвокатів, 14.04.2018
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Четвертинна геологія / підручник. - К. : Прінт-Сервіс, 2017. - 246 с.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Четвертинні відклади України (лесово-грунтова формація). - К. : Прінт-Сервіс, 2017. - 246 с.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Четверті Платонівські читання: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Четверті Сіверянські соціально-психологічні читання: Всеукраїнська наукова конференція
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернігів

Четверті Сумські наукові географічні читання
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Суми

Четверті Сумські наукові географічні читання: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 11-13 жовтня 2019 р.)
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Суми

Четверті харківські кримінально-правові читання
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Четверті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Четвертый пермский международный конгресс ученых-юристов: материалы междунар. науч.-практ. конф
Видано:  закордоном

Чеховський інтелігент: статика образу – динаміка культури.
Видано:  в Україні

Чи можливо залагодити спір без суду? / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової. - К.: USAID, 2016. – 6 с.
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Читомо. Казкарка
Видано:  в Україні

ЧІТІ
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Черкаси


Вгору